Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τελευταία ενημέρωση: 21 Μαΐου 2021

Η Ayvens δεσμεύεται να προστατεύει τις προσωπικές πληροφορίες που υφίστανται επεξεργασία από εμάς. Επομένως, οι συμμορφούμενες πρακτικές προστασίας ιδιωτικού απορρήτου και πληροφοριών αποτελούν αναπόσπαστα μέρη των υπηρεσιών της Ayvens, της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαχείρισης κινδύνων και της συνολικής λογοδοσίας. Επεξεργαζόμαστε μόνο τις προσωπικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες και την παροχή των υπηρεσιών Ayvens.

Οι δεσμεύσεις της Ayvens για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες:

Διαφάνεια: Σας βοηθάμε να κατανοήσετε πώς συλλέγονται και χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας. •Προστασία προσωπικών δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό: Διασφαλίζουμε ότι οι υπηρεσίες μας παρέχονται με τρόπο φιλικό προς την ιδιωτικότητα. •Έλεγχος: Σας παρέχουμε έναν εύκολο τρόπο πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων σας. •Ασφάλεια με την Ayvens: Διασφαλίζουμε τα δεδομένα σας όσο το δυνατόν καλύτερα και οι προσωπικές πληροφορίες κοινοποιούνται σε τρίτους μόνο όταν είναι απαραίτητο και υπό τις κατάλληλες συνθήκες. •Καινοτομία και ανταπόκριση: Σκεφτόμαστε διαρκώς τρόπους βελτίωσης των υπηρεσιών και της ιδιωτικής ζωής μας και είμαστε ανοιχτοί για όλες τις προτάσεις και τα παράπονα.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρέχει πληροφορίες για τις πρακτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι επισκέπτεστε την τοπική έκδοση της παρούσας δήλωσης προστασίας στη χώρα στην οποία χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της Ayvens, την οποία μπορείτε να βρείτε στην τοπική ιστοσελίδα της εταιρείας Ayvens.

Διαβάστε προσεκτικά αυτήν τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, έτσι ώστε να κατανοήσετε πώς συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Πίνακας Περιεχομένων

1. Πεδίο εφαρμογής της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

2. Ποιοί είμαστε

3. Με ποιον τρόπο συλλέγουμε τα δεδομένα σας

4. Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας

4.1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

4.2 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΕΛΑΤΕΣ

4.3 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ).

4.4 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ) ΚΑΙ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

4.5 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΔΙΩΤΕΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

4.6 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (TRADERS)

4.7 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

5. Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη

6. Διασυνοριακή μεταφορά προσωπικών πληροφοριών

7. Ασφάλεια και διατήρηση

8. Ιδιωτικότητα των παιδιών

9. Τα δικαιώματα σας και ο τρόπος επικοινωνίας σας μαζί μας

10. Τροποποιήσεις στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1. Πεδίο εφαρμογής της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1.Επισκέπτες/χρήστες ιστοσελίδας («Επισκέπτες Ιστοσελίδας»), 2.Επιχειρηματικοί πελάτες («Πελάτες»), 3.Υπάλληλοι/οδηγοί πελατών («Οδηγοί»), 4.Ιδιώτες μισθωτές πελάτες (συμπεριλαμβανομένων μονοπρόσωπων εταιρειών) («Ιδιώτες Πελάτες»), 5.Ιδιώτες αγοραστές μεταχειρισμένων οχημάτων («Αγοραστές»), Επαγγελματίες αγοραστές μεταχειρισμένων οχημάτων («Traders»), και

  • 1.

(ή δυνητικοί πελάτες σχετικά με τα ανωτέρω, αναφερόμενοι επίσης ατομικά και συλλογικά ως «εσείς», «εσάς» ή «σας»)

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες μέσα από διάφορες υπηρεσίες μίσθωσης οχημάτων και στόλου, διαχείρισης και κινητικότητας οδηγών και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, όπως περαιτέρω περιγράφεται στο Τμήμα 1 («Υπηρεσίες»).

Παρακαλούμε σημειώσατε ότι η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν εφαρμόζεται στις παρακάτω θυγατρικές εταιρείες και/ή υπηρεσίες:

Euro Insurances DAC με την επωνυμία Ayvens Insurance ή άλλες δραστηριότητες που συνδέονται με την ασφάλιση, •CarNext BV και στις θυγατρικές εταιρείες της, •LeasePlan Bank στην Ολλανδία ή τη Γερμανία.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τις εν λόγω θυγατρικές εταιρείες θα ρυθμίζονται από ξεχωριστές πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Παρακαλούμε επίσης σημειώσατε ότι ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να υπόκεινται σε ξεχωριστή δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων που αναφέρεται στους αντίστοιχους όρους όπως η επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών αναφορικά με τις υπηρεσίες τηλεματικής για τις οποίες ισχύει ξεχωριστή Δήλωση Τηλεματικής.

Υποχρεώσεις Εταιρικών Πελατών

Στον βαθμό που οι Πελάτες με την ιδιότητά τους ως εργοδοτών έχουν πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες των εργαζομένων τους, ο Πελάτης είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και είναι αρμόδιος για την επεξεργασία και χρήση αυτών με την εν λόγω ιδιότητα. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν ισχύει για την επεξεργασία και χρήση των προσωπικών πληροφοριών Οδηγών από Πελάτες.

2. Ποιοί είμαστε

Η LEASEPLAN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ (Ayvens Greece) είναι η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών (υπεύθυνος επεξεργασίας):

Ayvens Greece

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 17, 15124, Μαρούσι, Αθήνα

Η τοπική οντότητα Ayvens Greece ενδέχεται να κοινοποιήσει τις προσωπικές σας πληροφορίες στη Societe Generale Group, περίπτωση κατά την οποία οι εν λόγω εταιρείες ενεργούν ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας:

Διεύθυνση: Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Άμστερνταμ, Ολλανδία

Η σχετική τοπική οντότητα Ayvens και η Societe Generale Group αναφέρονται από κοινού ως «Ayvens» και «εμείς», «εμάς» ή «μας».

3. Με ποιον τρόπο συλλέγουμε τα δεδομένα σας

•Μέσω των Υπηρεσιών

Τα περισσότερα δεδομένα που συλλέγουμε σχετίζονται με τις υπηρεσίες διαχείρισης οχημάτων που παρέχουμε σε σας ως οδηγό και στον Πελάτη μας, τον εργοδότη σας, εάν χρησιμοποιείτε εταιρικό αυτοκίνητο. Αυτό ξεκινά με την εγγραφή του μισθωμένου οχήματος (σε ορισμένες περιστάσεις ενδέχεται να πραγματοποιήσουμε ορισμένους προκαταρκτικούς πιστωτικούς ελέγχους πριν από αυτό) και συνεχίζεται όταν επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες μας, π.χ. να ορίσουμε τον χρόνο πραγματοποίησης της περιοδικής συντήρησης και επισκευών. Μπορούμε επίσης να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας όταν το όχημά σας κατά λάθος εμπλέκεται σε ατύχημα, να διασφαλίσουμε ότι αποκαθιστούμε την κινητικότητα και να επισκευάσουμε τυχόν ζημιές ή σε περίπτωση παραλαβής προστίμων λόγω παραβίασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας σε σχέση με το μισθωμένο σας όχημα. Παράλληλα με τις βασικές μας δραστηριότητες χρηματοδοτικής μίσθωσης, παρέχουμε επίσης μια σειρά άλλων συναφών υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες ηλεκτρονικής κινητικότητας, υπηρεσίες καρτών καυσίμων, υπηρεσίες φόρτισης, υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων και οδική βοήθεια. Μια άλλη υπηρεσία που παρέχουμε αφορά στην επαναδιάθεση μεταχειρισμένων οχημάτων, τις ππωλήσεις μεταχειρισμένων οχημάτων της Ayvens Greece (remarketing).

•Εκτός σύνδεσης (Offline)

Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από εσάς όταν δεν είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, π.χ. όταν επισκέπτεστε τα καταστήματά μας , πραγματοποιείτε μια παραγγελία μέσω του τηλεφώνου ή επικοινωνείτε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

**•Από Άλλες Πηγές **

Λαμβάνουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες από άλλες πηγές, για παράδειγμα: -Από τους εργοδότες των Οδηγών, εάν χρησιμοποιείτε εταιρικό όχημα, -Από την αρμόδια αρχή (π.χ. αστυνομία) σε περίπτωση που μας κοινοποιηθεί πρόστιμο σε σχέση με το μισθωμένο σας όχημα, -Από τους ανεξάρτητους Συνεργάτες μας που μας βοηθούν στην παροχή υπηρεσιών μίσθωσης και άλλων υπηρεσιών διαχείρισης οχημάτων σε σας, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσώπων αυτοκινήτων, των παρόχων συντήρησης αυτοκινήτων, των συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων, -Διαθέσιμες στο κοινό βάσεις δεδομένων, υπηρεσίες πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας όπου αυτό είναι απαραίτητο (όπως για παράδειγμα ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. και ICAP Α.Ε.) και λοιπές πηγές, -Επίσκεψη των ιστοσελίδων μας ή άλλων διαύλων κοινωνικής δικτύωσης, -Συνεργαζόμενες διαφημιστικές εταιρείες όταν μοιράζονται πληροφορίες με εμάς, και -Εάν συνδέσετε τον λογαριασμό μέσου κοινωνικής δικτύωσης με τον λογαριασμό Υπηρεσιών σας ή εάν κοινοποιείτε πληροφορίες από τις ιστοσελίδες μας στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτετε, θα μοιραστείτε μαζί μας ορισμένα προσωπικά στοιχεία από τον λογαριασμό του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, όπως το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη φωτογραφία, τη λίστα με τις επαφές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες οι οποίες είναι ή θα γίνουν διαθέσιμες όταν συνδέσετε τον λογαριασμό μέσων κοινωνικής δικτύωσης με τον λογαριασμό των Υπηρεσιών σας.

Χρειαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να σας παράσχουμε τις αιτούμενες Υπηρεσίες ή για να διαχειριζόμαστε ερωτήματα, ερωτήσεις, σχόλια, παράπονα σχετικά με τις Υπηρεσίες μας. Εάν δεν προσφέρετε τις πληροφορίες που ζητάμε, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε τις Υπηρεσίες. Με την επιφύλαξη των αυτοτελών υποχρεώσεων της Ayvens, εάν κοινοποιήσετε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με άλλα πρόσωπα σε εμάς ή στους συνεργάτες μας σε σχέση με τις Υπηρεσίες, δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία να το πράξετε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Παρακολούθηση επικοινωνιών

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται να παρακολουθούμε και να καταγράφουμε κλήσεις, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματα κειμένου και άλλου είδους επικοινωνίες που έχουμε μαζί σας. Πράττουμε τούτο μόνο στο βαθμό που είναι επιτρέπει η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων για σκοπούς συμμόρφωσης με ρυθμιστικούς κανόνες, αυτορρυθμιστικές πρακτικές ή διαδικασίες σχετικά με την επιχείρησή μας, για να αποτρέψουμε ή να εντοπίσουμε τυχόν αξιόποινη πράξη, προς όφελος της προστασίας της ασφάλειας των συστημάτων και διαδικασιών επικοινωνίας που διαθέτουμε, και για σκοπούς ελέγχου ποιότητας και κατάρτισης προσωπικού.

Για παράδειγμα, εάν μας ζητηθεί από ρυθμιστική αρχή να καταγράψουμε ορισμένες τηλεφωνικές γραμμές (ως σχετικές) θα το πράξουμε. Επιπλέον, όπου είναι απαραίτητο και λαμβανομένης υπόψη της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, η παρακολούθησή μας θα αφορά τον έλεγχο ακατάλληλου περιεχομένου στις επικοινωνίες.. Ενδέχεται να προβούμε στην εν λόγω ενέργεια, για παράδειγμα, όταν έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι διαπράττεται απάτη ή άλλη αξιόποινη πράξη, όταν υπάρχει υποψία διάπραξης αδικημάτων και όταν η παρακολούθηση είναι ανάλογη προς τη μορφή του πειθαρχικού αδικήματος, ή όταν υποπτευόμαστε μη συμμόρφωση με κανονισμούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στους οποίους υποκείμεθα. Συγκεκριμένα, οι τηλεφωνικές κλήσεις ενδέχεται να καταγράφονται για τους εν λόγω σκοπούς.

4. Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα

4.1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

4.1.1 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ **4.1.1.a Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.** *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός*; Συλλέγουμε τις πληροφορίες σας όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω μιας από τις ηλεκτρονικές φόρμες επικοινωνίας μας, για παράδειγμα, όταν μας στέλνετε ερωτήσεις, προτάσεις, φιλοφρονήσεις ή παράπονα, ή όταν ζητάτε προσφορά για τις Υπηρεσίες μας. Η εν λόγω επεξεργασία γίνεται για την εκτέλεση της σύμβασης που έχετε μαζί μας ή με τη συγκατάθεση σας. *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό*; Για το σκοπό αυτό συλλέγουμε το ονοματεπώνυμό σας, το φύλο σας, τον τίτλο σας, τα (επαγγελματικά) στοιχεία επικοινωνίας σας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, του αριθμό τηλεφώνου σας και της επωνυμίας της εταιρείας σας) και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που μας παρέχετε στο ανοιχτό πεδίο της [φόρμας επικοινωνίας](targetBlank:https://app-eu.onetrust.com/app/#/webform/a996bf75-c6f5-4368-bf3a-52af67a7de25),όπου μπορείτε, για παράδειγμα, να θέσετε την ερώτησή σας, να περιγράψετε την πρότασή σας, να κάνετε μια φιλοφρόνηση ή να υποβάλλετε μια καταγγελία. *Με ποιον μοιραζόμαστε τις πληροφορίες*; Παρακαλούμε δείτε την ενότητα [Κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτα μέρη](targetBlank:#Paragraph14)’. **4.1.1.b Για έρευνες ή άλλη διαφημιστική επικοινωνία**. *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός*; Επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες όταν συμπληρώνετε έρευνα στην ιστοσελίδα μας για σχόλια σχετικά με τις ιστοσελίδες και/η τις Υπηρεσίες μας, με τη συναίνεσή σας, ή για τις οποίες έχουμε έννομο συμφέρον να επεξεργαστούμε τα εν λόγω δεδομένα . Με τη συναίνεσή σας ή στις περιπτώσεις που έχουμε έννομο συμφέρον, ενδέχεται να σας στείλουμε  διαφημιστική επικοινωνία για να σας κρατάμε ενήμερους σχετικά με εκδηλώσεις, ειδικές προσφορές, δυνατότητες και υφιστάμενα και μελλοντικά προϊόντα και υπηρεσίες της Ayvens. Όταν επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με έρευνες ή διαφημιστική επικοινωνία, θα το πράξουμε είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή μέσω τηλεφώνου ή μέσω διαφημιστικής ταχυδρομικής αλληλογραφίας (ενημερωτικών δελτίων/φυλλαδίων/περιοδικών). Αν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε έρευνες ή διαφημιστική επικοινωνία από εμάς, παρακαλούμε πατήστε [εδώ](targetSelf:https://app-eu.onetrust.com/app/#/webform/a996bf75-c6f5-4368-bf3a-52af67a7de25) για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Προκειμένου να αντιληφθούμε τις προτιμήσεις σας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε μέσα αυτοματοποιημένα ή μη προκειμένου να αναλύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες.  *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό*; Για το σκοπό αυτό επεξεργαζόμαστε το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και θέματα που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν (όπως ενδεχομένως να μας υποδείξετε στην ιστοσελίδα μας). *Σε ποιους κοινοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες*; Δείτε την ενότητα [Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)’. 4.1.2 ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (SOCIAL MEDIA) **4.1.2.a Για τη διευκόλυνση της λειτουργίας διαμοιρασμού στα μέρα κοινωνικής δικτύωση.** *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;* Οι ιστοσελίδες μας μπορεί να περιέχουν διάφορες λειτουργίες διαμοιρασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως κουμπιά στο Facebook, Twitter ή στο LinkedIn, τα οποία, με τη συναίνεσή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μοιραστείτε πληροφορίες που παρέχονται στις ιστοσελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της επιλογής σας. ΟΙ ιστοσελίδες μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν επίσης συνδέσμους προς τους λογαριασμούς των δικών μας μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως οι σελίδες της Ayvens στο Facebook ή στο LinkedIn ή στο Twitter, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημοσιεύσετε σχόλια. Παρομοίως, διάφορες ιστοσελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Snapchat, Facebook, Twitter ή LinkedIn, ενδέχεται να περιέχουν διαφημίσεις της Ayvens που περιέχουν συνδέσμους προς τις ιστοσελίδες μας. Οι εν λόγω ιστοσελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται, με τη συναίνεσή σας, να μοιράζονται πληροφορίες που παρέχονται από εσάς όταν επιλέγετε να ακολουθήσετε κάποιον σύνδεσμο σε μία από τις ιστοσελίδες μας. Παρακαλούμε λάβατε υπόψη σας ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές και πρακτικές συλλογής, χρήσης και κοινοποίησης (συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών ασφαλείας δεδομένων) άλλων οργανισμών όπως το Facebook, Apple, Twitter, Google, Microsoft, RIM ή οποιοδήποτε άλλο προγραμματιστή ανάπτυξης εφαρμογών, πάροχο εφαρμογών, πάροχο πλατφόρμας μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πάροχο λειτουργικού συστήματος, πάροχο ασύρματης υπηρεσίας ή κατασκευαστή συσκευών, συμπεριλαμβανομένων και οποιονδήποτε προσωπικών πληροφοριών τις οποίες μπορεί να έχετε κοινοποιήσει σε άλλους οργανισμούς μέσω ή σε σχέση με λειτουργίες και/ή διαφημίσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτουμε. Η επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών υπόκειται σε πολιτικές και πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των εν λόγω λοιπών οργανισμών.   *Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε και για ποιο σκοπό;* Για το σκοπό αυτό επεξεργαζόμαστε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διεύθυνση IP, τη φωτογραφία, τη λίστα με τις επαφές κοινωνικής δικτύωσης και κάθε άλλη πληροφορία η οποία μπορεί να είναι προσβάσιμη σε εμάς όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. *Με ποιόν μοιραζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;* Παρακαλούμε δείτε την Ενότητα [Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)’. 4.1.3 COOKIES ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών μέσω των cookies και/ή παρόμοιων τεχνολογιών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την Πολιτική για τα Cookies, που είναι διαθέσιμη στην τοπική ιστοσελίδα της σχετικής οντότητας Ayvens. 4.1.4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ Ayvens. **4.1.4.a Αναφορές διαχείρισης.** *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;* Επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες για διάφορους επιχειρηματικούς σκοπούς της Ayvens για τους οποίους έχουμε έννομο συμφέρον να επεξεργαστούμε τα δεδομένα αυτά, όπως ανάλυση δεδομένων, ελέγχους, ανάπτυξη νέων προϊόντων, ενίσχυση, βελτίωση ή τροποποίηση των ιστοσελίδων και Υπηρεσιών μας, προσδιορισμός των τάσεων χρήσης και της αποτελεσματικότητας των προωθητικών εκστρατειών μας και λειτουργία και διεύρυνση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.  Για να διευκολύνουμε τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή των εφαρμογών μας, μπορούμε να αναλύσουμε δεδομένα που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε τα ψηφιακά μας μέσα και να τα συνδυάσουμε με πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies. Για παράδειγμα, για να κατανοήσουμε καλύτερα ποιο ψηφιακό κανάλι (αναζήτηση Google, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κοινωνικά μέσα) ή συσκευή (επιφάνεια εργασίας, tablet ή κινητό) προτιμάτε, μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε ή να περιορίσουμε τις επικοινωνιακές και εμπορικές μας δραστηριότητες ανά κανάλι ή ανά συσκευή.   *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό;;* Για τον σκοπό αυτό ενδέχεται να επεξεργαστούμε το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τη διεύθυνση IP, το φύλο, την ημερομηνία γέννησης, τον τόπο κατοικίας, τον ταχυδρομικό σας κώδικα και κάθε άλλη πληροφορία που αναφέρεται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή την οποία μας παρείχατε με άλλο τρόπο, εάν τούτο απαιτείται για έναν από τους σκοπούς που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.   *Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;* Παρακαλούμε δείτε την ενότητα [ Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)’. **4.1.4.b Συμμόρφωση με νόμους και νομικές υποχρεώσεις και προστασία των περιουσιακών στοιχείων και συμφερόντων της Ayvens.** *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;* Προκειμένου να συμμορφωθούμε με μια έννομη υποχρέωση ή στις περιπτώσεις που έχουμε έννομο συμφέρον, θα επεξεργαστούμε τις απαραίτητες ή αναγκαίες προσωπικές σας πληροφορίες:  (α) βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των νόμων εκτός της χώρας κατοικίας σας, καθώς και των τομεακών συστάσεων (π.χ. δέουσα επιμέλεια αντισυμβαλλομένου, ξέπλυμα χρήματος, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και άλλων εγκλημάτων), (β) με σκοπό τη συμμόρφωση με νομικές διαδικασίες, (γ) για να ανταποκριθούμε σε αιτήματα από δημόσιες και κυβερνητικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων και κυβερνητικών αρχών εκτός της χώρας διαμονής σας, (δ) για την εκτέλεση των όρων και προϋποθέσεών μας και άλλων εφαρμοστέων πολιτικών, (ε) για την προστασία των δραστηριοτήτων μας, (στ) για την προστασία των δικαιωμάτων, των προσωπικών δεδομένων, της ασφάλειας ή της περιουσίας μας ή/και της δικής σας ή άλλων, και (ζ) με σκοπό να είμαστε σε θέση να αναζητήσουμε διαθέσιμα μέτρα επανόρθωσης ή να περιορίσουμε τις ζημίες που ενδεχομένως να έχουμε υποστεί.   *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό;;* Για τον σκοπό αυτό επεξεργαζόμαστε το όνομά σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, την αλληλογραφία σας με την Ayvens, τη χρήση από εσάς οποιωνδήποτε εκ των Υπηρεσιών μας  και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική ή μας παρέχονται από εσάς με άλλο τρόπο, εάν τούτο απαιτείται για έναν από τους σκοπούς που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.  *Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;* Οι προσωπικές σας πληροφορίες θα διαβιβαστούν σε εποπτικές υπηρεσίες, φορολογικές αρχές και ανακριτικές υπηρεσίες μόνο εάν υποχρεούμαστε να πράξουμε τούτο εκ του νόμου ή εκ τομεακών συστάσεων, στα οποία υπόκειται η Ayvens. Δείτε επίσης την Ενότητα [Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)’.

4.2 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΕΛΑΤΕΣ

Εάν είστε ήδη Πελάτης της Ayvens, σας έχουμε ενημερώσει για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω της δήλωσης περί απορρήτου προς μισθωτές που προσαρτάται στην μεταξύ μας σύμβαση.

Για να δείτε την πιο πρόσφατη δήλωση στην μορφή με την οποία προσαρτάται στην σύμβαση μας και να ελέγξετε για τυχόν αλλαγές, πατήστε εδώ: Δήλωση Περί Απορρήτου προς Μισθωτές.

4.2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ,4.2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ **4.2.1.a Παροχή, διαχείριση και παρακολούθηση του λογαριασμού του Πελάτη.** *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;* Συλλέγουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να χειριζόμαστε την καθημερινή διαχείριση και διοίκηση των λογαριασμών Πελάτη, όπως η διατήρηση των συμβάσεων, και για να σας κρατάμε ενήμερους για όλες τις σημαντικές εξελίξεις που αφορούν στις Υπηρεσίες και άλλες πληροφορίες που είναι σχετικές με τη σύμβαση και τον λογαριασμό του Πελάτη. Η επεξεργασία αυτή γίνεται με βάση την εκτέλεση της σύμβασης μίσθωσης που έχουμε μαζί σας ή βάσει νομικής υποχρέωσης.  *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για το σκοπό αυτό;* Για τον σκοπό αυτό ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα εταιρικά στοιχεία επικοινωνίας σας και τα στοιχεία πρόσβασης στους διαδικτυακούς λογαριασμούς του Πελάτη.  *Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;* Παρακαλούμε δείτε την ενότητα [Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)’.  **4.2.1.b Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.** *Τι συνεπάγεται αυτός ο σκοπός;* Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με διάφορα μέσα (όπως το email ή το τηλέφωνο ή μέσω της ιστοσελίδας μας). Σε αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να απαντήσουμε στο ερώτημα/αίτημά σας. Μπορεί επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί σας, για παράδειγμα, αναφορικά με την καθημερινή διαχείριση του λογαριασμού Πελάτη σας. Η επεξεργασία αυτή θα γίνει βάσει του εννόμου επιχειρηματικού συμφέροντός μας και σχετίζεται με την εκτέλεση της σύμβασης μίσθωσης που έχουμε με εσάς. Επίσης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, με τους εργαζομένους ή τα πρόσωπα επικοινωνίας που έχετε ορίσει με την αποστολή μαζικών επικοινωνιών που αποσκοπούν να σας προειδοποιήσουν για έκτακτα γεγονότα (όπως έκτακτα καιρικά φαινόμενα), τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την οδηγική σας ικανότητα και/ή να θέσουν σε κίνδυνο τον εταιρικό μας στόλο. *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό;* Για τον σκοπό αυτό ενδέχεται να επεξεργαστούμε το όνομά σας, τα εταιρικά στοιχεία επικοινωνίας σας, την αλληλογραφία σας με την Ayvens σχετικά με το αίτημα/ερώτησή σας και όλα τα άλλα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε ή/και που είναι αναγκαία για να σας απαντήσουμε καταλλήλως. *Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;* Δείτε την Ενότητα [Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)’. **4.2.1.c Για έρευνες και άλλη (διαφημιστική) επικοινωνία.** *Τι συνεπάγεται αυτός ο σκοπός;* Επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να σας στείλουμε έρευνες, για τις οποίες έχουμε έννομο συμφέρον να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά. Με τη συναίνεσή σας ή σε περίπτωση που υπάρχει έννομο συμφέρον, ενδέχεται να στείλουμε διαφημιστικές επικοινωνίες, όπως για παράδειγμα για να σας κρατάμε ενήμερους σχετικά με εκδηλώσεις, ειδικές προσφορές, δυνατότητες και τρέχοντα και μελλοντικά προϊόντα και υπηρεσίες της Ayvens. Θα σας στείλουμε έρευνες υπό μορφή είτε περιοδικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο θα ζητάμε τα σχόλιά σας σχετικά με τις Υπηρεσίες μας και άλλες υπηρεσίες που εκτελούνται στο όχημα. Ενδεχομένως να σας στείλουμε επίσης διαφημιστική ταχυδρομική αλληλογραφία (ενημερωτικά δελτία/φυλλάδια/περιοδικά).  Προκειμένου να αντιληφθούμε τις προτιμήσεις σας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε μέσα αυτοματοποιημένα ή μη προκειμένου να αναλύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε έρευνες ή διαφημιστική επικοινωνία παρακαλούμε πατήστε εδώ για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Για να διευκολύνουμε τη χρήση των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ή των εφαρμογών μας, μπορούμε να αναλύσουμε δεδομένα που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε τα ψηφιακά μας μέσα και να τα συνδυάσουμε με πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies. Για παράδειγμα, για να κατανοήσουμε καλύτερα ποιο ψηφιακό κανάλι (αναζήτηση Google, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κοινωνικά μέσα) ή συσκευή (επιφάνεια εργασίας, tablet ή κινητό) προτιμάτε, μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε ή να περιορίσουμε τις επικοινωνιακές και εμπορικές μας δραστηριότητες ανά κανάλι ή ανά συσκευή. *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για το σκοπό αυτό;* Για το σκοπό αυτό ενδέχεται να επεξεργαστούμε το όνομα σας και τα επιχειρηματικά στοιχεία επικοινωνίας σας. *Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;* Δείτε την ενότητα [Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη ](targetSelf:#Paragraph14)’. 4.2.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ayvens. **4.2.2.a Πρόσβαση και έλεγχος ασφαλείας στις εγκαταστάσεις της Ayvens.** *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;* Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες όταν μας επισκέπτεστε στις εγκαταστάσεις μας, ούτως ώστε να εξασφαλίζονται κατάλληλοι έλεγχοι πρόσβασης και ασφαλείας για τους οποίους έχουμε έννομο συμφέρον (προστασία και ασφάλεια των περιουσιακών μας στοιχείων). *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό;* Για τον σκοπό αυτό ενδέχεται να επεξεργαστούμε το όνομά σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας και το πρόσωπο το οποίο επισκέπτεσθε. Ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούμε πληροφορίες βίντεο και/ή ήχου σχετικά με εσάς μέσω εξοπλισμού καταγραφής βίντεο/ήχου, όπως για παράδειγμα μέσω του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV). *Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;* Δείτε την ενότητα [Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)’. 4.2.3 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. **4.2.3.a **MyFleet   *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;* Παρέχουμε το διαδικτυακό εργαλείο αναφοράς «MyFleet». Τα πρόσωπα επικοινωνίας των πελατών μπορούν να συνδεθούν σε αυτά τα εργαλεία για να ελέγξουν την κατάσταση του στόλου τους, την αναφορά ζημιών, τη διαχείριση συμβάσεων και να χρησιμοποιήσουν άλλες λειτουργίες αναφοράς στόλου, όπως η αναφορά πίνακα ελέγχου, η αναφορά ανάλυσης τάσης, η διανυθείσα απόσταση των οχημάτων και το πέρας της διάρκειας μίσθωσης. Η επεξεργασία αυτή γίνεται με βάση το έννομο συμφέρον μας και σχετίζεται με την εκτέλεση της σύμβασης μίσθωσης που έχουμε με τον Πελάτη μας). *Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε για τον σκοπό αυτό;* Για τον σκοπό αυτό συλλέγουμε τα στοιχεία επικοινωνίας και τον τίτλο εργασίας (π.χ. (International) Fleet Manager) του προσώπου επικοινωνίας του Πελάτη και τα στοιχεία πρόσβασης (π.χ. όνομα χρήση και κωδικό πρόσβασης). *Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;* Δείτε την ενότητα [Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)’. 4.2.4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ Ayvens. **4.2.4.a Αναφορές διαχείρισης** *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;* Επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες για διάφορους επιχειρηματικούς σκοπούς για τους οποίους έχουμε έννομο συμφέρον να επεξεργαστούμε τα δεδομένα αυτά, όπως ανάλυση δεδομένων, ελέγχους, ανάπτυξη νέων προϊόντων, ενίσχυση, βελτίωση ή τροποποίηση των Υπηρεσιών μας, προσδιορισμός των τάσεων χρήσης και της αποτελεσματικότητας των προωθητικών εκστρατειών μας και λειτουργία και διεύρυνση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων. Για να διευκολύνουμε τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή των εφαρμογών μας, μπορούμε να αναλύσουμε δεδομένα που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε τα ψηφιακά μας μέσα και να τα συνδυάσουμε με πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies. Για παράδειγμα, για να κατανοήσουμε καλύτερα ποιο ψηφιακό κανάλι (αναζήτηση Google, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κοινωνικά μέσα) ή συσκευή (επιφάνεια εργασίας, tablet ή κινητό) προτιμάτε, μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε ή να περιορίσουμε τις επικοινωνιακές και εμπορικές μας δραστηριότητες ανά κανάλι ή ανά συσκευή. *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό;* Για τον σκοπό αυτό ενδέχεται να επεξεργαστούμε διάφορες πληροφορίες που συλλέγουμε στο πλαίσιο παροχής των Υπηρεσιών μας (όπως το όνομά σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, στοιχεία του στόλου κ.λπ.), όπως απαιτείται για έναν από τους σκοπούς που ορίζονται ανωτέρω.  *Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;* Δείτε την Ενότητα [Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)’. **4.2.4.b Συμμόρφωση με νομοθεσία και έννομες υποχρεώσεις και προστασία των περιουσιακών στοιχείων και συμφερόντων της Ayvens ***Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;* Προκειμένου να συμμορφωθούμε με μια έννομη υποχρέωση ή στις περιπτώσεις που έχουμε έννομο συμφέρον, επεξεργαζόμαστε τις απαραίτητες ή αναγκαίες προσωπικές σας πληροφορίες: (α) βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των νόμων εκτός της χώρας κατοικίας σας, καθώς και των τομεακών συστάσεων (π.χ. δέουσα επιμέλεια αντισυμβαλλομένου, ξέπλυμα χρήματος, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και άλλων εγκλημάτων), (β) πιστωτικοί έλεγχοι, (γ) με σκοπό τη συμμόρφωση με νομικές διαδικασίες, (δ) για να ανταποκριθούμε σε αιτήματα από δημόσιες και κυβερνητικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων και κυβερνητικών αρχών εκτός της χώρας διαμονής σας,  (ε) για την εκτέλεση των όρων και προϋποθέσεών μας και άλλων εφαρμοστέων πολιτικών, (στ) για την προστασία των δραστηριοτήτων μας,  (ζ) για την προστασία των δικαιωμάτων, των προσωπικών δεδομένων, της ασφάλειας ή της περιουσίας μας ή/και της δικής σας ή άλλων, και  (η) με σκοπό να είμαστε σε θέση να αναζητήσουμε διαθέσιμα μέτρα επανόρθωσης ή να περιορίσουμε τις ζημίες που ενδεχομένως να έχουμε υποστεί. *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό;* Για τον σκοπό αυτό επεξεργαζόμαστε το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας, την ημερομηνία, τον τόπο και τη χώρα γεννήσεως του πραγματικού δικαιούχου του αντισυμβαλλομένου με τον οποίο η Ayvens επιθυμεί να συνεργαστεί. Ενδέχεται, επίσης, να επεξεργαστούμε το όνομα, τη διεύθυνση, την ημερομηνία, τον τόπο και τη χώρα γεννήσεως του προσώπου που εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι της Ayvens, την αλληλογραφία σας με την Ayvens, τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων, εάν τούτο απαιτείται για έναν από τους σκοπούς που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Επιπροσθέτως, θα επεξεργαστούμε δεδομένα οικονομικής και περιουσιακής σας κατάστασης βάσει των οικονομικών και φορολογικών στοιχείων που μας αποστέλλετε αλλά και των στοιχείων που αντλούμε από εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες επιχειρηματικής πληροφόρησης (όπως για παράδειγμα από τον ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. και την ICAP Α.Ε.) *Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;* Κατά κανόνα, μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο με φυσικά και νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργαζόμαστε και τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στην Ayvens. Οι προσωπικές σας πληροφορίες θα διαβιβαστούν επίσης σε εποπτικές υπηρεσίες, φορολογικές αρχές και ανακριτικές υπηρεσίες μόνο εάν υποχρεούμαστε να πράξουμε τούτο εκ του νόμου ή εκ τομεακών συστάσεων, στα οποία υπόκειται η Ayvens. Δείτε επίσης την Ενότητα [Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)’.** **

4.3 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ).

Εάν είστε ήδη Οδηγός, (εργαζόμενος Πελάτη μας) σας έχουμε ενημερώσει για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω δήλωσης περί απορρήτου προς οδηγούς που προσαρτάται στην σύμβασή μας με τον Πελάτη – εργοδότη σας.

Για να δείτε την πιο πρόσφατη δήλωση στην μορφή με την οποία προσαρτάται στην σύμβαση και να ελέγξετε για τυχόν αλλαγές, πατήστε εδώ: Δήλωση Περί Απορρήτου προς Οδηγούς

4.3.1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΟΔΗΓΟΥΣ. **4.3.1.a Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.** *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός*; Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με διάφορα μέσα (όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνικά, ή μέσω της ιστοσελίδας μας). Σε αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να απαντήσουμε στο ερώτημα/αίτημά σας. Επίσης μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε σχέση με το όχημά σας ή άλλα θέματα σχετικά με οδηγούς. Αναφορικά με εσάς η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας και είναι μέρος της παροχής των Υπηρεσιών σε εσάς και τον εργοδότη σας σύμφωνα με τη σύμβαση μίσθωσης που έχουμε συνάψει με τον εργοδότη σας). Επίσης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με την αποστολή μαζικών επικοινωνιών που αποσκοπούν να σας προειδοποιήσουν για έκτακτα γεγονότα (όπως έκτακτα καιρικά φαινόμενα), τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την οδηγική σας ικανότητα και/ή να θέσουν σε κίνδυνο τον εταιρικό μας στόλο. *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό;* Για τον σκοπό αυτό επεξεργαζόμαστε το όνομά σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, την αλληλογραφία σας με τη Ayvens σχετικά με το αίτημα/ερώτησή σας και όλα τα άλλα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε ή/και που είναι αναγκαία για να σας απαντήσουμε καταλλήλως, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού πινακίδων κυκλοφορίας σας. Για σκοπούς ποιότητας και κατάρτισης, ενδέχεται επίσης να καταγράψουμε τις τηλεφωνικές σας κλήσεις με τμήματα εξυπηρέτησης πελατών για τις οποίες έχουμε έννομο επιχειρηματικό συμφέρον. *Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;* Δείτε την ενότητα [Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)’.   **4.3.1.b Για έρευνες ή άλλης μορφής (διαφημιστική) επικοινωνία.** *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός*; Επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες όταν σας στέλνουμε τις περιοδικές έρευνες ζητώντας τα σχόλιά σας σχετικά με τις Υπηρεσίες μας και άλλες υπηρεσίες που εκτελέστηκαν στο όχημα, για τις οποίες έχουμε έννομο συμφέρον για την επεξεργασία των σχετικών δεδομένων. Με τη συναίνεση σας ή σε περίπτωση που έχουμε έννομο συμφέρον ενδέχεται να σας στείλουμε διαφημιστική επικοινωνία για να σας κρατάμε ενήμερους σχετικά με εκδηλώσεις, ειδικές προσφορές, δυνατότητες και τρέχοντα και μελλοντικά προϊόντα και υπηρεσίες της Ayvens. Όταν επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με έρευνες ή διαφημιστική επικοινωνία, θα το πράξουμε είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε μέσω διαφημιστικής ταχυδρομικής αλληλογραφίας (ενημερωτικών δελτίων/φυλλαδίων/περιοδικών). Προκειμένου να αντιληφθούμε τις προτιμήσεις σας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε μέσα αυτοματοποιημένα ή μη προκειμένου να αναλύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες.  Αν δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε έρευνες ή διαφημιστική επικοινωνία από εμάς, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της [φόρμας επικοινωνίας](targetSelf:https://app-eu.onetrust.com/app/#/webform/a996bf75-c6f5-4368-bf3a-52af67a7de25). *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό;* Για τον σκοπό αυτό επεξεργαζόμαστε το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τον αριθμό πινακίδων κυκλοφορίας σας και τα ενδιαφέροντά σας (όπως υποδεικνύονται από εσάς). Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες; Δείτε την ενότητα [Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)’.   4.3.2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ. **4.3.2.a Διαχείριση του οχήματος.** *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;* Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας σε σχέση με τη διαχείριση της χρήσης του οχήματος και προκειμένου να σας παρέχουμε υπηρεσίες διαχείρισης του οχήματος αυτού σε καθημερινή βάση, για τις οποίες έχουμε έννομο συμφέρον, και αυτό σχετίζεται επίσης με την παροχή των Υπηρεσιών σε εσάς και τον εργοδότη σας σύμφωνα με τη σύμβαση μίσθωσης που έχουμε συνάψει με τον εργοδότη σας. *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό;* Για τον σκοπό αυτό επεξεργαζόμαστε το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας, την (εταιρική) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, την κατηγορία μίσθωσης, τον αριθμό πινακίδων κυκλοφορίας, τη μάρκα και το μοντέλο, το ιστορικό τακτικής συντήρησης και τη σχετική επικοινωνία μαζί σας για θέματα διαχείρισης. Επιπλέον, ενδέχεται να μας παρέχετε ορισμένες πληροφορίες που αφορούν στη διαχείριση του οχήματος μέσω της διαδικτυακής πύλης της Ayvens, ή όταν καλείτε την Ayvens. *Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;* Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που αφορούν τη διαχείριση του οχήματος με τους Πελάτες μας (τον εργοδότη σας). Δείτε την ενότητα [Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)’. **4.3.2.b Επισκευή, συντήρηση και ελαστικά.** *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;* Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας σε σχέση με την παροχή (προγραμματισμένων) Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης και Υπηρεσιών ελαστικών και προκειμένου να αναλύσουμε, προβλέψουμε και καθοδηγήσουμε προληπτικά αναφορικά με τη συντήρηση και τις επισκευές για το όχημά σας για το οποίο έχουμε έννομο συμφέρον, και αυτό σχετίζεται επίσης με την παροχή των Υπηρεσιών σε εσάς και τον εργοδότη σας σύμφωνα με την εκτέλεση της σύμβασης μίσθωσης που έχουμε συνάψει με τον εργοδότη σας.. *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό;* Για τον σκοπό αυτό συλλέγουμε το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας, την (εταιρική) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τον αριθμό πινακίδων κυκλοφορίας, τη μάρκα και το μοντέλο, το ιστορικό σέρβις και την επιχειρησιακή επικοινωνία μαζί σας. Επιπλέον, ενδέχεται να μας παρέχετε ορισμένες πληροφορίες μέσω της πύλης της Ayvens (π.χ. τον αριθμό τηλεφώνου σας για να κλείσετε ραντεβού για συντήρηση του αυτοκινήτου), ή όταν καλείτε την Ayvens. *Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;* Μοιραζόμαστε πληροφορίες με τους Πελάτες μας (τον εργοδότη σας), καθώς και με τρίτους που εκτελούν εργασίες συντήρησης/επισκευής του οχήματος ή αλλαγής ή αντικατάστασης των ελαστικών, όπως έμποροι/συνεργεία, φανοποιεία ή τεχνίτες. Δείτε επίσης την Ενότητα [ Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη ](targetSelf:#Paragraph14)’. **4.3.2.c Διαχείριση ατυχήματος. ** *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;* Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας μέσω της καταγραφής και της διαχείρισης των ατυχημάτων στα οποία εσείς ή/και το όχημά σας ενδεχομένως να εμπλέκεται, με σκοπό την αποκατάσταση της κινητικότητας και τη διαχείριση των ζημιών. Αυτό θα το πράξουμε: (i) δίνοντάς σας την ευκαιρία να αναφέρετε τα ατυχήματα στο Τηλεφωνικό μας Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών μόλις αυτά συμβούν, (ii) παρέχοντας, κατά περίπτωση, οδική βοήθεια ή/και ένα όχημα αντικατάστασης και (iii) κανονίζοντας επισκευή και άλλες αναγκαίες ενέργειες παρακολούθησης. Η επεξεργασία αυτή γίνεται με βάση το έννομο συμφέρον μας και σχετίζεται επίσης με την παροχή της Υπηρεσίας σε εσάς και τον εργοδότη σας σύμφωνα με την εκτέλεση της σύμβασης μίσθωσης που έχουμε με τον εργοδότη σας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε επίσης αυτές τις πληροφορίες για την αξιολόγηση της επισκευής των ζημιών σύμφωνα με την πολιτική μας για τη διαχείριση ζημιών και εκτίμησης του ασφαλιστικού κινδύνου, για την οποία έχουμε έννομο συμφέρον να επεξεργαζόμαστε τα εν λόγω δεδομένα. *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό;* Για τον σκοπό αυτό συλλέγουμε τις ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες: - Από εμάς: αριθμός πινακίδων κυκλοφορίας, μάρκα και μοντέλο, ιστορικό τακτικής συντήρησης και επικοινωνία για τη διευθέτηση λειτουργικών θεμάτων μαζί σας. - Από εσάς: όνομα, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία οχήματος, στοιχεία ατυχήματος, στοιχεία ζημιών, φωτογραφίες από το περιστατικό, ημερομηνία γέννησης, αριθμός επιβατών εντός του οχήματος, πληροφορίες μαρτύρων σχετικά με το ατύχημα (κατά περίπτωση) και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες επιλέξετε να μας παρέχετε στο πλαίσιο του ατυχήματος (συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε πληροφοριών σχετικά με πιθανούς τραυματισμούς). - Από τρίτους, όπως άτομα που εμπλέκονται στο ατύχημα ή ασφαλιστικές εταιρείες: πληροφορίες τρίτων που εμπλέκονται στο ατύχημα/συμβάν (όπως η ταυτότητα των επιβατών, του οδηγού και των επιβατών οχημάτων τρίτων, καθώς και οποιωνδήποτε εμπλεκόμενων τρίτων), πληροφορίες άλλων τρίτων (όπως μάρτυρες, αξιωματικών της αστυνομίας που ερευνούν και άλλων) ασφαλιστικές πληροφορίες, πληροφορίες σχετικά με το συμβάν και αξιώσεις τρίτων. - Από τις αρχές (π.χ. αστυνομία): το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας, τον αριθμό πινακίδων κυκλοφορίας, πληροφορίες σχετικά με το ατύχημα, εκθέσεις αστυνομίας και καταθέσεις μαρτύρων. *Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;* Μοιραζόμαστε αυτές τις πληροφορίες με τον Πελάτη μας (τον εργοδότη σας) μέσω του (εργαλείου μας MyFleet. Ενδέχεται επίσης να μοιραστούμε ορισμένες πληροφορίες με εμπόρους/συνεργεία, φανοποιεία, τεχνίτες, εταιρείες ασφάλισης αυτοκινήτων ή/και εταιρείες διαχείρισης ζημιών (οι οποίες μπορεί να είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένες και τρίτες ασφαλιστικές εταιρείες) και επαγγελματίες εμπειρογνώμονες που εργάζονται για λογαριασμό μας ή για λογαριασμό τρίτων (όπως δικηγόροι, γιατροί, ερευνητές κ.λπ.) για τους σκοπούς επίλυσης της ζημίας ή της αξίωσης.Δείτε επίσης την ενότητα [ Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)’.  **4.3.2.d Διαχείριση προστίμων κυκλοφορίας και στάθμευσης.** *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;* Τα ακόλουθα μπορεί να εξαρτώνται από τη χώρα στην οποία ο Οδηγός έχει διαπράξει κυκλοφοριακές παραβάσεις και/ή παραβάσεις στάθμευσης: Ως καταχωρημένοι ιδιοκτήτες των οχημάτων, τα πρόστιμα σχετικά με κυκλοφοριακές παραβάσεις και/ή παράνομη στάθμευση που προέρχονται από τους Οδηγούς των οχημάτων ενδεχομένως να απευθύνονται στην Ayvens από την αρχή που εξέδωσε τη συγκεκριμένη κλήση (π.χ. αστυνομία ή τοπικός δήμος). Επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες για τους σκοπούς της επεξεργασίας και διαχείρισης της πληρωμής του προστίμου και, κατά περίπτωση, αποζημιωνόμαστε από τον Πελάτη μας (τον εργοδότη σας) για την οποία έχουμε έννομο συμφέρον να επεξεργαζόμαστε τα εν λόγω δεδομένα. *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό;* Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τις αρμόδιες αρχές (π.χ. αστυνομία ή τοπικούς δήμους): το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας, τον αριθμό πινακίδων κυκλοφορίαςκαι τον χρόνο επέλευσης του περιστατικού και/ή τέλεσης του αδικήματος από εσάς και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν. Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες; Η Ayvens μπορεί να χρειαστεί να μοιραστεί αυτές τις πληροφορίες με τον Πελάτη μας (τον εργοδότη σας) σε ορισμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα, όταν τα μισθωμένα οχήματα μοιράζονται και χρησιμοποιούνται από πολλούς (carpooling) και η Ayvens δεν ξέρει ποιος είναι ο πραγματικός οδηγός ενός συγκεκριμένου οχήματος. Δείτε επίσης την ενότητα [Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη](targetSelf:http:/#Paragraph14)’. **4.3.2.e Κάρτα καυσίμων, Κάρτα Κινητικότητας και Διόδια.** *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;* Σε περίπτωση που έχετε Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο, ενδέχεται να σας προμηθεύσουμε με μια κάρτα Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων για τη φόρτισή του οχήματός στα σημεία φόρτισης. Ενδέχεται επίσης να φροντίσουμε για την εγκατάσταση σταθμού φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων. Η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας και σχετίζεται επίσης με την εκτέλεση της σύμβασης μίσθωσης που έχουμε συνάψει με τον εργοδότη σας. Ενδέχεται να συλλέξουμε και περαιτέρω πληροφορίες οι οποίες να σχετίζονται με τη διαχείριση διοδίων ενός στόλου. *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό;* Για τον σκοπό αυτό επεξεργαζόμαστε τις παρακάτω πληροφορίες: το όνομά σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τον αριθμό της κάρτας Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, πληροφορίες σχετικές με τα χιλιόμετρα και συναφή κόστη. Σε περίπτωση επιστροφών ενδέχεται να χρειαστεί να επεξεργαστούμε πληροφορίες σχετικά με τον τραπεζικό σας λογαριασμό. Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τα διόδια, όπως πληροφορίες τοποθεσίας, χρόνου και κόστους. *Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;* Η Ayvens θα πρέπει να κοινοποιήσει τις πληροφορίες στον πάροχο της υπηρεσίας Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων/ των υπηρεσιών πληρωμών. Επίσης οι Πελάτες μας (ο εργοδότης σας) ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες προσωπικές σας πληροφορίες που καθίστανται διαθέσιμες από την πλευρά μας μέσω της ιστοσελίδας μας ή της πύλης  e-Mobility ή του διαδικτυακού εργαλείου αναφορών  «MyFleet». Οι πελάτες μπορούν να συνδεθούν και να δουν την κατάσταση του στόλου τους (π.χ. χιλιόμετρα), καθώς και να χρησιμοποιήσουν και άλλες λειτουργίες αναφορών (π.χ. αναφορές σχετικά με την ανάλυση των τάσεων). Μέσω του MyFleet οι Πελάτες μπορούν επίσης να ζητήσουν Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων. Δείτε επίσης την ενότητα [Κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)’.  4.3.3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. **4.3.3.a Ενοικίαση.** *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;* Συλλέγουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να σας παρέχουμε υπηρεσίες προγράμματος ενοικίασης, ούτως ώστε να μπορείτε, για παράδειγμα να επικοινωνήσετε με τους ειδικούς ενοικίασης της Ayvens μέσω του Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, να ενοικιάσετε ένα όχημα από την πιο κατάλληλη θέση ενοικίασης ή να κανονίσετε για την παράδοση ενός μισθωμένου οχήματος σε εσάς. Η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας και σχετίζεται επίσης με την παροχή της Υπηρεσίας σε εσάς και τον εργοδότη σας σύμφωνα με την εκτέλεση της σύμβασης μίσθωσης που έχουμε με τον εργοδότη σας ή εφόσον εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση τη συμφωνία που ενδέχεται να έχουμε μαζί σας. *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό;* Για τον σκοπό αυτό, συλλέγουμε τις ακόλουθες πληροφορίες: το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου, τον αριθμό των πινακίδων κυκλοφορίας, το σχετικό κόστος, και τη θέση όπου χρειάστηκε και παρασχέθηκε βοήθεια, τη διάρκεια της μίσθωσης και τα στοιχεία του υπευθύνου επικοινωνίας της εταιρείας. *Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;* Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας με τους εξειδικευμένους (εξωτερικούς) συνεργάτες της Ayvens. Δείτε επίσης την ενότητα [‘Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)’. **4.3.3.b Οδική Βοήθεια.** *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;* Όταν αντιμετωπίζετε μια δυσλειτουργία του αυτοκινήτου σας, για παράδειγμα, ένα σκασμένο λάστιχο ή μηχανικές δυσκολίες ενώ είστε στο δρόμο, η Ayvens είναι σε θέση να σας παρέχει οδική βοήθεια μέσω τρίτων με τους οποίους διατηρεί στενή συνεργασία. Η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας και σχετίζεται επίσης με την παροχή της Υπηρεσίας σε εσάς και τον εργοδότη σας σύμφωνα με την εκτέλεση της σύμβασης μίσθωσης που έχει υπογραφεί με τον εργοδότη σας). *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό;* Για τον σκοπό αυτό συλλέγουμε τις ακόλουθες πληροφορίες: το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου, τον αριθμό των πινακίδων κυκλοφορίας και τη θέση όπου χρειάστηκε και παρασχέθηκε βοήθεια. *Με ποιους μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;* Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας με τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες επισκευής στο δρόμο, υπηρεσίες ρυμούλκησης ή ένα αυτοκίνητο αντικατάστασης. Δείτε επίσης την ενότητα [Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)’. 4.3.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ. **4.3.4.a Για την προετοιμασία, τη διαχείριση και τη χορήγηση εκπαιδευτικών συνεδριών.** *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;* Παρέχουμε διάφορα προγράμματα εκπαίδευσης ασφάλειας οδηγών και διαχείρισης κινδύνου με σκοπό την ανάλυση και βελτίωση της οδηγικής συμπεριφοράς, την προώθηση προληπτικής δέσμευσης του Πελάτη για ασφάλεια και καλή εταιρική υπηκοότητα, τη μείωση των ατυχημάτων, την επικύρωση της αποτελεσματικότητας της συνολικής πρωτοβουλίας ασφαλείας και του εντοπισμού ευκαιριών επικοινωνίας και κατάρτισης του Πελάτη. Απασχολούμε τρίτους για τη διαχείριση και την εκτέλεση αυτών των προγραμμάτων ασφαλείας, οι οποίοι θα επικοινωνήσουν μαζί σας για να ξεκινήσει μια αξιολόγηση της ασφάλειας και να παρέχουν τα εν λόγω εκπαιδευτικά σεμινάρια (είτε διαδικτυακά είτε δια ζώσης σε τάξη). Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από τους τρίτους σχετικά με το ανωτέρω υπόκεινται στις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των εν λόγω τρίτων. Οι εν λόγω τρίτοι μας παρέχουν εν συνεχεία τον «δείκτη επικινδυνότητας οδηγού» σχετικά με εσάς (πληροφορίες σχετικά με πιθανούς κινδύνους που αναγνωρίζονται μέσω διαδικασιών ερωτηματολογίου), τις εκπαιδευτικές συνεδρίες που έχουν προταθεί, υπογραφεί και ολοκληρωθεί. Η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας και σχετίζεται επίσης με την παροχή της Υπηρεσίας σε εσάς και τον εργοδότη σας σύμφωνα με την εκτέλεση της σύμβασης μίσθωσης που έχει υπογραφεί με τον εργοδότη σας, ή με τη συναίνεσή σας. *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό;* Για τον σκοπό αυτό συλλέγουμε/επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες: - Απευθείας από τους Πελάτες μας (τον εργοδότη σας): το όνομά σας, την (εταιρική) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και τον αριθμό πινακίδων κυκλοφορίας. - Από τους τρίτους που συνεργάζονται με εμάς: τον δείκτη επικινδυνότητας οδηγού, τις εκπαιδευτικές συνεδρίες που έχουν προταθεί, τις εκπαιδευτικές συνεδρίες που έχουν υπογραφεί και τις εκπαιδευτικές συνεδρίες που έχουν ολοκληρωθεί. *Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;* Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνεργάζονται με εμάς για να διαχειρίζονται και να εκτελούν τα προγράμματα ασφάλειας οδηγών, καθώς επίσης και με τους Πελάτες μας (τον εργοδότη σας). Δείτε επίσης την ενότητ [Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)’. 4.3.5 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. **4.3.5.a Διάφορες πύλες και εφαρμογές για τους οδηγούς.** *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;* Ανάλογα με τη χώρα που ζείτε, παρέχουμε διαδικτυακές πύλες και εφαρμογές που διαθέτουν έναν αριθμό λειτουργιών. Για παράδειγμα, μέσα από τις πύλες και τις εφαρμογές μας μπορείτε να βρείτε πρακτικές πληροφορίες σχετικά με το μισθωμένο όχημά σας, να αλλάξετε το όνομά σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας και άλλες προσωπικές πληροφορίες, να δηλώσετε ζημιά στο όχημά σας, να ορίσετε ραντεβού για επισκευές, συντήρηση ή αλλαγή ελαστικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών οργάνωσης ραντεβού, να επικοινωνήσετε με τα Κέντρα Επικοινωνίας Οδηγών, να δείτε και να εξοφλήσετε πρόστιμα και να υποβάλετε αίτημα για την καταβολή εξόδων (καυσίμων) και, σε περίπτωση που έχετε ηλεκτρικό όχημα, να διαχειριστείτε τη φόρτιση. Μπορεί να σας παρέχουμε επίσης επισκόπηση σε μορφή πίνακα που μπορεί να σας δώσει εικόνα για τη χρήση του οχήματος (όπως τη μέση απόδοση καυσίμων σας, ζημιές κλπ.). Η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας και σχετίζεται επίσης με την παροχή της Υπηρεσίας σε εσάς και τον εργοδότη σας σύμφωνα με την εκτέλεση της σύμβασης μίσθωσης που έχει υπογραφεί με τον εργοδότη σας, ή με τη συναίνεσή σας. *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό;* Λαμβάνουμε το όνομά σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας από τον εργοδότη σας (ο Πελάτης μας) για να σας παρέχουμε με στοιχεία σύνδεσης (όνομα χρήστη και προσωρινό κωδικό πρόσβασης) που έχουν δημιουργηθεί από την Ayvens, έτσι ώστε να μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις διάφορες διαδικτυακές μας πύλες και εφαρμογές. *Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;* Δείτε την ενότητα [Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)’.   4.3.5.b MyFleet *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;* Το MyFleet συνεπάγεται την αποστολή αναφορών με τη μορφή πινάκων σε μια χώρα ή/και σε διεθνές επίπεδο στους Πελάτες μας (τον εργοδότη σας). Το MyFleet επιτρέπει στους Πελάτες για παράδειγμα να έχουν πρόσβαση και να αξιολογήσουν τη διανυθείσα απόσταση ή το εναπομένον χρονικό διάστημα της μίσθωσης (μεμονωμένων) οχημάτων. Επίσης, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που περιέχονται στο εν λόγω εργαλείο αναφορών στόλου για την παροχή (συγκεντρωτικών) στατιστικών στοιχείων στους Πελάτες μας (τον εργοδότη σας) σε βασικές πτυχές της διαχείρισης στόλου της χώρας τους (π.χ. θέματα κόστους και κινδύνου) για την εφαρμογή μιας ισορροπημένης προσέγγισης διαχείρισης στόλου (κόστος, περιβάλλον και ασφάλεια), την εφαρμογή και τη συμμόρφωση με την πολιτική διαχείρισης στόλου, τη δυνατότητα να πραγματοποιούνται αναφορές σχετικά με τις παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων και της συμμόρφωσης με την εταιρική κοινωνική ευθύνη του Πελάτη, την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των αλλαγών πολιτικής και των προληπτικών ανακοινώσεων σχετικά με τις εξελίξεις του στόλου. Η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας και σχετίζεται επίσης με την παροχή της Υπηρεσίας σε εσάς και τον εργοδότη σας σύμφωνα με την εκτέλεση της σύμβασης μίσθωσης που έχει υπογραφεί με τον εργοδότη σας. Παραδείγματος χάριν, βάσει των εν λόγω εργαλείων αναφοράς, κάθε Πελάτης έχει πρόσβαση σε (i) διάφορα στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές CO2 του στόλου οχημάτων του ανά χώρα, και (ii) μέτρα που προτείνονται από την Ayvens για να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του στόλου. Η Ayvens και ο Πελάτης μπορούν στη συνέχεια να μελετήσουν και να συζητήσουν τις πολιτικές στόλου/οχημάτων της εταιρείας και να θέσουν στόχους προκειμένου να επιτευχθεί η διαρκής μείωση των καυσίμων, των εκπομπών CO2 και άλλων εξόδων του αυτοκινήτου. Επομένως, με βάση αυτές τις πληροφορίες, κάθε Πελάτης μπορεί να πάρει σωστές αποφάσεις που αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών CO2 του στόλου του σε μια συγκεκριμένη χώρα, π.χ. με την παροχή κατάρτισης τύπου eco-driving στους Οδηγούς του ή αποκτώντας περισσότερα κλιματικά ουδέτερα οχήματα. *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό;* Για τον σκοπό αυτό ενδεχομένως να επεξεργαστούμε τις ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες: - Από τον Πελάτη μας (τον εργοδότη σας): Το όνομα του Οδηγού, την Ταυτότητα Οδηγού που έχει δημιουργηθεί από τον Πελάτη, το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επικοινωνίας του Πελάτη, τη διεύθυνση (ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), τον αριθμό τηλεφώνου, την εθνικότητα, τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης (προαιρετικό: μόνο εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή για φορολογικούς σκοπούς) και τη χρήση της κάρτας καυσίμου (προαιρετικά). - Από εμάς: στοιχεία του οχήματος (π.χ. μάρκα, μοντέλο, αριθμό πινακίδων κυκλοφορίας), υπόλοιπη διάρκεια σύμβασης, ζημία που υπέστη από όχημα, είδος καυσίμου, αριθμός και είδος κάρτας καυσίμων, κατανάλωση καυσίμου και ασφαλιστικά στοιχεία. - Από τον Οδηγό: διανυθείσα απόσταση και περιγραφή των ζημιών που σας προκάλεσε ένα όχημα μου ενεπλάκη στο τροχαίο ατύχημα. - Δεδομένα που λαμβάνονται από άλλους (όπως αστυνομία, τοπικοί δήμοι, συνεργεία/κέντρα επισκευών): πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις και/ή παράνομη στάθμευση, διανυθείσα απόσταση και πληροφορίες για τη συντήρηση και τις επισκευές του οχήματος. *Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;* Μοιραζόμαστε αυτές τις πληροφορίες με τον εξουσιοδοτημένο (Διεθνή) Διαχειριστή Στόλου του Πελάτη. Δείτε επίσης την ενότητα [Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)’.   4.3.6 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ Ayvens. **4.3.6.a Αναφορές διαχείρισης.** *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;* Επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες για διάφορους επιχειρηματικούς σκοπούς, για τους οποίους έχουμε έννομο συμφέρον να επεξεργαζόμαστε τα εν λόγω δεδομένα, όπως ανάλυση δεδομένων, έλεγχοι, ανάπτυξη νέων προϊόντων, ενίσχυση, βελτίωση ή τροποποίηση των Υπηρεσιών μας, προσδιορισμός των τάσεων χρήσης και της αποτελεσματικότητας των προωθητικών ενεργειών μας και λειτουργία και διεύρυνση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων. Για να διευκολύνουμε τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή των εφαρμογών μας, μπορούμε να αναλύσουμε δεδομένα που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε τα ψηφιακά μας μέσα και να τα συνδυάσουμε με πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies. Για παράδειγμα, για να κατανοήσουμε καλύτερα ποιο ψηφιακό κανάλι (αναζήτηση Google, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κοινωνικά μέσα) ή συσκευή (επιφάνεια εργασίας, tablet ή κινητό) προτιμάτε, μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε ή να περιορίσουμε τις επικοινωνιακές και εμπορικές μας δραστηριότητες ανά κανάλι ή ανά συσκευή. *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό;* Για τον σκοπό αυτό ενδέχεται να επεξεργαστούμε διάφορες πληροφορίες που συλλέγουμε στο πλαίσιο της παροχής των Υπηρεσιών μας (όπως το όνομά σας, τα στοιχεία επικοινωνίας και τα στοιχεία του οχήματος κ.λπ.), ανάλογα με τις ανάγκες για έναν από τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. *Με ποιους μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;* Δείτε την ενότητα [Κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)’. **4.3.6.b Συμμόρφωση με νομοθεσία και έννομες υποχρεώσεις και προστασία των περιουσιακών στοιχείων και συμφερόντων της Ayvens.** *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;* Προκειμένου να συμμορφωθούμε με μια έννομη υποχρέωση ή στις περιπτώσεις που έχουμε έννομο συμφέρον, θα επεξεργαστούμε τις απαραίτητες ή αναγκαίες προσωπικές σας πληροφορίες: (α) βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των νόμων εκτός της χώρας κατοικίας σας, καθώς και των τομεακών συστάσεων (π.χ. δέουσα επιμέλεια αντισυμβαλλομένου, ξέπλυμα χρήματος, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και άλλων εγκλημάτων), (β) με σκοπό τη συμμόρφωση με νομικές διαδικασίες, (γ) για να ανταποκριθούμε σε αιτήματα από δημόσιες και κυβερνητικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων και κυβερνητικών αρχών εκτός της χώρας διαμονής σας, (δ) για την εκτέλεση των όρων και προϋποθέσεών μας και άλλων εφαρμοστέων πολιτικών, (ε) για την προστασία των δραστηριοτήτων μας, (στ) για την προστασία των δικαιωμάτων, των προσωπικών δεδομένων, της ασφάλειας ή της περιουσίας μας ή/και της δικής σας ή άλλων, και (ζ) με σκοπό να είμαστε σε θέση να αναζητήσουμε διαθέσιμα μέτρα επανόρθωσης ή να περιορίσουμε τις ζημίες που ενδεχομένως να έχουμε υποστεί. Σε περίπτωση που εσύ και ο εργοδότης σου έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας, η Ayvens μπορεί επίσης να αναλύσει πληροφορίες σχετικές με το όχημα/οχήματα σας σε περίπτωση που έχετε ήδη μισθώσει όχημα από την Ayvens, για παράδειγμα για να καθορίσει την τιμή εκμίσθωσης του νέου οχήματος. *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό;* Για τον σκοπό αυτό επεξεργαζόμαστε το όνομά σας, τα στοιχεία επικοινωνίας με την Ayvens, τη χρήση οποιωνδήποτε εκ των Υπηρεσιών μας από εσάς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εάν τούτο απαιτείται για έναν από τους σκοπούς που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. *Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;* Κατά κανόνα, μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο με φυσικά και νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργαζόμαστε και τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στην Ayvens. Οι προσωπικές σας πληροφορίες θα διαβιβαστούν επίσης σε εποπτικές υπηρεσίες, φορολογικές αρχές και ανακριτικές υπηρεσίες μόνο εάν υποχρεούμαστε να πράξουμε τούτο εκ του νόμου ή εκ τομεακών συστάσεων, στα οποία υπόκειται η Ayvens. Δείτε επίσης την Ενότητα [Κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)’. 

4.4 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ) ΚΑΙ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

Εάν είστε ήδη Πελάτης της Ayvens για την μίσθωση και διαχείριση οχημάτων ιδιωτικής χρήσης, σας έχουμε ενημερώσει για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω της δήλωσης περί απορρήτου που προσαρτάται στην μεταξύ μας σύμβαση.

Για να δείτε την πιο πρόσφατη δήλωση στην μορφή με την οποία προσαρτάται στην σύμβαση και να ελέγξετε για τυχόν αλλαγές, πατήστε εδώ: Δήλωση Περί Απορρήτου προς Μισθωτές | Δήλωση Περί Απορρήτου προς Οδηγούς

4.4.1 ΕΓΓΡΑΦΗ. **4.4.1.a Για να συνάψουμε σύμβαση μαζί σας** *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;* Συλλέγουμε πληροφορίες κατά την εγγραφή σας (μέσω της ιστοσελίδας μας) ως πελάτη. Η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης μίσθωσης, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης, αναγνώρισης και αποδοχής σας ως πελάτη και τυχόν πιστωτικών ελέγχων. *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό;* Για τον σκοπό αυτό συλλέγουμε το όνομά σας, το φύλο σας, τον τίτλο, τη διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, άδεια οδήγησης, διεύθυνση παράδοσης ή παραλαβής , στοιχεία συναλλαγής (όπως η εντολή, το ποσό/ποσά προς πληρωμή, ημερομηνία καταβολών), τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και την έγκριση που δίδετε στη Ayvens. *Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;* Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας με συνεργάτη μας με τον οποίο έχουμε συμβατική σχέση για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών όπως η κατάθεση εγγύησης και οι μηνιαίες πληρωμές των μισθωμάτων. Μοιραζόμαστε μόνο τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση των πληρωμών. Δείτε επίσης την Ενότητα [Κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτα μέρη’](targetSelf:#Paragraph14)’.    **4.4.1.b Διαδικτυακές πύλες και εφαρμογές** *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός*; Ανάλογα με τη χώρα στην οποία ζείτε, σας παρέχουμε διαδικτυακές πύλες και εφαρμογές. Μέσω των πυλών και των εφαρμογών αυτών μπορείτε να βρείτε πρακτικές πληροφορίες σχετικά με το μισθωμένο όχημά σας, να αλλάξετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας και άλλες προσωπικές πληροφορίες, να δηλώσετε ζημιά στο όχημά σας, να ορίσετε ραντεβού για επισκευές, συντήρηση ή αλλαγή ελαστικών, να επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης, να δείτε και να εξοφλήσετε πρόστιμα. Η εν λόγω επεξεργασία απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης μίσθωσης ή πραγματοποιείται κατόπιν συναίνεσης σας. *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό;* Για τον σκοπό αυτό συλλέγουμε το όνομα και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση προκειμένου να σας στείλουμε ένα προσωρινό κωδικό πρόσβασης τον οποίο θα χρειαστείτε για να μπορέσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις διάφορες διαδικτυακές μας πύλες και εφαρμογές. *Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;* Δείτε την ενότητα [Κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτα μέρη’](targetSelf:#Paragraph14)’.    4.4.2 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. **4.4.2.a Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας**. *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;* Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με διάφορα μέσα (όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνικά, ή μέσω της ιστοσελίδας μας). Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να απαντήσουμε στο ερώτημα/αίτημά σας. Επίσης μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε σχέση με τη σύμβαση μίσθωσης ιδιωτών. Η εν λόγω επεξεργασία απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης μίσθωσης. Επίσης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με την αποστολή μαζικών επικοινωνιών που αποσκοπούν να σας προειδοποιήσουν για έκτακτα γεγονότα (όπως έκτακτα καιρικά φαινόμενα), τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την οδηγική σας ικανότητα και/ή να θέσουν σε κίνδυνο τον εταιρικό μας στόλο. *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό;* Για τον σκοπό αυτό επεξεργαζόμαστε το όνομά σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, την αλληλογραφία σας με την Ayvens σχετικά με το αίτημα/ερώτησή σας και όλα τα άλλα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε ή/και που είναι αναγκαία για να σας απαντήσουμε καταλλήλως, (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού πινακίδων κυκλοφορίας σας), τη συμφωνημένη διάρκεια της μίσθωσης ιδιωτών («private lease») και τις οικονομικές υποχρεώσεις απέναντι μας. *Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;* Δείτε την ενότητα [Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)’.    **4.4.2.b Για έρευνες ή άλλης μορφής (διαφημιστική) επικοινωνία**. *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός*; Επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες όταν σας στέλνουμε τις περιοδικές έρευνες ζητώντας τα σχόλιά σας σχετικά με τις Υπηρεσίες μας και άλλες υπηρεσίες που εκτελέστηκαν στο όχημα, για τις οποίες έχουμε έννομο συμφέρον για την επεξεργασία των σχετικών δεδομένων. Με τη συναίνεση σας ή σε περίπτωση που έχουμε έννομο συμφέρον ενδέχεται να σας στείλουμε διαφημιστική επικοινωνία για να σας κρατάμε ενήμερους σχετικά με εκδηλώσεις, ειδικές προσφορές, δυνατότητες και τρέχοντα και μελλοντικά προϊόντα και υπηρεσίες της Ayvens. Όταν επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με έρευνες ή διαφημιστική επικοινωνία, θα το πράξουμε είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε μέσω διαφημιστικής ταχυδρομικής αλληλογραφίας (ενημερωτικών δελτίων/φυλλαδίων/περιοδικών). Προκειμένου να αντιληφθούμε τις προτιμήσεις σας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε μέσα αυτοματοποιημένα ή μη προκειμένου να αναλύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Αν δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε έρευνες ή διαφημιστική επικοινωνία από εμάς, παρακαλούμε πατήστε [εδώ ](targetSelf:https://app-eu.onetrust.com/app/#/webform/a996bf75-c6f5-4368-bf3a-52af67a7de25)για επικοινωνήσετε μαζί μας. *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό;* Για τον σκοπό αυτό επεξεργαζόμαστε το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τον αριθμό πινακίδων κυκλοφορίας σας και τα ενδιαφέροντά σας (όπως υποδεικνύονται από εσάς στην ιστοσελίδα μας). *Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;* Δείτε την ενότητα [Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)’. 4.4.3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ. **4.4.3.a Διαχείριση του οχήματος**.  *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;* Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας σε σχέση με τη διαχείριση της χρήσης του οχήματος και προκειμένου να σας παρέχουμε υπηρεσίες διαχείρισης του οχήματος αυτού σε καθημερινή βάση. Η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης μίσθωσης. *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό;* Για τον σκοπό αυτό επεξεργαζόμαστε το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας (εταιρική), την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, την κατηγορία μίσθωσης, τον αριθμό πινακίδων κυκλοφορίας, τη μάρκα και το μοντέλο, το ιστορικό τακτικής συντήρησης και τη σχετική επικοινωνία μαζί σας για θέματα διαχείρισης. Επιπλέον, ενδέχεται να μας παρέχετε ορισμένες πληροφορίες που αφορούν στη διαχείριση του οχήματος μέσω της διαδικτυακής πύλης της Ayvens, ή όταν καλείτε την Ayvens. *Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;* Δείτε την ενότητα [Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)’. **4.4.3.b Επισκευή, συντήρηση και ελαστικά**.  *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;* Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας σε σχέση με την παροχή (προγραμματισμένων) Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης και Υπηρεσιών ελαστικών για το όχημά σας, και προκειμένου να αναλύσουμε, προβλέψουμε και καθοδηγήσουμε προληπτικά αναφορικά με τη συντήρηση και τις επισκευές. Για την εν λόγω επεξεργασία έχουμε έννομο επιχειρηματικό συμφέρον και η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης μίσθωσης . *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό;* Για τον σκοπό αυτό συλλέγουμε το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας, την (εταιρική) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τον αριθμό πινακίδων κυκλοφορίας, τη μάρκα και το μοντέλο, το ιστορικό σέρβις και την επιχειρησιακή επικοινωνία μαζί σας. Επιπλέον, ενδέχεται να μας παρέχετε ορισμένες πληροφορίες μέσω της πύλης της Ayvens (π.χ. τον αριθμό τηλεφώνου σας για να κλείσετε ραντεβού για συντήρηση του αυτοκινήτου), ή όταν καλείτε την Ayvens. *Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες σας;* Μοιραζόμαστε πληροφορίες με τρίτους που εκτελούν εργασίες συντήρησης/επισκευής του οχήματος ή αλλαγής ή αντικατάστασης των ελαστικών, όπως έμποροι/συνεργεία, φανοποιεία ή τεχνίτες.. Δείτε επίσης την Ενότητα [Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη ](targetSelf:#Paragraph14)’. **4.4.3.c Διαχείριση ατυχήματος**.  *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;* Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας μέσω της καταγραφής και της διαχείρισης των ατυχημάτων στα οποία εσείς ή/και το όχημά σας ενδεχομένως να εμπλέκεται, με σκοπό την αποκατάσταση της κινητικότητας και τη διαχείριση των ζημιών. Αυτό θα το πράξουμε: (i) δίνοντάς σας την ευκαιρία να αναφέρετε τα ατυχήματα στο Τηλεφωνικό μας Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών μόλις αυτά συμβούν, (ii) παρέχοντας, κατά περίπτωση, οδική βοήθεια ή/και ένα όχημα αντικατάστασης και (iii) κανονίζοντας επισκευή και άλλες αναγκαίες ενέργειες παρακολούθησης. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε επίσης αυτές τις πληροφορίες για την αξιολόγηση της επισκευής των ζημιών σύμφωνα με την πολιτική μας για τη διαχείριση ζημιών και εκτίμησης του ασφαλιστικού κινδύνου, επεξεργασία για την οποία έχουμε έννομο συμφέρον για την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων. *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό;* Για τον σκοπό αυτό συλλέγουμε τις ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες: - Από εμάς: αριθμός πινακίδων κυκλοφορίας, μάρκα και μοντέλο, ιστορικό τακτικής συντήρησης και επικοινωνία για τη διευθέτηση λειτουργικών θεμάτων μαζί σας. - Από εσάς: όνομα, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία οχήματος, στοιχεία ατυχήματος, στοιχεία ζημιών, φωτογραφίες από το περιστατικό, ημερομηνία γέννησης, αριθμός επιβατών εντός του οχήματος, πληροφορίες μαρτύρων σχετικά με το ατύχημα (κατά περίπτωση) και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες επιλέξετε να μας παρέχετε στο πλαίσιο του ατυχήματος (συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε πληροφοριών σχετικά με πιθανούς τραυματισμούς). - Από τρίτους, όπως άτομα που εμπλέκονται στο ατύχημα ή ασφαλιστικές εταιρείες: πληροφορίες τρίτων που εμπλέκονται στο ατύχημα/συμβάν (όπως η ταυτότητα των επιβατών, του οδηγού και των επιβατών οχημάτων τρίτων, καθώς και οποιωνδήποτε εμπλεκόμενων τρίτων), πληροφορίες άλλων τρίτων (όπως μάρτυρες, αξιωματικών της αστυνομίας που ερευνούν και άλλων) ασφαλιστικές πληροφορίες, πληροφορίες σχετικά με το συμβάν και αξιώσεις τρίτων. - Από τις αρχές (π.χ. αστυνομία): το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας, τον αριθμό πινακίδων κυκλοφορίας, πληροφορίες σχετικά με το ατύχημα, εκθέσεις αστυνομίας και καταθέσεις μαρτύρων. *Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;* Μοιραζόμαστε συγκεκριμένες πληροφορίες με εμπόρους/συνεργεία, φανοποιεία, τεχνίτες, εταιρείες ασφάλισης αυτοκινήτων (οι οποίες μπορεί να είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένες και τρίτες ασφαλιστικές εταιρείες) και επαγγελματίες εμπειρογνώμονες που εργάζονται για λογαριασμό μας ή για λογαριασμό τρίτων (όπως δικηγόροι, γιατροί, ερευνητές κ.λπ.) για τους σκοπούς επίλυσης της ζημίας ή της αξίωσης. Δείτε επίσης την ενότητα [Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)’.   4.4.3.d Κάρτα Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (EV Charging Card) *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;* Σε περίπτωση που έχετε Ηλεκτρικό Όχημα, ενδέχεται να σας προμηθεύσουμε με μια κάρτα φόρτισης για τη φόρτιση του οχήματός σας στα σχετικά σημεία. Η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης. Επιπλέον, ενδέχεται να σας παράσχουμε υπηρεσίες σχετικά με την εγκατάσταση σημείου φόρτισης. *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό;* Για τον σκοπό αυτό συλλέγουμε τις ακόλουθες πληροφορίες: το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό της κάρτας e-Mobility, τον αριθμό πινακίδας του οχήματος, τα χιλιόμετρα και τα συναφή κόστη. Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων ενδέχεται να χρειαστεί να συλλέξουμε και πληροφορίες του τραπεζικού σας λογαριασμού. *Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;* Η Ayvens χρειάζεται να κοινοποιήσει την πληροφορία στον πάροχο της υπηρεσίας E-Charging (ηλεκτρονικής φόρτισης)/υπηρεσίας πληρωμών. Δείτε επίσης την Ενότητα [Κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)’. **4.4.3.e Διαχείριση προστίμων κυκλοφορίας και στάθμευση**ς.  *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;* Τα ακόλουθα μπορεί να εξαρτώνται από τη χώρα στην οποία έχετε διαπράξει κυκλοφοριακές παραβάσεις και/ή παραβάσεις στάθμευσης: Ως καταχωρημένοι ιδιοκτήτες των οχημάτων, τα πρόστιμα σχετικά με κυκλοφοριακές παραβάσεις και/ή παράνομη στάθμευση που προέρχονται από τους Οδηγούς των οχημάτων ενδεχομένως να απευθύνονται στην Ayvens από την αρχή που εξέδωσε τη συγκεκριμένη κλήση (π.χ. αστυνομία ή τοπικός δήμος). Επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες για τους σκοπούς της επεξεργασίας και διαχείρισης της πληρωμής του προστίμου. Η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης μίσθωσης. *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό;* Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τις αρμόδιες αρχές (π.χ. αστυνομία ή τοπικούς δήμους): το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας, τον αριθμό πινακίδων κυκλοφορίας, τη φύση, τον τόπο και το χρόνο επέλευσης του περιστατικού και/ή τέλεσης του αδικήματος από εσάς και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν. *Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;* Δείτε επίσης την ενότητα [Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)’. 4.4.4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. **4.4.4.a Οδική Βοήθεια**. *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;* Όταν αντιμετωπίζετε μια δυσλειτουργία του αυτοκινήτου σας, για παράδειγμα, ένα σκασμένο λάστιχο ή μηχανικές δυσκολίες ενώ είστε στο δρόμο, η Ayvens είναι σε θέση να σας παρέχει οδική βοήθεια μέσω τρίτων με τους οποίους διατηρεί στενή συνεργασία. Η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης μίσθωσης. *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό;* Για τον σκοπό αυτό, συλλέγουμε τις ακόλουθες πληροφορίες: το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου, τον αριθμό των πινακίδων κυκλοφορίας και τη θέση όπου χρειάστηκε και παρασχέθηκε βοήθεια. *Με ποιους μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;* Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας με τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες επισκευής στο δρόμο, υπηρεσίες ρυμούλκησης ή ένα αυτοκίνητο αντικατάστασης. Δείτε επίσης την ενότητα [Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)’.  4.4.5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ Ayvens. **4.4.5.a Αναφορές Διαχείρισης**.  *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;* Επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες για διάφορους επιχειρηματικούς σκοπούς της Ayvens, για τους οποίους έχουμε έννομο συμφέρον να επεξεργαζόμαστε τα εν λόγω δεδομένα, όπως ανάλυση δεδομένων, έλεγχοι, ανάπτυξη νέων προϊόντων, ενίσχυση, βελτίωση ή τροποποίηση των ιστοσελίδων και των Υπηρεσιών μας, προσδιορισμός των τάσεων χρήσης και της αποτελεσματικότητας των προωθητικών ενεργειών μας και λειτουργία και διεύρυνση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων. Για να διευκολύνουμε τη χρήση των διαδικτυακών μας υπηρεσιών ή εφαρμογών, ενδέχεται να αναλύσουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε τα κοινωνικά δίκτυα και να τα συνδυάζουμε με πληροφορίες που έχουμε συλλέξει μέσω των cookies. Για παράδειγμα για να αντιληφθούμε καλύτερα ποιο διαδικτυακό κανάλι (αναζήτηση Google, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσο κοινωνικής δικτύωσης) ή συσκευή (επιφάνεια εργασίας, φορητό υπολογιστή ή κινητό) προτιμάτε, μπορούμε να βελτιώσουμε ή να περιορίσουμε κατά την επικοινωνία μας και τη διεξαγωγή προωθητικών ενεργειών ανά κανάλι ή ανά συσκευή. *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό;* Για τον σκοπό αυτό ενδέχεται να επεξεργαστούμε το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τη διεύθυνση IP, το φύλο, την ημερομηνία γέννησης, τον τόπο κατοικίας, τον ταχυδρομικό σας κώδικα, και κάθε άλλη πληροφορία η οποία αναφέρεται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή την οποία μας παρέχετε με άλλο τρόπο, εάν αυτό είναι απαραίτητο για έναν από τους σκοπούς που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. *Με ποιους μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;* Δείτε την ενότητα [Κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)’. **4.4.5.b Συμμόρφωση με νομοθεσία και έννομες υποχρεώσεις και προστασία των περιουσιακών στοιχείων και συμφερόντων της Ayvens**.  *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;* Προκειμένου να συμμορφωθούμε με μια έννομη υποχρέωση ή στις περιπτώσεις που έχουμε έννομο συμφέρον, θα επεξεργαστούμε τις απαραίτητες ή αναγκαίες προσωπικές σας πληροφορίες: (α) βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των νόμων εκτός της χώρας κατοικίας σας, καθώς και των τομεακών συστάσεων (π.χ. δέουσα επιμέλεια αντισυμβαλλομένου, ξέπλυμα χρήματος, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και άλλων εγκλημάτων), (β) για πιστωτικούς ελέγχους (γ) με σκοπό τη συμμόρφωση με νομικές διαδικασίες, (δ) για να ανταποκριθούμε σε αιτήματα από δημόσιες και κυβερνητικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων και κυβερνητικών αρχών εκτός της χώρας διαμονής σας, (ε) για την εκτέλεση των όρων και προϋποθέσεών μας και άλλων εφαρμοστέων πολιτικών, (στ) για την προστασία των δραστηριοτήτων μας, (ζ) για την προστασία των δικαιωμάτων, των προσωπικών δεδομένων, της ασφάλειας ή της περιουσίας μας ή/και της δικής σας ή άλλων, και (η) με σκοπό να είμαστε σε θέση να αναζητήσουμε διαθέσιμα μέτρα επανόρθωσης ή να περιορίσουμε τις ζημίες που ενδεχομένως να έχουμε υποστεί. *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό;* Για τον σκοπό αυτό επεξεργαζόμαστε το όνομά σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, την ημερομηνία, τον τόπο και τη χώρα γεννήσεώς σας, σε περίπτωση εταιρείας του πραγματικού δικαιούχου της εταιρείας. Ενδέχεται, επίσης, να επεξεργαστούμε το όνομα, τη διεύθυνση, την ημερομηνία, τον τόπο και τη χώρα γεννήσεως του προσώπου που εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι της Ayvens, την αλληλογραφία σας με την Ayvens, τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων, εάν τούτο απαιτείται για έναν από τους σκοπούς που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Επιπροσθέτως, θα επεξεργαστούμε δεδομένα οικονομικής και περιουσιακής σας κατάστασης βάσει των οικονομικών και φορολογικών στοιχείων που μας αποστέλλετε αλλά και των στοιχείων που αντλούμε από εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες επιχειρηματικής πληροφόρησης (όπως για παράδειγμα από τον ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. και την ICAP Α.Ε.). *Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;* Κατά κανόνα, μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο με φυσικά και νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργαζόμαστε και τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στην Ayvens. Οι προσωπικές σας πληροφορίες θα διαβιβαστούν επίσης σε εποπτικές αρχές, φορολογικές αρχές και ανακριτικές υπηρεσίες μόνο εάν υποχρεούμαστε να πράξουμε τούτο εκ του νόμου ή εκ τομεακών συστάσεων, στα οποία υπόκειται η Ayvens. Δείτε επίσης την Ενότητα [Κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)’

4.5 Δεδομένα που αφορούν ιδιώτες αγοραστές μεταχειρισμένων οχημάτων

4.5.1 ΑΓΟΡΑ. 4.5.1. a Αγορά μεταχειρισμένου οχήματος από το κατάστημα Ayvens Occasion. *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;* Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που σας αφορούν σε σχέση με την (πιθανή) αγορά οχήματος από το κατάστημα Ayvens occasion, εφόσον υπάρχει, την ανταλλαγή του οχήματος και άλλες συναφείς Υπηρεσίες. Αυτό περιλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης αγοράς, την παροχή των Υπηρεσιών και την ολοκλήρωση των πληρωμών. Η παρούσα επεξεργασία είναι απαραίτητη για την σύναψη και την εκτέλεση της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης και της αποδοχής σας ως πελάτη και των προληπτικών πιστωτικών ελέγχων. *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό;* Για τον σκοπό αυτό συλλέγουμε το όνομα, το φύλο, τον τίτλο, τα (εταιρικά) στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου, της επωνυμίας της εταιρείας), πληροφοριών που συνδέονται με την αγορά του οχήματος και τις λεπτομέρειες που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων τραπεζικών λογαριασμών. *Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;* Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις εν λόγω πληροφορίες σας σε συνεργάτες μας (για την ανταλλαγή των δεδομένων) ή χρηματοοικονομικά ιδρύματα. Δείτε επίσης την Ενότητα [Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)’. 4.5.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ. **4.5.2.a Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας**.  *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;* Συλλέγουμε τις πληροφορίες σας όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω κάποιας από τις διαδικτυακές φόρμες επικοινωνίας μας (ή παρέχετε πληροφορίες σε ένα από τα καταστήματα πώλησης μεταχειρισμένων), για παράδειγμα, όταν μας στέλνετε ερωτήσεις, προτάσεις, θετικά σχόλια ή παράπονα ή όταν ζητάτε προσφορά για τις Υπηρεσίες μας. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με (πιθανή) αγορά οχήματος. Η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης που έχετε συνάψει μαζί μας ή με την συγκατάθεση σας. *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό;* Για τον σκοπό αυτό συλλέγουμε το όνομα, το φύλο, τον τίτλο, τα (επαγγελματικά) στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, του αριθμού τηλεφώνου, του ονόματος της εταιρείας) και κάθε άλλη πληροφορία την οποία μπορείτε να μας παρέχετε σε ανοικτό πεδίο της φόρμας επικοινωνίας, όπου αυτό είναι εφικτό, για παράδειγμα, όταν θέτετε ερώτηση, περιγράφετε την πρόταση σας, κάνετε μια παρατήρηση ή μοιράζεστε μια φιλοφρόνηση. *Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;* Δείτε την ενότητα [Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)’. **4.5.2.b Για έρευνες και άλλη (διαφημιστική) επικοινωνία**.  *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;* Επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες όταν σας στέλνουμε έρευνες ζητώντας τα σχόλιά σας σχετικά με τις Υπηρεσίες μας, για τις οποίες έχουμε έννομο συμφέρον να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά. Με τη συναίνεση σας ή σε περίπτωση που υπάρχει έννομο συμφέρον, ενδέχεται να στείλουμε και άλλες επικοινωνίες, όπως για παράδειγμα για να σας κρατάμε ενήμερους σχετικά με εκδηλώσεις, ειδικές προσφορές, δυνατότητες και τρέχοντα και μελλοντικά προϊόντα και υπηρεσίες της Ayvens. Όταν επικοινωνούμε μαζί σας αναφορικά με έρευνες ή διαφημιστική επικοινωνία, το πράττουμε είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε μέσω ταχυδρομικών ενημερωτικών δελτίων/φυλλαδίων/περιοδικών (διαφημιστική ταχυδρομική αλληλογραφία). Προκειμένου να αντιληφθούμε τις προτιμήσεις σας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε μέσα αυτοματοποιημένα ή μη προκειμένου να αναλύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε έρευνες ή διαφημιστική επικοινωνία, πατήστε εδώ για να επικοινωνήσετε μαζί μας. *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό;* Για τον σκοπό αυτό επεξεργαζόμαστε το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα ενδιαφέροντά σας (όπως υποδεικνύονται από εσάς). Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες; Δείτε την ενότητα [Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)’. 4.5.3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ Ayvens. **4.5.3.a Αναφορές διαχείρισης**.  *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;* Επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες για διάφορους επιχειρηματικούς σκοπούς της Ayvens για τους οποίους έχουμε έννομο συμφέρον να επεξεργαστούμε τα δεδομένα αυτά, όπως ανάλυση δεδομένων, ελέγχους, ανάπτυξη νέων προϊόντων, ενίσχυση, βελτίωση ή τροποποίηση των ιστοσελίδων και Υπηρεσιών μας, προσδιορισμός των τάσεων χρήσης και της αποτελεσματικότητας των προωθητικών εκστρατειών μας και λειτουργία και διεύρυνση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων. Για να διευκολύνουμε τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή των εφαρμογών μας, μπορούμε να αναλύσουμε δεδομένα που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε τα ψηφιακά μας μέσα και να τα συνδυάσουμε με πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies. Για παράδειγμα, για να κατανοήσουμε καλύτερα ποιο ψηφιακό κανάλι (αναζήτηση Google, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κοινωνικά μέσα) ή συσκευή (επιφάνεια εργασίας, tablet ή κινητό) προτιμάτε, μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε ή να περιορίσουμε τις επικοινωνιακές και εμπορικές μας δραστηριότητες ανά κανάλι ή ανά συσκευή. *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό;* Για τον σκοπό αυτό ενδέχεται να επεξεργαστούμε το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τη διεύθυνση IP, το φύλο, την ημερομηνία γέννησης, τον τόπο κατοικίας, τον ταχυδρομικό σας κώδικα και κάθε άλλη πληροφορία αναφέρεται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή την οποία μας παρείχατε με άλλο τρόπο, εάν τούτο απαιτείται για έναν από τους σκοπούς που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. *Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;* Παρακαλούμε δείτε την ενότητα [Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)’.  **4.5.3.b Συμμόρφωση με νόμους και νομικές υποχρεώσεις και προστασία των περιουσιακών στοιχείων και συμφερόντων της Ayvens**.  *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;* Προκειμένου να συμμορφωθούμε με μια έννομη υποχρέωση ή στις περιπτώσεις που έχουμε έννομο συμφέρον, θα επεξεργαστούμε τις απαραίτητες ή αναγκαίες προσωπικές σας πληροφορίες: (α) βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των νόμων εκτός της χώρας κατοικίας σας, καθώς και των τομεακών συστάσεων (π.χ. δέουσα επιμέλεια αντισυμβαλλομένου, ξέπλυμα χρήματος, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και άλλων εγκλημάτων), (β) με σκοπό τη συμμόρφωση με νομικές διαδικασίες, (γ) για να ανταποκριθούμε σε αιτήματα από δημόσιες και κυβερνητικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων και κυβερνητικών αρχών εκτός της χώρας διαμονής σας, (δ) για την εκτέλεση των όρων και προϋποθέσεών μας και άλλων εφαρμοστέων πολιτικών, (ε) για την προστασία των δραστηριοτήτων μας, (στ) για την προστασία των δικαιωμάτων, των προσωπικών δεδομένων, της ασφάλειας ή της περιουσίας μας ή/και της δικής σας ή άλλων, και (ζ) με σκοπό να είμαστε σε θέση να αναζητήσουμε διαθέσιμα μέτρα επανόρθωσης ή να περιορίσουμε τις ζημίες που ενδεχομένως να έχουμε υποστεί. *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό;* Για τον σκοπό αυτό επεξεργαζόμαστε το όνομά σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, την ημερομηνία, τον τόπο και τη χώρα γεννήσεώς σας, σε περίπτωση εταιρείας του πραγματικού δικαιούχου της εταιρείας. Ενδέχεται, επίσης, να επεξεργαστούμε το όνομα, τη διεύθυνση, την ημερομηνία, τον τόπο και τη χώρα γεννήσεως του προσώπου που εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι της Ayvens, την αλληλογραφία σας με την Ayvens, τη χρήση οποιωνδήποτε εκ των Υπηρεσιών μας από εσάς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εάν τούτο απαιτείται για έναν από τους σκοπούς που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. *Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;* ι προσωπικές σας πληροφορίες θα διαβιβαστούν σε εποπτικές υπηρεσίες, φορολογικές αρχές και ανακριτικές υπηρεσίες μόνο εάν υποχρεούμαστε να πράξουμε τούτο εκ του νόμου ή εκ τομεακών συστάσεων, στα οποία υπόκειται η Ayvens. Δείτε επίσης την Ενότητα [Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)’.

4.6 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Traders)

4.6.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ. **4.6.1.a Εγγραφή ως επαγγελματίας έμπορος**.  *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;* Για να μπορέσουν να αγοράσουν ένα μεταχειρισμένο όχημα (Ayvens Occasion) μέσω δημοπρασίας ή να αγοράσουν ένα όχημα μέσω των ιστοσελίδων επαναδιάθεσης μεταχειρισμένων οχημάτων (car remarketing), οι έμποροι θα πρέπει να εγγραφούν ως επαγγελματίες αγοραστές (trader) στην Ayvens. Η παρούσα επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας (και σχετίζεται επίσης με την παροχή Υπηρεσιών στο πλαίσιο της εκτέλεσης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης και της αποδοχής ή των πιστωτικών ελέγχων) ή βασίζεται σε νομική υποχρέωση. *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό;* Για τον σκοπό αυτό συλλέγουμε το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του αριθμού τηλεφώνου), την ταυτότητα σας και πληροφορίες που συνδέονται με την εταιρεία σας συμπεριλαμβανομένου του Εμπορικού Επιμελητηρίου και του πιστοποιητικού απόδοσης ΦΠΑ. *Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;* Δείτε την Ενότητα [Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)’. 4.6.1.b Αγορά από τα καταστήματα Ayvens Occasions *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;* Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας σχετικά την (πιθανή) αγορά ενός οχήματος Ayvens occasion(s) και άλλες συναφείς Υπηρεσίες μέσω δημοπρασίας ή μέσω των ιστοσελίδων επαναδιάθεσης μεταχειρισμένων οχημάτων (car remarketing). Ο σκοπός αυτός περιλαμβάνει την εκτέλεση τη σύμβασης αγοράς, την παράδοση και διακανονισμό της συναλλαγής πληρωμής. Η επεξεργασία αυτή βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας (και σχετίζεται επίσης με την παροχή Υπηρεσιών στο πλαίσιο της σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης αγοράς). *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό;* Για τον σκοπό αυτό συλλέγουμε το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου), την ταυτότητα σας και πληροφορίες που σχετίζονται με την εταιρεία συμπεριλαμβανομένου του πιστοποιητικού εγγραφής στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και του πιστοποιητικού απόδοσης ΑΦΜ, πληροφορίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών τραπεζικού λογαριασμού. *Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;* Δείτε την Ενότητα [Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)’. 4.6.2 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΜΠΟΡΟΥΣ. **4.6.2.a Για να επικοινωνήσουμε μαζί σου** *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;* Συλλέγουμε τις πληροφορίες σας όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω κάποιας από τις φόρμες που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο (ή παρέχετε πληροφορίες σε κάποιο από τα κέντρα πώλησης μεταχειρισμένων οχημάτων), για παράδειγμα, όταν μας στέλνετε ερωτήσεις, προτάσεις, θετικά σχόλια ή παράπονα ή όταν ζητάτε προσφορά για τις Υπηρεσίες μας. Ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας για μια (πιθανή) αγορά οχήματος. Η επεξεργασία αυτή βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας (και επίσης σχετίζεται με την παροχή Υπηρεσιών στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης που έχουμε συνάψει με τον Έμπορο) ή με τη συναίνεση σας. *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό;* Για τον σκοπό αυτό ενδέχεται να επεξεργαστούμε το όνομα, τα επαγγελματικά στοιχεία επικοινωνίας σας, την επικοινωνία σας με την Ayvens σε σχέση με το ερώτημα/ αίτημα και κάθε άλλη προσωπική πληροφορία ενδέχεται να μας παρέχετε και/ή η οποία είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να σας απαντήσουμε με τον κατάλληλο τρόπο. *Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;* Δείτε την Ενότητα [Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)’.   **4.6.2.b Για έρευνες ή άλλη (διαφημιστική) επικοινωνία**.  *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;* Επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες όταν σας στέλνουμε έρευνες ζητώντας τα σχόλιά σας σχετικά με τις Υπηρεσίες μας για τις οποίες έχουμε έννομο συμφέρον να επεξεργαστούμε τα εν λόγω δεδομένα. Με τη συναίνεσή σας ή στις περιπτώσεις που έχουμε έννομο συμφέρον, ενδέχεται να σας στείλουμε διαφημιστική επικοινωνία για να σας κρατάμε ενήμερους σχετικά με εκδηλώσεις, ειδικές προσφορές, δυνατότητες και υφιστάμενα και μελλοντικά προϊόντα και υπηρεσίες της Ayvens. Όταν επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με έρευνες ή διαφημιστική επικοινωνία θα το πράξουμε είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω ταχυδρομικών ενημερωτικών δελτίων/φυλλαδίων/περιοδικών (διαφημιστική αλληλογραφία). Αν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε έρευνες ή διαφημιστική επικοινωνία από εμάς, παρακαλούμε πατήστε εδώ για επικοινωνήσετε μαζί μας. *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό;* Για τον σκοπό αυτό επεξεργαζόμαστε το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και θέματα που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν (όπως ενδεχομένως να μας υποδείξετε). *Με ποιους μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;* Δείτε την Ενότητα [Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)’.   4.6.3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ Ayvens **4.6.3.aΑναφορές διαχείρισης ** *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;* Επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες για διάφορους επιχειρηματικούς σκοπούς της Ayvens για τους οποίους έχουμε έννομο συμφέρον να επεξεργαστούμε τα δεδομένα αυτά, όπως ανάλυση δεδομένων, ελέγχους, ανάπτυξη νέων προϊόντων, ενίσχυση, βελτίωση ή τροποποίηση των ιστοσελίδων και Υπηρεσιών μας, προσδιορισμός των τάσεων χρήσης και της αποτελεσματικότητας των προωθητικών εκστρατειών μας και λειτουργία και διεύρυνση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων. Για να διευκολύνουμε τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή των εφαρμογών μας, μπορούμε να αναλύσουμε δεδομένα που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε τα ψηφιακά μας μέσα και να τα συνδυάσουμε με πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies. Για παράδειγμα, για να κατανοήσουμε καλύτερα ποιο ψηφιακό κανάλι (αναζήτηση Google, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κοινωνικά μέσα) ή συσκευή (επιφάνεια εργασίας, tablet ή κινητό) προτιμάτε, μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε ή να περιορίσουμε τις επικοινωνιακές και εμπορικές μας δραστηριότητες ανά κανάλι ή ανά συσκευή. *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό;* Για τον σκοπό αυτό ενδέχεται να επεξεργαστούμε το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τη διεύθυνση IP, το φύλο, την ημερομηνία γέννησης, τον τόπο κατοικίας, τον ταχυδρομικό σας κώδικα, και κάθε άλλη πληροφορία η οποία αναφέρεται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή την οποία μας παρέχετε με άλλο τρόπο, εάν αυτό είναι απαραίτητο για έναν από τους σκοπούς που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.  *Με ποιους μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;* Δείτε την ενότητα «[Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)». **4.6.3.bΣυμμόρφωση με νόμους και νομικές υποχρεώσεις και προστασία των περιουσιακών στοιχείων και συμφερόντων της Ayvens ** *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;* Προκειμένου να συμμορφωθούμε με μια έννομη υποχρέωση ή στις περιπτώσεις που έχουμε έννομο συμφέρον, θα επεξεργαστούμε τις απαραίτητες ή αναγκαίες προσωπικές σας πληροφορίες:  (α) βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των νόμων εκτός της χώρας κατοικίας σας, καθώς και των τομεακών συστάσεων (π.χ. δέουσα επιμέλεια αντισυμβαλλομένου, ξέπλυμα χρήματος, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και άλλων εγκλημάτων),  (β) με σκοπό τη συμμόρφωση με νομικές διαδικασίες,  (γ) για να ανταποκριθούμε σε αιτήματα από δημόσιες και κυβερνητικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων και κυβερνητικών αρχών εκτός της χώρας διαμονής σας,  (δ) για την εκτέλεση των όρων και προϋποθέσεών μας και άλλων εφαρμοστέων πολιτικών,  (ε) για την προστασία των δραστηριοτήτων μας,  (στ) για την προστασία των δικαιωμάτων, των προσωπικών δεδομένων, της ασφάλειας ή της περιουσίας μας ή/και της δικής σας ή άλλων, και  (ζ) με σκοπό να είμαστε σε θέση να αναζητήσουμε διαθέσιμα μέτρα επανόρθωσης ή να περιορίσουμε τις ζημίες που ενδεχομένως να έχουμε υποστεί. *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό;* Για τον σκοπό αυτό επεξεργαζόμαστε το όνομά σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, την ημερομηνία γέννησης, σε περίπτωση εταιρείας του πραγματικού δικαιούχου της εταιρείας. Ενδέχεται, επίσης, να επεξεργαστούμε το όνομα, τη διεύθυνση, την ημερομηνία, τον τόπο και τη χώρα γέννησης του προσώπου που εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι της Ayvens, την αλληλογραφία σας με την Ayvens, τη χρήση οποιωνδήποτε εκ των Υπηρεσιών μας από εσάς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εάν τούτο απαιτείται για έναν από τους σκοπούς που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.  *Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;* Οι προσωπικές σας πληροφορίες θα διαβιβαστούν σε εποπτικές υπηρεσίες, φορολογικές αρχές και ανακριτικές υπηρεσίες μόνο εάν υποχρεούμαστε να πράξουμε τούτο εκ του νόμου ή εκ τομεακών συστάσεων, στα οποία υπόκειται η Ayvens. Δείτε επίσης την ενότητα «[Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)».

4.7 Δεδομένα που αφορούν σε προμηθευτές

4.7.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ **4.7.1.a Παροχή, διαχείριση και παρακολούθηση του λογαριασμού του Προμηθευτή** *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;* Συλλέγουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να χειριζόμαστε την καθημερινή διαχείριση και διοίκηση των λογαριασμών Προμηθευτή, όπως η διατήρηση των συμβάσεων, και για να σας κρατάμε ενήμερους για όλες τις σημαντικές εξελίξεις που αφορούν στις υπηρεσίες που παρέχετε και άλλες πληροφορίες που είναι σχετικές με τη σύμβαση και τον λογαριασμό του Προμηθευτή. Η επεξεργασία αυτή γίνεται με βάση τη σύμβαση που έχουμε μαζί σας ή βάσει νομικής υποχρέωσης.  *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό;* Για τον σκοπό αυτό ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα εταιρικά στοιχεία επικοινωνίας σας και τα στοιχεία πρόσβασης στους διαδικτυακούς λογαριασμούς του Προμηθευτή. *Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες ;* Παρακαλούμε δείτε την ενότητα «[Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)».  **4.7.1.bΓια να επικοινωνήσουμε μαζί σας  ** Τι συνεπάγεται αυτός ο σκοπός; Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με διάφορα μέσα (όπως το email ή το τηλέφωνο ή μέσω της ιστοσελίδας μας). Σε αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να απαντήσουμε στο ερώτημα/αίτημά σας. Μπορεί επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί σας, για παράδειγμα, αναφορικά με την καθημερινή διαχείριση του λογαριασμού Προμηθευτή σας. Η επεξεργασία αυτή γίνεται με βάση τη σύμβαση που έχουμε μαζί σας ή βάσει νομικής υποχρέωσης.  *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό;* Για τον σκοπό αυτό ενδέχεται να επεξεργαστούμε το όνομά σας, τα εταιρικά στοιχεία επικοινωνίας σας, την αλληλογραφία σας με την Ayvens σχετικά με το αίτημα/ερώτησή σας και όλα τα άλλα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε ή/και που είναι αναγκαία για να σας απαντήσουμε καταλλήλως. *Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;* Δείτε την ενότητα «[Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)». **4.7.1.cΓια έρευνες ή άλλη (διαφημιστική) επικοινωνία ** *Τι συνεπάγεται αυτός ο σκοπός;* Επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να σας στείλουμε έρευνες, για τις οποίες έχουμε έννομο συμφέρον να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά. Με τη συναίνεσή σας ή σε περίπτωση που υπάρχει έννομο συμφέρον, ενδέχεται να στείλουμε διαφημιστικές επικοινωνίες, όπως για παράδειγμα για να σας κρατάμε ενήμερους σχετικά με εκδηλώσεις, ειδικές προσφορές, δυνατότητες και τρέχοντα και μελλοντικά προϊόντα και υπηρεσίες της Ayvens. Θα σας στείλουμε έρευνες υπό μορφή είτε περιοδικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο θα ζητάμε τα σχόλιά σας σχετικά με την επικοινωνία και τη σχέση μας. Ενδεχομένως να σας στείλουμε επίσης διαφημιστική ταχυδρομική αλληλογραφία (ενημερωτικά δελτία/φυλλάδια/περιοδικά). Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε έρευνες ή διαφημιστική επικοινωνία παρακαλούμε πατήστε εδώ για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό; Για τον σκοπό αυτό ενδέχεται να επεξεργαστούμε το όνομά σας και τα επιχειρηματικά στοιχεία επικοινωνίας σας. *Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;* Δείτε την ενότητα «[Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)».4.7.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ayvens **4.7.2.aΠρόσβαση και έλεγχος ασφαλείας στις εγκαταστάσεις της Ayvens** *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;* Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες όταν μας επισκέπτεστε στις εγκαταστάσεις μας, ούτως ώστε να εξασφαλίζονται κατάλληλοι έλεγχοι πρόσβασης και ασφαλείας για τους οποίους έχουμε έννομο συμφέρον (προστασία και ασφάλεια των περιουσιακών μας στοιχείων). *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό;* Για τον σκοπό αυτό ενδέχεται να επεξεργαστούμε το όνομά σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας και το πρόσωπο το οποίο επισκέπτεσθε. Ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούμε πληροφορίες βίντεο και/ή ήχου σχετικά με εσάς μέσω εξοπλισμού καταγραφής βίντεο/ήχου, όπως για παράδειγμα μέσω του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV). *Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;* Δείτε την ενότητα «[Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)».4.7.3 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ **4.7.3.a MyFleet** *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;* Παρέχουμε το διαδικτυακό εργαλείο αναφοράς «MyFleet». Τα πρόσωπα επικοινωνίας των πελατών μπορούν να συνδεθούν σε αυτά τα εργαλεία για να ελέγξουν την κατάσταση του στόλου τους και να χρησιμοποιήσουν άλλες λειτουργίες αναφοράς στόλου, όπως η αναφορά πίνακα ελέγχου, η αναφορά ανάλυσης τάσης, η διανυθείσα απόσταση των οχημάτων και το πέρας της διάρκειας μίσθωσης. Η επεξεργασία αυτή γίνεται με βάση το έννομο συμφέρον μας (και σχετίζεται επίσης με την παροχή Υπηρεσιών στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης μίσθωσης που έχουμε με τον Πελάτη).  *Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε για τον σκοπό αυτό;* Για τον σκοπό αυτό συλλέγουμε τα στοιχεία επικοινωνίας και τον τίτλο εργασίας (π.χ. (International) Fleet Manager) του προσώπου επικοινωνίας του Πελάτη και τα στοιχεία πρόσβασης (π.χ. όνομα χρήση και κωδικό πρόσβασης).  *Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;* Δείτε την ενότητα «[Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)».4.7.4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ Ayvens **4.7.4.a Αναφορές διαχείρισης    ** *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;* Επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες για διάφορους επιχειρηματικούς σκοπούς της Ayvens για τους οποίους έχουμε έννομο συμφέρον να επεξεργαστούμε τα δεδομένα αυτά, όπως ανάλυση δεδομένων, ελέγχους, ανάπτυξη νέων προϊόντων, ενίσχυση, βελτίωση ή τροποποίηση των ιστοσελίδων και Υπηρεσιών μας, προσδιορισμός των τάσεων χρήσης και της αποτελεσματικότητας των προωθητικών εκστρατειών μας και λειτουργία και διεύρυνση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων. Για να διευκολύνουμε τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή των εφαρμογών μας, μπορούμε να αναλύσουμε δεδομένα που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε τα ψηφιακά μας μέσα και να τα συνδυάσουμε με πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies. Για παράδειγμα, για να κατανοήσουμε καλύτερα ποιο ψηφιακό κανάλι (αναζήτηση Google, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κοινωνικά μέσα) ή συσκευή (επιφάνεια εργασίας, tablet ή κινητό) προτιμάτε, μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε ή να περιορίσουμε τις επικοινωνιακές και εμπορικές μας δραστηριότητες ανά κανάλι ή ανά συσκευή. Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό; Για τον σκοπό αυτό ενδέχεται να επεξεργαστούμε το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τη διεύθυνση IP, το φύλο, την ημερομηνία γέννησης, τον τόπο κατοικίας, τον ταχυδρομικό σας κώδικα, και κάθε άλλη πληροφορία η οποία αναφέρεται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή την οποία μας παρέχετε με άλλο τρόπο, εάν αυτό είναι απαραίτητο για έναν από τους σκοπούς που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. *Με ποιους μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;* Δείτε την ενότητα «[Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)». 4.7.4.b Συμμόρφωση με νόμους και νομικές υποχρεώσεις και προστασία των περιουσιακών στοιχείων και συμφερόντων της Ayvens. *Τι συνεπάγεται ο σκοπός αυτός;* Προκειμένου να συμμορφωθούμε με μια έννομη υποχρέωση ή στις περιπτώσεις που έχουμε έννομο συμφέρον, θα επεξεργαστούμε τις απαραίτητες ή αναγκαίες προσωπικές σας πληροφορίες:  (α) βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των νόμων εκτός της χώρας κατοικίας σας, καθώς και των τομεακών συστάσεων (π.χ. δέουσα επιμέλεια αντισυμβαλλομένου, ξέπλυμα χρήματος, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και άλλων εγκλημάτων),  (β) με σκοπό τη συμμόρφωση με νομικές διαδικασίες,  (γ) για να ανταποκριθούμε σε αιτήματα από δημόσιες και κυβερνητικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων και κυβερνητικών αρχών εκτός της χώρας διαμονής σας,  (δ) για την εκτέλεση των όρων και προϋποθέσεών μας και άλλων εφαρμοστέων πολιτικών,  (ε) για την προστασία των δραστηριοτήτων μας,  (στ) για την προστασία των δικαιωμάτων, των προσωπικών δεδομένων, της ασφάλειας ή της περιουσίας μας ή/και της δικής σας ή άλλων, και  (ζ) με σκοπό να είμαστε σε θέση να αναζητήσουμε διαθέσιμα μέτρα επανόρθωσης ή να περιορίσουμε τις ζημίες που ενδεχομένως να έχουμε υποστεί. *Ποιες προσωπικές πληροφορίες επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό;* Για τον σκοπό αυτό επεξεργαζόμαστε το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας, την ημερομηνία, τον τόπο και τη χώρα γεννήσεως του πραγματικού δικαιούχου του αντισυμβαλλομένου με τον οποίο η Ayvens επιθυμεί να συνεργαστεί. Ενδέχεται, επίσης, να επεξεργαστούμε το όνομα, τη διεύθυνση, την ημερομηνία, τον τόπο και τη χώρα γεννήσεως του προσώπου που εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι της Ayvens, την αλληλογραφία σας με την Ayvens, τις υπηρεσίες που παρέχετε και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων, εάν τούτο απαιτείται για έναν από τους σκοπούς που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.  *Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες;* Οι προσωπικές σας πληροφορίες θα διαβιβαστούν σε εποπτικές υπηρεσίες, φορολογικές αρχές και ανακριτικές υπηρεσίες μόνο εάν υποχρεούμαστε να πράξουμε τούτο εκ του νόμου ή εκ τομεακών συστάσεων, στα οποία υπόκειται η Ayvens. Δείτε επίσης την ενότητα «[Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη](targetSelf:#Paragraph14)».

5. Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη

Συμπληρωματικά σε όσα αναφέρονται σε κάθε σκοπό επεξεργασίας ανωτέρω σχετικά με την κοινοποίηση προσωπικών σας πληροφοριών σε τρίτους, ενδέχεται να μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες:

• Εντός του ομίλου της Ayvens για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

• Στους παρόχους υπηρεσιών (τρίτα μέρη) με τους οποίους συνεργαζόμαστε για την παροχή υπηρεσιών προς εσάς και εμάς.

Προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς, συχνά εργαζόμαστε στενά με τους Παρόχους Υπηρεσιών και Συνεργάτες. Οι ανεξάρτητοι Συνεργάτες Υπηρεσιών μας βοηθούν στην παροχή των υπηρεσιών εκμίσθωσης οχημάτων και συναφών υπηρεσιών σε εσάς, και περιλαμβάνουν εισαγωγικές εταιρίες οχημάτων, παρόχους υπηρεσιών συντήρησης, φανοποιείας και οδικής βοήθειας, καθώς επίσης και εταιρείες βραχυχρόνιας ενοικίασης οχημάτων και διαχειριστές των προγραμμάτων οδικής ασφάλειας. Οι εισαγωγικές εταιρίες οχημάτων ή οι προμηθευτές (ηλεκτρικών) οχημάτων ενδέχεται να ζητήσουν στοιχεία επικοινωνίας του οδηγού προκειμένου να ενεργοποιήσουν προσωπικό λογαριασμό όπως απαιτείται ώστε να καταχωρηθεί ως οδηγός, διαφορετικά το όχημα δεν λειτουργεί.

Οι Πάροχοι Υπηρεσιών είναι εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για να μας υποστηρίξουν στη λειτουργία της επιχείρησής μας. Τέτοιοι Πάροχοι Υπηρεσιών περιλαμβάνουν κυρίως παρόχους υπηρεσιών IT που μας βοηθούν να διατηρούμε το δίκτυο πληροφορικής και τη σχετική υποδομή, παρόχους υπηρεσιών ασφαλείας για τους ελέγχους ασφαλείας και πρόσβασης στις εγκαταστάσεις μας, εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες οφειλές, παρόχους αποστολής μαζικών μηνυμάτων/email, ασφαλιστικές εταιρείες, διακανονιστές ζημιών και πραγματογνώμονες, εταιρείες που φυλάσσουν, διαχειρίζονται και καταστρέφουν αρχεία, παρόχους τηλεφωνικών υπηρεσιών, φοροτεχνικούς συμβούλους, δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες, συμβολαιογράφους και δικαστικούς επιμελητές.

Επίσης ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε δημόσιες, διοικητικές ή δικαστικές αρχές όταν είναι απαραίτητο ή αρμόζον, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που έχουμε νομική υποχρέωση ή έννομο συμφέρον να το κάνουμε:

• Προς συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

6. Διασυνοριακή μεταφορά προσωπικών πληροφοριών

Λόγω της παγκόσμιας φύσης της οργάνωσης και των Υπηρεσιών μας, οι προσωπικές σας πληροφορίες μπορούν να αποθηκευτούν ή / και να υποστούν επεξεργασία σε άλλη χώρα από εκείνη στην οποία διαμένετε.

Ορισμένες από τις χώρες εκτός ΕΟΧ αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παρέχουν ένα επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΟΧ (ο πλήρης κατάλογος των χωρών αυτών είναι διαθέσιμος εδώ.) Για μεταφορές από τον ΕΟΧ σε χώρες που δεν έχουν επαρκές επίπεδο προστασίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε θεσπίσει κατάλληλα μέτρα, όπως π.χ. τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες της Ayvens ή μέσω συμβατικών ρητρών που έχουν συναφθεί με τρίτους. Μπορείτε να προμηθευτείτε αντίγραφο αυτών των μέτρων επικοινωνώντας μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

7. Ασφάλεια και διατήρηση

**Με ποιον τρόπο διασφαλίζουμε τις προσωπικές πληροφορίες **Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε εύλογα οργανωτικά, τεχνικά και διοικητικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών εντός του οργανισμού μας.

Δυστυχώς, κανένα σύστημα μετάδοσης δεδομένων ή αποθήκευσης δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι 100% ασφαλές. Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι η αλληλεπίδρασή σας με εμάς δεν είναι πλέον ασφαλής (για παράδειγμα, αν νομίζετε ότι η ασφάλεια οποιουδήποτε λογαριασμού μπορεί να έχετε μαζί μας έχει παραβιαστεί), ενημερώστε μας αμέσως για το πρόβλημα επικοινωνώντας μαζί μας σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

**Πόσο καιρό διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες ** Θα διατηρήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο ή επιτρέπεται με βάση τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των περιόδων διατήρησης περιλαμβάνουν:

•Το χρονικό διάστημα που έχουμε μια συνεχή σχέση μαζί σας και σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες (για παράδειγμα, όσο χρησιμοποιείτε ένα όχημα Ayvens), •Εάν έχουμε συγκεκριμένη νομική υποχρέωση (για παράδειγμα, ορισμένοι νόμοι απαιτούν από εμάς να τηρούμε αρχεία για τις συναλλαγές σας για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πριν μπορέσουμε να τις διαγράψουμε), ή •Εάν η διατήρηση ενδείκνυται βάσει της νομικής μας θέσης (όπως για παράδειγμα περίοδοι παραγραφής, δικαστικές ενέργειες, ή διοικητικοί έλεγχοι.

8. Ιδιωτικότητα των παιδιών

Οι Υπηρεσίες μας δεν απευθύνονται σε φυσικά πρόσωπα κάτω των 18 ετών.

9. Τα δικαιώματα σας και ο τρόπος επικοινωνίας σας μαζί μας

**Τα δικαιώματα σας ** Εάν θα θέλατε να τροποποιήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε, να περιορίσετε την επεξεργασία ή να διαγράψετε τις προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε, να προβάλλετε την αντίρρησή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών, ή εάν θα θέλατε να ζητήσετε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο των προσωπικών σας πληροφοριών για σκοπούς κοινοποίησής του σε άλλη χώρα (στο βαθμό που το δικαίωμα στη φορητότητα παρέχεται σε εσάς από τη νομοθεσία που εφαρμόζεται), μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του συνδέσμου που διατίθεται στην τοπική ιστοσελίδα της σχετικής οντότητας Ayvens προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματά σας. Θα απαντήσουμε στο αίτημα σας με βάση την εφαρμοστέα νομοθεσία.

Στο αίτημα σας, παρακαλούμε να κάνετε όσο το δυνατόν σαφέστερο σε ποια δεδομένα αφορά το αίτημα σας. Για την προστασία σας, θα επεξεργαζόμαστε αιτήματα που συνδέονται με προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, την οποία θα μας έχετε υποδείξει στη φόρμα επικοινωνίας, και ενδέχεται να σας ζητήσουμε την πιστοποίηση της ταυτότητάς σας πριν την επεξεργασία του αιτήματός σας. Θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας μόλις αυτό καταστεί εύλογα εφικτό και σε κάθε περίπτωση εντός των χρονικών ορίων που ορίζει η νομοθεσία.

Παρακαλούμε σημειώσατε ότι ενδέχεται να διατηρήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για σκοπούς τήρησης αρχείου και/ή να ολοκληρώσουμε συναλλαγές οι οποίες βρίσκονται εν εξελίξει κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματός σας για τροποποίηση ή διαγραφή. Επίσης μπορεί να υπάρχουν υπολειπόμενες πληροφορίες οι οποίες θα παραμείνουν στις βάσεις δεδομένων και στα αρχεία μας, οι οποίες δεν θα διαγραφούν.

Ερωτήσεις;

Εάν έχετε ερωτήσεις ή θέλετε να υποβάλλετε καταγγελία για θέμα που αφορά στην παρούσα Δήλωση Προστασίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του συνδέσμου που διατίθεται στην τοπική ιστοσελίδα της σχετικής οντότητας Ayvens προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματά σας. Δεδομένου ότι οι επικοινωνίες μέσω email δεν είναι πάντοτε ασφαλείς, παρακαλούμε μην περιλαμβάνετε ευαίσθητες πληροφορίες στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εμάς.

Συμπληρωματικές πληροφορίες για τους πολίτες του ΕΟΧ

Μπορείτε επίσης:

• Να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μέσω του συνδέσμου που διατίθεται στην τοπική ιστοσελίδα της σχετικής οντότητας Ayvens προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματά σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την έδρα της εταιρείας μας μέσω της διεύθυνσης: Ayvens Greece, υπόψη Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, Ανδρέα Παπανδρέου 17, 15124, Μαρούσι, Αθήνα, ή

• Να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της χώρας ή της περιοχής σας ή όπου συνέβη η φερόμενη παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

10. Τροποποιήσεις στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος τροποποίησης ή επικαιροποίησης της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Παρακαλούμε δείτε τη φράση που αναφέρεται στην «Τελευταία Τροποποίηση» στην αρχή του παρόντος εγγράφου για να επιβεβαιώσετε πότε τροποποιήθηκε για τελευταία φορά η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Οποιαδήποτε αλλαγή στην παρούσα Δήλωση Προστασίας θα τεθεί σε εφαρμογή μετά την ανάρτηση της τροποποιημένης Δήλωσης στις Υπηρεσίες.