Zásady ochrany osobných údajov.

Vaše súkromie je pre nás a skupinu Societe Generale, do ktorej ALD SA patrí, dôležité. Túto otázku považujeme za prioritu už dlho a v tejto súvislosti sme zaviedli prísne zásady, najmä v súvislosti so všeobecným nariadením o ochrane údajov (ďalej len "GDPR").

Od 25. mája 2018 sa totiž uplatňuje európske nariadenie (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR"). Smernica o ochrane osobných údajov zvyšuje povedomie všetkých aktérov v Európskej únii a nielen v nej o mnohých otázkach týkajúcich sa správy, používania a uchovávania osobných údajov. Cieľom týchto zásad ochrany osobných údajov spoločnosti ALD SA je vysvetliť, ako ako správca údajov zhromažďujeme, uchovávame, používame a zverejňujeme vaše osobné údaje vždy, keď používate naše produkty a služby, naše webové stránky alebo komunikujete so spoločnosťou ALD SA. Cieľom týchto zásad je vysvetliť naše postupy ochrany osobných údajov.

1. Všeobecné zásady.

Spoločnosť ALD SA chápe vaše obavy týkajúce sa dôvernosti vašich osobných údajov. Nižšie opisujeme, ako tieto informácie získavame a používame, a uvádzame vaše práva. Pozorne si to prečítajte, aby bol proces čo najspravodlivejší, najtransparentnejší a najbezpečnejší.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sa riadime nasledujúcimi zásadami:

2. O nás.

Spoločnosť ALD SA je organizovaná a existuje podľa francúzskeho práva a jej sídlom je: Rue 1-3 Eugène et Armand PEUGEOT 92500 Rueil Malmaison, Francúzsko, so sídlom 417689395 (R.C.S Nanterre).

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na spracovanie vykonávané spoločnosťou ALD alebo v jej mene. Hoci naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky iných tretích strán, nenesieme žiadnu zodpovednosť za zásady týchto tretích strán týkajúce sa akýchkoľvek osobných údajov alebo ich zhromažďovania či spracovania akýchkoľvek osobných údajov.

3. Ako používame vaše osobné údaje a ktoré osobné údaje sa používajú.

Spoločnosť ALD SA a každý z jej zákazníkov vykonávajú ako prevádzkovatelia údajov alebo dokonca spoloční prevádzkovatelia údajov niekoľko spracovateľských operácií s osobnými údajmi, ktoré sú potrebné na plnenie nájomných zmlúv a riadne vykonávanie ich príslušných činností. V tejto súvislosti spoločnosť ALD nižšie uvádza účely, na ktoré vykonáva spracúvanie v rámci obchodného vzťahu so svojimi zákazníkmi:

Spracovanie Správa tretích strán.

Nájomná zmluva - medzinárodný manažment vzťahov so zákazníkmi:

Poskytnúť manažérom nástroje na správu vozového parku.

Právny základ spracovania Vykonávanie zmluvy.

Typ použitia

Spracovanie Správa tretích strán.

Dodávatelia

Právny základ spracovania Vykonávanie zmluvy.

Typ použitia

Spracovanie Boj proti praniu špinavých peňazí, proti podvodom/korupcii, terorizmu a konfliktu záujmov:

Spoločnosť ALD musí dodržiavať povinnosť ostražitosti voči svojim zákazníkom a potenciálnym zákazníkom uplatňovaním vhodných kontrolných postupov a opatrení.

Právny základ spracovania Právna povinnosť.

Typ použitia

Spracovanie White-Label partneri:

Môžeme zdieľať informácie s našimi white-label partnermi, aby sme umožnili služby správy vozového parku pomocou správ a widgetov pre kľúčových zákazníkov a sledovanie medzinárodných vozových parkov kľúčových zákazníkov.

Právny základ spracovania Vykonávanie zmluvy.

Typ použitia

Spracovanie Spokojnosť zákazníkov/prieskum:

Môžeme vám posielať kvalitatívne prieskumy týkajúce sa našich produktov a služieb, ktoré sa vzťahujú len na výkon služby.

Právny základ spracovania Oprávnený záujem.

Typ použitia

Spracovanie Marketingové účely:

Vaše údaje môžeme použiť na to, aby sme vás s vaším súhlasom kontaktovali o nových ponukách alebo službách a špeciálnych ponukách, o ktorých sa domnievame, že by ste ich mohli oceniť, alebo aby sme vám zasielali marketingovú komunikáciu alebo bulletiny; môžeme analyzovať váš klientsky profil a preferencie a vykonávať multikanálové marketingové kampane prostredníctvom automatizovaných nástrojov, kontaktovať vás prostredníctvom SMS, e-mailu alebo vám zasielať brožúry;

Marketingové / CRM kampane vykonávané v mene subjektov/ alebo pre medzinárodných zákazníkov.

Právny základ spracovania Súhlas.

Typ použitia

Spracovanie Súbory cookie / meranie publika:

Používanie súborov cookie, ktoré môžu zahŕňať analýzu profilu a preferencií s cieľom zlepšiť naše chápanie vašich záujmov a záujmov: vaše osobné údaje môžeme použiť na zlepšenie našej webovej stránky a služieb, na prispôsobenie vašich skúseností s nami a na prispôsobenie našich marketingových aktivít vašim potrebám a záujmom.

Právny základ spracovania Súhlas

Typ použitia

4. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje.

Spoločnosť ALD SA uchováva osobné údaje v aktívnej databáze po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie cieľa, ktorý sa sledoval v čase ich zhromažďovania.

Doba uchovávania je preto pôvodne stanovená spoločnosťou ALD SA podľa prevádzkových potrieb potrebných na plnenie každej jednotlivej nájomnej zmluvy a s prihliadnutím na odporúčania miestneho orgánu na ochranu údajov.

Z legislatívnych a regulačných textov však môžu vyplývať určité dlhšie lehoty uchovávania. Niektoré zákony tiež vyžadujú, aby sa dokumenty/informácie obsahujúce osobné údaje uchovávali počas určitého obdobia na dôkazné účely alebo v očakávaní možného súdneho sporu až do premlčania danej žaloby. Napríklad v obchodných záležitostiach týkajúcich sa účtovných dokladov sa záväzky v zásade premlčujú na päť rokov, ak nepodliehajú osobitným predpisom. Spoločnosť ALD je preto povinná uchovávať určité osobné údaje aj po skončení plnenia nájomných zmlúv, aj keď ich už nepoužíva, a to vo forme tzv. priebežných archívov.

Na konci týchto období sa osobné údaje:

→ anonymizované;

a/alebo

→ vyčistené.

5. S kým môže spoločnosť ALD SA zdieľať vaše osobné údaje.

Spoločnosť ALD chápe, že si neželáte, aby sme vaše osobné údaje poskytovali priamo tretím stranám na ich vlastné marketingové účely bez vášho súhlasu. Spoločnosť ALD však príležitostne potrebuje využiť partnerov alebo spracovateľov, aby vám poskytla požadované služby a lepší zážitok na vyššie uvedené účely. Preto obmedzujeme zdieľanie vašich osobných údajov na základe potreby ich poznania takto:

6. Export osobných údajov mimo EHP.

Vo všeobecnosti sa všetky databázy ALD nachádzajú v Európskej únii. Spoločnosť ALD však môže prenášať vaše osobné údaje z Európy do krajín v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru alebo mimo neho. Krajiny mimo EHP nemusia poskytovať rovnakú úroveň ochrany, aká je k dispozícii v EHP. Ak prenášame vaše osobné údaje mimo EHP, zabezpečíme, aby sa v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov uplatňovala primeraná úroveň ochrany. Preto spoločnosť ALD pred prenosom vašich osobných údajov mimo Európy zabezpečí implementáciu záväzných firemných pravidiel (BCR) alebo štandardných zmluvných doložiek (SCC).

Niektoré krajiny mimo EHP však Európska komisia schválila ako krajiny, ktoré poskytujú v podstate rovnocennú ochranu ako zákony o ochrane údajov v EHP, a preto sa na vývoz osobných údajov do týchto jurisdikcií nevyžadujú žiadne dodatočné záruky. Tieto krajiny sú uvedené na internetovej stránke: https: //ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en.

7. Vaše práva.

S cieľom chrániť dotknuté osoby, ktorých sa spracúvanie osobných údajov týka, GDPR zaviedlo práva. Ide o tieto práva:

Právo dotknutej osoby Právo na prístup.

Opis práva Môžete získať informácie týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov a kópiu týchto osobných údajov.

GDPR Článok Článok 15

Právo dotknutej osoby Právo na opravu.

Opis práva Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje sú nepresné alebo neúplné, môžete požadovať, aby sa tieto osobné údaje zodpovedajúcim spôsobom upravili.

GDPR Článok Článok 16

Právo dotknutej osoby Právo na výmaz (právo byť zabudnutý).

Opis práva Môžete požadovať vymazanie svojich osobných údajov v rozsahu povolenom zákonom.

GDPR Článok Článok 17

Právo dotknutej osoby Právo na obmedzenie spracúvania.

Opis práva Môžete požiadať o obmedzenie používania vašich osobných údajov.

GDPR Článok Článok 18

Právo dotknutej osoby Právo na prenosnosť údajov.

Opis práva Ak je to právne uplatniteľné, máte právo na vrátenie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v zrozumiteľnom formáte.

GDPR Článok Článok 20

Právo dotknutej osoby Právo namietať.

Opis práva Môžete namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie.

GDPR Článok Článok 21

Upozorňujeme, že máte právo kedykoľvek podať sťažnosť na príslušný miestny dozorný orgán, ktorým je CNIL vo Francúzsku.

Ak chcete uplatniť vyššie uvedené práva, nájdete zásady ochrany osobných údajov jednotlivých subjektov ALD na ich príslušných firemných webových stránkach:

V týchto lokalitách nájdete: Krajina + URL

8. Bezpečnosť a ukladanie údajov.

Spoločnosť ALD SA chráni vaše údaje prostredníctvom technických a organizačných bezpečnostných opatrení (vrátane vzdelávania a školenia príslušných zamestnancov) pred náhodným alebo nezákonným zničením, náhodnou stratou alebo zmenou, neoprávneným zverejnením alebo prístupom a pred všetkými ostatnými nezákonnými formami spracovania.

Prístup k vašim informáciám majú len tí zamestnanci a tí, ktorí ich potrebujú v rámci našej spoločnosti. Spoločnosť ALD SA dbá na uplatňovanie administratívnych práv a zásad v rámci našej spoločnosti a prijíma všetky opatrenia na zabezpečenie toho, aby zamestnanci, poradcovia a poskytovatelia služieb zachovávali dôvernosť vašich súborov.

9. Zásady používania súborov cookie a webové stránky.

Spoločnosť ALD SA môže zhromažďovať údaje prostredníctvom súborov cookie, aby zlepšila používateľský zážitok z prehliadania. Súbory cookie sa okrem iného používajú na ukladanie preferencií a nastavení s cieľom šetriť čas, umožniť prihlásenie, bojovať proti podvodom, analyzovať výkonnosť webovej stránky a služieb poskytovaných prenajímateľom a zostavovať štatistiky návštev.

Podrobnejšie informácie nájdete v našich zásadách používania súborov cookie na tomto odkaze: Zásady používania súborov cookie (aldautomotive.com)

10. Aktualizácie týchto zásad ochrany osobných údajov.

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme pravidelne upravovať, aby boli v súlade s novými predpismi, preto ich pravidelne kontrolujte. Ak zmeníme tieto zásady ochrany osobných údajov, oznámime vám to prostredníctvom oznámenia na domovskej stránke našej webovej stránky. Toto oznámenie bolo naposledy zmenené 10. mája 2022.

11. Ako nás môžete kontaktovať.

Ak chcete kedykoľvek uplatniť práva uvedené v článku 10, pošlite nám list alebo e-mail na túto adresu: ALD SA, 1-3 rue Eugène et Armand Peugeot, 92500 Rueil Malmaison, Francúzsko alebo kontaktujte úradníka pre ochranu údajov spoločnosti ALD Automotive prostredníctvom webovej stránky dpo.ald@aldautomotive.com, a my vašu žiadosť vybavíme.