FAQ

Často kladené dotazy

Podmínky leasingové smlouvy

Mohu si pronajmout více vozidel? Ano, množství smluv uzavřených osobou nepodnikající, podnikatelem nebo společností není omezeno, záleží zejména na Vaší bonitě, kterou před uzavřením smlouvy posuzujeme.

Mohu si pronajmout více vozidel? Ano, množství smluv uzavřených osobou nepodnikající, podnikatelem nebo společností není omezeno, záleží zejména na Vaší bonitě, kterou před uzavřením smlouvy posuzujeme.

Využiji Vaši nabídku, vyberu si vůz podle svých představ, uzavřu smlouvu a během jejího trvání platím nájem a případný servis. Po uplynutí smluvního pronájmu auto vracím a bez jakéhokoliv doplatku si mohu vybrat jiné. Chápu to tak správně? Ano, částečně. Tento postup se týká uzavřených kalkulací, kde nedochází k dodatečné fakturaci. V průběhu smlouvy hradíte ve splátce všechny sjednané služby, což může být i pneuservis, asistenční služba nebo čerpání pohonných hmot. U otevřené kalkulace hradíte zálohy na služby, které jsou Vám dodatečně fakturovány. Při vrácení vozidla je také zohledňován stav vozidla a jeho nadměrné opotřebení, které je vyúčtováno dle skutečného stavu. Zohledníme také přejeté či nedojeté kilometry dle stavu tachometru při vrácení. Proces pořízení nového vozidla není předchozí smlouvou nijak ovlivněn.

Na která vozidla je možné uzavřít smlouvu o operativním leasingu pro nepodnikající osoby? Smlouvu je možné uzavřít na jakýkoliv osobní nebo užitkový automobil libovolné značky a modelu do celkové hmotnosti 3,5 t.

Může smlouvu uzavřít i cizí státní příslušník? Ano, může. Nad rámec podkladů, které požadujeme po tuzemských osobách, dodává cizí státní příslušník ještě kopii dokladu o povolení k pobytu.

Jaký je rozdíl mezi nabídkou operativního leasingu a Full Service leasingu? Produkt operativní leasing kromě pojištění nezahrnuje služby servisu, pneuservisu, asistence, tankování, náhradního vozidla apod. Tyto služby si musí zajistit a hradit klient sám. U Full Service leasingu jsou tyto služby již zahrnuty v měsíčním nájmu (dle zvoleného rozsahu) a zákazník nemá žádné další náklady spojené s provozem vozidla (kromě pohonných hmot, provozních kapalin, poškození nad rámec pojistných událostí a případné spoluúčasti při pojistné události).

Dostanu k vozidlu i „velký“ technický průkaz (VTP)? Při převzetí vozidla dostanete balíček dokumentů, tzv. Driver set. Co se týče VTP, pokud jste si vůz převzali do 31. 12. 2023, je originál VTP uložen u Ayvens. Z důvodu STK o jeho zaslání požádejte na adrese vtp@aldautomotive.com. Po provedení STK zašlete originál VTP a Protokoly (originály) zpět na do sídla společnosti Ayvens. Od 1. 1. 2024 je navíc možné zajistit STK pouze na kopii VTP, v novém ORV kolonka pro STK zcela chybí. Záznamy o STK (včetně data příští STK) budou nadále evidovány pouze online. V případě zajištění STK pouze na kopii VTP, zašlete sken Protokolu o provedení STK na vtp@aldautomotive.com. Od 1. 1. 2024 jsou vydávány pouze ORV (malé technické průkazy), které jsou nově rozšířené o několik nových údajů. Zároveň od 1. 1. 2024 odpadá stanicím STK povinnost zapisovat do technického průkazu údaje o prodělané technické kontrole (STK) či měření emisí. V novém malém techničáku kolonka pro STK zcela chybí. Záznamy o STK (včetně data příští STK) budou nadále evidovány pouze online.

Jaká je dostupnost vozidel? V případě skladového vozidla probíhá reálné dodání do 14 dnů. Pokud se jedná o nové vozidlo zadávané do výroby, doba dodání závisí na podmínkách jednotlivých dodavatelů (přesný termín dodání konkrétního vozidla Vám v Ayvens pochopitelně sdělíme).

Mohu vyměnit pronajaté vozidlo za jiné v průběhu smlouvy? Jestliže chcete vyměnit stávající vozidlo za jiné, je nejprve třeba předčasně ukončit stávající smlouvu. Proces předčasného ukončení zahrnuje, mimo jiné, také finanční vyrovnání. Další alternativou je nalezení nového, pro leasingovou společnost akceptovatelného, nájemce. Zároveň si vyberete jiné vozidlo, na které podepíšeme novou smlouvu, a to s cílem zajištění vaší kontinuální mobility.

Komu mohu vozidlo zapůjčit k řízení? Vozidlo může řídit kromě nájemce jakýkoliv zaměstnanec leasingového nájemce nebo jeho osoba blízká. Osoba blízká je definována v § 22 občanského zákoníku. Osoba, která neodpovídá výše uvedenému, smí řídit vozidlo pouze na základě písemného souhlasu, který udělí Ayvens.

Registrační značka je určena sídlem leasingové společnosti nebo adresou zákazníka? Vozy mají registrační značku podle sídla leasingové společnosti, která je provozovatelem. Pokud je provozovatelem klient, bude značka odpovídat regionu, kde dojde k přihlášení vozidla. V případě dodání individuální registrační značky je jejím vlastníkem Ayvens. Náklady na vydání individuální značky hradí nájemce dle platného sazebníku.

Na jak dlouhou dobu lze uzavřít leasingovou smlouvu? Vzhledem k tomu, že během prvního roku dochází k největšímu poklesu zůstatkové hodnoty vozu, doporučujeme uzavření leasingové smlouvy na dobu od 24 měsíců. Maximální doba není zákonem stanovena, financování lze uzavřít až na 72 měsíců. Nejčastěji využívaná doba leasingové smlouvy je 48 měsíců, neboť vychází nejvýhodněji z pohledu celkových nákladů vozidla a také v tomto intervalu dochází nejčastěji k obměnám modelových řad u výrobců. Abychom vyhověli požadavkům našich zákazníků na krátkodobý pronájem vozů, uvedli jsme na trh dva nové produkty, a to krátkodobý pronájem zánovních vozů od 12 měsíců a flexibilní pronájem vozů nových i zánovních Ayvens FLEX se lhůtou pronájmu od jednoho měsíce.

Musím každý rok najet přesně stanovený počet kilometrů? Rozhodující je pro nás stav tachometru při vrácení vozidla. Doporučujeme hlídat průběžný nájezd, aby na konci leasingové smlouvy nedošlo k velkému rozdílu oproti sjednanému nájezdu. Pokud je již v průběhu leasingové smlouvy zřejmé, že konečný stav tachometru bude výrazně nižší/vyšší oproti předpokladu, doporučujeme Vám včas provést změnu parametrů leasingové smlouvy, tzv. rekalkulaci.

Co dělat, pokud v průběhu leasingu zjistím, že jsem zvolil nesprávný celkový nájezd kilometrů? Můžete zaslat žádost o změnu parametrů délky leasingu nebo výše celkového nájezdu kilometrů na e-mail rekalkulace@aldautomotive.com. V žádosti je třeba uvést název společnosti / jméno nájemce, číslo leasingové smlouvy, aktuální stav tachometru ke dni žádosti a požadavek na změnu (tj. požadované celkové trvání smlouvy a požadovaný celkový nájezd).

Jakým způsobem jsou vyúčtovány přejeté/nedojeté kilometry u operativního leasingu nebo Full Service leasingu? Pokud je sjednaný nájezd v leasingové smlouvě překročen o více než 1 %, je poplatek za překročení dopočítán jednoduchým vzorcem: Počet km nad/pod sjednaný nájezd se násobí koeficientem uvedeným v leasingové smlouvě. Například sjednaný nájezd je 50 000 km, skutečný nájezd 60 000 km, cena za nadlimitní km 1,50 Kč bez DPH. Rozdíl mezi smluvním limitem a skutečností je 10 000 × 1,50 Kč = 15 000 Kč bez DPH. Tato částka je při ukončení leasingové smlouvy klientům vyfakturována. V případě, že skutečný nájezd je nižší než smluvní nájezd, je částka dobropisována. Maximální výše pro nedojeté kilometry je však 10 000 km.

Mohu s vozidlem jezdit do zahraničí? Ano. Pokud je provozovatelem vozidla společnost Ayvens, je nutné, aby každý, kdo bude vozidlo v zahraničí řídit, měl vystavené potvrzení o užívání vozidla (pokud je nájemce zároveň řidičem), případně zplnomocnění od společnosti, která je nájemcem vozidla (v tomto případě je potvrzení vystavováno na společnost nájemce a předáváno s vozidlem v Driver setu). Pro vystavení potvrzení nebo v případě jeho ztráty kontaktujte Ayvens na telefonním čísle 955 525 000 nebo e-mailem infocz@ayvens.com. V případě, že je provozovatelem vozidla zapsaným v technickém průkazu přímo klient, není nutné potvrzení o užívání vozidla vystavovat.

Je nějak omezena horní hranice smluvního nájezdu kilometrů? Smlouvy dokážeme připravit na míru. U osobních vozidel standardně připravujeme leasingové smlouvy do maximálního nájezdu 200 000 kilometrů.

Kde mohu rychle zjistit technické informace o vozidle nebo podmínky leasingové smlouvy? K tomuto účelu jsme pro Vás připravili aplikaci myAyvens Driver. V aplikaci myAyvens Driver naleznete podmínky leasingové smlouvy, technické informace o vozidle, online informace o dostupných servisech, rychlou pomoc v případě poruchy či nehody nebo si můžete objednat termín vrácení vozidla. Pro Fleet manažery je k dispozici rovněž internetová aplikace myAyvens Portál s podrobnými informacemi o službách a vozidlech.

Jak mám postupovat při ztrátě dokladů nebo registrační značky k vozidlu na operativní leasing? Ztrátu dokladů nebo registrační značky k vozu pořízenému na operativní leasing nahlaste na Policii ČR a e-mailem na infocz@ayvens.com. Nezapomeňte uvést RZ vozidla a číslo smlouvy. Osvědčení o registraci vozidla, doklad o sjednání povinného ručení (zelenou/bílou kartu) a oprávnění k užívání vozidla Vám zašleme do 5 pracovních dní. Kopii policejního protokolu včetně registrační značky (pokud byla ztracena/odcizena pouze jedna) doručte na adresu Ayvens, U Stavoservisu 527/1, 108 00 Praha 10. Registrační značku Vám zajistíme do 5 pracovních dní včetně souvisejících dokladů. Pozor, po tuto dobu je vozidlo nezpůsobilé provozu. V případě ztráty klíčů od vozidla nebo servisní knížky se můžete obrátit přímo na servisního partnera. Upozorňujeme, že Ayvens požaduje výměnu kompletní sady zámků pro zamezení odcizení nebo vykradení vozidla. Tento fakt je nutné zohlednit před samotným vrácením vozu.

Jak mám postupovat v případě ztráty tankovací karty? Ztrátu nahlaste bezprostředně písemnou formou do společnosti Ayvens na e-mail: blokace@aldautomotive.com. Blokaci můžete provést i telefonicky, za předpokladu, že znáte číslo karty, a to na telefonních číslech:

• CCS +420 266 108 108 • Shell +420 228 880 122 • Benzina +420 800 102 800 • MOL +420 241 080 800

Přestože blokaci oznámíte telefonicky, je nutné provést blokaci i písemně na e-mailové adrese: blokace@aldautomotive.com.

Co mám dělat, pokud zapomenu PIN k tankovací kartě? Při zablokování karty chybně zadaným PIN kódem se karta blokuje 24 hodin, poté se automaticky odblokuje (pouze OMV a Shell). U ostatních vydavatelů karet se žádá o odblokování karty, stejně jako o duplikát PIN kódu při jeho ztrátě, a to na e-mailové adrese: blokace@aldautomotive.com. Nezapomeňte uvést číslo tankovací karty, RZ vozidla a číslo smlouvy. Dle typu karty Vám bude vystavena nová karta nebo Vám bude dodán nový PIN.

Mohu k vozidlu využívat více tankovacích karet? Ano, můžete si vybrat z poskytovatelů: MOL, Shell, Benzina, CCS, Innogy (CNG), Ayvens Electric Card.

Mohu si na vozidlo nalepit reklamu? Ano, tento úkon však musí být předem schválen Ayvens – kontaktujte nás tedy na e-mailu infocz@ayvens.com. Před vrácením vozidla však musí být polepy odstraněny. Pokud polepením vozidla dojde ke změně barvy vozidla, musí být provedena změna zápisem do registru vozidel. Veškeré náklady na polepení, odstranění polepů nebo zápis do registru vozidel hradí klient.

Jak si ověřím, že je moje elektronická dálniční známka platná? Platnost elektronické dálniční známky zkontrolujete na webových stránkách www.edalnice.cz zadáním registrační značky požadovaného vozidla. Naši klienti, kteří využívají službu Dálniční známka, si mohou platnost svých známek kdykoliv ověřit v našich on-line aplikacích myAyvens.

Kde a jak si zajistím platnou zelenou/bílou kartu pro své vozidlo? Novou zelenou/bílou kartu byste měli obdržet od dané pojišťovny automaticky, ihned po exspiraci té minulé. V případě, že by se tak nestalo, máte ji k dispozici k tisku v aplikacích myAyvens nebo nás ohledně jejího dodání můžete kontaktovat na telefonním čísle 955 525 000 / volba 4.

Finance

Pokud k převzetí vozu dojde v průběhu měsíce nebo téměř na jeho konci, budu pak platit veškeré poplatky za celý měsíc? Převzetí vozu v průběhu prvního měsíce je spojeno s první fakturou v poměrné části splátky, takže se nemusíte obávat, že budete platit něco navíc. Poslední faktura bude vystavena za celý měsíc, a pokud vracíte vůz v průběhu měsíce, nikoliv k poslednímu dni v měsíci, bude Vám alikvotní rozdíl v nájemném posledního měsíce dobropisován.

Kdy zaplatím první a kdy další splátky? První poměrné splátky se většinou fakturují každé pondělí zpětně za uplynulý týden, a to na jednotlivé faktury (co smlouva – to samostatná faktura). Datum vystavení faktury je datum převzetí vozu, sjednaná splatnost je uvedena na faktuře. Další možností je fakturovat první pracovní den následujícího měsíce jednou společnou fakturou, a to za všechna auta předaná uplynulý měsíc. Datum vystavení faktury je pak poslední pracovní den v měsíci, sjednaná splatnost je uvedena na faktuře. Další splátky fakturujeme druhý pracovní den v měsíci, a to všechna auta klienta na společnou fakturu, nebo rozdělená na více faktur (dle přání klienta).

Jsem OSVČ. Dostanu každý měsíc fakturu, na které bude cena včetně DPH? Ano, obdržíte fakturu se všemi náležitostmi daňového dokladu. Veškeré daňové doklady jsou po vystavení dostupné i v naší aplikaci myAyvens Portál.

Jaký je postup v případě spáchání dopravního přestupku? Nájemce hradí přímo (na místě) či na základě přefakturace provedené pronajímatelem veškeré pokuty či peněžité částky udělené Policií ČR, Policií, dopravně správními orgány obcí a jinými orgány za řízení a provozování vozidla, nebo i v souvislosti s tím, v rozporu s příslušnými právními předpisy včetně těch, které pronajímatel za nájemce uhradil na základě doručené výzvy příslušného orgánu. Nájemce je rovněž povinen hradit i náklady spojené s technickými zásahy uvedených orgánů, resp. jimi pověřenými třetími osobami (např. náklady za odtah vozidla, i mimo území ČR.) Tato povinnost platí i tehdy, i kdyby dle právních předpisů toto byl povinen hradit vlastník či provozovatel PL (vozidla) zapsaný v registru silničních vozidel nebo vozidlo řídil či užíval zaměstnanec nájemce nebo jakákoliv třetí osoba. Nájemce se zavazuje částku uhrazenou pronajímatelem příslušnému orgánu uhradit pronajímateli na základě obdržené faktury, a to spolu s paušálním poplatkem představujícím náklady pronajímatele spojené s administrací pokuty a vyřízením úhrady peněžité částky na účet orgánu a s vystavením a zasláním uvedené faktury nájemci ve výši 150 Kč bez DPH v případě orgánu ČR, nebo 350 Kč bez DPH v případě zahraničních orgánů. Více informací naleznete ve VSP.

Zvažuji využít nabídky operativního leasingu bez služeb. Budu platit ještě něco nad rámec sjednané splátky a pohonných hmot? Ano, v případě operativního leasingu bez služeb hradíte náklady na veškerý provoz vozidla sám/sama.

Jak a kde získám opis faktury? Opis faktury je možné si jednoduše stáhnout v aplikaci myAyvens Portál, složka Fakturace, kde jsou dokumenty k dispozici ve formátu PDF. Také nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 955 525 000 / volba 4 nebo prostřednictvím e-mailu infocz@ayvens.com.

Servis

Kam mám jezdit na garanční servis nebo do pneuservisu? Seznam preferované sítě servisů a pneuservisů je uveden v dokumentech, které obdržíte při předání vozidla. Aktuální servisní síť naleznete také ZDE nebo v aplikacích myAyvens.

Jak mám postupovat při první výměně pneumatik? Nejdříve se objednejte do smluvního pneuservisu, který si vyberete buď v aplikacích myAyvens Driver, myAyvens Portál nebo ze seznamu ZDE. Doporučujeme objednání v předstihu nejméně sedm dní. Obzvláště v počátku sezony přezouvání mohou být kapacity pneuservisu plné. Nahlaste RZ vozidla (při další obměně číslo skladištního listu) a servis informujte, že majitelem vozidla je Ayvens. Po přistavení vozidla se prokažte servisní kartou Ayvens, kterou jste obdrželi při převzetí vozidla v Driver setu. Po výměně pneumatik obdržíte skladištní list, který si pečlivě uschovejte a použijte při další výměně.

Co mám dělat v případě defektu? Pokud je Vaše vozidlo pojízdné, vyhledejte dle Driver setu, online seznamu nebo v aplikacích myAyvens Driver a myAyvens Portál nejbližší servis či pneuservis a prokažte se servisní kartou, kterou naleznete v Driver setu. Pokud je Vaše vozidlo nepojízdné a máte sjednanou asistenční službu Ayvens Assistance, kontaktujte linku 848 455 555. V případě defektu, který nelze odstranit na počkání, můžete čerpat náhradní vozidlo zdarma po nezbytně nutnou dobu, do maximální výše dle vybraného programu asistence (4, 5 nebo 10 dní). Pokud asistenční službu sjednanou nemáte, můžete využít základní asistenci, která je součástí havarijního pojištění. Kontakt naleznete na zelené/bílé kartě. V tomto případě nárok na náhradní vozidlo nemáte.

Jaké jsou intervaly servisních prohlídek a kolik stojí? Servisní interval každého vozu je stanoven výrobcem, nikoliv leasingovou společností. Servisní průběh je popsán v dokumentaci k vozidlu. Servisní prohlídku můžete provést ve smluvním servisu dané značky. Doporučujeme Vám objednání v dostatečném předstihu, aby nedošlo ke ztrátě záruky na vozidlo. Kontakt na servisy je uveden online ZDE. Ve variantě Full Service leasingu jsou tyto prohlídky již zahrnuty. Ve variantě operativního leasingu bez služeb tento náklad klient hradí sám.

Je k dispozici náhradní vůz v době běžné servisní prohlídky? Pro případ běžné servisní prohlídky Vám můžeme zahrnout službu náhradní vůz do kalkulace. Můžete si zvolit libovolný počet dní, které můžete následně čerpat každý rok. Pokud náhradní vozidlo není součástí splátky, náklad Vám bude fakturován.

Mohu si dodatečně namontovat na vůz třeba tažné zařízení? Ano, na základě požadavku klienta odsouhlasí Ayvens montáž ve smluvním servisu a následně provede zápis do technického průkazu. Na základě odsouhlasené faktury od dodavatele je tažné zařízení přidáno jako technické zhodnocení vozidla a smlouva je rekalkulována (přepočítána) na nové podmínky.

Co mám dělat, když potřebuji opravit vozidlo v zahraničí? I s touto možností je u produktu počítáno. Můžete si sjednat tzv. asistenční službu. Ayvens Assistance má platnost po celé Evropě. V případě nehody či poruchy je vždy nutné volat číslo v mezinárodním formátu +420 848 455 555.

Jak mohu využít náhradní vozidlo? Existují tři způsoby, jak čerpat náhradní vozidlo. První je z asistence, zde nárok na náhradní vozidlo vzniká v případě nepojízdnosti vozidla, a pokud nelze opravu provést na počkání. Pro čerpání náhradního vozidla je nutné kontaktovat Ayvens Assistance 848 455 555. Následně Vám bude poskytnuto náhradní vozidlo po nezbytně nutnou dobu, do maximální výše dle vybraného programu asistence (4, 5 nebo 10 dní). Dodatečně náhradní vozidlo čerpat nelze. Další možností je sjednání služby náhradního vozidla samostatně. Toto lze čerpat v případě přistavení vozidla do servisu na prohlídku či opravu. Zde si můžete určit počet dní čerpání v roce, případně lze tuto službu nastavit jako otevřenou s dodatečnou fakturací dle skutečného čerpání. Dále lze čerpat náhradní vozidlo z pojištění v případě nehody, pokud nejste viníkem, vyřizujeme úhradu zápůjčního vozidla s pojišťovnou viníka. Zde můžete čerpat vozidlo stejné nebo nižší kategorie. Náklady na pohonné hmoty nejsou v ceně náhradních vozidel zahrnuty.

Pojištění

Co mám dělat v případě pojistné události? Pojištění může být součástí poskytované služby. V případě havárie volejte vždy Policii ČR, podle rozsahu poškození (pojízdnosti) asistenční službu a následně Ayvens online, e-mailem pojisteni@aldautomotive.com nebo na telefonním čísle 955 525 000 / volba 1, která za Vás pojistnou událost vyřídí. Protože je pojistná smlouva uzavřená mezi pojišťovnou a společností Ayvens, neobracejte se v tomto případě na pojišťovnu přímo.

Co mám dělat v případě, že chci provést devinkulaci pojistného plnění? Co nejdříve zašlete e-mailem na pojisteni@aldautomotive.com následující údaje: identifikaci vozidla (číslo smlouvy nebo registrační značku nebo VIN), název pojišťovny, u které je havarijní pojištění sjednáno, číslo pojistné události a datum pojistné události. Devinkulace bude vystavena obratem po obdržení požadavku.

Mohu čerpat bonusy na pojištění, které mám jako řidič z minulosti? Vozidla jsou pojištěna hromadnou pojistkou společnosti Ayvens, kde individuální bonusy na havarijním pojištění nelze zohlednit. Využíváme však služeb pojišťovacího makléře, se kterým společně vyjednáváme u pojišťoven co nejvýhodnější podmínky na pojistném trhu.

Jaký je rozdíl, pokud mám v rámci havarijního pojištění navíc sjednán GAP? Jedná se o rozšíření havarijního pojištění, kdy v případě totální škody nebo odcizení plní pojišťovna do výše účetní hodnoty vozidla. V takovém případě po ukončení škodní události hradíte pouze spoluúčast. Stejně jako při řešení každé pojistné události se bude přihlížet k tomu, zda byl řidič v době nehody pod vlivem alkoholu či omamných látek.

Jak mám vyřešit poškození čelního skla? V případě poškození čelního nebo obvodových skel vozu je nutné událost nahlásit Ayvens prostřednictvím webu, e-mailem pojisteni@aldautomotive.com nebo na telefonním čísle 955 525 000 / volba 1. V rámci pojištění bude oprava provedena naší smluvní společností ACG.

Jaká je spoluúčast na pojištění? Výše spoluúčasti na pojištění je uvedena v leasingové smlouvě. Pokud se nejedná o zvýhodněný konkrétní vůz, lze si výši spoluúčasti upravit. Obecně platí, že čím je spoluúčast nižší, tím vyšší je cena pojistky.

Jaká je územní platnost pojištění? Existují nějaké výjimky? Pojištění se standardně vztahuje na státy EU, Norsko, Švýcarsko a Turecko. Mimo území EU bohužel neplatí, a je proto potřeba se dopojistit.

Co se stane, pokud bude vozidlo odcizeno? Nejdříve nahlaste odcizení na Policii ČR a následně Ayvens. Nájemné hradíte do doby, než bude vydáno usnesení o ukončení pátrání od Policie ČR. Policie ČR vydává usnesení zpravidla po jednom měsíci. Po vydání usnesení o ukončení pátrání dojde k vyrovnání a splátky uhrazené po datu odcizení a do vydání usnesení Vám budou vráceny zpět. Pokud máte v rámci pojištění sjednáno pojištění na účetní hodnotu vozidla (GAP), budete hradit pouze spoluúčast. V případě standardního pojištění bez GAP vyplatí pojišťovna pojistné plnění dle tržní hodnoty vozidla platné pro aktuální období v době odcizení. Pokud je tržní hodnota nižší než účetní, pak hradíte rozdíl. Například: Vozidlo je pojištěno na 300 000 Kč a pojišťovna vyplatí tržní hodnotu 250 000 Kč. Vzniklý rozdíl v tomto případě činí 50 000 Kč.

Jak bude postupováno v případě totální škody, když bude vina na účastníkovi operativního leasingu? Dostanu opět nový vůz za nezměněných podmínek? Vůz je pojištěn, takže standardně náklady hradí pojišťovna, podle platných pravidel. Vy uhradíte sjednanou spoluúčast. Stejně jako při řešení každé pojistné události se bude přihlížet k tomu, zda byl řidič v době nehody pod vlivem alkoholu či omamných látek. Nový vůz lze objednat ještě před uzavřením pojistné události. Podmínky financování nelze předem garantovat, protože vycházejí z mnoha proměnných hodnot. Nastavíme Vám však kalkulaci na míru s parametry, které Vám budou vyhovovat.

V případě nehody v zahraničí po mně policie vyžaduje podpis dokumentu, kterému nerozumím. Co mám dělat? Protokol podepsat můžete, ke svému podpisu ale připojte větu v českém jazyce, že uvedenému dokumentu nerozumíte a bez jeho českého překladu se k němu nemůžete vyjádřit. V budoucnu tak bude možné další jednání.

Kde najdu aktuální znění Všeobecných a doplňkových smluvních podmínek? Všeobecné a doplňkové smluvní podmínky v tištěné podobě obdržíte při podpisu smlouvy.

Asistence

Jak funguje asistenční služba Ayvens Assistance? Jedná se o asistenční službu, která je klientům k dispozici jak na cestách po České republice, tak v zahraničí. Jejím úkolem je poskytnout administrativní informace a poskytnout komplexní servis v oblasti pojištění právní ochrany. Může jít například o tlumočení v případě běžné silniční kontroly v zahraničí, ztrátě či zcizení dokladů nebo zajištění náhradního vozu a servisu při autonehodě či poruše.

Kdy mám nárok na náhradní vozidlo z asistenční služby? Nárok na náhradní vozidlo z asistence Vám vzniká, pokud je vozidlo nepojízdné a pokud nelze opravu provést na počkání. Pro čerpání náhradního vozidla je nutné kontaktovat Ayvens Assistanci na čísle 848 455 555. Následně Vám bude poskytnuto náhradní vozidlo po nezbytně nutnou dobu, do maximální výše dle vybraného programu asistence (4, 5 nebo 10 dní). Dodatečně náhradní vozidlo čerpat nelze. Určitě nedoporučujeme využít služeb asistenčního vozidla, které k nehodě přijede bez Vašeho objednání. Nejedná se o smluvního partnera Ayvens a náklady, které mohou být několikanásobně vyšší, by Vám byly přeúčtovány.

Ukončení smlouvy

Kam mám vůz po ukončení smlouvy vrátit? Pokud není domluveno jinak, vůz se předává v sídle Ayvens na adrese U Stavoservisu 527/1, 108 00 Praha 10 po předchozím potvrzení termínu. Termín je možné objednat e-mailem vracenivozu@aldautomotive.com, telefonicky na telefonním čísle 955 525 000 / volba 3 nebo prostřednictvím mobilní aplikace myAyvens Driver. Za poplatek je možné domluvit vyzvednutí vozidla na libovolném místě v ČR. Pro využití této služby nás můžete kontaktovat e-mailem vracenivozu@aldautomotive.com.

Vracím s vozidlem také druhou sadu pneumatik? Ano, s vozidlem vracíte i druhou sadu pneumatik. V případě, že z důvodu „ojetí“ pneumatik došlo pneuservisem k jejich likvidaci, oznámíte tuto skutečnost s názvem pneuservisu technikovi při vrácení vozidla.

Je možné smlouvu ukončit před termínem smluvního ukončení smlouvy? Ano, předčasné ukončení smlouvy je možné. Připravíme Vám návrh finančního vyrovnání k datu předčasného ukončení. V takovém případě je třeba zaslat žádost o ukončení smlouvy na e-mailovou adresu ukonceni@aldautomotive.com. Žádost by měla obsahovat název společnosti nebo jméno nájemce, číslo leasingové smlouvy, datum požadovaného ukončení a předpokládaný stav tachometru k datu předčasného ukončení. Předčasné ukončení smlouvy je možné vždy pouze k poslednímu dni v měsíci. Klient by měl žádost zaslat nejpozději k 15. dni měsíce, ke kterému by smlouva měla být předčasně ukončena. V případě zaslání žádosti později bude smlouva ukončena až k poslednímu dni následujícího měsíce. Do 10 pracovních dnů od doručení žádosti o předčasném ukončení je odeslán návrh specifikující podmínky, za jakých je možné smlouvu ukončit.

Jak je posuzován stav vozu při vrácení? Jaké opotřebení je přípustné? Vozidla jsou hodnocena dle Kodexu běžného opotřebení, který je součástí každého Driver setu spolu s ostatní dokumentací k vozu (je součástí každého předaného vozidla). Míru opotřebení posuzuje nezávislá společnost, která po vrácení vozidla vystaví protokol o stavu vozidla, ten je předkládán klientovi k podpisu. Poškození nad rámec uvedeného akceptovatelného poškození je následně fakturováno klientovi. Jedná se například o propálenou sedačku, odřené disky kol, promáčkliny a odřeniny většího rozsahu, prasklá skla apod. Kvůli bezproblémovému předání vozu jsme pro Vás zajistili možnost kontrolních předprohlídek, které v sobě mohou i nemusí zahrnovat vyčíslení případného nadměrného opotřebení.

Jak probíhá ukončení leasingové smlouvy? Zhruba čtyři měsíce před ukončením smlouvy obdržíte notifikaci s instrukcemi, jak při ukončení smlouvy postupovat. Můžete si zvolit, zda vozidlo vrátíte nebo zda prodloužíte užívání. Konkrétní možnosti volby se mohou lišit typem produktu. Před vrácením vozidla si domluvíte konkrétní termín přistavení vozidla do sídla Ayvens na adrese U Stavoservisu 527/1, Praha 10, e-mailem vracenivozu@aldautomotive.com, telefonicky na telefonním čísle 955 525 000 / volba 3 nebo prostřednictvím mobilní aplikace myAyvens Driver. Následně obdržíte protokol o převzetí vozidla, na jehož základě se případně provádí závěrečné finanční vyrovnání, které zahrnuje i nadměrné opotřebení a přejeté či nedojeté kilometry oproti smluvenému nájezdu. Nedojeté kilometry (max. do vše 10 000 km) Vám vracíme formou dobropisu. Míru opotřebení posuzuje nezávislá společnost, která po vrácení vozidla vystaví protokol o stavu vozu, ten je předkládán klientovi k podpisu. Poškození nad rámec uvedeného akceptovatelného poškození je následně fakturováno klientovi. Jedná se například o propálenou sedačku, odřené disky kol, promáčkliny a odřeniny většího rozsahu, prasklá skla apod.

Jaký je další osud vozů po ukončení leasingu? Vozy se standardně nabízejí k dalšímu prodeji prostřednictvím Ayvens Carmarket. Jedná se o vozy s jistým původem a servisní historií, což z nich činí i jednu z nejbezpečnějších nabídek ojetých vozů na našem trhu.