Globálne vyhlásenie o ochrane osobných údajov

**Posledná aktualizácia: 17. mája 2021 **Spoločnosť LeasePlan sa zaväzuje chrániť osobné údaje, ktoré spracúva. Preto sú postupy ochrany súkromia a bezpečnosti informácií neoddeliteľnou súčasťou služieb spoločnosti LeasePlan, jej podnikového riadenia, riadenia rizík a celkovej zodpovednosti. Spracúvame len také osobné údaje, ktoré sú potrebné na naše obchodné činnosti a poskytovanie služieb spoločnosti LeasePlan.

Záruky ochrany osobných údajov spoločnosti LeasePlan

Spracúvame vaše osobné údaje:

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vás informuje o našich postupoch ochrany osobných údajov. Uistite sa, že ste navštívili miestnu verziu tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov v krajine, v ktorej využívate služby LeasePlan, ktorú nájdete na miestnej webovej stránke lízingového subjektu LeasePlan .

Pozorne si prečítajte Vyhlásenie o ochrane osobných údajov , aby ste pochopili, ako zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje .

1. Rozsah pôsobnosti tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.

(alebo vyhliadky v súvislosti s vyššie uvedeným; jednotlivo aj spoločne tiež označované ako "vy", "váš" alebo "vaše")

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a používame prostredníctvom našich rôznych služieb lízingu vozidiel a fleetov, správy a mobility vodičov a v priebehu vykonávania našich obchodných činností, ako je ďalej opísané v časti 1 ("Služby"). Upozorňujeme, že toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na nasledujúceaffiliatya/alebo služby:

Služby poskytované týmito pobočkami sa riadia samostatnými vyhláseniami o ochrane osobných údajov.

Upozorňujeme tiež, že na konkrétne služby sa môže vzťahovať samostatné vyhlásenie o ochrane osobných údajov, na ktoré sa odkazuje v príslušných podmienkach, ako napríklad spracovanie vašich osobných údajov v súvislosti s našimi telematickými službami, pre ktoré platí samostatné vyhlásenie o telematike.

**Zodpovednosť firemných klientov

Pokiaľ majú klienti ako zamestnávatelia prístup k osobným údajom svojich zamestnancov, klient je v tomto postavení prevádzkovateľom údajov zodpovedným za ich spracovanie a používanie.** Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na spracovanie a používanie osobných údajov vodičov klientmi.

2. Kto sme

Miestny subjekt LeasePlan je spoločnosť zodpovedná za spracovanie vašich osobných údajov (správca údajov):

Miestny subjekt LeasePlan môže zdieľať vaše osobné údaje so spoločnosťou LeasePlan Corporation N.V. alebo LeasePlan Global B.V., ktoré v takom prípade vystupujú ako spoloční prevádzkovatelia:

Adresa: Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, Holandsko

Príslušný miestny subjekt LeasePlan a spoločnosti LeasePlan Corporation N.V. a LeasePlan Global B.V. sa spoločne označujú ako "LeasePlan" a "my", "naše" alebo "nás".

3. Ako zhromažďujeme vaše údaje

Väčšina údajov, ktoré zhromažďujeme, sa týka služieb správy vozidiel, ktoré poskytujeme vám ako vodičovi a nášmu klientovi, vášmu zamestnávateľovi, ak používate služobné vozidlo. Začína to registráciou prenajatého vozidla (za určitých okolností môžeme pred ňou vykonať predbežnú kontrolu úverovej bonity) a pokračuje, keď s vami komunikujeme o našich službách, napr. pri zabezpečovaní pravidelnej údržby a opráv. Vaše údaje môžeme spracúvať aj vtedy, keď sa vaše vozidlo neúmyselne stane účastníkom nehody, aby sme zabezpečili obnovenie mobility a vyriešili prípadné škody, alebo ak sme príjemcomtrafic financiív súvislosti s vaším prenajatým vozidlom. Okrem našich hlavných lízingových činností poskytujeme aj množstvo ďalších súvisiacich služieb, ako sú služby e-mobility, služby palivových kariet, služby nabíjania, služby prenájmu vozidiel a cestná asistencia. Ďalšia služba, ktorú poskytujeme, sa týka remarketingu vozidiel, predaja ojazdených vozidiel LeasePlan.

Osobné údaje od vás zhromažďujeme,napr. keď navštívite naše predajne zážitkov, urobíte objednávku cez telefón alebo kontaktujete zákaznícky servis.

Vaše osobné údaje získavame z iných zdrojov, napríklad:

Osobné údaje potrebujeme zhromažďovať, aby sme vám mohli poskytovať požadované služby alebo vybavovať otázky, pripomienky a sťažnosti týkajúce sa našich služieb. Ak neposkytnete požadované informácie, je možné, že nebudeme môcť poskytovať služby. Ak nám alebo našim poskytovateľom služieb v súvislosti so službami poskytnete akékoľvek osobné údaje týkajúce sa iných osôb, vyhlasujete, že ste oprávnení tak urobiť a povoliť nám používať tieto informácie v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.

**Monitorovanie komunikácie ** V súlade s platnými zákonmi budeme monitorovať a zaznamenávať hovory, e-maily, textové správy a inú komunikáciu, ktorú s vami vedieme. Robíme to na účely dodržiavania regulačných pravidiel, samoregulačných postupov alebo postupov súvisiacich s našou činnosťou, na účely prevencie alebo odhaľovania trestnej činnosti, v záujme ochrany bezpečnosti našich komunikačných systémov a postupov a na účely kontroly kvality a školenia zamestnancov.

Napríklad, ak od nás regulačný orgán vyžaduje, aby sme nahrávali určité telefónne linky (podľa potreby), urobíme tak. Okrem toho budeme v prípade potreby a s ohľadom na platné právne predpisy o ochrane údajov monitorovať, či komunikácia neobsahuje nevhodný obsah. Za veľmi obmedzených a špecifických okolností môžeme vykonávať krátkodobé starostlivo kontrolované monitorovanie vašich aktivít, ak je to potrebné z dôvodu našich oprávnených záujmov alebo na splnenie zákonnej povinnosti. Môžeme tak urobiť napríklad vtedy, ak máme dôvod domnievať sa, že dochádza k podvodu alebo inému trestnému činu, ak existuje podozrenie z trestného činu a ak je monitorovanie primerané druhu disciplinárneho priestupku, alebo ak máme podozrenie na nedodržiavanie predpisov proti praniu špinavých peňazí, ktoré sa na nás vzťahujú. Na tieto účely sa môžu nahrávať najmä telefonické hovory.

4. Na aké účely vaše údaje používame

4.1 Údaje týkajúce sa návštevníkov webovej stránky.

4.1.1 WEBOVÉ STRÁNKY. **1.1.1.a Komunikácia s vami**. *Čo tento účel zahŕňa*? Vaše údaje zhromažďujeme, keď nás kontaktujete prostredníctvom niektorého z našich online kontaktných formulárov, napríklad keď nám pošlete otázky, návrhy, pochvaly alebo sťažnosti, alebo keď požiadate o cenovú ponuku na naše služby. Toto spracovanie sa vykonáva na účely plnenia zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli, aby sme mohli odpovedať na žiadosť alebo s vaším súhlasom. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel zhromažďujeme vaše celé meno, pohlavie, titul, kontaktné údaje (vrátane vašej e-mailovej adresy, telefónneho čísla, názvu vašej spoločnosti), evidenčné číslo alebo registračné číslo a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré nám poskytnete v otvorenom polikontaktného formulára, kde môžete napríklad položiť svoju otázku, opísať svoj návrh, vyjadriť pochvalu alebo sa podeliť o sťažnosť. *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Pozri časť "[Zdieľanie údajov s tretími stranami](targetBlank:#Paragraph14)". **4.1.1.b Pre prieskumy alebo inú marketingovú komunikáciu.** *Čo tento účel zahŕňa*? Vaše osobné údaje spracúvame, keď na našej webovej lokalite vyplníte dotazník s cieľom získať spätnú väzbu o našich webových lokalitách a/alebo službách, a to s vaším súhlasom alebo v prípade, že máme oprávnený záujem tieto údaje spracúvať. S vaším súhlasom alebo v prípade nášho oprávneného záujmu vám môžeme zasielať marketingovú komunikáciu, aby sme vás informovali o udalostiach, špeciálnych ponukách, možnostiach a súčasných a budúcich produktoch a službách spoločnosti LeasePlan. Keď vás budeme kontaktovať v súvislosti s prieskumami alebo marketingovou komunikáciou, budeme tak robiť buď e-mailom, telefonicky alebo poštou (bulletiny/brožúry/časopisy). Ak už od nás nechcete dostávať prieskumy alebo marketingovú komunikáciu, použite možnosti odhlásenia v komunikácii alebo kontaktujte miestny subjekt spoločnosti LeasePlan prostredníctvom webového formulára pre práva jednotlivcov na ich miestnej webovej stránke alebo si pozrite všeobecné kontaktné údaje uvedené nižšie. Na základe vašej návštevy webovej stránky spoločnosti LeasePlan vám môžeme zobrazovať personalizované reklamy mimo webovej stránky spoločnosti LeasePlan. Aby sme pochopili, čo je pre vás relevantné, môžeme použiť manuálne a automatické nástroje na analýzu vašich osobných údajov. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel spracúvame vaše meno, adresu, e-mailovú adresu a témy, ktoré vás môžu zaujímať (ako môžete uviesť na našej webovej stránke). *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Pozri časť "[Zdieľanie údajov s tretími stranami](targetSelf:#Paragraph14)". 4.1.2 SOCIÁLNE MÉDIÁ. **4.1.2.a Uľahčiť funkciu zdieľania na sociálnych sieťach.** *Čo tento účel zahŕňa?* Naše webové stránky môžu obsahovať rôzne funkcie zdieľania sociálnych médií, ako sú tlačidlá Facebook, Twitter alebo LinkedIn, ktoré môžete so svojím súhlasom použiť na zdieľanie informácií poskytnutých na našich webových stránkach so sociálnymi médiami podľa vlastného výberu. Naše webové stránky môžu obsahovať aj odkazy na naše vlastné stránky v sociálnych médiách, ako sú stránky spoločnosti LeasePlan na Facebooku alebo LinkedIn alebo náš kanál na Twitteri, ktoré môžete použiť na uverejnenie spätnej väzby. Podobne aj rôzne webové stránky sociálnych médií, ako napríklad Snapchat, Facebook, Twitter alebo LinkedIn, môžu obsahovať reklamy spoločnosti LeasePlan obsahujúce odkazy na naše webové stránky. Tieto webové stránky sociálnych médií môžu s vaším súhlasom zdieľať informácie, ktoré ste nám poskytli, keď sa rozhodnete nasledovať odkaz na jednu z našich webových stránok. Upozorňujeme, že nie sme zodpovední za zásady a postupy zhromažďovania, používania a zverejňovania (vrátane postupov zabezpečenia údajov) iných organizácií, ako sú Facebook, Apple, Twitter, Google, Microsoft, RIM alebo akýkoľvek iný vývojár aplikácií, poskytovateľ aplikácií, poskytovateľ platformy sociálnych médií, poskytovateľ operačného systému, poskytovateľ bezdrôtových služieb alebo výrobca zariadení, vrátane akýchkoľvek osobných údajov, ktoré poskytnete iným organizáciám prostredníctvom našich funkcií sociálnych médií a/alebo reklám alebo v súvislosti s nimi. Spracovanie osobných údajov podlieha zásadám ochrany osobných údajov a postupom týchto iných organizácií. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel spracúvame vaše meno, e-mailovú adresu, IP adresu, fotografiu, zoznam kontaktov na sociálnych sieťach a všetky ďalšie informácie, ktoré nám môžu byť dostupné pri používaní funkcií sociálnych sietí. *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Pozri časť "[Zdieľanie údajov s tretími stranami](targetSelf:#Paragraph14)". 4.1.3 COOKIES A PODOBNÉ TECHNOLÓGIE. Akékoľvek spracovanie vašich osobných údajov prostredníctvom súborov cookie a/alebo podobných technológií sa uskutoční v súlade s naším [vyhlásením o súboroch cookie](targetSelf:/sitecore/service/notfound.aspx?item=web%3a%7b65C04375-C59C-406D-9AA8-39B8015D671E%7d%40sk-SK), ktoré je k dispozícii na miestnej webovej stránke príslušného subjektu spoločnosti LeasePlan.4.1.4 OBCHODNÉ ÚČELY NÁJOMNÉHO PLÁNU. **4.1.4.a Podávanie správ manažmentu.** *Čo tento účel zahŕňa?* Osobné údaje spracúvame na rôzne obchodné účely spoločnosti LeasePlan, na ktoré máme oprávnený záujem tieto údaje spracúvať, ako je analýza údajov, audity, vývoj nových produktov, vylepšovanie, zdokonaľovanie alebo úprava našich webových stránok a služieb, určovanie trendov používania, určovanie účinnosti našich propagačných kampaní a prevádzkovanie a rozširovanie našich obchodných činností. Aby sme vám uľahčili používanie našich online služieb alebo aplikácií, môžeme analyzovať údaje, ktoré zhromažďujeme pri používaní našich digitálnych médií, a kombinovať ich s informáciami zhromaždenými prostredníctvom súborov cookie. Napríklad, aby sme lepšie pochopili, ktorý digitálny kanál (vyhľadávanie Google, e-mail, sociálne médiá) alebo zariadenie (počítač, tablet alebo mobil) preferujete, môžeme optimalizovať alebo obmedziť naše komunikačné a marketingové aktivity podľa kanálov a zariadení. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel môžeme spracúvať vaše meno, e-mailovú adresu, IP adresu, pohlavie, dátum narodenia, miesto bydliska, číslice vášho poštového smerovacieho čísla a akékoľvek iné informácie uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo inak vami poskytnuté, ak sú potrebné na jeden z účelov uvedených v predchádzajúcom odseku. *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Pozri časť "[Zdieľanie údajov s tretími stranami](targetSelf:#Paragraph14)". **4.1.4.b Dodržiavanie zákonov a právnych povinností a ochrana majetku a záujmov spoločnosti LeasePlan.** *Čo tento účel zahŕňa?* Ak chceme splniť zákonnú povinnosť alebo ak máme oprávnený záujem, spracúvame vaše osobné údaje, ak je to vhodné alebo nevyhnutné: (a) podľa platných právnych predpisov vrátane zákonov mimo krajiny vášho bydliska a vrátane sektorových odporúčaní (napr. povinná starostlivosť protistrany, pranie špinavých peňazí, financovanieterorizmu a iné trestné činy); (b) na splnenie zákonného postupu; (c) reagovať na žiadosti verejných a štátnych orgánov vrátane verejných a štátnych orgánov mimo krajiny vášho pobytu; (d) presadzovanie našich zmluvných podmienok a iných platných zásad; (e) na ochranu našich operácií; (f) na ochranu našich práv, súkromia, bezpečnosti alebo majetku a/alebo vášho alebo iných osôb; a (g) umožniť nám uplatniť dostupné opravné prostriedky alebo obmedziť škody, ktoré nám môžu vzniknúť. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel spracúvame vaše meno, vaše kontaktné údaje, vašu korešpondenciu so spoločnosťou LeasePlan, vaše používanie niektorej z našich služieb a akékoľvek iné informácie uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo inak vami poskytnuté, ak sú potrebné na jeden z účelov uvedených v predchádzajúcom odseku. *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Vaše osobné údaje budú poskytnuté dozorným orgánom, finančnýmorgánom a vyšetrovacím orgánom len v prípade, že to od nás vyžaduje zákon alebo sektorové odporúčanie, ktorému spoločnosť LeasePlan podlieha. Pozri tiež časť "[Zdieľanie údajov s tretími stranami](targetSelf:#Paragraph14)".

4.2 Údaje týkajúce sa klientov.

4.2.1 SPRÁVA KLIENTSKYCH ÚČTOV. **4.2.1.a Poskytovanie, správa a administrácia klientskeho účtu.** *Čo tento účel zahŕňa?* Vaše osobné údaje zhromažďujeme na účely každodennej správy a administrácie klientskych účtov, ako je napríklad udržiavanie zmlúv a informovanie o všetkých dôležitých udalostiach týkajúcich sa služieb a iných informácií, ktoré sú relevantné pre klientsku zmluvu a účet. Toto spracovanie je založené na plnení nájomnej zmluvy, ktorú sme s vami uzavreli, alebo na základe zákonnej povinnosti. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel môžeme spracúvať obchodné kontaktné údaje a prihlasovacie údaje do našich klientskych online účtov. *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Pozri časť "[Zdieľanie údajov s tretími stranami](targetSelf:#Paragraph14)". **4.2.1.b Komunikovať s vami.** *Čo tento účel zahŕňa?* Môžete nás kontaktovať rôznymi spôsobmi (napríklad e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom našej webovej stránky). V takom prípade použijeme vaše osobné údaje na zodpovedanie vašej otázky/žiadosti. Môžeme vás tiež kontaktovať napríklad v súvislosti s každodennou správou a administráciou vášho klientskeho účtu. Toto spracovanie je založené na našom oprávnenom obchodnom záujme a súvisí s plnením nájomnej zmluvy, ktorú sme s vami uzavreli, alebo s vaším súhlasom. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel môžeme spracúvať vaše meno, vaše obchodné kontaktné údaje, vašu korešpondenciu so spoločnosťou LeasePlan týkajúcu sa vašej otázky/žiadosti a všetky ostatné osobné údaje, ktoré nám poskytnete a/alebo ktoré sú potrebné na to, aby sme vám mohli primerane odpovedať. *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Pozri časť "[Zdieľanie údajov s tretími stranami](targetSelf:#Paragraph14)". **4.2.1.c Pre prieskumy alebo inú (marketingovú) komunikáciu.** *Čo tento účel zahŕňa?* Vaše osobné údaje spracúvame, aby sme vám mohli posielať prieskumy, na čo máme oprávnený záujem tieto údaje spracúvať. S vaším súhlasom alebo v prípade nášho oprávneného záujmu vám môžeme zasielať marketingovú komunikáciu, napríklad aby sme vás informovali o podujatiach, špeciálnych ponukách, možnostiach a súčasných a budúcich produktoch a službách spoločnosti LeasePlan. Takéto prieskumy vám budeme posielať buď vo forme pravidelného e-mailu, alebo e-mailu, v ktorom vás požiadame o spätnú väzbu na naše služby a iné služby vykonávané na vozidle. Môžeme vám tiež posielať poštové zásielky (bulletiny/brožúry/časopisy). Aby sme pochopili, čo je pre vás relevantné, môžeme použiť manuálne a automatické nástroje na analýzu vašich osobných údajov. Ak si už neželáte dostávať od nás prieskumy alebo marketingovú komunikáciu, odhláste sa alebo nás kontaktujte prostredníctvom formulára na miestnej webovej stránke subjektu LeasePlan alebo prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie. Aby sme vám uľahčili používanie našich online služieb alebo aplikácií, môžeme analyzovať údaje, ktoré zhromažďujeme pri používaní našich digitálnych médií, a kombinovať ich s informáciami zhromaždenými prostredníctvom súborov cookie. Napríklad, aby sme lepšie pochopili, ktorý digitálny kanál (vyhľadávanie Google, e-mail, sociálne médiá) alebo zariadenie (počítač, tablet alebo mobil) preferujete, môžeme optimalizovať alebo obmedziť naše komunikačné a marketingové aktivity podľa kanálov a zariadení. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel môžeme spracúvať vaše meno a kontaktné údaje vašej firmy. *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Pozri časť "[Zdieľanie údajov s tretími stranami](targetSelf:#Paragraph14)". 4.2.2 PRENÁJOM PRIESTOROV. **4.2.2.a Prístup do priestorov spoločnosti LeasePlan a ich bezpečnostná kontrola.** *Čo tento účel zahŕňa?* Vaše osobné údaje môžeme spracúvať, keď nás navštívite v našich priestoroch na účely zabezpečenia primeranej kontroly prístupu a bezpečnosti, na čo máme oprávnený záujem (bezpečnosť a ochrana nášho majetku). *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel môžeme spracovať vaše meno, kontaktné údaje a údaje o osobe, ktorú navštívite. Môžeme tiež spracúvať obrazové a/alebo zvukové informácie o vás prostredníctvom zariadení na zaznamenávanie obrazu a zvuku, ako je napríklad kamerový systém. *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Pozri časť "[Zdieľanie údajov s tretími stranami](targetSelf:#Paragraph14)". 4.2.3 HLÁSENIA KLIENTOV. **4.2.3.a FleetReporting a International FleetReporting.** *Čo tento účel zahŕňa?* Poskytujeme online nástroj na podávanie správ "MyFleet". Kontaktné osoby klientov sa môžu do týchto nástrojov prihlásiť, aby si mohli prezrieť stav svojej fleetky, nahlasovať škody, spravovať zmluvy a využívať ďalšie funkcie fleetovéhoreportingu, ako sú napríklad hlásenia na prístrojovej doske, hlásenia o analýze trendov, počte najazdených kilometrov vozidla a ukončení doby lízingu. Toto spracúvanie sa vykonáva na základe nášho oprávneného záujmu a súvisí s plnením nájomnej zmluvy, ktorú máme s klientom. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel zhromažďujeme kontaktné údaje a pracovnú funkciu (napr. (medzinárodný) manažér vozového parku) kontaktnej osoby klienta a prihlasovacie údaje (napr. používateľské meno a heslo). *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Pozri časť "[Zdieľanie údajov s tretími stranami](targetSelf:#Paragraph14)". 4.2.4 OBCHODNÉ ÚČELY NÁJOMNÉHO PLÁNU. **4.2.4.a Podávanie správ manažmentu** *Čo zahŕňa tento účel?* Vaše osobné údaje spracúvame na rôzne obchodné účely, na ktoré máme oprávnený záujem tieto údaje spracúvať, ako je analýza údajov, audity, vývoj nových produktov, zlepšovanie, zdokonaľovanie alebo úprava našich služieb, zisťovanie trendov používania, určovanie účinnosti našich propagačných kampaní a prevádzkovanie a rozširovanie našich obchodných aktivít. Aby sme vám uľahčili používanie našich online služieb alebo aplikácií, môžeme analyzovať údaje, ktoré zhromažďujeme pri používaní našich digitálnych médií, a kombinovať ich s informáciami zhromaždenými prostredníctvom súborov cookie. Napríklad, aby sme lepšie pochopili, ktorý digitálny kanál (vyhľadávanie Google, e-mail, sociálne médiá) alebo zariadenie (počítač, tablet alebo mobil) preferujete, môžeme optimalizovať alebo obmedziť naše komunikačné a marketingové aktivity podľa kanálov a zariadení. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel môžeme spracúvať rôzne informácie, ktoré zhromažďujeme v súvislosti s poskytovaním našich služieb (napríklad vaše meno, kontaktné údaje, údaje o vozovom parku atď.), ak je to potrebné na jeden z vyššie uvedených účelov. *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Pozri tiež časť "[Zdieľanie údajov s tretími stranami](targetSelf:#Paragraph14)". **4.2.4.b Dodržiavanie zákonov a právnych povinností a ochrana majetku a záujmov spoločnosti LeasePlan ***Čo zahŕňa tento účel*? Ak chceme splniť zákonnú povinnosť alebo ak máme oprávnený záujem, spracúvame vaše osobné údaje, ak je to vhodné alebo nevyhnutné: (a) podľa platných právnych predpisov vrátane zákonov mimo krajiny vášho bydliska a vrátane sektorových odporúčaní (napr. náležitá starostlivosť protistrany, pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu a iné trestné činy); (b) Úverové kontroly (c) dodržiavanie právnych postupov; (d) reagovanie na žiadosti verejných a štátnych orgánov vrátane verejných a štátnych orgánov mimo krajiny vášho pobytu; (e) na presadzovanie našich zmluvných podmienok a iných platných zásad; (f) na ochranu našich činností; (g) na ochranu našich práv, súkromia, bezpečnosti alebo majetku a/alebo vášho alebo iných osôb; a (h) aby sme mohli uplatniť dostupné opravné prostriedky alebo obmedziť škody, ktoré nám môžu vzniknúť. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel spracúvame meno, kontaktné údaje, dátum, miesto a krajinu narodenia konečného vlastníka protistrany, s ktorou chce spoločnosť LeasePlan obchodovať; môžeme spracúvať aj meno, adresu a dátum, miesto a krajinu narodenia osoby (osôb), ktorá (ktoré) zastupuje (zastupujú) spoločnosť LeasePlan; vašu korešpondenciu so spoločnosťou LeasePlan, vaše používanie služieb a akékoľvek iné informácie uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, ak sú potrebné na jeden z účelov uvedených v predchádzajúcom odseku. *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Vaše osobné údaje budú poskytnuté dozorným orgánom, finančným orgánom a vyšetrovacím orgánom len v prípade, že to od nás vyžaduje zákon alebo sektorové odporúčanie, ktorému spoločnosť LeasePlan podlieha. Pozri tiež časť "Zdieľanie údajov s tretími stranami".

4.3 Údaje týkajúce sa vodičov (zamestnancov našich klientov).

4.3.1 KONTAKT S VODIČOM. **4.3.1.a Komunikácia s vami.** *Čo tento účel zahŕňa?* Môžete nás kontaktovať rôznymi spôsobmi (napríklad e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom našej webovej stránky). V takom prípade použijeme vaše osobné údaje na zodpovedanie vašej otázky/žiadosti. Môžeme vás tiež kontaktovať v súvislosti s vaším vozidlom alebo inými relevantnými otázkami týkajúcimi sa vodiča. Vo vzťahu k vám je toto spracúvanie založené na našom oprávnenom záujme a je súčasťou poskytovania služieb vám a vášmu zamestnávateľovi na základe nájomnej zmluvy, ktorú máme uzatvorenú s vaším zamestnávateľom) alebo s vaším súhlasom. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel spracúvame vaše meno, vaše kontaktné údaje, vašu korešpondenciu so spoločnosťou LeasePlan týkajúcu sa vašej otázky/žiadosti a všetky ostatné osobné údaje, ktoré nám poskytnete a/alebo ktoré sú potrebné na to, aby sme vám mohli primerane odpovedať, vrátane vášho evidenčného čísla. Na účely kvality a školení môžeme tiež zaznamenávať vaše telefonické hovory s oddeleniami služieb zákazníkom, na čom máme oprávnený obchodný záujem. *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Pozri časť "[Zdieľanie údajov s tretími stranami](targetSelf:#Paragraph14)". **4.3.1.b Pre prieskumy alebo inú (marketingovú) komunikáciu.** *Čo tento účel zahŕňa?* Vaše osobné údaje spracúvame, keď vám zasielame pravidelné prieskumy, aby sme vás požiadali o spätnú väzbu na naše služby a iné služby poskytované na vozidle, na čo máme oprávnený záujem spracúvať tieto údaje. S vaším súhlasom alebo v prípade nášho oprávneného záujmu vám môžeme zasielať marketingovú komunikáciu, aby sme vás informovali o udalostiach, špeciálnych ponukách, možnostiach a súčasných a budúcich produktoch a službách spoločnosti LeasePlan. Keď vás budeme kontaktovať v súvislosti s prieskumami alebo marketingovou komunikáciou, budeme tak robiť buď e-mailom, alebo poštou (bulletiny/brožúry/časopisy). Aby sme pochopili, čo je pre vás relevantné, môžeme použiť manuálne a automatické nástroje na analýzu vašich osobných údajov. Ak si už neželáte dostávať od nás prieskumy alebo marketingovú komunikáciu, odhláste sa alebo nás kontaktujte prostredníctvom formulára na miestnej webovej stránke subjektu LeasePlan alebo prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel spracúvame vaše meno, adresu, e-mailovú adresu, evidenčné číslo vozidla a vaše záujmy (ako ste ich uviedli). *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Pozri časť "[Zdieľanie údajov s tretími stranami](targetSelf:#Paragraph14)". 4.3.2 SLUŽBY PRE VOZIDLÁ. **4.3.2.a Riadenie vozidla.** *Čo tento účel zahŕňa?* Vaše údaje spracúvame v súvislosti so správou vášho používania vozidla a s každodennou správou vozidla, na čo máme oprávnený záujem, a súvisí to aj s poskytovaním služieb vám a vášmu zamestnávateľovi na základe lízingovej zmluvy, ktorú máme uzatvorenú s vaším zamestnávateľom. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel spracúvame vaše meno, adresu, e-mailovú adresu (spoločnosti), kategóriu lízingu, evidenčné číslo, značku a model, históriu servisu a operatívny kontakt s vami. Okrem toho nám môžete poskytnúť určité informácie týkajúce sa správy vozidiel prostredníctvom portálu LeasePlan alebo keď zavoláte spoločnosti LeasePlan. *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Informácie týkajúce sa správy vozidla poskytujeme našim klientom (vášmu zamestnávateľovi). Pozri tiež časť "[Zdieľanie údajov s tretími stranami](targetSelf:#Paragraph14)". **4.3.2.b Opravy, údržba a pneumatiky.** *Čo tento účel zahŕňa?* Vaše údaje spracúvame v súvislosti s poskytovaním (plánovaných) služieb opráv a údržby a služieb v oblasti pneumatík a na účely analýzy, predvídania a aktívneho riadenia údržby a opráv. pre vaše vozidlo, o ktoré máme oprávnený záujem, a to aj v súvislosti s poskytovaním Služieb vám a vášmu zamestnávateľovi v rámci plnenia lízingovej zmluvy, ktorú máme uzatvorenú s vaším zamestnávateľom. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel zhromažďujeme vaše meno, adresu, e-mailovú adresu (spoločnosti), evidenčné číslo vozidla, značku a model, históriu servisu a prevádzkový kontakt s vami. Okrem toho nám môžete poskytnúť určité informácie prostredníctvom portálu LeasePlan (napr. vaše telefónne číslo na dohodnutie termínu údržby vozidla) alebo keď zavoláte spoločnosti LeasePlan. *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Informácie poskytujeme našim klientom (vášmu zamestnávateľovi) a tretím stranám, ktoré vykonávajú údržbu/opravu vozidla alebo výmenu či doplnenie pneumatík, ako sú predajcovia/garáže, karosárne alebo autoservisy. Pozri tiež časť "[Zdieľanie údajov s tretími stranami](targetSelf:#Paragraph14)". **4.3.2.c Riadenie nehôd.** *Čo tento účel zahŕňa?* Vaše informácie spracúvame pri zaznamenávaní a správe nehôd, ktorých ste mohli byť vy a/alebo vaše vozidlo účastníkmi, aby sme obnovili mobilitu a odstránili škody. Urobíme to tak, že (i) vám poskytneme možnosť nahlásiť nehodu hneď, ako sa stane, v našom zákazníckom centre, (ii) v prípade potreby poskytneme cestnú asistenciu a/alebo náhradné vozidlo a (iii) zabezpečíme opravu a iné potrebné následné opatrenia. Toto spracúvanie je založené na našom oprávnenom záujme, ktorý súvisí aj s poskytovaním Služby vám a vášmu zamestnávateľovi v rámci plnenia nájomnej zmluvy, ktorú máme uzatvorenú s vaším zamestnávateľom. Tieto informácie môžeme použiť aj na posúdenie opráv škôd v rámci našich zásad likvidácie škôd a zachovania rizík, na čo máme oprávnený záujem tieto údaje spracúvať. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel zhromažďujeme tieto osobné údaje: - Sami: evidenčné číslo, značka a model, servisná história a prevádzkový kontakt na vás. - Od vás: vaše meno, kontaktné údaje, údaje o vozidle, údaje o nehode, údaje o škodách, fotografie nehody, dátum narodenia, počet cestujúcich vo vozidle, informácie o svedkoch nehody (ak je to potrebné) a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa nám rozhodnete poskytnúť v súvislosti s nehodou (vrátane informácií o prípadných zraneniach). - Od tretích strán, ako sú osoby zúčastnené na nehode alebo poisťovne: informácie o tretích stranách zúčastnených na nehode/nehode (napríklad totožnosť vašich cestujúcich, vodiča a cestujúcich v cudzích vozidlách a iných zúčastnených tretích strán), informácie o iných tretích stranách (napríklad svedkovia, vyšetrujúcipolicajtia iné) informácie o poistení, informácie o nehode a nárokoch tretích strán. - Od orgánov (napr. polície): vaše meno, adresa, evidenčné číslo, informácie o nehode, policajné správy a výpovede svedkov. *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Tieto informácie zdieľame s naším klientom (vaším zamestnávateľom) prostredníctvom nášho nástroja MyFleet. Určité informácie môžeme zdieľať aj s predajcami/garážami, karosárňami, automobilovými poisťovňami, poisťovňami (ktoré môžu byťafiliovanýmiaj externými poisťovňami) a odbornými expertmi zamestnanými v našom mene alebo v mene tretích strán (ako sú právnici, lekárski experti, vyšetrovatelia atď.) na účely riešenia škôd alebo poistných udalostí. Pozri tiež časť "[Zdieľanie údajov s tretími stranami](targetSelf:#Paragraph14)". **4.3.2.d Riadenie pokút za dopravné a parkovacie priestupky.** *Čo tento účel zahŕňa?* Nasledujúce opatrenia môžu závisieť od krajiny, v ktorej sa vodiči mohli dopustiť porušenia pravidiel cestnej premávky a/alebo parkovania: Ako registrovaný vlastník vozidiel sa na spoločnosť LeasePlan môže obrátiť orgán, ktorý vydal konkrétnu dopravnú alebo parkovaciu pokutu (napríklad polícia alebo miestna samospráva). Vaše osobné údaje spracúvame na účely spracovania a správy úhrady finančných prostriedkov a prípadného získania úhrady od nášho klienta (vášho zamestnávateľa), na čo máme oprávnený záujem tieto údaje spracúvať. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Spracúvame informácie, ktoré dostaneme od príslušných orgánov (ako je polícia alebo miestne samosprávy): vaše meno, adresu a evidenčné číslo, čas spáchania priestupku/nehody a uložené pokuty. *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Spoločnosť LeasePlan môže v určitých situáciách potrebovať zdieľať tieto informácie s naším Klientom (vaším zamestnávateľom), napríklad keď sa prenajaté vozidlá používajú v spoločných vozidlách a spoločnosť LeasePlan nevie, kto je skutočným vodičom konkrétneho vozidla. Pozri tiež časť "[Zdieľanie údajov s tretími stranami](targetSelf:http:/#Paragraph14)". **4.3.2.e Palivová karta, karta e-Mobility a mýto.** *Čo tento účel zahŕňa?* Naše služby zahŕňajú program správy paliva, ktorý vám umožňuje napríklad platiť za palivo na čerpacích staniciach pomocou platobného mechanizmu vydaného alebo spravovaného spoločnosťou LeasePlan. Ak máte elektrické vozidlo, môžete dostať kartu na nabíjanie elektrického vozidla na nabíjacích staniciach. Môžeme tiež zabezpečiť umiestnenie nabíjacej stanice pre elektrické vozidlá. Toto spracúvanie je založené na našom oprávnenom záujme a súvisí aj s poskytovaním Služby vám a vášmu zamestnávateľovi v rámci plnenia nájomnej zmluvy, ktorú máme uzatvorenú s vaším zamestnávateľom). Ďalej môžeme zhromažďovať určité informácie na správu činností súvisiacich s mýtom vo vozovom parku. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel zhromažďujeme tieto informácie: vaše meno, kontaktné údaje, e-mailovú adresu, číslo palivovej karty alebo karty na nabíjanie EV, číslo nabíjacej stanice, adresu, telefónne číslo, evidenčné číslo vozidla, informácie o palive, najazdených kilometroch a súvisiacich nákladoch. V prípade opätovných úhrad môžeme potrebovať aj informácie o bankovom účte. Môžeme tiež zhromažďovať informácie týkajúce sa mýta, napríklad informácie o polohe, čase a nákladoch. *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Spoločnosť LeasePlan musí zdieľať informácie s palivovou kartou/riešením na nabíjanie elektrických vozidiel/platobnou spoločnosťou. Aj naši klienti (váš zamestnávateľ) môžu mať prístup k určitým osobným údajom, ktoré sme sprístupnili na našom internetovom portáli alebo portáli e-Mobility alebo v online nástroji na podávanie správ "MyFleet". Klienti sa môžu prihlásiť a skontrolovať stav svojej fleetky (napr. počet najazdených kilometrov) a využívať ďalšie funkcie fleetkového reportingu (napr. dashboard reportovanie spotreby paliva a cien paliva a reportovanie analýzy trendov). Prostredníctvom služby MyFleet môžu klienti požiadať aj o palivové karty alebo karty na nabíjanie elektrických vozidiel. Pozri tiež časť "[Zdieľanie údajov s tretími stranami](targetSelf:#Paragraph14)". 4.3.3 SLUŽBY MOBILITY. **4.3.3.a Prenájom.** *Čo tento účel zahŕňa?* Vaše osobné údaje zhromažďujeme, aby sme vám mohli poskytovať služby nášho programu prenájmu, napríklad aby ste sa mohli spojiť so špecialistami spoločnosti LeasePlan na prenájom prostredníctvom nášho zákazníckeho kontaktného centra, prenajať si vozidlo na najvhodnejšom mieste prenájmu alebo aby vám bolo vozidlo doručené. Toto spracúvanie je založené na našom oprávnenom záujme, ktorý súvisí aj s poskytovaním Služby vám a vášmu zamestnávateľovi v rámci plnenia nájomnej zmluvy, ktorú máme uzatvorenú s vaším zamestnávateľom, prípadne zmluvy, ktorú máte uzatvorenú s nami. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel zhromažďujeme: vaše meno, e-mail, číslo mobilného telefónu, evidenčné číslo vozidla, súvisiace náklady, miesto doručenia, čas prenájmu a kontaktnú osobu spoločnosti. *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Vaše údaje zdieľame s (externými) špecialistami na prenájom spoločnosti LeasePlan. Pozri tiež časť "[Zdieľanie údajov s tretími stranami](targetSelf:#Paragraph14)". **4.3.3.b Cestná asistencia.** *Čo tento účel zahŕňa?* Keď sa vám počas cesty vyskytne porucha vozidla, napríklad prasknutápneumatika alebo mechanickédiffikčnéporuchy, LeasePlan vám vie zabezpečiť cestnú asistenčnú službu, pri ktorej úzko spolupracujeme so zmluvnými tretími stranami. Toto spracúvanie je založené na našom oprávnenom záujme a súvisí aj s poskytovaním Služby vám a vášmu zamestnávateľovi v rámci plnenia nájomnej zmluvy, ktorú máme uzatvorenú s vaším zamestnávateľom). *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel zhromažďujeme tieto informácie: vaše meno, e-mailovú adresu, číslo mobilného telefónu, evidenčné číslo vozidla a miesto, kde bola pomoc potrebná a poskytnutá. *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Vaše údaje poskytujeme tretím stranám, ktoré poskytujú služby opravy na ceste, odťahové služby alebo náhradné vozidlo. Pozri tiež časť "[Zdieľanie údajov s tretími stranami](targetSelf:#Paragraph14)". 4.3.4 PROGRAM BEZPEČNOSTI VODIČOV. **4.3.4.a Pripravovať, riadiť a spravovať školenia.** *Čo tento účel zahŕňa?* Poskytujeme rôzne školiace programy zamerané na bezpečnosť vodičov a riadenie rizík s cieľom analyzovať a zlepšiť správanie vodičov, podporiť proaktívny záväzok klienta k bezpečnosti a dobrému firemnému občianstvu, znížiť nehodovosť, overiť účinnosť celkových bezpečnostných iniciatív klienta a identifikovať možnosti komunikácie a školení. Na správu a realizáciu takýchto bezpečnostných programov využívame tretie strany, ktoré vás budú kontaktovať, aby iniciovali posúdenie bezpečnosti a poskytli samotné školenia (buď online, alebo v učebni). Všetky osobné údaje, ktoré v tejto súvislosti zhromažďuje tretia strana, podliehajú pravidlám ochrany osobných údajov tejto tretej strany. Od týchto tretích strán dostávame späť váš "index rizika vodiča" (informácie o potenciálnych rizikáchidentifikovanýchprostredníctvom dotazníkov), školenia, ktoré boli odporúčané, na ktoré ste sa prihlásili a ktoré ste absolvovali. Toto spracúvanie je založené na našom oprávnenom záujme a súvisí aj s poskytovaním Služby vám a vášmu zamestnávateľovi v rámci plnenia nájomnej zmluvy, ktorú máme uzatvorenú s vaším zamestnávateľom) alebo na vašom súhlase. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel zhromažďujeme/spracúvame tieto osobné údaje: - Priamo od klientov (vášho zamestnávateľa): vaše meno, e-mailová adresa (spoločnosti) a evidenčné číslo vozidla. - Od tretích strán, ktoré sme si najali: index rizika vodičov, odporúčané školenia, školenia, na ktoré sa prihlásili, a absolvované školenia. *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Vaše údaje poskytujeme tretím stranám, ktoré sme si najali na správu a realizáciu programov bezpečnosti vodičov, ako aj našim klientom (vášmu zamestnávateľovi). Pozri tiež časť "[Zdieľanie údajov s tretími stranami](targetSelf:#Paragraph14)". 4.3.5 ONLINE PORTÁLY A APLIKÁCIE. **4.3.5.a Rôzne portály a aplikácie pre vodičov.** *Čo tento účel zahŕňa?* V závislosti od krajiny, v ktorej žijete, poskytujeme online portály a aplikácie s rôznymi funkciami. Prostredníctvom našich portálov a aplikácií môžete napríklad získaťpraktické informácie o svojom lízingovom vozidle, zmeniť svoje meno, kontaktné údaje a ďalšie osobné údaje, nahlásiť poškodenie vozidla, naplánovať si termín opravy, údržby alebo výmeny pneumatík prostredníctvom online plánovačov termínov, kontaktovať naše kontaktné centrá pre vodičov, prezerať a platiť výdavky na finančnénároky (pohonné hmoty) a v prípade, že máte elektrické vozidlo, spravovať nabíjanie. Môžeme vám tiež poskytnúť prehľad typu prístrojovej dosky, ktorý vám môže poskytnúť prehľad o vašom používaní vozidla (napríklad priemernáspotrebapaliva, vaše škody atď.). Toto spracúvanie je založené na našom oprávnenom záujme, ktorý súvisí aj s poskytovaním Služby vám a vášmu zamestnávateľovi v rámci plnenia nájomnej zmluvy, ktorú máme uzatvorenú s vaším zamestnávateľom) alebo s vaším súhlasom. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Od vášho zamestnávateľa (nášho klienta) dostávame vaše meno a e-mailovú adresu, aby sme vám mohli poskytnúť prihlasovacie údaje (používateľské meno a dočasné heslo) vygenerované spoločnosťou LeasePlan, ktoré vám umožnia prístup k našim rôznym online portálom a aplikáciám. *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Pozri časť "[Zdieľanie údajov s tretími stranami](targetSelf:#Paragraph14)". **4.3.5.b MyFleet** *Čo zahŕňa tento účel?* MyFleet zahŕňa hlásenia na informačnom paneli na úrovni krajiny a/alebo na medzinárodnej úrovni pre našich klientov (vášho zamestnávateľa). Služba MyFleet umožňuje klientom napríklad prístup k najazdeným kilometrom alebo zostávajúcemu obdobiu prenájmu (jednotlivých) vozidiel a ich vyhodnocovanie. Údaje obsiahnuté v tomto nástroji na vykazovanie vozového parku používame aj na to, aby sme našim klientom (vášmu zamestnávateľovi) poskytli (súhrnný) prehľad o kľúčových aspektoch riadenia fleetovv ich krajine (napríklad o nákladoch a rizikách) na účely implementácie vyváženého prístupu k riadeniu fleetov(náklady, životné prostredie a bezpečnosť), riadenia implementácie politiky fleetov, možnosti podávať správy o globálnych emisiách uhlíka ako súčasti záväzkov a dodržiavania predpisov v oblasti spoločenskej zodpovednosti klientov, posudzovania účinnosti zmien v politike a proaktívneho informovania o relevantnom vývoji fleetov. Toto spracúvanie je založené na našom oprávnenom záujme a súvisí aj s poskytovaním Služby vám a vášmu zamestnávateľovi v rámci plnenia nájomnej zmluvy, ktorú máme uzatvorenú s vaším zamestnávateľom). Napríklad na základe takéhoto hlásenia na informačnom paneli má každý klient prístup k (i) rôznym údajom týkajúcim sa emisií CO2 jeho fleetovvozidiel v jednotlivých krajinách a (ii) opatreniam navrhovaným spoločnosťou LeasePlan na zníženie vplyvu fleetovna životné prostredie. Spoločnosť LeasePlan a klient potom môžu preštudovať a prediskutovať fleetové/vozidlovépolitiky spoločnosti a stanoviť ciele, aby sa dosiahlo trvalé zníženie spotreby paliva, emisií CO2 a ďalších výdavkov na vozidlo. Na základe týchto informácií tak môže každý klient prijímať informované rozhodnutia zamerané na zníženie emisií CO2 v rámci svojho fleetuv určitej krajine, napr. poskytnutím školenia o ekologickom štýle jazdy svojim vodičom alebo obstaraním klimaticky neutrálnejších vozidiel. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel môžeme spracúvať tieto osobné údaje: - Od nášho klienta (vášho zamestnávateľa): Meno vodiča, identifikačné číslo vodiča vytvorené Klientom, meno a kontaktné údaje kontaktnej osoby Klienta, (e-mailová) adresa, telefónne číslo, štátna príslušnosť, číslo sociálneho poistenia (nepovinné: len ak to vyžadujú platné právne predpisy alebo na fiskálneúčely) a používanie palivovej karty (nepovinné). - Sami: údaje o vozidle (napr. značka, model, evidenčné číslo, evidenčné číslo), zostávajúca doba trvania zmluvy, škody spôsobené vozidlom, typ paliva, číslo a typ palivovej karty, spotreba paliva a údaje o poistení. - Od vodiča: počet najazdených kilometrov a opis škôd, ktoré vznikli na vozidle, ktoré bolo účastníkom dopravnej nehody. - Údaje získané od iných subjektov (napr. od polície, miestnych samospráv, servisu/centra): údaje odopravnej nehode a/alebo parkovaní, najazdených kilometroch a informácie o údržbe a opravách vozidla. *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Tieto informácie poskytujeme autorizovanému (medzinárodnému) správcovi vozového parku klienta. Pozri tiež časť "[Zdieľanie údajov s tretími stranami](targetSelf:#Paragraph14)". 4.3.6 OBCHODNÉ ÚČELY NÁJOMNÉHO PLÁNU. **4.3.6.a Podávanie správ manažmentu.** *Čo tento účel zahŕňa?* Vaše osobné údaje spracúvame na rôzne obchodné účely, na ktoré máme oprávnený záujem tieto údaje spracúvať, ako je analýza údajov, audity, vývoj nových produktov, zlepšovanie, zdokonaľovanie alebo úprava našich služieb, zisťovanie trendov používania, určovanie účinnosti našich propagačných kampaní a prevádzkovanie a rozširovanie našich obchodných aktivít. Aby sme vám uľahčili používanie našich online služieb alebo aplikácií, môžeme analyzovať údaje, ktoré zhromažďujeme pri používaní našich digitálnych médií, a kombinovať ich s informáciami zhromaždenými prostredníctvom súborov cookie. Napríklad, aby sme lepšie pochopili, ktorý digitálny kanál (vyhľadávanie Google, e-mail, sociálne médiá) alebo zariadenie (počítač, tablet alebo mobil) preferujete, môžeme optimalizovať alebo obmedziť naše komunikačné a marketingové aktivity podľa kanálov a zariadení. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel môžeme spracúvať rôzne informácie, ktoré zhromažďujeme v súvislosti s poskytovaním našich služieb (napríklad vaše meno, kontaktné údaje, údaje o vozidle atď.), ak je to potrebné na jeden z vyššie uvedených účelov. *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Pozri časť "[Zdieľanie údajov s tretími stranami](targetSelf:#Paragraph14)". **4.3.6.b Dodržiavanie zákonov a právnych povinností a ochrana majetku a záujmov spoločnosti LeasePlan.** *Čo tento účel zahŕňa?* Ak chceme splniť zákonnú povinnosť alebo ak máme oprávnený záujem, spracúvame vaše osobné údaje, ak je to vhodné alebo nevyhnutné: (a) podľa platných právnych predpisov vrátane zákonov mimo krajiny vášho bydliska a vrátane sektorových odporúčaní (napr. povinná starostlivosť protistrany, pranie špinavých peňazí, financovanieterorizmu a iné trestné činy); (b) súčasť procesu kontroly úverovej bonity (b) na splnenie zákonného postupu; (c) reagovať na žiadosti verejných a štátnych orgánov vrátane verejných a štátnych orgánov mimo krajiny vášho pobytu; (d) presadzovanie našich zmluvných podmienok a iných platných zásad; (e) na ochranu našich operácií; (f) na ochranu našich práv, súkromia, bezpečnosti alebo majetku a/alebo vášho alebo iných osôb; a (g) umožniť nám uplatniť dostupné opravné prostriedky alebo obmedziť škody, ktoré nám môžu vzniknúť. Ak ste s tým vy a váš zamestnávateľ súhlasili, spoločnosť LeasePlan môže analyzovať aj informácie o vašom vozidle (vozidlách), ak ste si už prenajali vozidlo prostredníctvom spoločnosti LeasePlan, napríklad na určenie ceny lízingu vášho nového vozidla. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel spracúvame vaše meno, vaše kontaktné údaje, vašu korešpondenciu so spoločnosťou LeasePlan, vaše používanie služieb a akékoľvek iné informácie uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, ak sú potrebné na jeden z účelov uvedených v predchádzajúcom odseku. *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Vaše osobné údaje budú poskytnuté dozorným orgánom, finančnýmorgánom a vyšetrovacím orgánom len v prípade, že to od nás vyžaduje zákon alebo sektorové odporúčanie, ktorému spoločnosť LeasePlan podlieha. Pozri tiež časť "[Zdieľanie údajov s tretími stranami](targetSelf:#Paragraph14)".

4.4 Údaje týkajúce sa súkromných lízingových klientov (vrátane živnostníkov a partnerstiev) a potenciálnych klientov.

4.4.1 PRIHLÁSENIE. **4.4.1.a Aby sme vás mohli prijať ako klienta** *Čo zahŕňa tento účel?* Informácie zhromažďujeme, keď sa zaregistrujete (prostredníctvom našej webovej stránky) ako klient. Toto spracovanie je potrebné na uzavretie a plnenie lízingovej zmluvy vrátane posúdenia, identifikácie a prijatia vás ako klienta a prípadného overenia úverovej bonity. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel zhromažďujeme vaše meno, pohlavie, titul, adresu, kontaktné údaje (vrátane e-mailovej adresy, telefónneho čísla, vodičského preukazu, adresy doručenia alebo miesta vyzdvihnutia, údaje o transakcii (napríklad objednávka, suma(y) na zaplatenie, dátum platby), číslo vášho bankového účtu a oprávnenie, ktoré ste poskytli spoločnosti LeasePlan. *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Vaše údaje zdieľame s treťou stranou, s ktorou sme uzavreli zmluvu o realizácii online platieb, ako je napríklad platba zálohy a mesačné platby nájomného. Zdieľame len informácie, ktoré sú potrebné na realizáciu platieb. Pozri tiež časť "[Zdieľanie údajov s tretími stranami](targetSelf:#Paragraph14)". **4.4.1.b Portály a aplikácie** *Čo zahŕňa tento účel?* V závislosti od krajiny, v ktorej žijete, vám ponúkame online portály alebo aplikácie. Prostredníctvom týchto portálov alebo aplikácií môžete financovaťpraktické informácie o svojom lízingovom vozidle, svoje kontaktné údaje a ďalšie osobné údaje, nahlasovať ich zmeny, hlásiť poškodenie vozidla, zaznamenávať termíny opráv, údržby alebo výmeny pneumatík, kontaktovať náš zákaznícky servis, konzultovať a platiť financie. Toto spracovanie je potrebné na plnenie nájomnej zmluvy alebo sa vykonáva s vaším súhlasom. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel zhromažďujeme vaše meno a e-mailovú adresu, aby sme vám mohli poslať dočasné heslo, ktoré budete potrebovať na používanie platformy a aplikácií. *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Pozri časť "[Zdieľanie údajov s tretími stranami](targetSelf:#Paragraph14)". 4.4.2 KONTAKT. **4.4.2.a Komunikácia s vami.** *Čo tento účel zahŕňa?* Môžete nás kontaktovať rôznymi spôsobmi (napríklad e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom našej webovej stránky). V takom prípade použijeme vaše osobné údaje na zodpovedanie vašej otázky/žiadosti. Môžeme vás kontaktovať aj v súvislosti so súkromnou lízingovou zmluvou. Toto spracovanie je potrebné na plnenie nájomnej zmluvy alebo s vaším súhlasom. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel môžeme spracúvať vaše meno, vaše kontaktné údaje, vašu korešpondenciu so spoločnosťou LeasePlan týkajúcu sa vašej otázky/požiadavky a všetky ostatné osobné údaje, ktoré nám poskytnete a/alebo ktoré sú potrebné na to, aby sme vám mohli primerane odpovedať (vč. vaše evidenčné číslo), dohodnutú dobu platnosti zmluvy o súkromnom lízingu a vaše finančnézáväzky voči nám. *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Pozri časť "[Zdieľanie údajov s tretími stranami](targetSelf:#Paragraph14)". **4.4.2.b Pre prieskumy alebo inú (marketingovú) komunikáciu.** *Čo tento účel zahŕňa?* Vaše osobné údaje spracúvame, keď vám zasielame pravidelné prieskumy, aby sme vás požiadali o spätnú väzbu na naše služby a iné služby poskytované na vozidle, na čo máme oprávnený záujem spracúvať tieto údaje. S vaším súhlasom alebo v prípade nášho oprávneného záujmu vám môžeme zasielať marketingovú komunikáciu, aby sme vás informovali o udalostiach, špeciálnych ponukách, možnostiach a súčasných a budúcich produktoch a službách spoločnosti LeasePlan. Keď vás budeme kontaktovať v súvislosti s prieskumami alebo marketingovou komunikáciou, budeme tak robiť buď e-mailom, alebo poštou (bulletiny/brožúry/časopisy). Aby sme pochopili, čo je pre vás relevantné, môžeme použiť manuálne a automatické nástroje na analýzu vašich osobných údajov. Ak si už neželáte dostávať od nás prieskumy alebo marketingovú komunikáciu, kliknite a kontaktujte nás. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel spracúvame vaše meno, adresu, e-mailovú adresu, evidenčné číslo vozidla a témy, ktoré vás môžu zaujímať (ako môžete uviesť na našej webovej stránke). *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Pozri časť "[Zdieľanie údajov s tretími stranami](targetSelf:#Paragraph14)". 4.4.3 SLUŽBY PRE VOZIDLÁ. **4.4.3.a Riadenie vozidla.** *Čo tento účel zahŕňa?* Vaše údaje spracúvame v súvislosti so správou vášho používania vozidla a s každodennou správou vozidla. Toto spracovanie je potrebné na plnenie nájomnej zmluvy. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel spracúvame vaše meno, adresu, e-mailovú adresu (spoločnosti), kategóriu lízingu, evidenčné číslo, značku a model, históriu servisu a operatívny kontakt s vami. Okrem toho nám môžete poskytnúť určité informácie týkajúce sa správy vozidiel prostredníctvom portálu LeasePlan alebo keď zavoláte spoločnosti LeasePlan. *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Pozri tiež časť "[Zdieľanie údajov s tretími stranami](targetSelf:#Paragraph14)". **4.4.3.b Opravy, údržba a pneumatiky.** *Čo tento účel zahŕňa?* Vaše údaje spracúvame v súvislosti s poskytovaním (plánovaných) služieb opráv a údržby a služieb pneumatík pre vaše vozidlo a s cieľom analyzovať, predvídať a aktívne riadiť údržbu a opravy. na toto spracovanie máme oprávnený obchodný záujem a je potrebné na plnenie nájomnej zmluvy. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel zhromažďujeme vaše meno, adresu, e-mailovú adresu (spoločnosti), evidenčné číslo vozidla, značku a model, históriu servisu a prevádzkový kontakt s vami. Okrem toho nám môžete poskytnúť určité informácie prostredníctvom portálu LeasePlan (napr. vaše telefónne číslo na dohodnutie termínu údržby vozidla) alebo keď zavoláte spoločnosti LeasePlan. *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Informácie zdieľame s tretími stranami, ktoré vykonávajú údržbu/opravu vozidla alebo výmenu či doplnenie pneumatík, ako sú predajcovia/garáže, karosárne alebo autoservisy. Pozri tiež časť "[Zdieľanie údajov s tretími stranami](targetSelf:#Paragraph14)". **4.4.3.c Riadenie nehôd.** *Čo tento účel zahŕňa?* Vaše informácie spracúvame pri zaznamenávaní a správe nehôd, ktorých ste mohli byť vy a/alebo vaše vozidlo účastníkmi, aby sme obnovili mobilitu a odstránili škody. Urobíme to tak, že (i) vám poskytneme možnosť nahlásiť nehodu hneď, ako sa stane, v našom zákazníckom centre, (ii) v prípade potreby poskytneme cestnú asistenciu a/alebo náhradné vozidlo a (iii) zabezpečíme opravu a iné potrebné následné opatrenia. Toto spracovanie je potrebné na plnenie nájomnej zmluvy. Tieto informácie môžeme použiť aj na posúdenie opráv škôd v rámci našich zásad likvidácie škôd a zachovania rizík, na čo máme oprávnený záujem tieto údaje spracúvať. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel zhromažďujeme tieto osobné údaje: - Sami: evidenčné číslo, značka a model, servisná história a prevádzkový kontakt na vás. - Od vás: vaše meno, kontaktné údaje, údaje o vozidle, údaje o nehode, údaje o škodách, fotografie nehody, dátum narodenia, počet cestujúcich vo vozidle, informácie o svedkoch nehody (ak je to potrebné) a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa nám rozhodnete poskytnúť v súvislosti s nehodou (vrátane informácií o prípadných zraneniach). - Od tretích strán, ako sú osoby zúčastnené na nehode alebo poisťovne: informácie o tretích stranách zúčastnených na nehode/nehode (napríklad totožnosť vašich cestujúcich, vodiča a cestujúcich v cudzích vozidlách a iných zúčastnených tretích strán), informácie o iných tretích stranách (napríklad svedkovia, vyšetrujúcipolicajtia iné) informácie o poistení, informácie o nehode a nárokoch tretích strán. - Od orgánov (napr. polície): vaše meno, adresa, evidenčné číslo, informácie o nehode, policajné správy a výpovede svedkov. *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Určité informácie môžeme zdieľať s predajcami/garážami, karosárňami, poisťovňamivozidiel (ktoré môžu byťafiliovanýmiaj externými poisťovňami vozidiel) a odbornými expertmi zamestnanými v našom mene alebo v mene tretích strán (ako sú právnici, lekárski experti, vyšetrovatelia atď.) na účely riešenia škôd alebo poistných udalostí. Pozri tiež časť "[Zdieľanie údajov s tretími stranami](targetSelf:#Paragraph14)". **4.4.3. Nabíjacia karta EV** *Čo zahŕňa tento účel?* Ak máte elektrické vozidlo, môžete dostať nabíjaciu kartu na nabíjanie vozidla na nabíjacích miestach. Toto spracovanie je potrebné na plnenie zmluvy. Okrem toho môžeme poskytovať služby súvisiace s umiestnením nabíjacieho bodu. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel zhromažďujeme tieto informácie: vaše meno, e-mailovú adresu, číslo karty e-Mobility, evidenčné číslo vozidla, počet najazdených kilometrov a súvisiace náklady. V prípade opätovných úhrad môžeme potrebovať aj informácie o bankovom účte. *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Spoločnosť LeasePlan musí zdieľať informácie so spoločnosťou poskytujúcou riešenie E-Charging/platobnou spoločnosťou. Pozri tiež časť "[Zdieľanie údajov s tretími stranami](targetSelf:#Paragraph14)". **4.4.3.e Správa pokút za dopravné a parkovacie priestupky.** *Čo tento účel zahŕňa?* Nasledujúce opatrenia môžu závisieť od krajiny, v ktorej ste samohlidopustiť porušenia pravidiel cestnej premávky a/alebo parkovania: Ako registrovaný vlastník vozidiel sa na spoločnosť LeasePlan môže obrátiť orgán, ktorý vydal konkrétny dopravný alebo parkovacípriestupok (napríkladpolícia alebo miestna samospráva). Vaše osobné údaje spracúvame na účely spracovania a správy platieb financií. Toto spracovanie je potrebné na plnenie nájomnej zmluvy. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Spracúvame informácie, ktoré dostaneme od príslušných orgánov (ako je polícia alebo miestne samosprávy): vaše meno, adresu a evidenčné číslo vozidla, povahu, miesto a čas priestupku/incidentu, ktorý ste spáchali, a uložené finančné sankcie. *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Pozri tiež časť "[Zdieľanie údajov s tretími stranami](targetSelf:#Paragraph14)". 4.4.4 SLUŽBY MOBILITY. **4.4.4.a Cestná asistencia.** *Čo tento účel zahŕňa?* Keď sa vám počas cesty vyskytne porucha vozidla, napríklad prasknutápneumatika alebo mechanickédiffikčnéporuchy, LeasePlan vám vie zabezpečiť cestnú asistenčnú službu, pri ktorej úzko spolupracujeme so zmluvnými tretími stranami. Toto spracovanie je potrebné na plnenie nájomnej zmluvy. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel zhromažďujeme tieto informácie: vaše meno, e-mail, číslo mobilného telefónu, evidenčné číslo vozidla a miesto, kde bola pomoc potrebná a poskytnutá. *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Vaše údaje poskytujeme tretím stranám, ktoré poskytujú služby opravy na ceste, odťahové služby alebo náhradné vozidlo. Pozri tiež časť "[Zdieľanie údajov s tretími stranami](targetSelf:#Paragraph14)".4.4.5 OBCHODNÉ ÚČELY NÁJOMNÉHO PLÁNU. **4.4.5.a Podávanie správ manažmentu.** *Čo tento účel zahŕňa?* Osobné údaje spracúvame na rôzne obchodné účely spoločnosti LeasePlan, na ktoré máme oprávnený záujem tieto údaje spracúvať, ako je analýza údajov, audity, vývoj nových produktov, vylepšovanie, zdokonaľovanie alebo úprava našich webových stránok a služieb, určovanie trendov používania, určovanie účinnosti našich propagačných kampaní a prevádzkovanie a rozširovanie našich obchodných činností. Aby sme vám uľahčili používanie našich online služieb alebo aplikácií, môžeme analyzovať údaje, ktoré zhromažďujeme pri používaní našich digitálnych médií, a kombinovať ich s informáciami zhromaždenými prostredníctvom súborov cookie. Napríklad, aby sme lepšie pochopili, ktorý digitálny kanál (vyhľadávanie Google, e-mail, sociálne médiá) alebo zariadenie (počítač, tablet alebo mobil) preferujete, môžeme optimalizovať alebo obmedziť naše komunikačné a marketingové aktivity podľa kanálov a zariadení. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel môžeme spracúvať vaše meno, e-mailovú adresu, IP adresu, pohlavie, dátum narodenia, miesto bydliska, číslice vášho poštového smerovacieho čísla a akékoľvek iné informácie uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo inak vami poskytnuté, ak sú potrebné na jeden z účelov uvedených v predchádzajúcom odseku. *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Pozri časť "[Zdieľanie údajov s tretími stranami](targetSelf:#Paragraph14)". **4.4.5.b Dodržiavanie zákonov a právnych povinností a ochrana majetku a záujmov spoločnosti LeasePlan. ** *Čo tento účel zahŕňa?* Ak chceme splniť zákonnú povinnosť alebo ak máme oprávnený záujem, spracúvame vaše osobné údaje, ak je to vhodné alebo nevyhnutné: (a)podľa platných právnych predpisov vrátane zákonov mimo krajiny vášho bydliska a vrátane sektorových odporúčaní (napr. povinná starostlivosť protistrany, pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu a iné trestné činy); (b)na splnenie zákonných postupov; (c)reagovať na žiadosti verejných a štátnych orgánov vrátane verejných a štátnych orgánov mimo krajiny vášho pobytu; (d)na presadzovanie našich zmluvných podmienok a iných platných zásad; (e)na ochranu našej činnosti; (f)na ochranu našich práv, súkromia, bezpečnosti alebo majetku a/alebo vášho alebo iných osôb; a (g)aby sme mohli uplatniť dostupné opravné prostriedky alebo obmedziť škody, ktoré nám môžu vzniknúť. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel spracúvame vaše meno, kontaktné údaje, dátum, miesto a krajinu narodenia, v prípade spoločnosti konečného beneficiálneho vlastníka spoločnosti; môžeme spracúvať aj meno, adresu a dátum, miesto a krajinu narodenia osoby (osôb), ktorá (ktoré) zastupuje (zastupujú) spoločnosť voči spoločnosti LeasePlan; vašu korešpondenciu so spoločnosťou LeasePlan, vaše využívanie služieb a akékoľvek iné informácie uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, ak sú potrebné na jeden z účelov uvedených v predchádzajúcom odseku. *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Vaše osobné údaje budú poskytnuté dozorným orgánom, finančným orgánom a vyšetrovacím orgánom len v prípade, že to od nás vyžaduje zákon alebo sektorové odporúčanie, ktorému spoločnosť LeasePlan podlieha. Pozri tiež časť "[Zdieľanie údajov s tretími stranami](targetSelf:#Paragraph14)".

4.5 Údaje týkajúce sa súkromných kupujúcich ojazdených vozidiel.

4.5.1 NÁKUP. **4.5.1.a Kúpa LeasePlan Occasion.** *Čo tento účel zahŕňa?* Spracúvame vaše údaje v súvislosti s vašou (potenciálnou) kúpou LeasePlanu, prípadne výmenou vášho vozidla a ďalšími súvisiacimi službami. To zahŕňa uzavretie kúpnej zmluvy, dodanie služieb a zúčtovanie platobnej transakcie. Toto spracovanie je potrebné na uzavretie a plnenie zmluvy vrátane posúdenia, prijatia za klienta a predbežnej kontroly úverovej bonity. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel zhromažďujeme vaše meno, pohlavie, titul, kontaktné (obchodné) údaje (vrátane e-mailovej adresy, telefónneho čísla, názvu vašej spoločnosti), informácie týkajúce sa vášho obchodovaného vozidla a údaje potrebné na dokončenie transakcie vrátane údajov o bankovom účte. *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Tieto informácie môžeme zdieľať s obchodnými stranami alebo partnermi v oblasti finančných služieb. Pozri tiež časť "[Zdieľanie údajov s tretími stranami](targetSelf:#Paragraph14)". 4.5.2 KONTAKT NA KUPUJÚCEHO. **4.5.2.a Komunikácia s vami.** *Čo tento účel zahŕňa?* Vaše údaje zhromažďujeme, keď nás kontaktujete prostredníctvom niektorého z našich online kontaktných formulárov (alebo poskytnete informácie v niektorom z našich príležitostných centier), napríklad keď nám pošlete otázky, návrhy, pochvaly alebo sťažnosti, alebo keď požiadate o cenovú ponuku na naše služby. Môžeme vás kontaktovať v súvislosti s (potenciálnou) kúpou vozidla. Toto spracovanie je potrebné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli, alebo s vaším súhlasom. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel zhromažďujeme vaše meno, pohlavie, titul, kontaktné údaje (vrátane vašej e-mailovej adresy, telefónneho čísla, názvu vašej spoločnosti) a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré nám poskytnete v otvorenom filmekontaktného formulára, kde môžete napríklad položiť svoju otázku, opísať svoj návrh, vyjadriť pochvalu alebo sa podeliť o sťažnosť. *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Pozri časť "[Zdieľanie údajov s tretími stranami](targetSelf:#Paragraph14)". **4.5.2.b Pre prieskumy alebo inú (marketingovú) komunikáciu.** *Čo tento účel zahŕňa?* Vaše osobné údaje spracúvame, keď vám pošleme prieskum, aby sme vás požiadali o spätnú väzbu na naše služby, na čo máme oprávnený záujem spracúvať tieto údaje. S vaším súhlasom alebo v prípade nášho oprávneného záujmu vám môžeme zasielať marketingovú komunikáciu, aby sme vás informovali o udalostiach, špeciálnych ponukách, možnostiach a súčasných a budúcich produktoch a službách spoločnosti LeasePlan. Keď vás budeme kontaktovať v súvislosti s prieskumami alebo marketingovou komunikáciou, budeme tak robiť buď e-mailom, alebo prostredníctvom poštových bulletinov/brožúr/časopisov (poštové zásielky). Aby sme pochopili, čo je pre vás relevantné, môžeme použiť manuálne a automatické nástroje na analýzu vašich osobných údajov. Ak už od nás nechcete dostávať prieskumy alebo marketingovú komunikáciu, použite možnosti odhlásenia v komunikácii, kontaktujte miestny subjekt LeasePlan prostredníctvom webového formulára pre individuálne práva alebo použite kontaktné údaje uvedené nižšie. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel spracúvame vaše meno, vašu adresu, e-mailovú adresu a vaše záujmy (ako ste ich uviedli). *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Pozri časť "[Zdieľanie údajov s tretími stranami](targetSelf:#Paragraph14)". 4.5.3 OBCHODNÉ ÚČELY NÁJOMNÉHO PLÁNU. **4.5.3.a Podávanie správ manažmentu.** *Čo tento účel zahŕňa?* Osobné údaje spracúvame na rôzne obchodné účely spoločnosti LeasePlan, na ktoré máme oprávnený záujem tieto údaje spracúvať, ako je analýza údajov, audity, vývoj nových produktov, vylepšovanie, zdokonaľovanie alebo úprava našich webových stránok a služieb, určovanie trendov používania, určovanie účinnosti našich propagačných kampaní a prevádzkovanie a rozširovanie našich obchodných činností. Aby sme vám uľahčili používanie našich online služieb alebo aplikácií, môžeme analyzovať údaje, ktoré zhromažďujeme pri používaní našich digitálnych médií, a kombinovať ich s informáciami zhromaždenými prostredníctvom súborov cookie. Napríklad, aby sme lepšie pochopili, ktorý digitálny kanál (vyhľadávanie Google, e-mail, sociálne médiá) alebo zariadenie (počítač, tablet alebo mobil) preferujete, môžeme optimalizovať alebo obmedziť naše komunikačné a marketingové aktivity podľa kanálov a zariadení. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel môžeme spracúvať vaše meno, e-mailovú adresu, IP adresu, pohlavie, dátum narodenia, miesto bydliska, číslice vášho poštového smerovacieho čísla a akékoľvek iné informácie uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo inak vami poskytnuté, ak sú potrebné na jeden z účelov uvedených v predchádzajúcom odseku. *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Pozri časť "[Zdieľanie údajov s tretími stranami](targetSelf:#Paragraph14)". **4.5.3.b Dodržiavanie zákonov a právnych povinností a ochrana majetku a záujmov spoločnosti LeasePlan.** *Čo tento účel zahŕňa?* Ak chceme splniť zákonnú povinnosť alebo ak máme oprávnený záujem, spracúvame vaše osobné údaje, ak je to vhodné alebo nevyhnutné: (a) podľa platných právnych predpisov vrátane zákonov mimo krajiny vášho bydliska a vrátane sektorových odporúčaní (napr. povinná starostlivosť protistrany, pranie špinavých peňazí, financovanieterorizmu a iné trestné činy); (b) na splnenie zákonného postupu; (c) reagovať na žiadosti verejných a štátnych orgánov vrátane verejných a štátnych orgánov mimo krajiny vášho pobytu; (d) presadzovanie našich zmluvných podmienok a iných platných zásad; (e) na ochranu našich operácií; (f) na ochranu našich práv, súkromia, bezpečnosti alebo majetku a/alebo vášho alebo iných osôb; a (g) umožniť nám uplatniť dostupné opravné prostriedky alebo obmedziť škody, ktoré nám môžu vzniknúť. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel spracúvame vaše meno, kontaktné údaje, dátum, miesto a krajinu narodenia, v prípade spoločnosti konečnéhobeneficiálnehovlastníka spoločnosti; môžeme spracúvať aj meno, adresu a dátum, miesto a krajinu narodenia osoby (osôb), ktorá (ktoré) zastupuje (zastupujú) spoločnosť voči spoločnosti LeasePlan; vašu korešpondenciu so spoločnosťou LeasePlan, vaše využívanie služieb a akékoľvek iné informácie uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, ak sú potrebné na jeden z účelov uvedených v predchádzajúcom odseku. *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Vaše osobné údaje budú poskytnuté dozorným orgánom, daňovým úradom a vyšetrovacím orgánom len v prípade, že to od nás vyžaduje zákon alebo sektorové odporúčanie, ktorému spoločnosť LeasePlan podlieha. Pozri tiež časť "[Zdieľanie údajov s tretími stranami](targetSelf:#Paragraph14)".

4.6 Údaje týkajúce sa profesionálnych nákupcov ojazdených vozidiel (obchodníci).

4.6.1 REGISTRÁCIA A NÁKUP. **4.6.1.a Registrácia ako profesionálny obchodník.** *Čo tento účel zahŕňa?* Na to, aby ste mohli kúpiť vozidlo LeasePlan Occasion na aukcii alebo kúpiť vozidlo prostredníctvom jednej z našich webových stránok na remarketing vozidiel, musia byť obchodníci zaregistrovaní v spoločnosti LeasePlan ako profesionálni obchodníci. Toto spracúvanie je založené na našom oprávnenom záujme (a súvisí aj s poskytovaním služieb v rámci plnenia zmluvy vrátane hodnotenia, akceptácie alebo kontroly úveru) alebo na základe zákonnej povinnosti. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel zhromažďujeme vaše meno, kontaktné údaje (vrátane e-mailovej adresy, telefónneho čísla), vaše IČO a informácie týkajúce sa vašej spoločnosti vrátane dokladu obchodnej komory acertifikátuDPH, *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Pozri časť "[Zdieľanie údajov s tretími stranami](targetSelf:#Paragraph14)". **4.6.1.b Nákup príležitostí LeasePlan.** *Čo tento účel zahŕňa?* Spracúvame vaše údaje v súvislosti s vašou (potenciálnou) kúpou príležitostí LeasePlan a ďalších súvisiacich služieb prostredníctvom aukcie alebo našej webovej stránky pre remarketing automobilov, čo zahŕňa uzatvorenie kúpnej zmluvy, doručenie a vyrovnanie platobnej transakcie. Toto spracúvanie je založené na oprávnenom záujme (a súvisí aj s poskytovaním služieb v rámci uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy). *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel zhromažďujeme vaše meno, kontaktné údaje (vrátane e-mailovej adresy, telefónneho čísla), vaše IČO a informácie týkajúce sa vašej spoločnosti vrátane dokladu obchodnej komory acertifikátuDPH, údaje potrebné na dokončenie transakcie vrátane údajov o bankovom účte. *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Pozri časť "[Zdieľanie údajov s tretími stranami](targetSelf:#Paragraph14)". 4.6.2 KONTAKT NA OBCHODNÍKA. **4.6.2.a Komunikácia s vami.** *Čo tento účel zahŕňa?* Vaše údaje zhromažďujeme, keď nás kontaktujete prostredníctvom niektorého z našich online kontaktných formulárov (alebo poskytnete informácie v niektorom z našich príležitostných centier), napríklad keď nám pošlete otázky, návrhy, pochvaly alebo sťažnosti, alebo keď požiadate o cenovú ponuku na naše služby. Môžeme vás kontaktovať v súvislosti s (potenciálnou) kúpou vozidla. Toto spracúvanie je založené na našom oprávnenom záujme (a súvisí aj s poskytovaním služieb v rámci plnenia zmluvy, ktorú máme s obchodníkom) alebo s vaším súhlasom. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel môžeme spracúvať vaše meno, vaše obchodné kontaktné údaje, vašu korešpondenciu so spoločnosťou LeasePlan týkajúcu sa vašej otázky/žiadosti a všetky ostatné osobné údaje, ktoré nám poskytnete a/alebo ktoré sú potrebné na to, aby sme vám mohli primerane odpovedať. *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Pozri časť "[Zdieľanie údajov s tretími stranami](targetSelf:#Paragraph14)". **4.6.2.b Pre prieskumy alebo inú (marketingovú) komunikáciu.** *Čo tento účel zahŕňa?* Vaše osobné údaje spracúvame, keď vám pošleme prieskum, aby sme vás požiadali o spätnú väzbu na naše služby, na čo máme oprávnený záujem spracúvať tieto údaje. S vaším súhlasom alebo v prípade nášho oprávneného záujmu vám môžeme zasielať marketingovú komunikáciu, aby sme vás informovali o udalostiach, špeciálnych ponukách, možnostiach a súčasných a budúcich produktoch a službách spoločnosti LeasePlan. Keď vás budeme kontaktovať v súvislosti s prieskumami alebo marketingovou komunikáciou, budeme tak robiť buď e-mailom, alebo prostredníctvom poštových bulletinov/brožúr/časopisov (poštové zásielky). Ak už od nás nechcete dostávať prieskumy alebo marketingovú komunikáciu, použite možnosti odhlásenia v komunikácii, kontaktujte miestny subjekt LeasePlan prostredníctvom webového formulára pre individuálne práva alebo použite kontaktné údaje uvedené nižšie. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel spracúvame vaše meno, adresu, e-mailovú adresu a vaše záujmy (podľa toho, čo ste uviedli). *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Pozri časť "[Zdieľanie údajov s tretími stranami](targetSelf:#Paragraph14)". 4.6.3 OBCHODNÉ ÚČELY NÁJOMNÉHO PLÁNU.,4.6.3 OBCHODNÉ ÚČELY NÁJOMNÉHO PLÁNU. **4.6.3. a Manažérske podávanie správ ***Čo zahŕňa tento účel*? Osobné údaje spracúvame na rôzne obchodné účely spoločnosti LeasePlan, na ktoré máme oprávnený záujem tieto údaje spracúvať, ako je analýza údajov, audity, vývoj nových produktov, vylepšovanie, zdokonaľovanie alebo úprava našich webových stránok a služieb, určovanie trendov používania, určovanie účinnosti našich propagačných kampaní a prevádzkovanie a rozširovanie našich obchodných činností. Aby sme vám uľahčili používanie našich online služieb alebo aplikácií, môžeme analyzovať údaje, ktoré zhromažďujeme pri používaní našich digitálnych médií, a kombinovať ich s informáciami zhromaždenými prostredníctvom súborov cookie. Napríklad, aby sme lepšie pochopili, ktorý digitálny kanál (vyhľadávanie Google, e-mail, sociálne médiá) alebo zariadenie (počítač, tablet alebo mobil) preferujete, môžeme optimalizovať alebo obmedziť naše komunikačné a marketingové aktivity podľa kanálov a zariadení. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel môžeme spracúvať vaše meno, e-mailovú adresu, IP adresu, pohlavie, dátum narodenia, miesto bydliska, číslice vášho poštového smerovacieho čísla a akékoľvek iné informácie uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo inak vami poskytnuté, ak sú potrebné na jeden z účelov uvedených v predchádzajúcom odseku. *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Pozri časť "Zdieľanie údajov s tretími stranami".** 4**.6.3.b Dodržiavanie zákonov a právnych povinností a ochrana majetku a záujmov spoločnosti LeasePlan. *Čo tento účel zahŕňa?* Aby sme splnili zákonnú povinnosť alebo ak máme oprávnený záujem, spracúvame vaše osobné údaje, ak je to vhodné alebo nevyhnutné. (a)podľa platných právnych predpisov vrátane zákonov mimo krajiny vášho bydliska a vrátane sektorových odporúčaní (napr. povinná starostlivosť protistrany, pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu a iné trestné činy); (b)na splnenie zákonných postupov; (c)reagovať na žiadosti verejných a štátnych orgánov vrátane verejných a štátnych orgánov mimo krajiny vášho pobytu; (d)na presadzovanie našich zmluvných podmienok a iných platných zásad; (e)na ochranu našej činnosti; (f)na ochranu našich práv, súkromia, bezpečnosti alebo majetku a/alebo vášho alebo iných osôb; a (g)aby sme mohli uplatniť dostupné opravné prostriedky alebo obmedziť škody, ktoré nám môžu vzniknúť. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel spracúvame vaše meno, kontaktné údaje, dátum, miesto a krajinu narodenia, v prípade spoločnosti konečného beneficiálneho vlastníka spoločnosti; môžeme spracúvať aj meno, adresu a dátum, miesto a krajinu narodenia osoby (osôb), ktorá (ktoré) zastupuje (zastupujú) spoločnosť voči spoločnosti LeasePlan; vašu korešpondenciu so spoločnosťou LeasePlan, vaše využívanie služieb a akékoľvek iné informácie uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, ak sú potrebné na jeden z účelov uvedených v predchádzajúcom odseku. *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Vaše osobné údaje budú poskytnuté dozorným orgánom, finančným orgánom a vyšetrovacím orgánom len v prípade, že to od nás vyžaduje zákon alebo sektorové odporúčanie, ktorému spoločnosť LeasePlan podlieha. Pozri časť "[Zdieľanie údajov s tretími stranami](targetSelf:#Paragraph14)".

4.7 Údaje týkajúce sa dodávateľov

4.7.1 Správa dodávateľských účtov **4.7.1.a Poskytovanie, správa a administrácia účtu dodávateľa** *Čo zahŕňa tento účel?* Vaše údaje zhromažďujeme na účely každodenného riadenia a správy účtov dodávateľa, ako je napríklad udržiavanie zmlúv, a na účely informovania vás o všetkých dôležitých udalostiach týkajúcich sa poskytovaných služieb a iných informácií, ktoré sú dôležité pre zmluvu s dodávateľom a účet. Toto spracovanie je založené na dohode, ktorú sme s vami uzavreli, alebo na zákonnej povinnosti. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel môžeme spracúvať obchodné kontaktné údaje a prihlasovacie údaje do online účtov našich dodávateľov. *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Pozri časť "Zdieľanie údajov s tretími stranami". **4.7.1.b Komunikovať s vami** *Čo zahŕňa tento účel?* Môžete nás kontaktovať rôznymi spôsobmi (napríklad e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom našej webovej stránky). V takom prípade použijeme vaše osobné údaje na zodpovedanie vašej otázky/žiadosti. Môžeme vás tiež kontaktovať napríklad v súvislosti s každodennou správou a administráciou vášho účtu dodávateľa. Toto spracovanie je založené na dohode, ktorú sme s vami uzavreli, alebo na vašom súhlase. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel môžeme spracúvať vaše meno, vaše obchodné kontaktné údaje, vašu korešpondenciu so spoločnosťou LeasePlan týkajúcu sa vašej otázky/žiadosti a všetky ostatné osobné údaje, ktoré nám poskytnete a/alebo ktoré sú potrebné na to, aby sme vám mohli primerane odpovedať. *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Pozri časť "Zdieľanie údajov s tretími stranami". **4.7.1.c Pre prieskumy alebo inú (marketingovú) komunikáciu** *Čo zahŕňa tento účel?* Vaše osobné údaje spracúvame, aby sme vám mohli posielať prieskumy, na čo máme oprávnený záujem tieto údaje spracúvať. S vaším súhlasom alebo v prípade nášho oprávneného záujmu vám môžeme zasielať marketingovú komunikáciu, napríklad aby sme vás informovali o udalostiach, špeciálnych ponukách, možnostiach a súčasných a budúcich produktoch a službách spoločnosti LeasePlan. Takéto prieskumy vám posielame buď vo forme pravidelného e-mailu, alebo e-mailu, v ktorom vás žiadame o spätnú väzbu na našu komunikáciu a vzťah. Môžeme vám tiež posielať poštové zásielky (bulletiny/brožúry/časopisy). Ak už od nás nechcete dostávať prieskumy alebo marketingovú komunikáciu, použite možnosti odhlásenia v komunikácii, kontaktujte miestny subjekt LeasePlan prostredníctvom webového formulára pre individuálne práva alebo použite kontaktné údaje uvedené nižšie. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel môžeme spracúvať vaše meno a vaše obchodné kontaktné údaje. *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Pozri časť "Zdieľanie údajov s tretími stranami". 4.7.2 Priestory LeasePlan **4.7.2.a Prístup do priestorov spoločnosti LeasePlan a ich bezpečnostná kontrola** *Čo zahŕňa tento účel?* Vaše osobné údaje môžeme spracúvať, keď nás navštívite v našich priestoroch na účely zabezpečenia primeranej kontroly prístupu a bezpečnosti, na čo máme oprávnený záujem (bezpečnosť a ochrana nášho majetku). *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel môžeme spracovať vaše meno, kontaktné údaje a údaje o osobe, ktorú navštívite. Môžeme tiež spracúvať obrazové a/alebo zvukové informácie o vás prostredníctvom zariadení na zaznamenávanie obrazu a zvuku, ako je napríklad kamerový systém. *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Pozri časť "Zdieľanie údajov s tretími stranami". 7.7.3 Hlásenie dodávateľa. **4.7.3.a MyFleet** *Čo zahŕňa tento účel?* Poskytujeme online nástroj na podávanie správ "MyFleet". Kontaktné osoby klientov sa môžu do týchto nástrojov prihlásiť, aby si mohli prezrieť stav svojej fleetky a využívať ďalšie funkcie fleetkového reportingu, ako je napríklad reportovanie na prístrojovej doske, reportovanie analýzy trendov, najazdených kilometrov vozidla a ukončenia doby lízingu. Toto spracúvanie je založené na našom oprávnenom záujme (a súvisí aj s poskytovaním Služieb v rámci plnenia nájomnej zmluvy, ktorú máme s Klientom). *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel zhromažďujeme kontaktné údaje a pracovnú funkciu (napr. (medzinárodný) manažér vozového parku) kontaktnej osoby klienta a prihlasovacie údaje (napr. používateľské meno a heslo). *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Pozri časť "Zdieľanie údajov s tretími stranami". 4.7.4 Obchodný účel programu LeasePlan **4.7.4. a 4.6.3. a Manažérske podávanie správ** *Čo zahŕňa tento účel?* Osobné údaje spracúvame na rôzne obchodné účely spoločnosti LeasePlan, na ktoré máme oprávnený záujem tieto údaje spracúvať, ako je analýza údajov, audity, vývoj nových produktov, vylepšovanie, zdokonaľovanie alebo úprava našich webových stránok a služieb, určovanie trendov používania, určovanie účinnosti našich propagačných kampaní a prevádzkovanie a rozširovanie našich obchodných činností. Aby sme vám uľahčili používanie našich online služieb alebo aplikácií, môžeme analyzovať údaje, ktoré zhromažďujeme pri používaní našich digitálnych médií, a kombinovať ich s informáciami zhromaždenými prostredníctvom súborov cookie. Napríklad, aby sme lepšie pochopili, ktorý digitálny kanál (vyhľadávanie Google, e-mail, sociálne médiá) alebo zariadenie (počítač, tablet alebo mobil) preferujete, môžeme optimalizovať alebo obmedziť naše komunikačné a marketingové aktivity podľa kanálov a zariadení. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel môžeme spracúvať vaše meno, e-mailovú adresu, IP adresu, pohlavie, dátum narodenia, miesto bydliska, číslice vášho poštového smerovacieho čísla a akékoľvek iné informácie uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo inak vami poskytnuté, ak sú potrebné na jeden z účelov uvedených v predchádzajúcom odseku. *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Pozri časť "Zdieľanie údajov s tretími stranami". . **4.7.4.b Dodržiavanie zákonov a právnych povinností a ochrana majetku a záujmov spoločnosti LeasePlan.** *Čo tento účel zahŕňa?* Ak chceme splniť zákonnú povinnosť alebo ak máme oprávnený záujem, spracúvame vaše osobné údaje, ak je to vhodné alebo nevyhnutné: (a)podľa platných právnych predpisov vrátane zákonov mimo krajiny vášho bydliska a vrátane sektorových odporúčaní (napr. povinná starostlivosť protistrany, pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu a iné trestné činy); (b)na splnenie zákonných postupov; (c)reagovať na žiadosti verejných a štátnych orgánov vrátane verejných a štátnych orgánov mimo krajiny vášho pobytu; (d)na presadzovanie našich zmluvných podmienok a iných platných zásad; (e)na ochranu našej činnosti; (f)na ochranu našich práv, súkromia, bezpečnosti alebo majetku a/alebo vášho alebo iných osôb; a (g)aby sme mohli uplatniť dostupné opravné prostriedky alebo obmedziť škody, ktoré nám môžu vzniknúť. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel spracúvame meno, kontaktné údaje, dátum, miesto a krajinu narodenia konečného vlastníka protistrany, s ktorou chce spoločnosť LeasePlan obchodovať; môžeme spracúvať aj meno, adresu a dátum, miesto a krajinu narodenia osoby (osôb), ktoré zastupujú protistranu voči spoločnosti LeasePlan; vašu korešpondenciu so spoločnosťou LeasePlan, služby, ktoré poskytujete, a akékoľvek iné informácie uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, ak sú potrebné na jeden z účelov uvedených v predchádzajúcom odseku. *S kým zdieľame vaše osobné údaje?* Vaše osobné údaje budú poskytnuté dozorným orgánom, finančným orgánom a vyšetrovacím orgánom len v prípade, že to od nás vyžaduje zákon alebo sektorové odporúčanie, ktorému spoločnosť LeasePlan podlieha. Pozri tiež časť "Zdieľanie údajov s tretími stranami".

5. Zdieľanie údajov s tretími stranami

Okrem toho, čo je uvedené pri každom účele vyššie, pokiaľ ide o zdieľanie osobných údajov, môžeme zdieľať aj osobné údaje:

Vaše osobné údaje tiež používame a zverejňujeme, ak je to potrebné alebo vhodné, najmä ak na to máme zákonnú povinnosť alebo oprávnený záujem:

6. Medzinárodný prenos osobných údajov

Vzhľadom na globálnu povahu našej organizácie a služieb môžu byť vaše osobné údaje uložené a/alebo spracované v inej krajine, než v ktorej máte bydlisko.

Európska komisia uznala, že niektoré krajiny mimo EHP poskytujú primeranú úroveň ochrany údajov podľa noriem EHP. V prípade prenosov z EHP do krajín, ktoré Európska komisia nepovažuje za primerané, sme zaviedli primerané opatrenia, napríklad prostredníctvom vlastných záväzných firemných pravidiel spoločnosti LeasePlan alebo prostredníctvom zmluvných dohôd s tretími stranami. Kópiu týchto opatrení môžete získať tak, že sa obrátite na miestny subjekt spoločnosti LeasePlan.

7. Bezpečnosť a uchovávanie

Medzi kritériá, ktoré sa používajú na určenie doby uchovávania, patria: -Dĺžka trvania nášho vzťahu s vami a poskytovania služieb (napríklad po dobu, po ktorú používate vozidlo LeasePlan); -či existuje zákonná povinnosť, ktorej podliehame (napríklad niektoré zákony vyžadujú, aby sme uchovávali záznamy o vašich transakciách po určitú dobu, než ich môžeme vymazať); alebo -Ak je uchovávanie odporúčané vzhľadom na našu právnu pozíciu (napríklad v súvislosti s platnými premlčacími lehotami, súdnymi spormi alebo regulačnými vyšetrovaniami).

8. Súkromie detí

Naše služby nie sú určené osobám mladším ako 18 rokov.

9. Vaše práva a kontaktovanie nás

Vaše práva

Ak chcete požiadať o preskúmanie, opravu, aktualizáciu, potlačenie, obmedzenie alebo vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame, vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov alebo ak chcete požiadať o elektronickú kópiu vašich osobných údajov na účely ich prenosu do inej spoločnosti (v rozsahu, v akom vám toto právo na prenosnosť údajov poskytujú platné právne predpisy), môžete nás kontaktovať prostredníctvom odkazu dostupného na miestnej webovej stránke príslušného subjektu spoločnosti LeasePlan a uplatniť svoje práva. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnými zákonmi.

Vo svojej žiadosti čo najjasnejšie uveďte, akých osobných údajov sa vaša žiadosť týka. V záujme vašej ochrany budeme realizovať len žiadosti týkajúce sa osobných údajov spojených s konkrétnou e-mailovou adresou, ktorú ste uviedli v kontaktnom formulári, a pred realizáciou vašej žiadosti vás môžeme požiadať o overenie vašej totožnosti. Vašej žiadosti sa budeme snažiť vyhovieť čo najskôr, ako to bude možné, a v každom prípade v rámci príslušných zákonom stanovených lehôt.

Upozorňujeme, že niektoré informácie môžeme potrebovať uchovávať na účely vedenia záznamov a/alebo na dokončenie transakcií, ktoré sa začali pred podaním žiadosti o zmenu alebo vymazanie. V našich databázach a iných záznamoch môžu zostať aj zvyšné informácie, ktoré nebudú odstránené.

Máte otázky? Ak máte akékoľvek otázky alebo sťažnosti týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, kontaktujte nás prostredníctvom odkazu dostupného na miestnej webovej stránke príslušného subjektu spoločnosti LeasePlan, aby ste si uplatnili svoje práva. Keďže e-mailová komunikácia nie je vždy bezpečná, neuvádzajte v e-mailoch, ktoré nám posielate, citlivé informácie.

Ďalšie informácie týkajúce sa občanov EHP Môžete tiež: -Ak chcete uplatniť svoje práva, obráťte sa na náš Úrad na ochranu osobných údajov prostredníctvom odkazu dostupného na miestnej webovej stránke príslušného subjektu LeasePlan. Prípadne môžete kontaktovať našu centrálu prostredníctvom: LeasePlan Corporation N.V., attn. Data Protection Officer, Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, Holandsko; alebo -podať sťažnosť orgánu na ochranu údajov vo vašej krajine alebo regióne alebo v prípade údajného porušenia platných právnych predpisov o ochrane údajov.

10. Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie môžeme kedykoľvek zmeniť. Pozrite si prosím legendu "Posledná aktualizácia" v hornej časti tejto stránky, aby ste zistili, kedy bolo toto vyhlásenie naposledy revidované. Akékoľvek zmeny tohto Vyhlásenia nadobudnú účinnosť, keď revidované Vyhlásenie zverejníme v Službách. Používanie Služieb po týchto zmenách znamená, že súhlasíte s revidovaným Vyhlásením.