Podmienky a pravidlá.

Táto webová stránka vydaná spoločnosťou ALD je informačnou stránkou týkajúcou sa automobilov a automobilového priemyslu vo všeobecnosti, a najmä lízingu a správy vozového parku s kompletnými službami.

Toto sú všeobecné podmienky (ďalej len "podmienky"), ktorými sa riadi prístup používateľa ("vy" alebo "váš") k obsahu, ktorý vám ponúka spoločnosť ALD International ("ALD", "my", "nás", "náš") na tejto webovej lokalite, a jeho používanie.

Société Anonyme so základným imaním vo výške € Obchodný register Nanterre č. 417 689 395
Sídlo spoločnosti: Rue Eugène et Armand Peugeot, Corosa 1-3, 92500 Rueil-Malmaison, Francúzsko Číslo DPH: FR81417689395

Právny zástupca: Mgr: Tim Albertsen Manažér publikácie: Mgr: Stephanie Jonville Vedúca redakcie: Mgr: Virginie Vors Kontakt: Mgr:

Táto webová stránka je umiestnená na vlastných serveroch spoločnosti ALD.

Odborné predpisy.

ALD je autorizovaná francúzska finančná holdingová spoločnosť, na ktorú dohliada Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, ("ACPR": 4 place de Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex 09), kontrolovaná Autorité des Marchés Financiers ("AMF") a pod obozretným dohľadom Európskej centrálnej banky (ECB).

Obsah tejto webovej stránky.

Spoločnosť ALD vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie presnosti a aktuálnosti informácií uvedených na tejto webovej stránke. Spoločnosť ALD si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť obsah tejto webovej stránky bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť ALD však nemôže zaručiť, že informácie v ňom uvedené sú úplné alebo že nebudú modifikované treťou stranou (škodlivým softvérom). Spoločnosť ALD nenesie zodpovednosť za akékoľvek ťažkosti alebo nemožnosť prístupu na webovú stránku z dôvodu problémov s internetovým pripojením.

Spoločnosť ALD nenesie zodpovednosť za žiadne nepriame následné straty alebo škody, okrem iného vrátane: akýchkoľvek škôd alebo strát vyplývajúcich z akejkoľvek transakcie uskutočnenej na základe informácií uvedených v tomto dokumente, akýchkoľvek strát zisku, strát z podnikania alebo akýchkoľvek iných strát vyplývajúcich z prerušenia poskytovania služieb v dôsledku problémov s internetovým pripojením.

Spoločnosť ALD ďalej nenesie zodpovednosť za výsledky akýchkoľvek faktorov, ktoré sú mimo jej kontroly, ani za prípadnú stratu alebo poškodenie technického prostredia používateľov webovej stránky vrátane, ale nielen, hardvéru, softvéru alebo akéhokoľvek iného zariadenia používaného na prístup k tejto webovej stránke alebo na používanie služieb a/alebo informácií na nej.

Informácie o finančných nástrojoch.

Potenciálne informácie alebo materiály o finančných nástrojoch na tejto webovej stránke sú poskytované len na všeobecné informačné účely a nemali by sa chápať ako výzva alebo ponuka na nákup alebo predaj akýchkoľvek finančných nástrojov, ani ako náhrada akejkoľvek formy poradenstva alebo odporúčania týkajúceho sa takýchto finančných nástrojov.

Spoločnosť ALD nenesie žiadnu zodpovednosť za straty alebo škody, ktoré môžu priamo alebo nepriamo vzniknúť návštevníkom webovej stránky alebo iným osobám, ktoré získajú prístup k materiálom na webovej stránke. Každá osoba, ktorá chce získať informácie o produktoch alebo službách spoločnosti ALD, sa musí obrátiť na spoločnosť ALD, aby získala regulačný informačný dokument (ak je to vhodné) a akékoľvek ďalšie relevantné informácie o dostupnosti, podmienkach a cenách.

Upozornenie pre nerezidentov (nerezidentov vo Francúzsku).

Prístup k informáciám a produktom na tejto webovej stránke môže byť pre niektoré osoby alebo krajiny iné ako Francúzsko obmedzený. Žiadna zo služieb a produktov nie je zameraná na osoby z krajín, ktoré tieto služby a produkty zakazujú: Každá osoba, ktorá má záujem o predplatenie produktov/služieb, by mala so svojím poradcom posúdiť, či to jej právny a daňový status umožňuje.

Duševné vlastníctvo.

Celá táto webová stránka sa riadi francúzskymi a medzinárodnými právnymi predpismi o autorských právach, ochranných známkach, databázach a duševnom vlastníctve vo všeobecnosti, a to tak v súvislosti s jej formou (redakčný výber, usporiadanie, témy, prostriedky prístupu k údajom, zobrazenie atď.), ako aj s jej obsahom (text, obrázky atď.). Je zakázaná akákoľvek reprodukcia, prezentácia, šírenie alebo opätovné šírenie obsahu tejto webovej stránky, či už vcelku alebo čiastočne, na akomkoľvek médiu alebo akýmikoľvek prostriedkami (okrem iného vrátane ukladania do vyrovnávacej pamäte, rámovania), ako aj akýkoľvek predaj, ďalší predaj, retransmisia alebo akýkoľvek iný úkon smerujúci k sprístupneniu tohto obsahu akejkoľvek tretej strane akýmkoľvek spôsobom, s výnimkou predchádzajúceho písomného povolenia správcu publikácie. Nedodržanie týchto obmedzení sa považuje za falšovanie, ktoré zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť falšovateľa.

Papierová reprodukcia je povolená len za podmienok použitia na výlučne osobné účely, rešpektovania integrity reprodukovaných dokumentov alebo v krátkej citácii s jasným a čitateľným uvedením zdroja, napríklad v nasledujúcej forme " Výňatky zo stránky xxx. Všetky práva vyhradené ALD group. "

Ochranné známky uvedené na stránke sú chránené: ich reprodukcia alebo používanie je zakázané.

Hypertextové odkazy: Spoločnosť ALD nenesie zodpovednosť za hypertextové odkazy na iné webové stránky, a najmä za obsah odkazovaných webových stránok.

Spoločnosť ALD nenesie zodpovednosť za hypertextové odkazy na túto webovú stránku.

Osobné údaje.

Počas návštevy webovej stránky môže spoločnosť ALD ako správca spracúvať vaše osobné údaje s cieľom chrániť vaše súkromie, a to najmä prostredníctvom formulárov, kontaktnej stránky a iných spôsobov zhromažďovania osobných údajov.

Osobné údaje sa spracúvajú automatizovanými prostriedkami s vaším súhlasom alebo ak je spracúvanie založené na vašom súhlase, plnení zmluvy, oprávnených záujmoch spoločnosti ALD a/alebo plnení zákonnej povinnosti, ktorej spoločnosť ALD podlieha.

Informácie týkajúce sa tohto spracovania nájdete v prípade potreby v súvislosti s vašimi navigačnými údajmi:

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, na ich opravu a vymazanie, právo na obmedzenie spracovania, právo namietať, ako aj právo na prenosnosť údajov, a to za podmienok stanovených platnými predpismi, na tejto e-mailovej adrese: dpo.ald@aldautomotive.com

Máte právo podať sťažnosť na Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL), dozorný orgán zodpovedný za dodržiavanie povinností týkajúcich sa osobných údajov.

Bezpečnosť.

Táto webová stránka je chránená vysokou úrovňou technického zabezpečenia a je pod neustálym dohľadom. Algoritmy a mechanizmy používané na ochranu vašej komunikácie so spoločnosťou ALD a informácií, ktoré sa vás týkajú, sú v súlade s platnými francúzskymi predpismi.

Odškodnenie.

Spoločnosť ALD a všetky jej dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti ("pridružené spoločnosti") odškodníte a zbavíte zodpovednosti za akékoľvek nároky tretích strán na základe žiadosti zo všetkých strát, nákladov, žalôb, konaní, nárokov, škôd, výdavkov (vrátane primeraných nákladov a výdavkov na právne služby) alebo záväzkov, ktoré spoločnosť ALD utrpela alebo jej vznikli priamo alebo nepriamo v dôsledku prístupu na stránku a jej používania alebo v dôsledku porušenia alebo nedodržania týchto podmienok.

Pozastavenie a ukončenie prístupu a používania tejto webovej stránky.

Spoločnosť ALD môže pozastaviť prístup k tejto webovej stránke a jej používanie (i) z dôvodu opravy a údržby a (ii) za účelom aktualizácie a/alebo priebežnej zmeny obsahu a (iii) v prípade, že sa domnievame, že vy alebo niekto, komu ste sprístupnili svoje heslo, porušuje alebo môže porušovať tieto podmienky.

Spoločnosť ALD môže ukončiť prístup na túto webovú stránku a jej používanie, ak spoločnosť ALD prestane ponúkať túto webovú stránku z akéhokoľvek dôvodu.

Spoločnosť ALD vynaloží primerané úsilie, aby vás čo najskôr informovala a uviedla dôvod ukončenia. V takom prípade máte stále právo kontaktovať správcu webu.

Vo všetkých prípadoch nemáte nárok na žiadne odškodnenie ani finančnú náhradu z akéhokoľvek dôvodu.

Všeobecné informácie.

Rozhodné právo a súdna právomoc - Táto webová stránka sa riadi a vykladá v súlade s francúzskymi zákonmi a vy sa týmto podriaďujete výlučnej súdnej právomoci francúzskeho súdu v Nanterre.

Oddeliteľnosť - Tieto Podmienky sú oddeliteľné v tom zmysle, že ak akékoľvek ustanovenie bude príslušným súdom označené za nezákonné alebo nevymáhateľné, takéto ustanovenie sa bude považovať za vymazané bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia týchto Podmienok.

Postúpenie - zaväzujete sa, že svoje práva a povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok nebudete postupovať, ďalej predávať, prenajímať ani inak prenášať. Porušenie tohto obmedzenia akýmkoľvek spôsobom, či už úspešným alebo nie, bude mať za následok okamžité ukončenie poskytovania Služieb zo strany spoločnosti ALD. Spoločnosť ALD môže tieto Podmienky postúpiť vcelku alebo čiastočne na akúkoľvek tretiu stranu podľa vlastného uváženia.

Úplná dohoda - Tieto Podmienky predstavujú úplnú dohodu strán v súvislosti s ich predmetom a nahrádzajú všetky predchádzajúce komunikácie, dohovory a dohody medzi stranami, či už ústne, výslovné alebo implicitné, ktoré sa ich týkajú.

Žiadne vzdanie sa práva, dohody alebo vyhlásenia - Naše nekonanie v súvislosti s porušením zo strany vás alebo iných osôb nezbavuje nás práva konať v súvislosti s týmto porušením alebo následnými podobnými alebo inými porušeniami. S výnimkou prípadov výslovne a konkrétne uvedených v Podmienkach sa žiadne vyhlásenia, prehlásenia, súhlasy, vzdania sa práv alebo iné úkony alebo opomenutia spoločnosti ALD alebo ktorejkoľvek z jej pridružených spoločností nepovažujú za právne záväzné pre spoločnosť ALD ani pre žiadnu z jej pridružených spoločností.