Regulamin portalu Ayvens

Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ayvens wydany na podstawie art. 8 ust. 1 punkt 1) Ustawy, określa zasady świadczenia przez Ayvens drogą elektroniczną Usług na podstawie Umowy o świadczenie Usług zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Ayvens. Korzystanie z Usług oznacza zapoznanie się przez Użytkownika z Regulaminem i akceptację jego postanowień. Ayvens udostępnia nieodpłatnie Regulamin Użytkownikowi przed zawarciem Umowy o świadczenie Usług na stronie internetowej Ayvens oraz na jego żądanie w formie pliku pdf, to jest w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Aby pobrać Regulamin w wersji PDF kliknij tutaj.

I. DEFINICJE

Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ayvens Serwis internetowy - strona internetowa Ayvens pod adresem www.ayvens.com, za pośrednictwem której Ayvens świadczy Usługi Ayvens - Spółki działające pod marką Ayvens w Polsce: Ayvens Poland sp. z o.o. ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa KRS: 0000093257, NIP: 9511998872, oraz Ayvens Financial Services Poland sp. z o.o. ul. Zajęcza 2B, 00-352 Warszawa KRS: 0000056876, NIP: 5252192243,

My Ayvens - funkcjonalność w Serwisie internetowym umożliwiająca stworzenie konta Użytkownika i korzystanie z usług wskazanych w punkcie II.1.1) Umowa o świadczenie Usług - niniejszy Regulamin, stanowiący umowę o świadczenie przez Ayvens Usług drogą elektroniczną Usługi - udostępnione w Serwisie internetowym usługi wymienione w punkcie II.1. Regulaminu, świadczone nieodpłatnie przez Ayvens drogą elektroniczną Ustawa - ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu internetowego

II. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

1.Na podstawie Regulaminu Ayvens świadczy na rzecz Użytkownika następujące usługi (dalej jako „Usługi”): 1)prowadzenia Portalu MyAyvens w celu umożliwienia Użytkownikowi złożenia przy użyciu zawartych w nim funkcjonalności wniosków dotyczących usług oferowanych przez Ayvens, w szczególności: a)zarządzania polisami ubezpieczeniowymi b)zgłoszenie szkody c)zamówienia wymiany opon d)zarządzanie kartą paliwową e)zgłoszenie utraty dokumentów f)zgłoszenie wyjazdu za granicę g)aktualizacja przebiegu pojazdu h)umówienie się na naprawę i przegląd auta i)zgłoszenie reklamacji j)zarządzanie e-fakturami k)generowanie i przeglądania raportów

2)informowania Użytkownika o ofercie i działalności Ayvens 3)umożliwienie Użytkownikowi kontaktu z Ayvens za pośrednictwem dedykowanego formularza kontaktowego.

2.Ayvens świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.

III. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG

1.Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta odpowiednio w momencie: rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności strony www. ayvens.com, tj. przeglądania zawartych na niej treści, korzystania z poszczególnych funkcjonalności takich jak: formularz kontaktowy, założenie i korzystanie z konta w My Ayvens.
2.Każda ze Stron może rozwiązać Umowę o świadczenie Usług w każdym czasie z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług przez Ayvens następuje poprzez przekazanie informacji na podane przez Użytkownika dane kontaktowe. Rozwiązanie Umowy przez Klienta następuje poprzez wysyłkę oświadczenia o rozwiązaniu Umowy na adres kontakt@ayvens.com 3.Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług nie wpływa na ważność czynności dokonanych wcześniej przez strony za pomocą Serwisu internetowego. Korzystanie z konta Użytkownika po rozwiązaniu Umowy o świadczenie Usług nie jest możliwe.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu internetowego: 1)podłączenie do sieci Internet, zalecane jest używanie najnowszej wersji przeglądarki Google Chrom lub Apple safari browsers 2)Dostępność strony internetowej opiera się na następujących technologiach do pracy z określoną kombinacją przeglądarki internetowej lub wtyczek zainstalowanych na komputerze użytkownika: HTML, CSS JavaScript (język JavaScript) 3)zaleca się, by komputer, z którego Użytkownik korzysta był wyposażony w legalne oprogramowanie, posiadał na bieżąco aktualizowane oprogramowanie antywirusowe i firewall. Używanie starych lub nielegalnych wersji oprogramowania może być niebezpieczne. 2.Korzystanie przez Użytkownika z Usług dostępnych w My Avens wymaga zalogowania się do na konto Użytkownika, to jest wprowadzenia indywidualnego loginu Użytkownika i hasła. Czynności wykonane w My Avens po zalogowaniu się na konto uznaje się za wykonane przez Użytkownika. 3.Ayvens nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z zagubieniem lub udostępnieniem przez Użytkownika loginu i hasła do My Ayvens osobom trzecim. 4.Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym oraz treści, zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych. 5.Ayvens udostępnia w Serwisie internetowym chronione prawem autorskim materiały, w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i materiały audio i wideo, a przyjęty w Serwisie internetowym wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego. 6.Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami, w poszanowaniu praw własności intelektualnej. 7.Zakazane jest umieszczanie przez Użytkowników treści bezprawnych, w szczególności naruszających cudze prawa, dobra lub interesy, przyjęte normy społeczne, dobre obyczaje, zawierających treści obrazoburcze, wulgarne, pornograficzne, nawołujące do nienawiści, dyskryminujące, marketingowe, promocyjne, mających charakter spamu (dużej liczby wiadomości o jednakowej lub podobnej treści), niebezpiecznych dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych, w szczególności zawierających linki zagrażające bezpieczeństwu prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych.

  • 1.

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  • 1.

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1.Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem przez Ayvens Usług. Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do Ayvens na adres reklamacje@ayvens.com 2.W reklamacji Użytkownik podaje co najmniej imię i nazwisko, dane kontaktowe, opis przedmiotu reklamacji, określenie oczekiwań dotyczących sposobu i formy rozpatrzenia reklamacji. 3.Ayvens informuje Użytkownika o wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji, z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych przez Użytkownika. 4.Jeśli Ayvens, w szczególnie skomplikowanym przypadku, nie może rozpatrzyć reklamacji w tym terminie, informuje o przyczynie opóźnienia i przewidywanym terminie odpowiedzi oraz wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy. Termin ten nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania przez Ayvens reklamacji.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Ayvens zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. W przypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie zmienionego Regulaminu na stronach Serwisu internetowego a w przypadku Użytkownika posiadającego konto w My Ayvens – również poprzez przesłanie wiadomości w tym narzędziu. 2.Ayvens nie ponosi odpowiedzialności za błędy działania Serwisu internetowego ani za brak dostępu do Serwisu internetowego z przyczyn niezależnych od Ayvens. 3.Na czas niezbędny do usunięcia awarii, błędów lub z innych ważnych przyczyn Ayvens może zablokować lub zawiesić dostęp do Serwisu internetowego. 4.Ayvens zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Serwisu internetowego bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika. Treści zawarte w Serwisie internetowym, z zastrzeżeniem wyjątków na tych stronach wyraźnie wskazanych, służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, oferty usług Ayvens. 5.Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2024 r.