POLITYKA PRYWATNOŚCI

Prywatność Użytkowników jest ważna dla nas i dla Société Générale Group, do której należy firma Ayvens. Jest to dla nas priorytetowa kwestia i wdrożyliśmy w tym zakresie ważne zasady, szczególnie w odniesieniu do Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO). Ayvens Poland Sp. z o.o. oraz jej podmioty powiązane (dalej „Ayvens”) cenią zaufanie klientów, dostawców i partnerów biznesowych oraz są zaangażowane w ochronę ich danych osobowych. Zgodne z przepisami praktyki w zakresie prywatności i bezpieczeństwa informacji stanowią zatem integralne elementy usług Ayvens, ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem i ogólnej odpowiedzialności. Przetwarzamy tylko takie dane osobowe, które są niezbędne do prowadzenia naszej działalności i świadczenia usług Ayvens.

Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka”) opisuje nasze praktyki w związku z danymi osobowymi („Dane osobowe”), które przetwarzamy na temat Użytkowników i ich relacji biznesowych z firmą Ayvens.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej Polityki prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy Dane osobowe Użytkowników.

Kliknij tutaj, aby pobrać niniejszą Politykę Prywatności.

Spis treści

**POLITYKA PRYWATNOŚCI ** 1.ZAKRES NINIEJSZEJ POLITYKI 2.KIM JESTEŚMY? 3.JAK GROMADZIMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW? 4.DLACZEGO I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE? 4.1DANE DOTYCZĄCE OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ INTERNETOWĄ 4.2DANE DOTYCZĄCE KLIENTÓW 4.3DANE DOTYCZĄCE KIEROWCÓW (PRACOWNIKÓW NASZYCH KLIENTÓW) 4.4DANE DOTYCZĄCE KLIENTA LEASINGU PRYWATNEGO (W TYM JEDNOOSOBOWYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH I SPÓŁEK OSOBOWYCH) 4.5DANE DOTYCZĄCE PRYWATNYCH NABYWCÓW UŻYWANYCH POJAZDÓW 4.6DANE DOTYCZĄCE NABYWCÓW PROFESJONALNYCH UŻYWANYCH POJAZDÓW (HANDLOWCY) 4.7DANE DOTYCZĄCE DOSTAWCÓW 4.8DANE DOTYCZĄCE PARTNERÓW BIZNESOWYCH 5.KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA? 6.DLACZEGO DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW TRZECICH 7.PRYWATNOŚĆ DZIECI 8.CZY WYKORZYSTUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA W INNYCH CELACH 9.JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ DANE UŻYTKOWNIKA 10.JAK ZABEZPIECZAMY DANE UŻYTKOWNIKA 11.ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE 12.JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ? 13.JAK MOGĘ SKORZYSTAĆ Z MOICH PRAW W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Zakres niniejszej Polityki Prywatności

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.

Gromadzimy i wykorzystujemy Dane osobowe Użytkowników poprzez nasze różnorodne usługi w zakresie leasingu pojazdów i floty, zarządzania flotą oraz mobilności kierowców, a także w trakcie prowadzenia naszej działalności („Usługi”).

Należy również pamiętać, że określone usługi mogą podlegać odrębnym regulacjom dotyczącym ochrony prywatności, o którym mowa w odpowiednich postanowieniach Polityki.

OBOWIĄZKI KLIENTÓW W zakresie, w jakim Klienci w charakterze pracodawcy mają dostęp do Danych osobowych swoich pracowników, tj. Kierowców, to Klienci są administratorami odpowiedzialnymi za przetwarzanie i wykorzystywanie tych danych w takim charakterze. Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do przetwarzania ani wykorzystywania Danych osobowych Kierowców przez Klientów.

2. Kim jesteśmy?

Lokalne podmioty Ayvens są odpowiedzialne za przetwarzanie Danych osobowych Użytkowników (administrator). W Polsce funkcjonują dwa podmioty z naszej grupy:

Ayvens Poland sp. z o.o. ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa

oraz Ayvens Financial Services Poland sp. z o.o. ul. Zajęcza 2B, 00-352 Warszawa

Administratorem Twoich danych jest odpowiednio jedna z dwóch powyżej wskazanych spółek, w zależności od tego, z którą z nich zawarłeś umowę lub w której złożyłeś wniosek, lub wobec której zostało podjęte inne działanie powodujące, że staje się ona administratorem danych zgodnie z RODO ( np. udzieliłeś zgody marketingowej lub jesteś pracownikiem klienta).

Firma Ayvens może być również określana jako „my”, „nas”, „nasze”.

3. Jak gromadzimy dane osobowe użytkowników?

My oraz nasi usługodawcy gromadzimy Dane osobowe w następujący sposób:

Poprzez działania sprzedażowe

Rozpoczynamy przetwarzanie Danych osobowych, jeśli Użytkownik przekaże je bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem stron trzecich, np. w ramach oferty sprzedaży offline, rejestracji, formularza kontaktowego online, zapytania przez e-mail, telefon, czat i/lub aplikację, ankiety lub konkursu cenowego.

Poprzez Usługi

Większość Danych osobowych, które gromadzimy, dotyczy Usług, które świadczymy lub będziemy świadczyć Użytkownikowi jako (i) Kierowcy i naszemu Klientowi, pracodawcy Użytkownika, jeśli Użytkownik korzysta z pojazdu służbowego, lub (ii) Klientowi leasingu prywatnego. Rozpoczyna się to od rejestracji Danych osobowych Użytkownika w odniesieniu do pojazdu, który ma być leasingowany (w niektórych okolicznościach możemy przed tym przeprowadzić wstępne kontrole kredytowe), i jest kontynuowane poprzez rejestrację leasingowanego pojazdu oraz gdy komunikujemy się z Użytkownikiem w sprawie naszych Usług, np. w celu zorganizowania okresowej konserwacji i napraw. Możemy również przetwarzać Dane osobowe Użytkownika, gdy pojazd Użytkownika bierze udział w wypadku drogowym, aby zapewnić przywrócenie mobilności i obsługę wszelkich szkód, lub gdy jesteśmy odbiorcą mandatów za wykroczenia drogowe w związku z leasingowanym pojazdem Użytkownika. Oprócz naszych podstawowych działań leasingowych świadczymy również szereg innych powiązanych usług, takich jak usługi e-mobilności, usługi kart paliwowych, usługi ładowania, usługi wynajmu samochodów czy pomocy drogowej. Inna usługa, którą świadczymy, dotyczy sprzedaży pojazdów używanych (remarketingu) Ayvens.

Online

Gromadzimy Dane osobowe Użytkowników online, gdy:

Z innych źródeł
Otrzymujemy Dane osobowe Użytkowników z innych źródeł, na przykład:

Musimy gromadzić Dane osobowe, aby móc świadczyć żądane Usługi Użytkownikom lub obsługiwać zapytania, komentarze lub skargi związane z naszymi Usługami. Jeśli Użytkownik nie poda żądanych Danych osobowych, możemy nie być w stanie świadczyć Usług. Jeśli Użytkownik ujawni nam lub naszym usługodawcom jakiekolwiek Dane osobowe dotyczące innych osób w związku z Usługami, oświadcza, że ma prawo to zrobić i zezwala nam na wykorzystanie tych informacji zgodnie z niniejszą Polityką.

**Monitorowanie komunikacji ** Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, będziemy monitorować i rejestrować rozmowy telefoniczne, wiadomości e-mail, SMS-y i inne formy komunikacji z Użytkownikiem. Robimy to w celu zapewnienia zgodności z zasadami regulacyjnymi, praktykami samoregulacyjnymi lub procedurami mającymi zastosowanie do naszej działalności, w celu zapobiegania przestępstwom lub ich wykrywania, w interesie ochrony bezpieczeństwa naszych systemów i procedur komunikacyjnych oraz w celach kontroli jakości i szkolenia personelu.

Na przykład jeśli regulator wymaga od nas nagrywania określonych linii telefonicznych (w stosownych przypadkach), będziemy to robić. Ponadto, w stosownych przypadkach i z uwzględnieniem obowiązujących przepisów o ochronie danych, nasze monitorowanie będzie miało na celu sprawdzenie, czy w komunikacji nie ma nieodpowiednich treści. W bardzo ograniczonych i szczególnych okolicznościach możemy prowadzić krótkoterminowe, starannie kontrolowane monitorowanie działań Użytkownika, jeśli jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów lub w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Możemy to zrobić na przykład, gdy mamy powody, by sądzić, że dochodzi do oszustwa lub innego przestępstwa, gdy podejrzewane są wykroczenia, a monitorowanie jest proporcjonalne do rodzaju wykroczenia dyscyplinarnego, lub gdy podejrzewamy nieprzestrzeganie sankcji i embarg lub przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, którym podlegamy. W szczególności w tych celach mogą być nagrywane rozmowy telefoniczne.

4. Dlaczego i na jakiej podstawie wykorzystujemy dane osobowe?

4.1 Dane dotyczące osób odwiedzających stronę internetową.

4.1.1 STRONY INTERNETOWE **4.1.1.a Komunikacja z Użytkownikiem** *Na czym polega ten cel?*Przetwarzamy Dane osobowe Użytkowników, gdy kontaktują się z nami za pośrednictwem jednego z naszych formularzy kontaktowych online, na przykład, gdy przesyłają nam pytania, sugestie, pochwały lub skargi, lub gdy proszą o wycenę naszych Usług. To przetwarzanie odbywa się w celu zawarcia lub wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy, aby móc odpowiedzieć na żądanie lub za zgodą Użytkownika.*Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu możemy gromadzić dane kontaktowe Użytkownika (biznesowe) (na przykład imię i nazwisko, adres e mail, numer telefonu), numer rejestracyjny pojazdu oraz wszelkie inne informacje, które Użytkownik przekaże nam w otwartych polach tekstowych formularza kontaktowego, gdzie może na przykład zadać pytanie, opisać sugestię, złożyć komplement lub podzielić się skargą.*Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Patrz sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. **4.1.1.b Ankiety lub inna komunikacja (marketingowa)** *Z czym wiąże się ten cel?* Przetwarzamy Dane osobowe Użytkowników, gdy wypełniają ankietę na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem innego narzędzia, w celu uzyskania opinii na temat naszych stron internetowych i/lub Usług, za zgodą Użytkownika lub gdy mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych (doskonalenie usług). Za zgodą Użytkownika lub gdy mamy uzasadniony interes, możemy wysyłać Użytkownikom komunikację marketingową, aby informować ich o wydarzeniach, ofertach specjalnych, możliwościach oraz obecnych i przyszłych produktach i usługach Ayvens. Kontaktując się z Użytkownikami w sprawie ankiet lub komunikacji marketingowej, będziemy to robić za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu – (za zgodą Użytkownika – jeśli jest ona wymagana dla przesyłania treści marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu) lub przesyłek pocztowych (newslettery/broszury/czasopisma). Jeśli Użytkownik nie chce już otrzymywać od nas ankiet ani komunikacji marketingowej, prosimy o skorzystanie z możliwości wycofania zgody, jeśli to ona była podstawą przetwarzania ( np. w przypadku zgody na przesyłanie wiadomości marketingowych na adres e-mail lub telefon) lub wyrażenia sprzeciwu za pośrednictwem formularza internetowego na stronie internetowej lub o zapoznanie się z ogólnymi danymi kontaktowymi poniżej. Na podstawie wizyty Użytkownika na stronie internetowej firmy Ayvens możemy wyświetlać spersonalizowane reklamy poza stroną internetową firmy Ayvens. Aby zrozumieć, co jest istotne dla Użytkownika, możemy wykorzystywać narzędzia ręczne i zautomatyzowane do analizy danych osobowych Użytkownika. *Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?* W tym celu przetwarzamy imię i nazwisko, adres, adres e-mail Użytkownika oraz tematy, którymi Użytkownik może być zainteresowany (zgodnie z informacjami podanymi przez Użytkownika na naszej stronie internetowej).   *Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?* Patrz sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. 4.1.2 MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE. **4.1.2.a Ułatwienie funkcjonalności udostępniania w mediach społecznościowych** *Z czym wiąże się ten cel?* Nasze strony internetowe mogą zawierać różne funkcje udostępniania w mediach społecznościowych, takie jak przyciski LinkedIn, Facebook czy Snapchat, których użytkownicy mogą używać za swoją zgodą do udostępniania informacji zawartych na naszych stronach internetowych w wybranych przez siebie mediach społecznościowych. Nasze strony internetowe mogą również zawierać linki do naszych własnych profili w mediach społecznościowych, takich jak nasze strony w serwisie LinkedIn czy Facebook lub nasz kanał X, z których użytkownicy mogą korzystać, aby zamieszczać opinie. Podobnie, różne serwisy społecznościowe, takie jak LinkedIn, Facebook, Snapchat czy X, mogą zawierać reklamy firmy Ayvens z linkami do naszych stron internetowych. Te serwisy społecznościowe mogą, za zgodą Użytkowników, udostępniać nam informacje przekazane przez Użytkowników, gdy zdecydują się oni skorzystać z linku do jednej z naszych stron internetowych. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za zasady i praktyki gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych (w tym praktyki w zakresie bezpieczeństwa danych) innych organizacji, takich jak Meta (Facebook), X, Apple, Google, Microsoft, RIM ani żadnego innego twórcy aplikacji, dostawcy aplikacji, dostawcy platformy mediów społecznościowych, dostawcy systemu operacyjnego, dostawcy usług bezprzewodowych czy producenta urządzeń, w tym wszelkich danych osobowych ujawnianych przez Użytkowników innym organizacjom za pośrednictwem naszych funkcjonalności mediów społecznościowych i/lub reklam lub w związku z nimi. Przetwarzanie danych osobowych podlega politykom prywatności i praktykom tych innych organizacji. *Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?* W tym celu przetwarzamy imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, zdjęcie, listę kontaktów w mediach społecznościowych oraz wszelkie inne informacje, które mogą być dla nas dostępne podczas korzystania z funkcjonalności mediów społecznościowych.   *Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?* Patrz sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”.  4.1.3 PLIKI COOKIE I PODOBNE TECHNOLOGIE Wszelkie przetwarzanie Danych osobowych Użytkowników za pomocą plików cookie i/lub podobnych technologii będzie odbywać się zgodnie z naszą polityką dotyczącą plików cookie, dostępną na stronie ayvens.com lub lokalnej stronie internetowej odpowiedniego podmiotu Ayvens.4.1.4 CELE BIZNESOWE FIRMY AYVENS **4.1.4.a Raportowanie zarządcze ** *Na czym polega ten cel?* Dane osobowe są przetwarzane w różnych celach biznesowych firmy Ayvens, w których mamy uzasadniony interes, takich jak audyty, opracowywanie nowych produktów, ulepszanie, usprawnianie lub modyfikowanie naszych stron internetowych i Usług, analiza danych, wynajdywanie trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz prowadzenie i rozszerzanie naszej działalności. Aby ułatwić korzystanie z naszych usług online lub aplikacji, możemy analizować dane, które gromadzimy podczas korzystania z naszych mediów cyfrowych i łączyć je z informacjami gromadzonymi za pomocą plików cookie. Na przykład, aby lepiej zrozumieć, który kanał cyfrowy (wyszukiwarka Google, e-mail, media społecznościowe) lub urządzenie (komputer stacjonarny, tablet czy telefon komórkowy) Użytkownik preferuje, możemy optymalizować lub ograniczać nasze działania komunikacyjne i marketingowe w zależności od kanału i urządzenia. *Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?* W tym celu możemy przetwarzać imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail, adres IP, płeć, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, kod pocztowy oraz wszelkie inne informacje wymienione w niniejszej Polityce lub w inny sposób przekazane nam przez Użytkownika, jeśli jest to wymagane do jednego z celów wymienionych w poprzednim akapicie. *Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?* Patrz sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. **4.1.4.b Przestrzeganie przepisów prawa i obowiązków prawnych oraz ochrona aktywów i interesów firmy Ayvens** *Na czym polega ten cel?* Aby wypełnić obowiązek prawny lub w przypadku, gdy mamy uzasadniony interes, przetwarzamy Dane osobowe Użytkowników w odpowiedni lub konieczny sposób:  (a)zgodnie z obowiązującym prawem, w tym przepisami spoza kraju zamieszkania Użytkownika oraz zaleceniami sektorowymi;  (b)w celu przestrzegania procedur prawnych;  (c)w celu odpowiedzi na żądania organów publicznych i rządowych, w tym organów publicznych i rządowych spoza kraju zamieszkania Użytkownika;  (d)w celu egzekwowania naszych warunków i innych obowiązujących zasad;  (e)w celu ochrony naszej działalności;  (f)w celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności i/lub podmiotów powiązanych, Użytkownika lub innych osób oraz  (g)w celu dochodzenia dostępnych środków prawnych lub ograniczenia szkód, które możemy ponieść. *Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?* W tym celu przetwarzamy imię i nazwisko Użytkownika, dane kontaktowe, korespondencję z firmą Ayvens, korzystanie przez Użytkownika z jakichkolwiek naszych Usług oraz wszelkie inne informacje wymienione w niniejszej Polityce lub w inny sposób przekazane nam przez Użytkownika, jeśli jest to wymagane do jednego z celów wymienionych w poprzednim akapicie.   *Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?* Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane agencjom nadzorczym, organom podatkowym i organom dochodzeniowym tylko wtedy, gdy wymagają tego przepisy prawa lub zalecenia sektorowe, którym podlega firma Ayvens lub jeśli mamy w tym uzasadniony interes. Patrz także sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”.

4.2 Dane dotyczące klientów

4.2.1 ZARZĄDZANIE KONTEM KLIENTA **4.2.1.a Zapewnienie konta Klienta oraz zarządzanie i administrowanie nim** *Na czym polega ten cel?*Przetwarzamy Dane osobowe Użytkowników w celu bieżącego zarządzania i administrowania kontami Klientów, tzn. utrzymywania umów i informowania Użytkowników o wszelkich istotnych zmianach dotyczących Usług oraz innych informacjach mających znaczenie dla umowy i konta klienta. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie realizacji umowy leasingu zawartej z Użytkownikiem lub na podstawie obowiązku prawnego.*Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu możemy przetwarzać dane kontaktowe firmy oraz dane logowania do internetowych kont Klientów.*Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Patrz sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. **4.2.1.b Komunikacja z Użytkownikiem** *Na czym polega ten cel?*Użytkownicy mogą kontaktować się z nami różnymi sposobami (np. poprzez pocztę e-mail, telefonicznie lub przez naszą stronę internetową). W takim przypadku będziemy wykorzystywać Dane osobowe Użytkowników, aby odpowiedzieć na pytanie/prośbę. Możemy również kontaktować się z Użytkownikami, na przykład w sprawie bieżącego zarządzania i administrowania kontem Klienta. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu biznesowego i jest związane z realizacją umowy leasingu zawartej z Użytkownikiem lub za jego zgodą.*Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu możemy przetwarzać imię i nazwisko Użytkownika, dane kontaktowe firmy, korespondencję Użytkownika z firmą Ayvens dotyczącą pytania/prośby oraz wszelkie inne dane osobowe przekazane nam przez Użytkownika i/lub niezbędne do udzielenia właściwej odpowiedzi.*Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Patrz sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. **4.2.1.c Ankiety lub inna komunikacja (marketingowa)** *Na czym polega ten cel?*Przetwarzamy Dane osobowe Użytkowników w celu wysyłania im ankiet, w związku z czym mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych (ulepszanie lub modyfikowanie naszych Usług). Za zgodą Użytkowników lub gdy mamy uzasadniony interes, możemy wysyłać im komunikację marketingową, na przykład w celu informowania o wydarzeniach, aktualnych i przyszłych ofertach, możliwościach oraz aktualnych i przyszłych produktach i usługach Ayvens. Będziemy wysyłać Użytkownikom takie ankiety w formie okresowych wiadomości e-mail lub wiadomości e-mail z prośbą o opinię na temat naszych Usług i innych usług świadczonych dla pojazdu. Możemy również wysyłać Użytkownikom przesyłki pocztowe (biuletyny/broszury/magazyny). Aby zrozumieć, co jest istotne dla Użytkownika, możemy wykorzystywać narzędzia ręczne i zautomatyzowane do analizy danych osobowych Użytkownika. Jeśli użytkownicy nie chcą już otrzymywać od nas ankiet lub komunikacji marketingowej, prosimy o rezygnację lub kontakt z nami za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Ayvens lub za pośrednictwem danych kontaktowych podanych poniżej. Aby ułatwić korzystanie z naszych Usług online lub aplikacji, możemy analizować dane, które gromadzimy podczas korzystania z naszych mediów cyfrowych i łączyć je z informacjami gromadzonymi za pomocą plików cookie. Na przykład, aby lepiej zrozumieć, który kanał cyfrowy (wyszukiwarka Google, e-mail, media społecznościowe) lub urządzenie (komputer stacjonarny, tablet czy telefon komórkowy) Użytkownik preferuje, możemy optymalizować lub ograniczać nasze działania komunikacyjne i marketingowe w zależności od kanału i urządzenia. *Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu możemy przetwarzać imię i nazwisko Użytkownika oraz dane kontaktowe firmy.*Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Patrz sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. 4.2.2 OBIEKTY AYVENS **4.2.2.a Kontrola dostępu i bezpieczeństwa obiektów Ayvens** *Na czym polega ten cel?*Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane podczas wizyty w naszych obiektach w celu zapewnienia odpowiedniej kontroli dostępu i bezpieczeństwa, co leży w naszym uzasadnionym interesie (bezpieczeństwo i ochrona naszych aktywów).*Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu możemy przetwarzać imię i nazwisko Użytkownika, jego dane kontaktowe oraz dane osoby, którą odwiedza. Możemy również przetwarzać informacje wideo i/lub audio o Użytkowniku za pomocą sprzętu do rejestracji wideo/audio, takiego jak np. monitoring.*Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Patrz sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. 4.2.3 RAPORTOWANIE DLA KLIENTÓW **4.2.3.a Narzędzie do raportów na temat floty** *Na czym polega ten cel?*Zapewniamy specjalne narzędzie do raportów na temat floty. Osoby kontaktowe Klientów mogą logować się do tych narzędzi, aby przeglądać status swojej floty, raporty uszkodzeń, zarządzać umowami oraz korzystać z innych funkcjonalności raportów na temat floty, takich jak raporty na pulpicie nawigacyjnym, raporty analizy trendów, przebieg pojazdu czy koniec okresu leasingu. Przetwarzanie odbywa się w oparciu o nasz uzasadniony interes (aby móc obsługiwać Kierowców będących pracownikami naszych Klientów) i jest związane z realizacją umowy leasingowej, którą mamy z naszym Klientem.*Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu przetwarzamy dane kontaktowe i stanowisko (np. menedżer floty) osoby kontaktowej ze strony Klienta oraz dane logowania (np. nazwa Użytkownika i hasło). *Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Patrz sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. 4.2.4 CELE BIZNESOWE FIRMY AYVENS **4.2.4.a Raportowanie zarządcze** *Na czym polega ten cel?*Przetwarzamy Dane osobowe Użytkowników w różnych celach biznesowych, w których mamy uzasadniony interes, takich jak analiza danych, audyty, opracowywanie nowych produktów, ulepszanie, usprawnianie lub modyfikowanie naszych Usług, wynajdywanie trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz prowadzenie i rozszerzanie naszej działalności. Aby ułatwić korzystanie z naszych usług online lub aplikacji, możemy analizować dane, które gromadzimy podczas korzystania z naszych mediów cyfrowych i łączyć je z informacjami gromadzonymi za pomocą plików cookie. Na przykład, aby lepiej zrozumieć, który kanał cyfrowy (wyszukiwarka Google, e-mail, media społecznościowe) lub urządzenie (komputer stacjonarny, tablet czy telefon komórkowy) Użytkownik preferuje, możemy optymalizować lub ograniczać nasze działania komunikacyjne i marketingowe w zależności od kanału i urządzenia. *Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu możemy przetwarzać różne informacje, które gromadzimy w kontekście świadczenia naszych Usług (takie jak imię i nazwisko Użytkownika, dane kontaktowe, dane dotyczące floty itp.), w zależności od potrzeb związanych z jednym z celów określonych powyżej.*Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Patrz sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. **4.2.4.b Przestrzeganie przepisów prawa i obowiązków prawnych oraz ochrona aktywów i interesów firmy Ayvens ***Na czym polega ten cel?*Aby wypełnić obowiązek prawny lub w przypadku, gdy mamy uzasadniony interes, przetwarzamy Dane osobowe Użytkowników w odpowiedni lub konieczny sposób: (a)zgodnie z obowiązującym prawem, w tym przepisami spoza kraju zamieszkania Użytkownika oraz zaleceniami sektorowymi (np. należyta staranność wobec kontrahentów ( ang. counterparty due diligence (CDD)), przeciwdziałanie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym przestępstwom); (b)w celu przeprowadzenia weryfikacji kredytowej; (c)w celu przestrzegania procedur prawnych; (d)w celu odpowiedzi na żądania organów publicznych i rządowych, w tym organów publicznych i rządowych spoza kraju zamieszkania Użytkownika; (e)w celu egzekwowania naszych warunków i innych obowiązujących zasad; (f)w celu ochrony naszej działalności; (g)w celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności i/lub podmiotów powiązanych, Użytkowników lub innych osób oraz (h)w celu dochodzenia dostępnych środków prawnych lub ograniczenia szkód, które możemy ponieść.*Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu przetwarzamy imię i nazwisko, dane kontaktowe, datę, miejsce i kraj urodzenia, PESEL, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, beneficjenta rzeczywistego firmy, z którą firma Ayvens chce nawiązać współpracę; możemy również przetwarzać imię i nazwisko, adres oraz datę, miejsce i kraj urodzenia osoby (osób), które reprezentują firmę wobec Ayvens; korespondencję Użytkownika z firmą Ayvens, informacje na temat korzystania przez Użytkownika z Usług oraz wszelkie inne informacje wymienione w niniejszej Polityce, jeśli jest to wymagane do jednego z celów wymienionych w poprzednim akapicie. Do celów należytej staranności wobec kontrahentów (ang. counterparty due diligence, CDD) okresowo przetwarzamy również dane z postępowań wyjaśniających w oparciu o sankcje, egzekwowanie prawa, negatywne doniesienia medialne, osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne oraz kontrole pod kątem niewolnictwa. W tym celu stosuje się podejście oparte na ryzyku, aby zapewnić gromadzenie tylko niezbędnych Danych osobowych. Należy zauważyć, że podczas oceny wyników powyższych analiz zaangażowanych jest wielu odpowiednio przeszkolonych pracowników, zgodnie z zasadami zapewnienia interwencji ludzkiej.*Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane agencjom nadzorczym, organom podatkowym i organom dochodzeniowym tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo lub zalecenia sektorowe, którym podlega firma Ayvens. Patrz także sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. ** **

4.3 DANE DOTYCZĄCE KIEROWCÓW (PRACOWNIKÓW NASZYCH KLIENTÓW)

4.3.1 KONTAKT Z KIEROWCĄ. **4.3.1.a ** **Komunikacja z Użytkownikiem** *Na czym polega ten cel?*Użytkownicy mogą kontaktować się z nami różnymi sposobami (np. poprzez pocztę e-mail, telefonicznie lub przez naszą stronę internetową). W takim przypadku będziemy wykorzystywać Dane osobowe Użytkowników, aby odpowiedzieć na pytanie/prośbę. Możemy również kontaktować się z Użytkownikami w sprawach związanych z ich pojazdem lub innymi istotnymi kwestiami dotyczącymi Kierowców. W odniesieniu do Użytkowników przetwarzanie to opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie i jest częścią świadczenia Usług Użytkownikom i/lub ich pracodawcy (na podstawie umowy leasingowej, którą podpisaliśmy z pracodawcą Użytkownika) lub za zgodą Użytkowników.*Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu przetwarzamy imię i nazwisko Użytkownika, jego dane kontaktowe, korespondencję z firmą Ayvens dotyczącą pytania/prośby oraz wszelkie inne Dane osobowe, które użytkownicy nam przekazują i/lub które są niezbędne do udzielenia odpowiedniej odpowiedzi, w tym numer rejestracyjny pojazdu. W celach związanych z zapewnieniem jakości świadczonych usług i w celach szkoleniowych możemy również nagrywać rozmowy telefoniczne Użytkowników z działami obsługi klienta, w przypadku których mamy uzasadniony interes biznesowy.*Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Patrz sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. **4.3.1.b Ankiety lub inna komunikacja (marketingowa)** *Na czym polega ten cel?*Przetwarzamy Dane osobowe Użytkowników, gdy wysyłamy okresowe ankiety z prośbą o opinię na temat naszych Usług i innych usług wykonywanych dla pojazdu, co do których mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych. Za zgodą Użytkowników lub gdy mamy uzasadniony interes, możemy wysyłać im komunikację marketingową w celu informowania o wydarzeniach, aktualnych i przyszłych ofertach, możliwościach oraz aktualnych i przyszłych produktach i usługach Ayvens. Kontaktując się z Użytkownikami w sprawie ankiet lub komunikacji marketingowej, będziemy to robić za pośrednictwem poczty e-mail (za zgodą osoby – jeśli jest ona wymagana  do przesyłania jej komunikacji marketingowej na podany adres e-mail) lub przesyłek pocztowych (newslettery/broszury/czasopisma). Aby zrozumieć, co jest istotne dla Użytkownika, możemy wykorzystywać narzędzia ręczne i zautomatyzowane do analizy danych osobowych Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie chce już otrzymywać od nas komunikacji marketingowej, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego lub danych kontaktowych podanych w niniejszej Polityce lub w naszej komunikacji z Użytkownikiem.*Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu przetwarzamy imię i nazwisko, adres, adres e-mail Użytkownika, numer rejestracyjny pojazdu oraz tematy, którymi Użytkownik może być zainteresowany (zgodnie z informacjami podanymi przez Użytkownika).*Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Patrz sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. 4.3.2 USŁUGI DOTYCZĄCE POJAZDÓW **4.3.2.a Obsługa pojazdu ** *Na czym polega ten cel?*Przetwarzamy Dane osobowe Użytkowników w związku z administrowaniem użytkowania pojazdu przez Użytkownika oraz w celu prowadzenia bieżącego zarządzania pojazdem, w związku z czym mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych, a także jest to powiązane ze świadczeniem Usług na rzecz Użytkownika i jego pracodawcy w ramach umowy leasingu, którą zawarliśmy z pracodawcą Użytkownika.*Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu przetwarzamy imię i nazwisko Użytkownika, adres, (służbowy) adres e-mail, kategorię leasingu, numer rejestracyjny, markę i model pojazdu, historię serwisową oraz dane dotyczące kontaktów operacyjnych z Użytkownikiem. Ponadto Użytkownik może przekazywać nam pewne informacje dotyczące zarządzania pojazdem za pośrednictwem portali lub aplikacji Ayvens bądź stron trzecich albo kontaktując się telefonicznie z firmą Ayvens. *Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Udostępniamy informacje dotyczące obsługi pojazdu naszym Klientom (pracodawcom Użytkowników). Patrz także sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. **4.3.2.b Naprawa, konserwacja i opony** *Na czym polega ten cel?*Przetwarzamy Dane osobowe Użytkowników w związku ze świadczeniem (planowanych) usług naprawy, konserwacji i serwisu opon oraz w celu analizowania, przewidywania i proaktywnego zarządzania konserwacją i naprawami pojazdów Użytkowników, w czym mamy uzasadniony interes, a co jest również związane ze świadczeniem Usług Użytkownikom i ich pracodawcom w ramach realizacji umowy leasingowej, którą zawarliśmy z pracodawcą Użytkownika. *Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu gromadzimy imię i nazwisko Użytkownika, adres, (służbowy) adres e-mail, numer rejestracyjny, markę i model pojazdu, historię serwisową oraz dane dotyczące kontaktów operacyjnych z Użytkownikiem. Ponadto Użytkownik może przekazać nam pewne informacje za pośrednictwem portalu Ayvens (np. numer telefonu w celu umówienia wizyty serwisowej pojazdu) lub podczas kontaktu telefonicznego z Ayvens. *Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Udostępniamy informacje naszym Klientom (pracodawcy Użytkownika) oraz stronom trzecim wykonującym konserwację/naprawy pojazdu lub wymianę opon, takim jak dealerzy/warsztaty, zakłady blacharskie lub serwisy opon. Patrz także sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. **4.3.2.c Obsługa wypadków** *Na czym polega ten cel?*Przetwarzamy Dane osobowe Użytkowników poprzez rejestrowanie wypadków, w których Użytkownik i/lub jego pojazd mogli uczestniczyć, oraz administrowanie nimi, w celu przywrócenia mobilności i obsługi szkód. Realizujemy to poprzez (i) umożliwienie Użytkownikom zgłaszania wypadków do naszego działu obsługi klienta lub za pośrednictwem portali dla kierowców, (ii) zapewnienie, w stosownych przypadkach, pomocy drogowej i/lub pojazdu zastępczego oraz (iii) organizację napraw i innych niezbędnych działań. Przetwarzanie to opiera się na naszym uzasadnionym interesie i jest również związane ze świadczeniem Usług Użytkownikom i ich pracodawcy w ramach realizacji umowy leasingowej, którą zawarliśmy z pracodawcą Użytkownika. Możemy również wykorzystywać te informacje do oceny napraw szkód w ramach naszych zasad obsługi szkód i zatrzymania ryzyka, w związku z czym mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych.*Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu gromadzimy następujące Dane osobowe: -Od nas: numer rejestracyjny, marka i model pojazdu, historia serwisowa oraz dane dotyczące kontaktów operacyjnych z Użytkownikiem. -Od Użytkownika: imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane pojazdu, szczegóły wypadku, szczegóły uszkodzeń, zdjęcia zdarzenia, data urodzenia, liczba pasażerów w pojeździe, informacje o świadkach wypadku (jeśli dotyczy) oraz wszelkie inne informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać w kontekście wypadku (w tym wszelkie informacje dotyczące ewentualnych obrażeń). -Od osób trzecich, takich jak osoby uczestniczące w wypadku lub firmy ubezpieczeniowe: informacje o osobach trzecich uczestniczących w wypadku/zdarzeniu (takie jak tożsamość pasażerów Użytkownika, kierowcy i pasażerów pojazdów osób trzecich oraz innych zaangażowanych osób trzecich), informacje o innych osobach trzecich (takich jak świadkowie, prowadzący dochodzenie funkcjonariusze policji i inne osoby), informacje ubezpieczeniowe, informacje o zdarzeniu i roszczeniach osób trzecich. -Od organów (takich jak policja): imię i nazwisko Użytkownika, adres, numer rejestracyjny pojazdu, informacje dotyczące wypadku, raporty policyjne i zeznania świadków.*Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Udostępniamy te informacje naszemu Klientowi (pracodawcy Użytkownika) za pośrednictwem wyznaczonego narzędzia do raportów na temat floty. Możemy również udostępniać niektóre informacje dealerom/warsztatom, warsztatom blacharskim, mechanikom samochodowym, firmom ubezpieczeniowym (które mogą być zarówno firmami ubezpieczeniowymi stowarzyszonymi, jak i osobami trzecimi) oraz profesjonalnym ekspertom zatrudnionym w naszym imieniu lub w imieniu osób trzecich (takim jak prawnicy, biegli medyczni, śledczy itd.) w celu rozstrzygnięcia roszczeń lub szkód. Patrz także sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA”. **4.3.2.d Obsługa mandatów za wykroczenia drogowe i parkingowe** *Na czym polega ten cel?*W zależności od kraju, w którym kierowcy mogli popełnić wykroczenia drogowe i/lub parkingowe, może mieć miejsce następująca sytuacja: mandaty za wykroczenia drogowe i/lub parkingowe popełnione przez kierowców pojazdów mogą być kierowane do firmy Ayvens jako zarejestrowanego właściciela pojazdów przez organ, który nałożył konkretny mandat za wykroczenie drogowe lub parkingowe (taki jak policja lub lokalne władze miejskie). Przetwarzamy Dane osobowe Użytkowników w celu przetwarzania i zarządzania płatnością mandatu oraz, w stosownych przypadkach, uzyskania zwrotu kosztów od naszego Klienta (pracodawcy Użytkownika), w związku z czym mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych.*Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*Przetwarzamy informacje, które otrzymujemy od właściwych organów (takich jak policja czy urzędy miast): imię i nazwisko Użytkownika, adres i numer rejestracyjny pojazdu, charakter, miejsce, datę i godzinę popełnionego przez Użytkownika wykroczenia/zdarzenia oraz nałożone mandaty.*Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*W pewnych sytuacjach firma Ayvens może być zobowiązana do udostępnienia tych informacji swojemu Klientowi (pracodawcy Użytkownika), na przykład, gdy pojazdy leasingowe są używane w przejazdach grupowych (w ramach carpoolingu), a firma Ayvens nie wie, kto był faktycznym kierowcą konkretnego pojazdu. W przypadku, gdy obliguje nas do tego prawo możemy być zobowiązani do udostępnienia danych kierowcy/użytkownika pojazdu organom publicznym takim jak: policja, straż miejsca, inspekcja drogowa. Patrz także sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. **4.3.2.e Karty paliwowe, ładowanie pojazdów elektrycznych i opłaty drogowe** *Na czym polega ten cel?*Tam, gdzie ma to zastosowanie, nasze Usługi obejmują program zarządzania paliwem, który umożliwia Użytkownikom, na przykład płacenie za paliwo na stacjach benzynowych przy użyciu mechanizmu płatności wydanego lub zarządzanego przez firmę Ayvens. W przypadku posiadania pojazdu elektrycznego („EV”), Użytkownik może otrzymać kartę do ładowania pojazdów elektrycznych w punktach ładowania. W ramach umowy możemy również zorganizować instalację stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Przetwarzanie to opiera się na naszym uzasadnionym interesie i jest również związane ze świadczeniem Usługi Użytkownikowi i jego pracodawcy w ramach realizacji umowy leasingowej, którą mamy zawartą z pracodawcą Użytkownika. Możemy również gromadzić określone informacje o Użytkowniku w celu zarządzania działaniami związanymi z opłatami drogowymi floty pojazdów pracodawcy Użytkownika.*Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu gromadzimy następujące informacje: imię i nazwisko Użytkownika, dane kontaktowe, adres e-mail, numer karty paliwowej lub ładowania pojazdów elektrycznych, numer stacji ładowania, adres, numer telefonu, numer rejestracyjny pojazdu, informacje o paliwie, przebieg i powiązane koszty. W przypadku zwrotów kosztów możemy również potrzebować informacji o koncie bankowym. Możemy także gromadzić informacje związane z opłatami drogowymi, takie jak informacje o lokalizacji, czasie i kosztach.*Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Ayvens musi udostępniać informacje firmie obsługującej karty paliwowe/rozwiązania do ładowania pojazdów elektrycznych/płatności. Również nasi Klienci (pracodawcy Użytkowników) mogą mieć dostęp do niektórych Danych osobowych udostępnianych przez nas na naszym portalu internetowym, portalu e-Mobility lub w narzędziu do raportowania online. Klienci mogą się logować i przeglądać status swojej floty (np. przebieg) oraz korzystać z innych funkcji raportów dotyczących floty (np. raporty na pulpicie nawigacyjnym o zużyciu paliwa oraz analizy trendów cen paliw). Za pośrednictwem wyznaczonego narzędzia raportów na temat floty, klienci mogą również zamawiać karty paliwowe lub do ładowania pojazdów elektrycznych. Patrz sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”.   4.3.3 USŁUGI MOBILNOŚCI **4.3.3.a Wynajem** *Na czym polega ten cel?*W przypadku świadczenia Użytkownikom naszych usług w ramach programu wynajmu gromadzimy Dane osobowe Użytkowników, aby umożliwić im na przykład kontakt ze specjalistami ds. wynajmu Ayvens za pośrednictwem naszego działu obsługi klienta, wynajem pojazdu z najbardziej odpowiedniej lokalizacji lub dostarczenie pojazdu do Użytkownika. Przetwarzanie to opiera się na naszym uzasadnionym interesie i jest również związane ze świadczeniem Usługi Użytkownikowi i jego pracodawcy w ramach realizacji umowy leasingowej, którą zawarliśmy z pracodawcą Użytkownika lub, w stosownych przypadkach, umowy, którą Użytkownik zawarł z nami. *Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu gromadzimy: imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, dane z prawa jazdy, numer rejestracyjny pojazdu, powiązane koszty, miejsce dostawy, czas wynajmu oraz osobę kontaktową w firmie.*Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Udostępniamy dane Użytkowników (zewnętrznym) specjalistom ds. wynajmu Ayvens, a także naszym Klientom (pracodawcom Użytkowników). Patrz także sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. **4.3.3.b Pomoc drogowa.** *Na czym polega ten cel?*W przypadku wystąpienia awarii, na przykład przebitej opony lub problemów mechanicznych podczas podróży, firma Ayvens jest w stanie zorganizować pomoc drogową, w ramach której ściśle współpracujemy z zakontraktowanymi stronami trzecimi. Przetwarzanie to opiera się na naszym uzasadnionym interesie i jest również związane ze świadczeniem Usługi Użytkownikowi i jego pracodawcy w ramach realizacji umowy leasingowej, którą zawarliśmy z pracodawcą Użytkownika. *Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?* W tym celu gromadzimy następujące informacje: imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, numer rejestracyjny pojazdu oraz lokalizację, w której pomoc była potrzebna i została udzielona. *Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?* Udostępniamy informacje o Użytkownikach stronom trzecim świadczącym usługi naprawy na drodze, usługi holowania lub zapewniającym pojazd zastępczy, a także naszym Klientom (pracodawcom Użytkowników). Patrz także sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. **4.3.3.c Mobilność jako usługa (Mobility-as-a-Service) dla pracowników (MOVE) ** *Na czym polega ten cel?* Oferujemy kompleksową platformę zarządzania mobilnością („Move”) dla wszystkich pracowników naszych Klientów, będących: - kierowcami pojazdów firmowych, aby mogli pracować w sposób bardziej zrównoważony ekologicznie i zyskać alternatywne opcje dla jazdy samochodem; - pozostałymi pracownikami, aby zapewnić im elastyczne możliwości dojazdów przy jednoczesnym dostosowaniu do wymagań pracodawcy dotyczących emisji CO2. Move to usługa zorientowana na klienta i pracownika. Pracownicy korzystają z dostępu do ponad 250 dostawców usług mobilności i różnych opcji transportu dzięki rozwiązaniu do płatności i zarządzania mobilnością, a nasi Klienci (managerowie ds. mobilności w działach administracji/HR/CSR/zaopatrzenia) otrzymują bezproblemową i przyjazną dla Użytkownika platformę do organizacji polityki mobilności i jej monitorowania. Przetwarzanie to opiera się na naszym uzasadnionym interesie i jest również związane ze świadczeniem Usługi Użytkownikowi i jego pracodawcy w ramach realizacji umowy, którą zawarliśmy z pracodawcą Użytkownika. *Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*  W tym celu gromadzimy od Użytkowników: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia, płeć, miejsce dostarczenia karty oraz osobę kontaktową w firmie. Ponadto gromadzimy od przedstawiciela Klienta: numer dowodu osobistego, kraj urodzenia i obywatelstwo. *Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*  Udostępniamy informacje o Użytkownikach stronom trzecim świadczącym usługi mobilności, a także naszym Klientom (pracodawcom Użytkowników). Patrz także sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. 4.3.4 PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA KIEROWCÓW **4.3.4.a Przygotowanie szkoleń oraz zarządzanie i administrowanie nimi** *Na czym polega ten cel?*W przypadku, gdy zapewniamy Użytkownikom nasze programy szkoleniowe dotyczące bezpieczeństwa kierowców i zarządzania ryzykiem, gromadzimy Dane osobowe Użytkowników w celu analizy i poprawy zachowań podczas jazdy, promowania proaktywnego zaangażowania Klienta w bezpieczeństwo i odpowiedzialność społeczną, zmniejszenia liczby wypadków, walidacji skuteczności ogólnych inicjatyw Klienta w zakresie bezpieczeństwa oraz analizy możliwości komunikacji i szkoleń. Możemy angażować strony trzecie do administrowania takimi programami bezpieczeństwa oraz ich realizacji, wówczas takie strony trzecie mogą skontaktować się z Użytkownikiem w celu przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa i zapewnienia szkoleń (online lub stacjonarnie). Wszelkie Dane osobowe gromadzone przez stronę trzecią w związku powyższym są przedmiotem ochrony prywatności zgodnie z jej praktyką i obowiązującymi regulacjami.  W efekcie powyższych działań strony trzecie przekazują nam „indeks ryzyka kierowcy” Użytkownika (informacje o potencjalnych zagrożeniach zdiagnozowanych w procesach ankietowania), szkolenia zalecane, na które się zapisano, i które ukończono. Przetwarzanie to opiera się na naszym uzasadnionym interesie i jest również związane ze świadczeniem Usługi Użytkownikowi i jego pracodawcy w ramach realizacji umowy leasingowej, którą zawarliśmy z pracodawcą Użytkownika, lub na podstawie zgody Użytkownika.*Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu gromadzimy/przetwarzamy następujące Dane osobowe: - Bezpośrednio od Klientów (pracodawców Użytkowników): imię i nazwisko Użytkownika, (służbowy) adres e-mail i numer rejestracyjny pojazdu. - Od stron trzecich zaangażowanych przez nas: indeks ryzyka kierowcy, szkolenia zalecane, szkolenia, na które się zapisano, oraz szkolenia ukończone.*Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Udostępniamy informacje o Użytkownikach stronom trzecim zaangażowanym przez nas do administrowania programami bezpieczeństwa kierowców i ich realizacji, a także naszym Klientom (pracodawcom Użytkowników). Patrz także sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. 4.3.5 PORTALE INTERNETOWE I APLIKACJE **4.3.5.a Różne portale i aplikacje dla kierowców.** *Na czym polega ten cel?*W zależności od kraju, w którym mieszka Użytkownik, udostępniamy portale internetowe i aplikacje, które mają szereg funkcjonalności. Na przykład, za pośrednictwem naszych portali i aplikacji Użytkownik może znaleźć praktyczne informacje o swoim leasingowanym pojeździe, zmienić swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe i inne dane osobowe, zgłosić uszkodzenie pojazdu, umówić się na naprawy, konserwację lub wymianę opon za pomocą internetowych planerów, skontaktować się z naszym działem obsługi klienta, przeglądać i opłacać mandaty, rozliczać wydatki (na paliwo), a w przypadku posiadania pojazdu elektrycznego, zarządzać jego ładowaniem. Możemy również udostępnić Użytkownikowi narzędzie, które może umożliwić wgląd w dane na temat użytkowania pojazdu (takie jak średnie zużycie paliwa, uszkodzenia itp.). Przetwarzanie to opiera się na naszym uzasadnionym interesie i jest również związane ze świadczeniem Usługi Użytkownikowi i jego pracodawcy w ramach realizacji umowy leasingowej, którą zawarliśmy z pracodawcą Użytkownika, lub na podstawie zgody Użytkownika.*Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*Otrzymujemy imię, nazwisko i adres e-mail Użytkownika od jego pracodawcy (naszego Klienta), aby dostarczyć Użytkownikowi wygenerowane przez firmę Ayvens dane logowania (nazwę Użytkownika i tymczasowe hasło), dzięki którym Użytkownik może uzyskać dostęp do naszych różnych portali i aplikacji internetowych.*Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Udostępniamy informacje o Użytkownikach stronom trzecim zaangażowanym przez nas do administrowania różnymi portalami i aplikacjami dla kierowców oraz do ich realizacji, a także naszym Klientom (pracodawcom Użytkowników). Patrz także sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. **4.3.5.b Narzędzie do raportów na temat floty** *Na czym polega ten cel?*Narzędzie do raportów na temat floty umożliwia raportowanie, przy pomocy pulpitu  nawigacyjnego, na poziomie krajowym i/lub międzynarodowym naszym Klientom (pracodawcom Użytkowników). Narzędzie do raportów na temat floty pozwala Klientom na przykład na dostęp do danych i ich oceny w zakresie przebiegu lub pozostałego okresu leasingu poszczególnych pojazdów. Wykorzystujemy również dane zawarte w tym narzędziu do raportów na temat floty, aby dostarczać zagregowane informacje naszym Klientom (pracodawcom Użytkowników) na temat kluczowych aspektów zarządzania flotą w ich kraju (takich jak koszty i kwestie ryzyka) w celu wdrożenia zrównoważonego podejścia do zarządzania flotą (biorąc pod uwagę koszty, środowisko i bezpieczeństwo), zarządzania wdrażaniem polityki flotowej, posiadania możliwości raportowania globalnej emisji dwutlenku węgla w ramach zobowiązań Klienta w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i zgodności, oceny skuteczności zmian w polityce i proaktywnego komunikowania istotnych zmian we flocie. Przetwarzanie to opiera się na naszym uzasadnionym interesie i jest również związane ze świadczeniem Usługi Użytkownikowi i jego pracodawcy w ramach realizacji umowy leasingowej, którą mamy zawartą z pracodawcą Użytkownika. Na przykład, na podstawie takiego raportowania na pulpicie nawigacyjnym, każdy Klient ma dostęp do (i) różnych danych dotyczących emisji CO2 floty pojazdów w danym kraju oraz (ii) działań proponowanych przez firmę Ayvens w celu zmniejszenia wpływu floty na środowisko. Firma Ayvens i Klient mogą następnie analizować i omawiać politykę firmy dotyczącą floty/pojazdów oraz ustalać cele w celu osiągnięcia trwałego zmniejszenia zużycia paliwa, emisji CO2 i innych wydatków związanych z pojazdami. W ten sposób, na podstawie takich informacji, każdy Klient może podejmować świadome decyzje mające na celu redukcję emisji CO2 w ramach swojej floty w danym kraju, np. poprzez zapewnienie kierowcom szkoleń w zakresie ekologicznego stylu jazdy lub nabycie większej liczby pojazdów neutralnych dla klimatu.*Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu możemy przetwarzać następujące Dane osobowe: - Od naszego Klienta (pracodawcy Użytkownika): imię i nazwisko kierowcy, wygenerowany przez Klienta numer identyfikacyjny kierowcy, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby kontaktowej Klienta, adres (e-mail), numer telefonu, narodowość, numer ewidencyjny (opcjonalnie: tylko jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub do celów podatkowych) oraz korzystanie z karty paliwowej (opcjonalnie). - Nasze dane własne: dane pojazdu (np. marka, model, numer rejestracji, numer tablicy rejestracyjnej), pozostały czas trwania umowy, uszkodzenia pojazdu, rodzaj paliwa, numer i rodzaj karty paliwowej, zużycie paliwa oraz dane ubezpieczeniowe. - Od kierowcy: przebieg i opis uszkodzeń pojazdu biorącego udział w wypadku. - Dane otrzymane od innych stron (takich jak policja, samorząd terytorialny, warsztat / centrum serwisowe): mandaty za wykroczenia drogowe i/lub parkingowe, przebieg oraz informacje dotyczące konserwacji i napraw pojazdu.*Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Udostępniamy te informacje menedżerowi floty upoważnionemu przez Klienta (pracodawcy Użytkownika). Patrz także sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. 4.3.6 CELE BIZNESOWE FIRMY AYVENS **4.3.6.a Raportowanie zarządcze** *Na czym polega ten cel?*Przetwarzamy Dane osobowe Użytkowników w różnych celach biznesowych, w których mamy uzasadniony interes, takich jak analiza danych, audyty, opracowywanie nowych produktów, ulepszanie, usprawnianie lub modyfikowanie naszych Usług, wynajdywanie trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz prowadzenie i rozszerzanie naszej działalności. Aby ułatwić korzystanie z naszych usług online lub aplikacji, możemy analizować dane, które gromadzimy podczas korzystania z naszych mediów cyfrowych i łączyć je z informacjami gromadzonymi za pomocą plików cookie. Na przykład, aby lepiej zrozumieć, który kanał cyfrowy (wyszukiwarka Google, e-mail, media społecznościowe) lub urządzenie (komputer stacjonarny, tablet czy telefon komórkowy) Użytkownik preferuje, możemy optymalizować lub ograniczać nasze działania komunikacyjne i marketingowe w zależności od kanału i urządzenia.*Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu możemy przetwarzać różne informacje, które gromadzimy w kontekście świadczenia naszych Usług (takie jak imię i nazwisko Użytkownika, dane kontaktowe, dane dotyczące pojazdu itp.), w zależności od potrzeb związanych z jednym z celów określonych powyżej.*Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Udostępniamy te informacje menedżerowi floty upoważnionemu przez Klienta (pracodawcy Użytkownika). Patrz także sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. **4.3.6.b Przestrzeganie przepisów prawa i obowiązków prawnych oraz ochrona aktywów i interesów firmy Ayvens** *Na czym polega ten cel?*Aby wypełnić obowiązek prawny lub w przypadku, gdy mamy uzasadniony interes, przetwarzamy Dane osobowe Użytkowników w odpowiedni lub konieczny sposób:  (a)zgodnie z obowiązującym prawem, w tym przepisami spoza kraju zamieszkania Użytkownika oraz zaleceniami sektorowymi;  (b)w celu przestrzegania procedur prawnych;  (c)w celu odpowiedzi na żądania organów publicznych i rządowych, w tym organów publicznych i rządowych spoza kraju zamieszkania Użytkownika;  (d)w celu egzekwowania naszych warunków i innych obowiązujących zasad;  (e)w celu ochrony naszej działalności;  (f)w celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności i/lub podmiotów powiązanych, Użytkownika lub innych osób oraz  (g)w celu dochodzenia dostępnych środków prawnych lub ograniczenia szkód, które możemy ponieść. Jeśli Użytkownik i jego pracodawca wyrazili zgodę, firma Ayvens może również analizować informacje o pojazdach Użytkownika, jeśli zostały już one wzięte w leasing za pośrednictwem Ayvens, na przykład w celu ustalenia ceny leasingu nowego pojazdu. *Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu przetwarzamy imię i nazwisko Użytkownika, dane kontaktowe, korespondencję z firmą Ayvens, sposób korzystania z Usług oraz wszelkie inne informacje wymienione w niniejszej Polityce, jeśli jest to wymagane do jednego z celów wymienionych w poprzednim akapicie. *Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane agencjom nadzorczym, organom podatkowym i organom dochodzeniowym tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo lub zalecenia sektorowe, którym podlega firma Ayvens. W takim przypadku możemy udostępnić te informacje upoważnionemu menedżerowi floty upoważnionemu przez Klienta (pracodawcy Użytkownika). Patrz także sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”.

4.4 DANE DOTYCZĄCE KLIENTA LEASINGU PRYWATNEGO (W TYM JEDNOOSOBOWYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH I SPÓŁEK OSOBOWYCH)

4.4.1 REJESTRACJA **4.4.1.a Akceptacja Użytkownika jako klienta** *Na czym polega ten cel?*Gromadzimy Dane osobowe, gdy Użytkownik rejestruje się, za pośrednictwem naszej strony internetowej, jako klient. Przetwarzanie to jest wymagane do zawarcia i realizacji umowy leasingowej, w tym do oceny, identyfikacji i akceptacji Użytkownika jako klienta oraz wszelkich kontroli kredytowych.*Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu gromadzimy imię i nazwisko Użytkownika, płeć, tytuł, adres, dane kontaktowe (w tym adres e-mail i numer telefonu), dane prawa jazdy, adres dostawy lub miejsce odbioru, dane transakcji (takie jak zamówienie, kwota do zapłaty, data płatności), informacje o rachunku bankowym oraz upoważnienie udzielone firmie Ayvens. Dodatkowo, w stosownych przypadkach, możemy przetwarzać dowód osobisty Użytkownika oraz dane biometryczne w celu identyfikacji i weryfikacji online.*Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Udostępniamy informacje o Użytkowniku stronie trzeciej, z którą mamy umowę na dokonywanie płatności online, takich jak płatność zaliczek i miesięczne płatności kwot wynikających z umowy. Udostępniamy informacje niezbędne do realizacji płatności. Patrz także sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. **4.4.1.b Portale i aplikacje** *Na czym polega ten cel?*W zależności od kraju zamieszkania oferujemy Użytkownikom portale internetowe lub aplikacje. Za pośrednictwem tych portali lub aplikacji Użytkownik może znaleźć praktyczne informacje na temat swojego leasingowanego pojazdu, swoje dane kontaktowe i inne dane osobowe, zgłaszać ich zmiany, zgłaszać uszkodzenia pojazdu, umawiać się na naprawy, przeglądy lub wymianę opon, kontaktować się z naszym działem obsługi klienta, przeglądać i opłacać mandaty. Przetwarzanie to jest wymagane do wykonania umowy leasingu lub odbywa się za zgodą Użytkownika.*Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu gromadzimy imię, nazwisko i adres e-mail Użytkownika, aby wysłać mu tymczasowe hasło, które będzie potrzebne do korzystania z platformy i aplikacji.*Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Patrz sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. 4.4.2 KONTAKT **4.4.2.a Komunikacja z Użytkownikiem** *Na czym polega ten cel?*Użytkownicy mogą kontaktować się z nami różnymi sposobami (np. poprzez pocztę e-mail, telefonicznie lub przez naszą stronę internetową). W takim przypadku będziemy wykorzystywać Dane osobowe Użytkowników, aby odpowiedzieć na pytanie/prośbę. Możemy również kontaktować się z Użytkownikami w związku z umową leasingu. Przetwarzanie to jest wymagane do wykonania umowy leasingu lub odbywa się za zgodą Użytkownika. *Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu możemy przetwarzać imię i nazwisko Użytkownika, dane kontaktowe, korespondencję z firmą Ayvens dotyczącą pytania/prośby oraz wszelkie inne Dane osobowe, które Użytkownik nam przekaże i/lub które są niezbędne do udzielenia odpowiedniej odpowiedzi (w tym numer rejestracyjny pojazdu), uzgodniony okres obowiązywania umowy leasingu prywatnego oraz zobowiązania finansowe Użytkownika wobec nas.*Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Patrz sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. **4.4.2.b Ankiety lub inna komunikacja (marketingowa)** *Na czym polega ten cel?*Przetwarzamy Dane osobowe Użytkowników, gdy wysyłamy okresowe ankiety z prośbą o opinię na temat naszych Usług i innych usług wykonywanych dla pojazdu, co do których mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych. Za zgodą Użytkowników lub gdy mamy uzasadniony interes, możemy wysyłać im komunikację marketingową w celu informowania o wydarzeniach, aktualnych i przyszłych ofertach, możliwościach oraz aktualnych i przyszłych produktach i usługach Ayvens. Kontaktując się z Użytkownikami w sprawie ankiet lub komunikacji marketingowej, będziemy to robić za pośrednictwem poczty e-mail ( w przypadku, gdy wymagana jest zgoda – jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na taki kanał komunikacji) lub przesyłek pocztowych (newslettery/broszury/czasopisma). Aby zrozumieć, co jest istotne dla Użytkownika, możemy wykorzystywać narzędzia ręczne i zautomatyzowane do analizy Danych osobowych Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie chce już otrzymywać od nas ankiet ani komunikacji marketingowej, prosimy wycofania zgody ( jeśli przetwarzanie opierało się na zgodzie) o skorzystanie z opcji wyrażenia sprzeciwu w komunikacji, skontaktowanie się z  Ayvens za pośrednictwem formularza internetowego dotyczącego praw osób fizycznych lub skorzystanie z poniższych danych kontaktowych. *Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu przetwarzamy imię i nazwisko, adres, adres e-mail Użytkownika, numer rejestracyjny pojazdu oraz tematy, którymi Użytkownik może być zainteresowany (zgodnie z informacjami podanymi przez Użytkownika na naszej stronie internetowej).*Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Patrz sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. 4.4.3 USŁUGI DOTYCZĄCE POJAZDÓW **4.4.3.a Obsługa pojazdu** *Na czym polega ten cel?*Przetwarzamy informacje Użytkowników w związku z administrowaniem użytkowania pojazdu przez Użytkownika i obsługą bieżącego zarządzania pojazdem. To przetwarzanie jest wymagane do wykonania umowy leasingowej.*Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu przetwarzamy imię i nazwisko Użytkownika, adres, (służbowy) adres e-mail, kategorię leasingu, numer rejestracyjny, markę i model pojazdu, historię serwisową oraz dane dotyczące kontaktów operacyjnych z Użytkownikiem. Ponadto Użytkownik może przekazać nam pewne informacje dotyczące zarządzania pojazdem za pośrednictwem portalu firmy Ayvens lub kontaktując się telefonicznie z firmą Ayvens lub dowolnymi partnerami.*Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Patrz sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. **4.4.3.b Naprawa, konserwacja i opony** *Na czym polega ten cel?*Przetwarzamy Dane osobowe Użytkowników w związku ze świadczeniem (planowanych) usług napraw i konserwacji oraz usług oponiarskich dla pojazdu, a także w celu analizowania, przewidywania i proaktywnego sterowania konserwacją i naprawami. To przetwarzanie leży w naszym uzasadnionym interesie biznesowym i jest wymagane do wykonania umowy leasingowej.*Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu przetwarzamy imię i nazwisko Użytkownika, adres, (służbowy) adres e-mail, numer rejestracyjny, numer identyfikacyjny, markę i model pojazdu, historię serwisową oraz dane dotyczące kontaktów operacyjnych z Użytkownikiem. Ponadto Użytkownik może przekazać nam pewne informacje za pośrednictwem portalu Ayvens (np. numer telefonu w celu umówienia wizyty serwisowej pojazdu) lub podczas kontaktu telefonicznego z Ayvens.*Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Udostępniamy informacje stronom trzecim wykonującym konserwację/naprawy pojazdu lub wymianę opon, takim jak dealerzy/warsztaty, zakłady blacharskie lub serwisy opon. Patrz także sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. **4.4.3.c Obsługa wypadków** *Na czym polega ten cel?*W stosownych przypadkach przetwarzamy Dane osobowe Użytkowników poprzez rejestrowanie wypadków, w których Użytkownik i/lub jego pojazd mogli uczestniczyć, oraz administrowanie nimi, w celu przywrócenia mobilności i obsługi szkód. Realizujemy to poprzez (i) umożliwienie Użytkownikom zgłaszania wypadków w momencie ich wystąpienia do naszego działu obsługi klienta lub za pośrednictwem portali dla kierowców, (ii) zapewnienie, w stosownych przypadkach, pomocy drogowej i/lub pojazdu zastępczego oraz (iii) organizację napraw i innych niezbędnych działań. To przetwarzanie jest wymagane do wykonania umowy leasingowej. Możemy również wykorzystywać te informacje do oceny napraw szkód w ramach naszych zasad obsługi szkód i zatrzymania ryzyka, w związku z czym mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych. *Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu przetwarzamy następujące Dane osobowe: - Od nas: numer rejestracyjny, marka i model pojazdu, historia serwisowa oraz dane dotyczące kontaktów operacyjnych z Użytkownikiem. - Od Użytkownika: imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane pojazdu, szczegóły wypadku, szczegóły uszkodzeń, zdjęcia zdarzenia, data urodzenia, liczba pasażerów w pojeździe, informacje o świadkach wypadku (jeśli dotyczy) oraz wszelkie inne informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać w kontekście wypadku (w tym wszelkie informacje dotyczące ewentualnych obrażeń). - Od osób trzecich, takich jak osoby uczestniczące w wypadku lub firmy ubezpieczeniowe: informacje o osobach trzecich uczestniczących w wypadku/zdarzeniu (takie jak tożsamość pasażerów Użytkownika, kierowcy i pasażerów pojazdów osób trzecich oraz innych zaangażowanych osób trzecich), informacje o innych osobach trzecich (takich jak świadkowie, prowadzący dochodzenie funkcjonariusze policji i inne osoby), informacje ubezpieczeniowe, informacje o zdarzeniu i roszczeniach osób trzecich. - Od organów (takich jak policja): imię i nazwisko Użytkownika, adres, numer rejestracyjny pojazdu, informacje dotyczące wypadku, raporty policyjne i zeznania świadków.*Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Możemy udostępniać niektóre informacje dealerom/warsztatom, warsztatom blacharskim, mechanikom samochodowym, firmom ubezpieczeniowym (które mogą być zarówno firmami ubezpieczeniowymi stowarzyszonymi, jak i osobami trzecimi) oraz profesjonalnym ekspertom zatrudnionym w naszym imieniu lub w imieniu osób trzecich (takim jak prawnicy, biegli medyczni, śledczy itd.) w celu rozstrzygnięcia roszczeń lub szkód. Patrz także sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. **4.4.3.d Karty paliwowe i karty ładowania pojazdów elektrycznych** *Na czym polega ten cel?*Tam, gdzie ma to zastosowanie, nasze Usługi obejmują program zarządzania paliwem, który umożliwia Użytkownikom, na przykład płacenie za paliwo na stacjach benzynowych przy użyciu mechanizmu płatności wydanego lub zarządzanego przez firmę Ayvens. W przypadku posiadania pojazdu elektrycznego Użytkownik może otrzymać kartę do ładowania pojazdów elektrycznych w punktach ładowania. W ramach umowy możemy również zorganizować instalację stacji ładowania pojazdów elektrycznych. To przetwarzanie jest wymagane do wykonania umowy.*Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu przetwarzamy następujące informacje: imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail, numer karty paliwowej lub ładowania pojazdów elektrycznych, numer stacji ładowania, adres, numer telefonu, numer rejestracyjny pojazdu, informacje o paliwie, przebieg i powiązane koszty. W przypadku zwrotów kosztów możemy również potrzebować informacji o koncie bankowym.*Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Ayvens musi udostępniać informacje firmie obsługującej karty paliwowe/rozwiązania do ładowania pojazdów elektrycznych/płatności. Patrz także sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?” **4.4.3.e Obsługa mandatów za wykroczenia drogowe i parkingowe** *Na czym polega ten cel?*W zależności od kraju, w którym Użytkownik mógł popełnić wykroczenie drogowe i/lub parkingowe, może mieć miejsce następująca sytuacja: mandaty za wykroczenia drogowe i/lub parkingowe popełnione przez Kierowców pojazdów mogą być kierowane do firmy Ayvens jako zarejestrowanego właściciela pojazdów przez organ, który nałożył konkretny mandat za wykroczenie drogowe lub parkingowe (taki jak policja lub lokalne władze miejskie). Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu realizacji i zarządzania płatnością mandatu. To przetwarzanie jest wymagane do wykonania umowy leasingowej.*Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*Przetwarzamy informacje, które otrzymujemy od właściwych organów (takich jak policja, straż miejska, inspekcja drogowa ): imię i nazwisko Użytkownika, adres i numer rejestracyjny pojazdu, charakter, miejsce, datę i godzinę popełnionego przez Użytkownika wykroczenia/zdarzenia oraz nałożone mandaty.*Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Patrz sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. 4.4.4 USŁUGI MOBILNOŚCI **4.4.4.a Pomoc drogowa** *Na czym polega ten cel?*W przypadku wystąpienia awarii, na przykład przebitej opony lub problemów mechanicznych podczas podróży, firma Ayvens, w zależności od zawartej umowy, jest w stanie zorganizować pomoc drogową, w ramach której ściśle współpracujemy z zakontraktowanymi stronami trzecimi. To przetwarzanie jest wymagane do wykonania umowy leasingowej.*Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu przetwarzamy następujące informacje: imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, numer rejestracyjny pojazdu oraz lokalizację, w której pomoc była potrzebna i została udzielona. *Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Udostępniamy informacje o Użytkownikach stronom trzecim świadczącym usługi naprawy na drodze, usługi holowania lub zapewniającym pojazd zastępczy. Patrz także sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. 4.4.5 CELE BIZNESOWE FIRMY AYVENS **4.4.5.a Raportowanie zarządcze** *Na czym polega ten cel?*Przetwarzamy Dane osobowe w różnych celach biznesowych firmy Ayvens, w których mamy uzasadniony interes, takich jak analiza danych, audyty, opracowywanie nowych produktów, ulepszanie, usprawnianie lub modyfikowanie naszych stron internetowych i Usług, wynajdywanie trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz prowadzenie i rozszerzanie naszej działalności. Aby ułatwić korzystanie z naszych usług online lub aplikacji, możemy analizować dane, które gromadzimy podczas korzystania z naszych mediów cyfrowych i łączyć je z informacjami gromadzonymi za pomocą plików cookie. Na przykład, aby lepiej zrozumieć, który kanał cyfrowy (wyszukiwarka Google, e-mail, media społecznościowe) lub urządzenie (komputer stacjonarny, tablet czy telefon komórkowy) Użytkownik preferuje, możemy optymalizować lub ograniczać nasze działania komunikacyjne i marketingowe w zależności od kanału i urządzenia.*Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu możemy przetwarzać imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail, adres IP, płeć, datę urodzenia, miejsce zamieszkania,  kod pocztowy oraz wszelkie inne informacje wymienione w niniejszej Polityce lub w inny sposób przekazane nam przez Użytkownika, jeśli jest to wymagane do jednego z celów wymienionych w poprzednim akapicie. *Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Patrz sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. **4.4.5.b Przestrzeganie przepisów prawa i obowiązków prawnych oraz ochrona aktywów i interesów firmy Ayvens** *Na czym polega ten cel?*Aby wypełnić obowiązek prawny lub w przypadku, gdy mamy uzasadniony interes, przetwarzamy Dane osobowe Użytkowników w odpowiedni lub konieczny sposób: (a)zgodnie z obowiązującym prawem, w tym przepisami spoza kraju zamieszkania Użytkownika oraz zaleceniami sektorowymi (np. należyta staranność wobec kontrahentów (ang. counterparty due diligence (CDD)), przeciwdziałanie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym przestępstwom);  (b)jako część procesu sprawdzania zdolności kredytowej; (c)w celu przestrzegania procedur prawnych;  (d)w celu odpowiedzi na żądania organów publicznych i rządowych, w tym organów publicznych i rządowych spoza kraju zamieszkania Użytkownika;  (e)w celu egzekwowania naszych warunków i innych obowiązujących zasad;  (f)w celu ochrony naszej działalności;  (g)w celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności i/lub podmiotów powiązanych, Użytkowników lub innych osób oraz  (h)w celu dochodzenia dostępnych środków prawnych lub ograniczenia szkód, które możemy ponieść. *Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu przetwarzamy imię i nazwisko Użytkownika, dane kontaktowe, datę, miejsce i kraj urodzenia w przypadku firmy ostatecznego beneficjenta rzeczywistego firmy; możemy również przetwarzać imię i nazwisko, adres oraz datę, miejsce i kraj urodzenia osoby (osób), które reprezentują firmę wobec Ayvens; korespondencję Użytkownika z firmą Ayvens, korzystanie przez Użytkownika z Usług oraz wszelkie inne informacje wymienione w niniejszej  Polityce, jeśli jest to wymagane do jednego z celów wymienionych w poprzednim akapicie. celów należytej staranności wobec kontrahentów (ang. counterparty due diligence, CDD) okresowo przetwarzamy również dane z postępowań wyjaśniających w oparciu o sankcje, egzekwowanie prawa, negatywne doniesienia medialne, osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne oraz kontrole pod kątem niewolnictwa. W tym celu stosuje się podejście oparte na ryzyku, aby zapewnić gromadzenie tylko niezbędnych Danych osobowych. Należy zauważyć, że podczas oceny wyników tych analiz zaangażowanych jest wielu odpowiednio przeszkolonych pracowników, zgodnie z zasadami zapewnienia interwencji ludzkiej.*Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane agencjom nadzorczym, organom podatkowym i organom dochodzeniowym tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo lub zalecenia sektorowe, którym podlega firma Ayvens. Patrz także sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”.

4.5 DANE DOTYCZĄCE PRYWATNYCH NABYWCÓW UŻYWANYCH POJAZDÓW

4.5.1 ZAKUP **4.5.1.a Zakup używanego pojazdu Ayvens**   *Na czym polega ten cel?*Przetwarzamy Dane osobowe Użytkowników w związku z (potencjalnym) zakupem używanego pojazdu Ayvens, w stosownych przypadkach, w związku z oddaniem w rozliczeniu starego pojazdu oraz innymi powiązanymi Usługami. Obejmuje to realizację umowy zakupu, świadczenie Usług oraz rozliczenie płatności. Przetwarzanie to jest wymagane do zawarcia i realizacji umowy, w tym do oceny, akceptacji Użytkownika jako klienta oraz wstępnej weryfikacji kredytowej.*Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu przetwarzamy imię i nazwisko, płeć, tytuł, (służbowe) dane kontaktowe Użytkownika (w tym adres e-mail, numer telefonu, nazwę firmy), informacje związane z oddaniem w rozliczeniu starego pojazdu Użytkownika oraz dane niezbędne do realizacji transakcji, w tym dane rachunku bankowego.*Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Możemy udostępniać te informacje stronom zajmującym się rozliczaniem starych pojazdów oddawanych w rozliczeniu lub partnerom świadczącym usługi finansowe. Patrz także sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. 4.5.2 KONTAKT Z NABYWCĄ **4.5.2.a Komunikacja z Użytkownikiem ** *Na czym polega ten cel?*Przetwarzamy Dane osobowe Użytkowników, gdy kontaktują się z nami za pośrednictwem jednego z naszych formularzy kontaktowych online lub podają informacje w jednym z naszych centrów pojazdów używanych, na przykład, gdy przesyłają nam pytania, sugestie, pochwały lub skargi, lub gdy proszą o wycenę naszych Usług. Możemy skontaktować się z Użytkownikiem w związku z potencjalnym zakupem pojazdu. Przetwarzanie to jest wymagane do zawarcia lub wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem lub za jego zgodą.*Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu przetwarzamy imię i nazwisko, płeć, tytuł,  dane kontaktowe Użytkownika (w tym adres e-mail, numer telefonu, nazwę firmy) oraz wszelkie inne informacje, które Użytkownik poda nam w otwartym polu formularza kontaktowego, gdzie może np. zadać pytanie, opisać sugestię, złożyć komplement lub podzielić się skargą. *Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Patrz sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. **4.5.2.b Ankiety lub inna komunikacja (marketingowa)** *Na czym polega ten cel?*Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników, gdy wysyłamy im ankietę z prośbą o opinię na temat naszych Usług, w związku z czym mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych. Za zgodą Użytkowników lub gdy mamy uzasadniony interes, możemy wysyłać im komunikację marketingową w celu informowania o wydarzeniach, aktualnych i przyszłych ofertach, możliwościach oraz aktualnych i przyszłych produktach i usługach Ayvens. Kontaktując się z Użytkownikami w sprawie ankiet lub komunikacji marketingowej, będziemy to robić za pośrednictwem poczty e-mail (za zgodą użytkownika na wysyłanie komunikacji mailowej – jeśli zgoda jest wymagana) lub przesyłek pocztowych newsletterów/broszur/czasopism (przesyłki pocztowe). Aby zrozumieć, co jest istotne dla Użytkownika, możemy wykorzystywać narzędzia ręczne i zautomatyzowane do analizy Danych osobowych Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie chce już otrzymywać od nas ankiet ani komunikacji marketingowej, prosimy o wycofanie zgody ( jeśli przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody) lub skorzystanie z możliwości zgłoszenia sprzeciwu w komunikacji, skontaktowanie się z lokalnym podmiotem Ayvens za pośrednictwem formularza internetowego dotyczącego praw osób fizycznych lub skorzystanie z poniższych danych kontaktowych. *Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu przetwarzamy imię i nazwisko, adres, adres e-mail Użytkownika oraz tematy, którymi Użytkownik może być zainteresowany (zgodnie z informacjami podanymi przez Użytkownika).*Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Patrz sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. 4.5.3 CELE BIZNESOWE FIRMY AYVENS **4.5.3.a Raportowanie zarządcze ** *Na czym polega ten cel?*Przetwarzamy Dane osobowe w różnych celach biznesowych firmy Ayvens, w których mamy uzasadniony interes, takich jak analiza danych, audyty, opracowywanie nowych produktów, ulepszanie, usprawnianie lub modyfikowanie naszych stron internetowych i Usług, wynajdywanie trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz prowadzenie i rozszerzanie naszej działalności. Aby ułatwić korzystanie z naszych usług online lub aplikacji, możemy analizować dane, które gromadzimy podczas korzystania z naszych mediów cyfrowych i łączyć je z informacjami gromadzonymi za pomocą plików cookie. Na przykład, aby lepiej zrozumieć, który kanał cyfrowy (wyszukiwarka Google, e-mail, media społecznościowe) lub urządzenie (komputer stacjonarny, tablet czy telefon komórkowy) Użytkownik preferuje, możemy optymalizować lub ograniczać nasze działania komunikacyjne i marketingowe w zależności od kanału i urządzenia.*Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu możemy przetwarzać imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail, adres IP, płeć, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, kod pocztowy oraz wszelkie inne informacje wymienione w niniejszej Polityce lub w inny sposób przekazane nam przez Użytkownika, jeśli jest to wymagane do jednego z celów wymienionych w poprzednim akapicie.*Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Patrz sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. **4.5.3.b Przestrzeganie przepisów prawa i obowiązków prawnych oraz ochrona aktywów i interesów firmy Ayvens** *Na czym polega ten cel?*Aby wypełnić obowiązek prawny lub w przypadku, gdy mamy uzasadniony interes, przetwarzamy Dane osobowe Użytkowników w odpowiedni lub konieczny sposób:  (a)zgodnie z obowiązującym prawem, w tym przepisami spoza kraju zamieszkania Użytkownika oraz zaleceniami sektorowymi (np. należyta staranność wobec kontrahentów (ang. counterparty due diligence (CDD)), przeciwdziałanie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym przestępstwom);  (b)w celu przestrzegania procedur prawnych;  (c)w celu odpowiedzi na żądania organów publicznych i rządowych, w tym organów publicznych i rządowych spoza kraju zamieszkania Użytkownika;  (d)w celu egzekwowania naszych warunków i innych obowiązujących zasad;  (e)w celu ochrony naszej działalności;  (f)w celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności i/lub podmiotów powiązanych, Użytkowników lub innych osób oraz  (g)w celu dochodzenia dostępnych środków prawnych lub ograniczenia szkód, które możemy ponieść.*Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu przetwarzamy imię i nazwisko Użytkownika, dane kontaktowe, datę, miejsce i kraj urodzenia w przypadku firmy ostatecznego beneficjenta rzeczywistego firmy; możemy również przetwarzać imię i nazwisko, adres oraz datę, miejsce i kraj urodzenia osoby (osób), które reprezentują firmę wobec Ayvens; korespondencję Użytkownika z firmą Ayvens, korzystanie przez Użytkownika z Usług oraz wszelkie inne informacje wymienione w niniejszej Polityce, jeśli jest to wymagane do jednego z celów wymienionych w poprzednim akapicie. Do celów należytej staranności wobec kontrahentów (ang. counterparty due diligence, CDD) okresowo przetwarzamy również dane z postępowań wyjaśniających w oparciu o sankcje, egzekwowanie prawa, negatywne doniesienia medialne, osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne oraz kontrole pod kątem niewolnictwa. W tym celu stosuje się podejście oparte na ryzyku, aby zapewnić gromadzenie tylko niezbędnych Danych osobowych.Należy zauważyć, że podczas oceny wyników powyższych analiz zaangażowanych jest wielu odpowiednio przeszkolonych pracowników, zgodnie z zasadami zapewnienia interwencji ludzkiej.*Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane agencjom nadzorczym, organom podatkowym i organom dochodzeniowym tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo lub zalecenia sektorowe, którym podlega firma Ayvens. Patrz także sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”.

4.6 DANE DOTYCZĄCE NABYWCÓW PROFESJONALNYCH UŻYWANYCH POJAZDÓW (HANDLOWCY)

4.6.1 REJESTRACJA I ZAKUP **4.6.1.a Rejestracja w charakterze zawodowego handlowca.** *Na czym polega ten cel?*Aby móc kupić używany pojazd Ayvens na aukcji lub zakupić pojazd za pośrednictwem naszych stron internetowych sprzedaży samochodów używanych (remarketingu), handlowcy muszą być zarejestrowani w firmie Ayvens jako profesjonalni handlowcy. Przetwarzanie to opiera się na naszym uzasadnionym interesie (i odnosi się również do świadczenia Usług w ramach realizacji umowy, w tym oceny, akceptacji lub kontroli kredytowej) lub obowiązku prawnym.*Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu przetwarzamy imię i nazwisko Użytkownika, dane kontaktowe (w tym adres e-mail, numer telefonu), dane zwarte w dowodzie tożsamości oraz informacje związane z firmą Użytkownika, w tym dokument z rejestrów gospodarczych oraz zaświadczenie o rejestracji jako podatnika VAT.*Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Patrz sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. **4.6.1.b Zakup używanych pojazdów Ayvens** *Na czym polega ten cel?*Przetwarzamy Dane osobowe Użytkowników w związku z potencjalnym zakupem używanego pojazdu Ayvens i/lub innych powiązanych Usług za pośrednictwem aukcji lub naszych stron internetowych sprzedaży samochodów używanych (remarketingu), w tym realizację umowy zakupu, dostawę i rozliczenie transakcji płatniczej. Przetwarzanie to opiera się na naszym uzasadnionym interesie i odnosi się również do świadczenia Usług w ramach zawarcia i wykonania umowy zakupu. *Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu przetwarzamy imię i nazwisko Użytkownika, dane kontaktowe (w tym adres e-mail, numer telefonu), dane zawarte w  dowodzie tożsamości oraz informacje związane z firmą Użytkownika, w tym dokument z rejestrów gospodarczych i zaświadczenie o rejestracji jako podatnika VAT, dane niezbędne do realizacji transakcji, w tym informacje o rachunku bankowym.*Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Patrz sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. 4.6.2 KONTAKT Z HANDLOWCEM **4.6.2.a Komunikacja z Użytkownikiem** *Na czym polega ten cel?*Przetwarzamy Dane osobowe Użytkowników, gdy kontaktują się z nami za pośrednictwem jednego z naszych formularzy kontaktowych online lub podają informacje w jednym z naszych centrów pojazdów używanych, na przykład, gdy przesyłają nam pytania, sugestie, pochwały lub skargi, lub gdy proszą o wycenę naszych Usług. Możemy skontaktować się z Użytkownikiem w związku z potencjalnym zakupem pojazdu. Przetwarzanie to opiera się na naszym uzasadnionym interesie (i odnosi się również do świadczenia Usług w ramach realizacji umowy, którą mamy z Handlowcem) lub za zgodą Użytkownika.*Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu? W tym celu możemy przetwarzać imię i nazwisko Użytkownika, dane kontaktowe firmy, korespondencję Użytkownika z firmą Ayvens dotyczącą pytania/prośby oraz wszelkie inne Dane osobowe przekazane nam przez Użytkownika i/lub niezbędne do udzielenia właściwej odpowiedzi. Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Patrz sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. **4.6.2.b Ankiety lub inna komunikacja (marketingowa) ** *Na czym polega ten cel?*Przetwarzamy Dane osobowe Użytkowników, gdy wysyłamy im ankietę z prośbą o opinię na temat naszych Usług, w związku z czym mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych. Za zgodą Użytkowników lub gdy mamy uzasadniony interes, możemy wysyłać im komunikację marketingową w celu informowania o wydarzeniach, aktualnych i przyszłych ofertach, możliwościach oraz aktualnych i przyszłych produktach i usługach Ayvens. Kontaktując się z Użytkownikami w sprawie ankiet lub komunikacji marketingowej, będziemy to robić za pośrednictwem poczty e-mail ( za zgodą Użytkownika, jeśli zgoda na ten kanał komunikacji jest wymagana) lub przesyłek pocztowych newsletterów/broszur/czasopism (przesyłki pocztowe). Jeśli Użytkownik nie chce już otrzymywać od nas ankiet ani komunikacji marketingowej, prosimy o wycofanie zgody ( jeśli przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody) lub skorzystanie z możliwości złożenia sprzeciwu w komunikacji, skontaktowanie się z lokalnym podmiotem Ayvens za pośrednictwem formularza internetowego dotyczącego praw osób fizycznych lub skorzystanie z poniższych danych kontaktowych. *Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu przetwarzamy imię i nazwisko, adres, adres e-mail Użytkownika oraz tematy, którymi Użytkownik może być zainteresowany (zgodnie z informacjami podanymi przez Użytkownika).*Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Patrz sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. 4.6.3 CELE BIZNESOWE FIRMY AYVENS **4.6.3.a Raportowanie zarządcze ** *Na czym polega ten cel?*Przetwarzamy Dane osobowe w różnych celach biznesowych firmy Ayvens, w których mamy uzasadniony interes, takich jak analiza danych, audyty, opracowywanie nowych produktów, ulepszanie, usprawnianie lub modyfikowanie naszych stron internetowych i Usług, wynajdywanie trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz prowadzenie i rozszerzanie naszej działalności. Aby ułatwić korzystanie z naszych usług online lub aplikacji, możemy analizować dane, które gromadzimy podczas korzystania z naszych mediów cyfrowych i łączyć je z informacjami gromadzonymi za pomocą plików cookie. Na przykład, aby lepiej zrozumieć, który kanał cyfrowy (wyszukiwarka Google, e-mail, media społecznościowe) lub urządzenie (komputer stacjonarny, tablet czy telefon komórkowy) Użytkownik preferuje, możemy optymalizować lub ograniczać nasze działania komunikacyjne i marketingowe w zależności od kanału i urządzenia. *Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu możemy przetwarzać imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail, adres IP, płeć, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, cyfry kodu pocztowego oraz wszelkie inne informacje wymienione w niniejszej Polityce lub w inny sposób przekazane nam przez Użytkownika, jeśli jest to wymagane do jednego z celów wymienionych w poprzednim akapicie. *Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Patrz sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. **4.6.3.b Przestrzeganie przepisów prawa i obowiązków prawnych oraz ochrona aktywów i interesów firmy Ayvens** *Na czym polega ten cel?*Aby wypełnić obowiązek prawny lub w przypadku, gdy mamy uzasadniony interes, przetwarzamy Dane osobowe Użytkowników w odpowiedni lub konieczny sposób:  (a)zgodnie z obowiązującym prawem, w tym przepisami spoza kraju zamieszkania Użytkownika oraz zaleceniami sektorowymi (np. należyta staranność wobec kontrahentów (ang. counterparty due diligence (CDD)), przeciwdziałanie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym przestępstwom);  (b)w celu przestrzegania procedur prawnych; (c)w celu odpowiedzi na żądania organów publicznych i rządowych, w tym organów publicznych i rządowych spoza kraju zamieszkania Użytkownika;  (d)w celu egzekwowania naszych warunków i innych obowiązujących zasad;  (e)w celu ochrony naszej działalności;  (f)w celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności i/lub podmiotów powiązanych, Użytkowników lub innych osób oraz  (g)w celu dochodzenia dostępnych środków prawnych lub ograniczenia szkód, które możemy ponieść.*Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu przetwarzamy imię i nazwisko Użytkownika, dane kontaktowe, datę, miejsce i kraj urodzenia w przypadku firmy ostatecznego beneficjenta rzeczywistego firmy; możemy również przetwarzać imię i nazwisko, adres oraz datę, miejsce i kraj urodzenia osoby (osób), które reprezentują firmę wobec Ayvens; korespondencję Użytkownika z firmą Ayvens, korzystanie przez Użytkownika z Usług oraz wszelkie inne informacje wymienione w niniejszej Polityce, jeśli jest to wymagane do jednego z celów wymienionych w poprzednim akapicie. Do celów należytej staranności wobec kontrahentów (ang. counterparty due diligence, CDD) okresowo przetwarzamy również dane z postępowań wyjaśniających w oparciu o sankcje, egzekwowanie prawa, negatywne doniesienia medialne, osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne oraz kontrole pod kątem niewolnictwa. W tym celu stosuje się podejście oparte na ryzyku, aby zapewnić gromadzenie tylko niezbędnych Danych osobowych. . Należy zauważyć, że podczas oceny wyników powyższych analiz zaangażowanych jest wielu odpowiednio przeszkolonych pracowników, zgodnie z zasadami zapewnienia interwencji ludzkiej.*Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane agencjom nadzorczym, organom podatkowym i organom dochodzeniowym tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo lub zalecenia sektorowe, którym podlega firma Ayvens. Patrz także sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”.

4.7 DANE DOTYCZĄCE DOSTAWCÓW

4.7.1 ZARZĄDZANIE KONTEM DOSTAWCY **4.7.1.a W celu zapewnienia, zarządzania i administrowania kontem Dostawcy.** *Na czym polega ten cel? Przetwarzamy Dane osobowe Użytkowników w celu bieżącego zarządzania i administrowania kontami Dostawców, tzn. utrzymywania umów i informowania Użytkowników o wszelkich istotnych zmianach dotyczących świadczonych przez nich usług oraz innych informacjach mających znaczenie dla umowy i konta Dostawcy. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie umowy zawartej z Użytkownikiem lub na podstawie obowiązku prawnego. Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu możemy przetwarzać dane kontaktowe firmy oraz dane logowania do internetowych kont Dostawców.*Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Patrz sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. **4.7.1.b Komunikacja z Użytkownikiem** *Na czym polega ten cel?*Użytkownicy mogą kontaktować się z nami różnymi sposobami (np. poprzez pocztę e-mail, telefonicznie lub przez naszą stronę internetową). W takim przypadku będziemy wykorzystywać Dane osobowe Użytkowników, aby odpowiedzieć na pytanie/prośbę. Możemy również kontaktować się z Użytkownikami, na przykład w sprawie bieżącego zarządzania i administrowania kontem. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie umowy zawartej z Użytkownikiem lub za jego zgodą.*Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu możemy przetwarzać imię i nazwisko Użytkownika, dane kontaktowe firmy, korespondencję Użytkownika z firmą Ayvens dotyczącą pytania/prośby oraz wszelkie inne dane osobowe przekazane nam przez Użytkownika i/lub niezbędne do udzielenia właściwej odpowiedzi.*Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Patrz sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. **4.7.1.c Ankiety lub inna komunikacja (marketingowa)** *Na czym polega ten cel?*Przetwarzamy Dane osobowe Użytkowników w celu wysyłania im ankiet, w związku z czym mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych. Za zgodą Użytkowników lub gdy mamy uzasadniony interes, możemy wysyłać im komunikację marketingową, na przykład w celu informowania o wydarzeniach, aktualnych i przyszłych ofertach, możliwościach oraz aktualnych i przyszłych produktach i usługach Ayvens. Będziemy wysyłać Użytkownikom takie ankiety w formie okresowych wiadomości e-mail lub wiadomości e-mail z prośbą o opinię na temat naszej komunikacji i relacji ( za zgodą Użytkownika – jeśli zgoda na ten kanał komunikacji marketingowej jest wymagana) Możemy również wysyłać Użytkownikom przesyłki pocztowe (biuletyny/broszury/magazyny). Jeśli Użytkownik nie chce już otrzymywać od nas ankiet ani komunikacji marketingowej, prosimy o skorzystanie z opcji wycofania zgody ( jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) lub zgłoszenia sprzeciwu w komunikacji, skontaktowanie się z lokalnym podmiotem Ayvens za pośrednictwem formularza internetowego dotyczącego praw osób fizycznych lub skorzystanie z poniższych danych kontaktowych. *Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu możemy przetwarzać imię i nazwisko Użytkownika oraz dane kontaktowe firmy.*Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Patrz sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. 4.7.2 OBIEKTY AYVENS **4.7.2.a Kontrola dostępu i bezpieczeństwa obiektów Ayvens** *Na czym polega ten cel?*Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane podczas wizyty w naszych obiektach w celu zapewnienia odpowiedniej kontroli dostępu i bezpieczeństwa, co leży w naszym uzasadnionym interesie (bezpieczeństwo i ochrona naszych aktywów).*Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu możemy przetwarzać imię i nazwisko Użytkownika, jego dane kontaktowe oraz dane osoby, którą odwiedza. Możemy również przetwarzać informacje wideo i/lub audio o Użytkowniku za pomocą sprzętu do rejestracji wideo/audio, takiego jak np. monitoring.*Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Patrz sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”.   4.7.3 RAPORTOWANIE DOSTAWCÓW **4.7.3.a Narzędzie do raportów na temat floty** *Na czym polega ten cel?*Zapewniamy specjalne narzędzie do raportów na temat floty. Osoby kontaktowe Dostawców mogą logować się do tych narzędzi, aby przeglądać status swojej floty oraz korzystać z innych funkcjonalności raportów na temat floty, takich jak raporty na pulpicie nawigacyjnym, raporty analizy trendów, przebieg pojazdu czy koniec okresu leasingu. Przetwarzanie to opiera się na naszym uzasadnionym interesie (i odnosi się również do świadczenia Usług w ramach realizacji umowy, którą mamy z Dostawcą).*Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu przetwarzamy dane kontaktowe i stanowisko osoby kontaktowej Dostawcy oraz dane logowania (np. nazwę Użytkownika i hasło).*Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Patrz sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. 4.7.4 CELE BIZNESOWE FIRMY AYVENS **4.7.4.a Raportowanie zarządcze ** *Na czym polega ten cel?*Przetwarzamy Dane osobowe w różnych celach biznesowych firmy Ayvens, w których mamy uzasadniony interes, takich jak analiza danych, audyty, opracowywanie nowych produktów, ulepszanie, usprawnianie lub modyfikowanie naszych stron internetowych i Usług, wynajdywanie trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz prowadzenie i rozszerzanie naszej działalności. Aby ułatwić korzystanie z naszych usług online lub aplikacji, możemy analizować dane, które gromadzimy podczas korzystania z naszych mediów cyfrowych i łączyć je z informacjami gromadzonymi za pomocą plików cookie. Na przykład, aby lepiej zrozumieć, który kanał cyfrowy (wyszukiwarka Google, e-mail, media społecznościowe) lub urządzenie (komputer stacjonarny, tablet czy telefon komórkowy) Użytkownik preferuje, możemy optymalizować lub ograniczać nasze działania komunikacyjne i marketingowe w zależności od kanału i urządzenia. *Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu możemy przetwarzać imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail, adres IP, płeć, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, cyfry kodu pocztowego oraz wszelkie inne informacje wymienione w niniejszej Polityce lub w inny sposób przekazane nam przez Użytkownika, jeśli jest to wymagane do jednego z celów wymienionych w poprzednim akapicie. *Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Patrz sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. **4.7.4.b Przestrzeganie przepisów prawa i obowiązków prawnych oraz ochrona aktywów i interesów firmy Ayvens  ** *Na czym polega ten cel?*Aby wypełnić obowiązek prawny lub w przypadku, gdy mamy uzasadniony interes, przetwarzamy Dane osobowe Użytkowników w odpowiedni lub konieczny sposób: (a)zgodnie z obowiązującym prawem, w tym przepisami spoza kraju zamieszkania Użytkownika oraz zaleceniami sektorowymi (np. należyta staranność wobec kontrahentów (ang. counterparty due diligence (CDD)), przeciwdziałanie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym przestępstwom);  (b)w celu przestrzegania procedur prawnych;  (c)w celu odpowiedzi na żądania organów publicznych i rządowych, w tym organów publicznych i rządowych spoza kraju zamieszkania Użytkownika;  (d)w celu egzekwowania naszych warunków i innych obowiązujących zasad;  (e)w celu ochrony naszej działalności;  (f)w celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności i/lub podmiotów powiązanych, Użytkowników lub innych osób oraz  (g)w celu dochodzenia dostępnych środków prawnych lub ograniczenia szkód, które możemy ponieść.*Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?*W tym celu przetwarzamy imię i nazwisko, dane kontaktowe, datę, miejsce i kraj urodzenia beneficjenta rzeczywistego firmy, z którą Ayvens chce nawiązać współpracę; możemy również przetwarzać imię i nazwisko, adres, stanowisko, podpis oraz datę, miejsce i kraj urodzenia osób, które reprezentują kontrahenta wobec Ayvens; korespondencję Użytkownika z firmą Ayvens, usługi świadczone przez Użytkownika oraz wszelkie inne informacje wymienione w niniejszej Polityce, jeśli jest to wymagane do jednego z celów wymienionych w poprzednim akapicie. Do celów należytej staranności wobec kontrahentów (ang. counterparty due diligence, CDD) okresowo przetwarzamy również dane z postępowań wyjaśniających w oparciu o sankcje, egzekwowanie prawa, negatywne doniesienia medialne, osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne oraz kontrole pod kątem niewolnictwa. W tym celu stosuje się podejście oparte na ryzyku, aby zapewnić gromadzenie tylko niezbędnych Danych osobowych. Należy zauważyć, że podczas oceny wyników powyższych analiz zaangażowanych jest wielu odpowiednio przeszkolonych pracowników, zgodnie z zasadami zapewnienia interwencji ludzkiej.*Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?*Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane agencjom nadzorczym, organom podatkowym i organom dochodzeniowym tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo lub zalecenia sektorowe, którym podlega firma Ayvens. Patrz także sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”.

4.8 DANE DOTYCZĄCE PARTNERÓW BIZNESOWYCH

4.8.1 ZARZĄDZANIE KONTEM PARTNERA BIZNESOWEGO **4.8.1.a Zapewnienia konta Partnera biznesowego oraz zarządzanie i administrowanie nim** *Na czym polega ten cel?* Przetwarzamy Dane osobowe Użytkowników w celu bieżącego zarządzania i administrowania kontami Partnerów biznesowych, tzn. utrzymywania umów i informowania Użytkowników o wszelkich istotnych zmianach w umowach między nami oraz innych informacjach mających znaczenie dla umowy i Partnera biznesowego. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie umowy zawartej z Użytkownikiem lub na podstawie obowiązku prawnego. *Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?* W tym celu możemy przetwarzać dane kontaktowe firmy Użytkownika. *Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?* Patrz sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. **4.8.1.b Komunikacja z Użytkownikiem** *Na czym polega ten cel?* Użytkownicy mogą kontaktować się z nami różnymi sposobami (np. poprzez pocztę e-mail lub telefonicznie). W takim przypadku będziemy wykorzystywać Dane osobowe Użytkowników, aby odpowiedzieć na pytanie/prośbę. Możemy również kontaktować się z Użytkownikami, na przykład w sprawie bieżącego zarządzania i administrowania kontem Partnera biznesowego. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie umowy zawartej z Użytkownikiem lub za jego zgodą. *Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?* W tym celu możemy przetwarzać dane kontaktowe firmy Użytkownika, korespondencję Użytkownika z firmą Ayvens dotyczącą pytania/prośby oraz wszelkie inne dane przekazane nam przez Użytkownika i/lub niezbędne do udzielenia właściwej odpowiedzi. *Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?* Patrz sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. **4.8.1.c Ankiety lub inna komunikacja (marketingowa)** *Na czym polega ten cel?* Przetwarzamy Dane osobowe Użytkowników w celu wysyłania im ankiet, w związku z czym mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych. Za zgodą Użytkowników lub gdy mamy uzasadniony interes, możemy wysyłać im komunikację marketingową, na przykład w celu informowania o wydarzeniach, aktualnych i przyszłych ofertach, możliwościach oraz aktualnych i przyszłych produktach i usługach Ayvens. Będziemy wysyłać Użytkownikom takie ankiety w formie okresowych wiadomości e-mail lub wiadomości e-mail z prośbą o opinię na temat naszej komunikacji i relacji ( za zgodą Użytkownika – jeśli jest ona w danym przypadku wymagana) Możemy również wysyłać Użytkownikom przesyłki pocztowe (biuletyny/broszury/magazyny). Jeśli Użytkownik nie chce już otrzymywać od nas ankiet ani komunikacji marketingowej, prosimy o skorzystanie z możliwości wycofania zgody ( jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) lub z możliwości złożenia sprzeciwu w komunikacji, skontaktowanie się z lokalnym podmiotem Ayvens za pośrednictwem formularza internetowego dotyczącego praw osób fizycznych lub skorzystanie z poniższych danych kontaktowych. *Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?* W tym celu możemy przetwarzać imię i nazwisko Użytkownika oraz dane kontaktowe firmy. *Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?* Patrz sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. 4.8.2 OBIEKTY AYVENS **4.8.2.a Kontrola dostępu i bezpieczeństwa obiektów Ayvens** *Na czym polega ten cel?* Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane podczas wizyty w naszych obiektach w celu zapewnienia odpowiedniej kontroli dostępu i bezpieczeństwa, co leży w naszym uzasadnionym interesie (bezpieczeństwo i ochrona naszych aktywów). *Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?* W tym celu możemy przetwarzać imię i nazwisko Użytkownika, jego dane kontaktowe oraz dane osoby, którą odwiedza. Możemy również przetwarzać informacje wideo i/lub audio o Użytkowniku za pomocą sprzętu do rejestracji wideo/audio, takiego jak np. monitoring. *Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?* Patrz sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. 4.8.3 RAPORTOWANIE DLA PARTNERA BIZNESOWEGO **4.8.3.a Narzędzie do raportów na temat floty** *Na czym polega ten cel?* Zapewniamy specjalne narzędzie do raportów na temat floty. Osoby kontaktowe Partnerów biznesowych mogą logować się do tych narzędzi, aby przeglądać status swojej floty oraz korzystać z innych funkcjonalności raportów na temat floty, takich jak raporty na pulpicie nawigacyjnym, raporty analizy trendów czy koniec okresu leasingu. Przetwarzanie to opiera się na naszym uzasadnionym interesie (i odnosi się również do świadczenia Usług w ramach realizacji umowy, którą mamy z Partnerem biznesowym). *Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?* W tym celu przetwarzamy dane kontaktowe i stanowisko osoby kontaktowej Partnera biznesowego oraz dane logowania (np. nazwę Użytkownika i hasło). *Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?* Patrz sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. 4.8.4 CELE BIZNESOWE FIRMY AYVENS **4.8.4.a Raportowanie zarządcze** *Na czym polega ten cel?* Przetwarzamy Dane osobowe w różnych celach biznesowych firmy Ayvens, w których mamy uzasadniony interes, takich jak analiza danych, audyty, opracowywanie nowych produktów, ulepszanie, usprawnianie lub modyfikowanie naszych stron internetowych i Usług, wynajdywanie trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz prowadzenie i rozszerzanie naszej działalności. Aby ułatwić korzystanie z naszych usług online lub aplikacji, możemy analizować dane, które gromadzimy podczas korzystania z naszych mediów cyfrowych i łączyć je z informacjami gromadzonymi za pomocą plików cookie. Na przykład, aby lepiej zrozumieć, który kanał cyfrowy (wyszukiwarka Google, e-mail, media społecznościowe) lub urządzenie (komputer stacjonarny, tablet czy telefon komórkowy) Użytkownik preferuje, możemy optymalizować lub ograniczać nasze działania komunikacyjne i marketingowe w zależności od kanału i urządzenia. *Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?* W tym celu możemy przetwarzać dane kontaktowe firmy Użytkownika oraz wszelkie inne informacje wymienione w niniejszej Polityce lub w inny sposób przekazane nam przez Użytkownika, jeśli jest to wymagane do jednego z celów wymienionych w poprzednim akapicie. *Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?* Patrz sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”. **4.8.4.b Przestrzeganie przepisów prawa i obowiązków prawnych oraz ochrona aktywów i interesów firmy Ayvens** *Na czym polega ten cel?* Aby wypełnić obowiązek prawny lub w przypadku, gdy mamy uzasadniony interes, przetwarzamy Dane osobowe Użytkowników w odpowiedni lub konieczny sposób: (a)zgodnie z obowiązującym prawem, w tym przepisami spoza kraju zamieszkania Użytkownika oraz zaleceniami sektorowymi (np. należyta staranność wobec kontrahentów (ang. counterparty due diligence (CDD)), przeciwdziałanie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym przestępstwom);  (b)w celu przestrzegania procedur prawnych;  (c)w celu odpowiedzi na żądania organów publicznych i rządowych, w tym organów publicznych i rządowych spoza kraju zamieszkania Użytkownika;  (d)w celu egzekwowania naszych warunków i innych obowiązujących zasad;  (e)w celu ochrony naszej działalności;  (f)w celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności i/lub podmiotów powiązanych, Użytkowników lub innych osób oraz  (g)w celu dochodzenia dostępnych środków prawnych lub ograniczenia szkód, które możemy ponieść. *Jakie Dane osobowe przetwarzamy w tym celu?* W tym celu przetwarzamy imię i nazwisko, dane kontaktowe, datę, miejsce i kraj urodzenia beneficjenta rzeczywistego firmy, z którą Ayvens chce nawiązać współpracę; możemy również przetwarzać imię i nazwisko, adres, stanowisko, podpis oraz datę, miejsce i kraj urodzenia osób, które reprezentują kontrahenta wobec Ayvens; korespondencję Użytkownika z firmą Ayvens, usługi świadczone przez Użytkownika oraz wszelkie inne informacje wymienione w niniejszej Polityce, jeśli jest to wymagane do jednego z celów wymienionych w poprzednim akapicie. Do celów należytej staranności wobec kontrahentów (ang. counterparty due diligence, CDD) okresowo przetwarzamy również dane z postępowań wyjaśniających w oparciu o sankcje, egzekwowanie prawa, negatywne doniesienia medialne, osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne oraz kontrole pod kątem niewolnictwa. W tym celu stosuje się podejście oparte na ryzyku, aby zapewnić gromadzenie tylko niezbędnych Danych osobowych. Należy zauważyć, że podczas oceny wyników powyższych analiz zaangażowanych jest wielu odpowiednio przeszkolonych pracowników, zgodnie z zasadami zapewnienia interwencji ludzkiej. *Komu udostępniamy Dane osobowe Użytkowników?* Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane agencjom nadzorczym, organom podatkowym i organom dochodzeniowym tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo lub zalecenia sektorowe, którym podlega firma Ayvens. Patrz także sekcja 5 „KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?”.

5. KTO MA DOSTĘP DO DANYCH UŻYTKOWNIKA?

Oprócz tego, co zostało wskazane powyżej dla każdego celu, dotyczącego tego, kto ma dostęp do Danych osobowych kontrolowanych przez firmę Ayvens, możemy również udostępniać dane osobowe:

-W ramach grupy Ayvens do celów opisanych w niniejszej Polityce. Lista podmiotów powiązanych firmy Ayvens i ich lokalizacji, które wspólnie przetwarzają i wykorzystują Dane osobowe, znajduje się na tej stronie internetowej.

-W ramach Grupy Société Générale, do której należy firma Ayvens, do wewnętrznych celów administracyjnych, w celu wypełnienia obowiązku prawnego, ulepszenia naszych usług, umożliwienia nam bardziej efektywnego i skutecznego przestrzegania przepisów prawa lub do celów monitorowania, kontroli i raportowania. Cele raportowania odnoszą się do wszelkich obowiązków regulacyjnych i ustawowych w zakresie raportowania oraz żądań danych wymaganych przez organy regulacyjne Grupy Société Générale.

-Do naszych partnerów usługowych będących osobami trzecimi, dostawców usług i niepowiązanych partnerów lub partnerów biznesowych, takich jak producenci oryginalnego sprzętu (OEM) i brokerzy, w celu ułatwienia świadczenia przez nich usług na rzecz Użytkowników i na naszą rzecz.

W celu świadczenia Użytkownikom naszych usług często ściśle współpracujemy z partnerami usługowymi, dostawcami usług i niepowiązanymi partnerami. Nasi niezależni partnerzy usługowi pomagają nam w świadczeniu usług leasingowych i innych na rzecz Użytkowników i obejmują dealerów, dostawców usług konserwacyjnych, warsztaty blacharskie i dostawców pomocy drogowej, ale także firmy świadczące usługi wynajmu oraz administratorów naszych programów bezpieczeństwa kierowców. Dealerzy lub dostawcy pojazdów (elektrycznych) mogą wymagać danych kontaktowych kierowcy w celu aktywacji konta osobistego jako kierowcy, w przeciwnym razie pojazd nie będzie działał.

Dostawcy usług to firmy, które zatrudniamy do wspierania nas w prowadzeniu naszej działalności, na przykład w celu pomocy w utrzymaniu naszej sieci IT i powiązanej infrastruktury oraz kontroli bezpieczeństwa i dostępu do naszych pomieszczeń.

Używamy również i ujawniamy Dane osobowe Użytkowników w razie konieczności lub gdy jest to właściwe, zwłaszcza gdy mamy prawny obowiązek lub uzasadniony interes, aby to zrobić:

-W celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i regulacji. Może to obejmować przepisy spoza kraju zamieszkania Użytkownika.

-W celu współpracy z władzami publicznymi i rządowymi. W celu odpowiedzi na żądanie lub dostarczenia informacji, które uważamy za ważne. Mogą to być władze spoza kraju zamieszkania Użytkownika.

-W celu współpracy z organami ścigania. Na przykład, gdy odpowiadamy na żądania i nakazy organów ścigania lub dostarczamy informacje, które uważamy za ważne.

-Z innych powodów prawnych. Aby egzekwować nasze warunki i postanowienia oraz chronić nasze prawa, prywatność, bezpieczeństwo lub majątek i/lub prawa, prywatność, bezpieczeństwo lub majątek naszych podmiotów stowarzyszonych, Użytkowników lub innych osób.

-W związku ze sprzedażą lub transakcją biznesową. Mamy uzasadniony interes w ujawnianiu lub przekazywaniu Danych osobowych Użytkowników osobom trzecim w przypadku jakiejkolwiek reorganizacji, fuzji, sprzedaży, przedsięwzięcia joint venture, cesji, przeniesienia lub innego zbycia całości lub części działalności, aktywów lub akcji firmy Ayvens (w tym w związku z jakimkolwiek postępowaniem upadłościowym lub podobnym). Takie osoby trzecie mogą obejmować, na przykład, podmiot przejmujący i jego doradców.

Ograniczymy dostęp do Danych osobowych do personelu, który musi je znać w celach opisanych w niniejszej Polityce.

6. DLACZEGO DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW TRZECICH

Firma Ayvens jest globalnym dostawcą usług, który ma klientów i lokalizacje na całym świecie. Dane osobowe Użytkowników mogą być przechowywane i/lub przetwarzane w kraju innym niż ten, w którym Użytkownik mieszka. Lista podmiotów powiązanych Ayvens i ich lokalizacji, które wspólnie przetwarzają i wykorzystują Dane osobowe, znajduje się na tej stronie internetowej.

Niektóre z krajów spoza EOG są uważane za zapewniające odpowiedni poziom ochrony Danych osobowych Użytkowników, zgodnie ze standardami UE. Listę tych „odpowiednich krajów” można znaleźć tutaj. W przypadku przekazywania Danych osobowych do innych krajów firma Ayvens wdrożyła odpowiednie środki ochrony Danych osobowych Użytkowników, takie jak standardowe klauzule umowne. Kopię tych środków można uzyskać, kontaktując się z nami pod adresem podanym w sekcji „Jak się z nami skontaktować?” poniżej lub klikając ten link.

7. PRYWATNOŚĆ DZIECI

Nasze Usługi nie są skierowane do osób poniżej 18 roku życia.

8. CZY WYKORZYSTUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA W INNYCH CELACH

Możemy również wykorzystywać Dane osobowe Użytkowników w celu innym niż pierwotny. Jest to uzależnione od tego, czy cel wtórny jest zgodny z celem pierwotnym. Brane są pod uwagę między innymi następujące czynniki: czy cele są wyraźnie powiązane; czy cel wtórny jest odpowiedni i/lub oczekiwany, czy Dane osobowe zostały uzyskane bezpośrednio od Użytkownika czy w inny sposób; jakiego rodzaju Dane osobowe są brane pod uwagę dla celu wtórnego; jakie byłyby konsekwencje dla Użytkownika oraz jakie środki ochrony danych są stosowane przy wykorzystaniu danych Użytkownika do celów wtórnych.

9. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ DANE UŻYTKOWNIKA

Dane osobowe podmiotów danych będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celów opisanych w niniejszej Polityce, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo.

Kryteria stosowane do określenia obowiązujących okresów przechowywania to: czas trwania relacji i świadczenia Usług Użytkownikom (na przykład, tak długo, jak Użytkownik korzysta z pojazdu Ayvens lub ma go w leasingu); zgodnie z wymogami prawnymi, którym podlegamy oraz zgodnie z zaleceniami w świetle naszej sytuacji prawnej, takimi jak obowiązujące terminy przedawnienia, postępowania sądowe lub dochodzenia regulacyjne. Po upływie odpowiedniego okresu przechowywania firma Ayvens zanonimizuje lub usunie Dane osobowe Użytkownika.

10. JAK ZABEZPIECZAMY DANE UŻYTKOWNIKA

Dążymy do stosowania odpowiednich środków organizacyjnych, technicznych i administracyjnych w celu ochrony Danych osobowych w naszej organizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi prywatności i ochrony danych. Niestety, żaden system transmisji ani przechowywania danych nie może być w 100% bezpieczny. Jeśli Użytkownik ma powody, by sądzić, że jego interakcja z nami nie jest już bezpieczna, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas zgodnie z sekcją „Jak się z nami skontaktować?” poniżej.

11. ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki w dowolnym momencie, aby na przykład uwzględnić przyszły rozwój firmy Ayvens lub zmiany w trendach branżowych lub prawnych. Pole „Ostatnia aktualizacja” na górze tej Polityki wskazuje, kiedy zostało ono ostatnio zmienione.

12. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

W przypadku pytań, żądań lub skarg prosimy o kontakt za pośrednictwem strony kontaktowej odpowiedniego podmiotu Ayvens lub o kontakt z naszym korespondentem ds. ochrony danych za pośrednictwem tego linku. Ponieważ komunikacja za pomocą poczty e-mail nie zawsze jest bezpieczna, prosimy nie umieszczać wrażliwych Danych osobowych w wiadomościach e-mail wysyłanych do nas.

13. JAK MOGĘ SKORZYSTAĆ Z MOICH PRAW W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Prosimy o kontakt z naszym zespołem ds. ochrony danych osobowych za pośrednictwem tego linku, jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące tego, w jaki sposób firma Ayvens przetwarza jego Dane osobowe oraz jeśli chce skorzystać z prawa do żądania dostępu, poprawiania, usunięcia Danych osobowych lub zażądać zaprzestania ich wykorzystywania (prawo do sprzeciwu), wycofać swoją zgodę lub jeśli chce zażądać kopii lub przeniesienia swoich Danych osobowych. Odpowiemy na żądanie Użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem.

Należy pamiętać, że możemy nie być zobowiązani do pełnego lub częściowego spełnienia żądania Użytkownika. Obowiązujące przepisy lub regulacje mogą nakładać warunki lub ograniczać niektóre z tych praw. Na przykład, tak długo, jak mamy relację z Użytkownikiem lub gdy Dane osobowe są przechowywane w systemie kopii zapasowych (w celu przywrócenia danych w przypadku utraty danych), a cykl usuwania danych może być inny niż w przypadku systemu produkcyjnego. W takich okolicznościach napiszemy do Użytkownika, wyjaśniając, dlaczego nie jesteśmy w stanie spełnić żądania w danej chwili lub, w przypadku danych z kopii zapasowej, żądanie może zostać zrealizowane w późniejszym terminie (po nadpisaniu kopii zapasowej).

W swoim żądaniu Użytkownik powinien jasno określić, do jakich Danych osobowych chce uzyskać dostęp, jakie dane chce zmienić lub usunąć, lub w inny sposób dać nam znać, jakie ograniczenia chciałby nałożyć na nasze wykorzystanie jego Danych osobowych.

Dla bezpieczeństwa Użytkownika, co do zasady, realizujemy żądania tylko w odniesieniu do informacji powiązanych z konkretnym adresem e-mail, z którego Użytkownik wysyła do nas swoje żądanie, i możemy poprosić o dodatkowe informacje niezbędne do zweryfikowania tożsamości Użytkownika przed realizacją żądania. Należy pamiętać, że niektóre Dane osobowe mogą być wyłączone z takich żądań na podstawie obowiązujących przepisów o ochronie danych lub innych przepisów i regulacji prawnych.

Użytkownik może również złożyć skargę do organu ochrony danych w swoim kraju lub regionie, lub w miejscu domniemanego wykroczenia. Poniżej znajduje się link do krajowych organów ochrony danych zlokalizowanych w Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym: https://uodo.gov.pl/.

© 2024 Ayvens