Gebruiksvoorwaarden

Deze website, gepubliceerd door Ayvens, is een informatiesite met betrekking tot auto's en voertuigen in het algemeen, en meer specifiek met full-service leasing en wagenparkbeheer.

Dit zijn de algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) die van toepassing zijn op de toegang en het gebruik door de gebruiker (“u” of “uw”) van de inhoud die door Ayvens (“Ayvens”, “wij”, “ons”, “onze”) op deze website wordt aangeboden.

Naamloze Vennootschap met een aandelenkapitaal van € Handelsregister Nanterre nr. 417 689 395

Hoofdkantoor: 1-3 Rue Eugène et Armand Peugeot, Corosa, 92500 Rueil-Malmaison, Frankrijk BTW nr.: FR81417689395

Wettelijk Vertegenwoordiger: Dhr. Tim Albertsen Publicatiemanager: Mevr. Stephanie Jonville Redactioneel Manager: Mevr. Virginie Vors

Contact: ​

Deze website wordt gehost op de eigen servers van Ayvens.

Professionele regelgeving

Ayvens is een geautoriseerde Franse financiële holdingmaatschappij, onder toezicht van de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (“ACPR”: 4 place de Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex 09), gecontroleerd door de Autorité des Marchés Financiers (“AMF”) en onder prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB).

Inhoud van deze website

Ayvens streeft ernaar om de informatie op deze website nauwkeurig en actueel te houden. Ayvens behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Ayvens kan echter niet garanderen dat de informatie compleet is of niet door een derde partij (malware) wordt gewijzigd. Ayvens is niet aansprakelijk voor eventuele moeilijkheden of onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website als gevolg van een internetverbindingprobleem.

Ayvens is niet aansprakelijk voor indirecte gevolgschade of verlies, inclusief maar niet beperkt tot: schade of verlies als gevolg van transacties op basis van de informatie op deze site, winstverlies, bedrijfsverlies of enig ander verlies door een serviceonderbreking als gevolg van een internetverbindingprobleem.

Bovendien is Ayvens niet aansprakelijk voor de resultaten van factoren buiten hun controle of voor eventuele schade aan de technische omgeving van de gebruikers van de website, inclusief maar niet beperkt tot hardware, software of andere apparatuur die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot deze website of de diensten en/of informatie hierop.

Informatie over financiële instrumenten

De eventuele informatie of materialen over financiële instrumenten op deze website zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mogen niet worden opgevat als een verzoek of aanbod om financiële instrumenten te kopen of verkopen, of als vervanging voor enige vorm van advies of aanbeveling met betrekking tot dergelijke financiële instrumenten.

Ayvens aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen of schade die direct of indirect kunnen worden geleden door bezoekers van de website of andere personen die toegang krijgen tot het materiaal op de website. Iedereen die informatie wil verkrijgen over de producten of diensten van Ayvens wordt verzocht contact op te nemen met Ayvens om het regelgevende informatiedocument (indien van toepassing) te verkrijgen en alle andere relevante informatie over de beschikbaarheid, voorwaarden en prijzen.

Waarschuwing voor niet-ingezetenen (niet-ingezetenen van Frankrijk)

De toegang tot de informatie en producten op deze website kan onderworpen zijn aan beperkingen voor bepaalde personen of landen buiten Frankrijk. Geen van de diensten en producten richt zich op personen uit landen waar deze diensten en producten verboden zijn: elke persoon die geïnteresseerd is in het afnemen van producten/diensten moet met zijn/haar eigen adviseur beoordelen of zijn/haar wettelijke en fiscale status dit toestaat.

Intellectuele eigendom

Deze gehele website valt onder de Franse en internationale wetgeving op het gebied van auteursrecht, merkenrecht, databankrecht en intellectuele eigendom in het algemeen, zowel wat betreft de vorm (redactionele keuzes, lay-out, onderwerpen, toegangsmanieren tot gegevens, weergave, enz.) als de inhoud (teksten, afbeeldingen, enz.).

Elke reproductie, voorstelling, verspreiding of herverdeling, geheel of gedeeltelijk, van de inhoud van deze website op welk medium of op welke wijze dan ook (inclusief maar niet beperkt tot caching, framing), evenals elke verkoop, wederverkoop, heruitzending of enige andere handeling die ertoe neigt om dergelijke inhoud op welke wijze dan ook beschikbaar te stellen aan derden, is verboden, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van de publicatiemanager. Naleving van deze beperkingen zal een vervalsing vormen die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vervalser met zich meebrengt.

Alleen de papieren reproductie is toegestaan onder de voorwaarden van strikt persoonlijk gebruik, het respecteren van de integriteit van de gereproduceerde documenten, of in korte citaten met duidelijke en leesbare vermelding van de bron, bijvoorbeeld onder de vorm "Uittreksels van de site xxx. Alle rechten voorbehouden Ayvens groep."

De op de site genoemde handelsmerken zijn beschermd: hun reproductie of gebruik is verboden.

Hyperlinks

Ayvens is niet aansprakelijk voor hyperlinks naar andere websites, en in het bijzonder niet voor de inhoud van de gelinkte websites. Ayvens is niet aansprakelijk voor hyperlinks naar deze website.

Persoonsgegevens

Tijdens een bezoek aan de website kan Ayvens uw persoonsgegevens verwerken. Ayvens verwerkt deze persoonsgegevens volgens de Privacyverklaring en het Cookiebeleid.

Veiligheid

Deze website is beschermd door een hoog niveau van technische beveiliging en wordt continu gemonitord. De algoritmen en mechanismen die worden gebruikt om uw communicatie met Ayvens en de informatie die op u betrekking heeft te beschermen, voldoen aan de Franse regelgeving die van kracht is.

Vrijwaring

U vrijwaart Ayvens en haar dochterondernemingen en gelieerde bedrijven (“Affiliates”) van en tegen elke vordering van een derde partij op verzoek van alle verliezen, kosten, acties, procedures, claims, schade, uitgaven (inclusief redelijke juridische kosten en uitgaven) of aansprakelijkheden, die direct of indirect door Ayvens worden geleden of opgelopen als gevolg van toegang tot en gebruik van de site of uw schending of niet-naleving van deze Voorwaarden.

Opschorting en beëindiging van toegang en gebruik van deze website

Ayvens kan de toegang tot en het gebruik van deze website opschorten (i) voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden en (ii) om de inhoud van tijd tot tijd bij te werken en/of te wijzigen en (iii) in het geval dat wij geloven dat u of iemand aan wie u uw wachtwoord bekendmaakt, in strijd is of kan zijn met deze Voorwaarden.

Ayvens kan de toegang tot en het gebruik van deze website beëindigen als Ayvens om welke reden dan ook stopt met het aanbieden van de website.

Ayvens zal redelijke inspanningen leveren om u zo snel mogelijk te informeren en u de reden voor beëindiging te geven. In een dergelijk geval heeft u nog steeds het recht om contact op te nemen met de webmaster.

In alle gevallen heeft u geen recht op enige vergoeding of financiële compensatie om welke reden dan ook.

Algemeen

Toepasselijk recht en jurisdictie – Deze website wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Frankrijk en u onderwerpt zich hierbij aan de exclusieve jurisdictie van de Franse rechtbank van Nanterre.

Scheidbaarheid – Deze Voorwaarden zijn scheidbaar in die zin dat, indien enige bepaling door een bevoegde rechtbank als onwettig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, deze bepaling geacht wordt te zijn verwijderd zonder de resterende bepalingen van deze Voorwaarden te beïnvloeden.

Toewijzing – U verbindt zich ertoe dat u uw rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden niet zult overdragen, doorverkopen, onderverhuren of op enige andere manier zult overdragen. Overtreding van deze beperking op welke wijze dan ook, of deze succesvol is of niet, zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van de diensten door Ayvens. Ayvens kan deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk naar eigen inzicht toewijzen aan een derde partij.

Volledige overeenkomst – Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst van de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan en vervangen alle eerdere communicatie, afspraken en overeenkomsten tussen de partijen, mondeling, uitdrukkelijk of impliciet met betrekking tot hetzelfde onderwerp.

Geen afstand, overeenkomsten of verklaringen – Ons nalaten om op te treden met betrekking tot een schending door u of anderen doet geen afstand van ons recht om op te treden met betrekking tot die schending of daaropvolgende soortgelijke of andere schendingen. Behalve zoals uitdrukkelijk en specifiek in de Voorwaarden voorzien, worden geen verklaringen, uitspraken, toestemmingen, afwijzingen of andere handelingen of nalatigheden door Ayvens of een van haar Affiliates als juridisch bindend beschouwd voor Ayvens of een van haar Affiliates.