Ochrana osobních údajů

Vážená paní, vážený pane,

účelem tohoto dokumentu je Vám, klientům, zaměstnancům, uchazečům o zaměstnání a externím spolupracovníkům společnosti Ayvens s.r.o., poskytnout informace o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech spojených s nimi. Chceme, abyste věděli, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi dále nakládáme a pro jaké účely je využíváme. Údaje, které získáme, mohou pocházet nejen od Vás, ale i z jiných zdrojů. V tomto dokumentu se také dozvíte, komu tato data můžeme poskytnout.

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s platným právním řádem, vždy v rozsahu nezbytném pro příslušný účel. Vaše osobní údaje bezpečně uchováváme po nezbytně nutnou dobu podle lhůt, které nám ukládají právní předpisy a regulace.

V Ayvens platí přísná pravidla stanovující, který zaměstnanec či oddělení může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat. Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme mimo skupinu Ayvens a Skupinu KB, s výjimkou případů, kdy máme Váš souhlas, ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis nebo náš oprávněný zájem (například v případě dodavatelů nebo v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení apod.).

Vaše osobní údaje zpracováváme například pro to, abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu, poskytovat Vám naše služby a zajistit smluvní povinnosti, či pro komunikaci s Vámi. Mimo tyto skutečnosti musíme naplnit zákonné a regulatorní požadavky, zejména v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Dále obezřetně přistupujeme k řízení rizik, čímž zajištujeme náš oprávněný zájem. V ostatních případech, zejména v oblasti zpracovaní údajů za účelem marketingu, pracujeme s těmito údaji pouze na základě vašeho souhlasu.

Tyto Informace o zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. května 2018 a jsou vydány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“ nebo jen „GDPR“).

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Pokud by Vám nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo ustanovení vysvětlíme. Pro dotazy prosím volejte na 955 525 000 nebo pište na e-mail: osobniudaje@aldautomotive.com.

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží: Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, www.uoou.cz. Informace o zpracování Vašich osobních údajů budou v případě změn v dokumentu aktualizovány.