Sąlygos.

Ši ALD interneto svetainė yra informacinio pobūdžio, susijusi su automobiliais, o konkrečiai – su UAB „ALD Automotive“ dukterinės įmonės Lietuvoje teikiamomis išperkamosios nuomos ir automobilių parko valdymo paslaugomis.

Tai yra bendrosios sąlygos (toliau – Sąlygos), reglamentuojančios naudotojo (toliau – įvairios žodžio „jūs“ formos) prieigą prie „ALD International“ (toliau – ALD ir įvairios žodžio „mes“ formos) šioje svetainėje siūlomo turinio ir naudojimąsi juo.

„Société Anonyme“, kurios akcinis kapitalas yra € Nantero prekybos registro Nr. 417 689 395

Buveinės adresas: 1-3 Rue Eugène et Armand Peugeot, Corosa, 92500 Rueil-Malmaison, Prancūzija, PVM mok. kodas: FR81417689395

Teisinis atstovas: Tim Albertsen. Leidybos vadovas: Stephanie Jonville. Redakcijos vadovė: Virginie Vors. Kontaktinis asmuo:

Ši svetainė talpinama ALD serveriuose.

Profesiniai nuostatai.

ALD yra įgaliota Prancūzijos finansų kontroliuojančioji bendrovė, kurią prižiūri „Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution“ (toliau – ACPR: 4 place de Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex 09). Ją kontroliuoja „Autorité des Marchés Financiers“ (toliau – AMF) ir prižiūri Europos Centrinis Bankas (ECB).

Šios svetainės turinys.

ALD įsipareigoja dėti visas pastangas, kad užtikrintų, jog šioje svetainėje skelbiama informacija būtų tiksli ir aktuali. ALD pasilieka teisę bet kuriuo metu, be išankstinio įspėjimo, keisti šios svetainės turinį. Tačiau ALD negali garantuoti, kad čia pateikta informacija yra išsami arba kad jos nepakeis trečiasis asmuo (kenkimo programos — angl. malware). ALD neatsako už jokias kliūtis ar negalėjimą naudotis svetaine dėl interneto ryšio problemų.

ALD neatsako už jokius netiesioginius nuostolius ar žalą, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokią žalą ar nuostolius, atsiradusius iš kurio nors sandorio, sudaryto remiantis čia pateikta informacija, negautą pelną, verslo nuostolius ar bet kokius kitus nuostolius, atsiradusius dėl paslaugų nutraukimo, susijusio su interneto ryšio problemomis.

Be to, ALD neatsako už jokio veiksnio pasekmes, kurių ji negalėjo kontroliuoti, nei už galimus nuostolius ar žalą svetainės naudotojų techninei aplinkai, įskaitant, bet neapsiribojant, aparatinę, programinę ar bet kokią kitą įrangą, naudojamą prieigai prie šios svetainės arba siekiant pasinaudoti joje teikiamomis Paslaugomis ir (arba) pateikta informacija.

Informacija apie finansines priemones.

Potenciali informacija ar medžiaga apie finansines priemones šioje svetainėje pateikiama tik bendriems informaciniams tikslams ir neturėtų būti suprantama kaip raginimas ar pasiūlymas pirkti ar parduoti bet kokias finansines priemones arba bet kokio pobūdžio patarimo ar rekomendacijos, susijusios su tokiomis finansinėmis priemonėmis, pakaitalas.

ALD neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius ar žalą, kurią tiesiogiai ar netiesiogiai gali patirti bet kuris interneto svetainės lankytojas ar kitas asmuo, susipažinęs su svetainėje pateikta medžiaga. Asmenų, norinčių gauti informacijos apie ALD prekes ar paslaugas, prašome susisiekti su ALD ir gauti norminį informacinį dokumentą (jei taikoma) bei bet kokią kitą svarbią informaciją apie prieinamumą, sąlygas ir kainas.

Perspėjimas asmenims, kurie nėra (Lietuvos) gyventojai.

Prieiga prie šioje svetainėje pateiktos informacijos ir prekių gali būti apribota tam tikriems asmenims ar valstybėms, išskyrus Lietuvą. Jokia paslauga ar prekė nėra skirta gyventojams tų šalių, kuriose šios paslaugos ir prekės yra draudžiamos: kiekvienas asmuo, ketinantis užsisakyti prekių ir (arba) paslaugų, turėtų kartu su savo patarėju įvertinti, ar jo (jos) teisinė ir finansinė situacija leidžia tai daryti.

Intelektinė nuosavybė.

Visą šią svetainę reglamentuoja Prancūzijos Respublikos ir tarptautiniai teisės aktai dėl autorių teisių, prekių ženklų ir duomenų bazių teisės bei intelektinės nuosavybės apskritai, kurie taikomi tiek jos formai (redakcijos pasirinkimai, išdėstymas, temos, prieigos prie duomenų priemonės, demonstracija ir kt.), tiek jos turiniui (tekstas, vaizdinė medžiaga ir kt.). Bet koks viso ar dalies šios svetainės turinio atgaminimas, atvaizdavimas, platinimas ar pakartotinis platinimas bet kurioje laikmenoje ar bet kokiomis priemonėmis (įskaitant, bet neapsiribojant, padėjimas į podėlį, kadravimas), taip pat bet koks pardavimas, perpardavimas, retransliavimas ar bet koks kitas veiksmas, kuriuo siekiama padaryti šį turinį prieinamą kokiam nors trečiajam asmeniui bet kokiu būdu, yra draudžiamas, išskyrus turint išankstinį rašytinį leidybos vadovo sutikimą. Šių apribojimų nesilaikymas yra intelektinės nuosavybės teisių pažeidimas, užtraukiantis civilinę ir baudžiamąją atsakomybę pažeidėjui.

Svetainės turinį leidžiama atgaminti tik popieriniu formatu ir laikantis šių sąlygų: griežtai asmeniniais tikslais, išlaikant atgamintų dokumentų vientisumą arba pateikiant trumpą citatą su aiškia ir įskaitoma šaltinio nuoroda, pavyzdžiui, pagal šį šabloną: „Ištraukos iš xxx svetainės. Visos teisės priklauso ALD grupei.“

Svetainėje pateikti prekių ženklai saugomi: jų atgaminimas ar naudojimas yra draudžiamas.

Hiperteksto nuorodos: ALD neatsako už hiperteksto nuorodas į kitas svetaines, ypač už susietų svetainių turinį.

ALD neatsako už hiperteksto nuorodas į šią svetainę.

Asmens duomenys.

Apsilankymo svetainėje metu ALD, kaip duomenų valdytojas, siekdama apsaugoti jūsų privatumą, gali tvarkyti jūsų asmens duomenis, ypač naudodama formas, kontaktinį puslapį ir kitus asmens duomenų rinkimo būdus.

Asmens duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, gavus jūsų sutikimą arba jei duomenų tvarkymas grindžiamas jūsų sutikimu, sutarties vykdymu, teisėtais ALD interesais ir (arba) teisinės prievolės, kuri taikoma ALD, laikymusi.

Informaciją, susijusią su šiuo tvarkymu, rasite atitinkamai su savo navigacijos duomenimis:

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, prašyti juos ištaisyti ir ištrinti, teisę apriboti duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą galiojančiuose teisės aktuose nustatytomis sąlygomis; šios teisės įgyvendinamos šiuo el. pašto adresu: dpo.ald@aldautomotive.com.

Turite teisę pateikti skundą Nacionalinei informatikos ir laisvių komisijai (CNIL), kuri yra priežiūros institucija, atsakinga už pareigų, susijusių su asmens duomenimis, laikymąsi.

Saugumas.

Ši svetainė apsaugota aukšto lygio techninio saugumo priemonėmis, ji yra nuolat stebima. Algoritmai ir mechanizmai, naudojami Jūsų susirašinėjimui su ALD bei su Jumis susijusiai informacijai apsaugoti, atitinka galiojančius Prancūzijos Respublikos teisės aktus.

Žalos atlyginimas.

Jūs atlyginsite žalą ALD ir visoms jos dukterinėms bei susijusioms bendrovėms (toliau – Partneriai) nuo bet kokių trečiosios šalies reikalavimų, pareikštų pareikalavus, ir nuo visų nuostolių, išlaidų, ieškinių, teismo procesų, pretenzijų, žalos, išlaidų (įskaitant pagrįstas teisines išlaidas ir sąnaudas) ar įsipareigojimų, kuriuos ALD tiesiogiai ar netiesiogiai patyrė ar patyrė dėl prieigos prie Svetainės ir naudojimosi ja arba dėl to, kad pažeidėte šias Sąlygas ar jų nesilaikėte.

Prieigos prie šios svetainės ir naudojimosi ja sustabdymas ir nutraukimas.

ALD gali sustabdyti prieigą prie šios svetainės ir naudojimąsi ja i) remonto ir techninės priežiūros darbams atlikti ir ii) siekdama atnaujinti ir (arba) pakeisti turinį ir iii) tuo atveju, jei manome, kad jūs arba asmuo, kuriam atskleidėte savo slaptažodį, pažeidžia arba gali pažeisti šias Sąlygas.

ALD gali nutraukti prieigą prie šios svetainės ir naudojimąsi ja, jei ALD dėl bet kokios priežasties nustoja siūlyti šią svetainę.

ALD dės visas pastangas, kad kuo greičiau jus informuotų ir nurodytų nutraukimo priežastį. Tokiu atveju jūs vis dar turite teisę susisiekti su svetainės administratoriumi.

Bet kuriuo atveju jūs neturite teisės į jokį žalos atlyginimą ar finansinę kompensaciją dėl jokios priežasties.

Bendroji informacija.

Taikytina teisė ir jurisdikcija. Šią svetainę reglamentuoja ir ji aiškinama pagal Prancūzijos įstatymus, ir jūs sutinkate su išimtine Prancūzijos Nantero teismo jurisdikcija.

Atskiriamumas. Šios sąlygos yra atskiros, todėl jei bet kuris kompetentingos jurisdikcijos teismas nustato, kad kuri nors nuostata yra neteisėta arba neįgyvendinama, tokia nuostata laikoma išbraukta, nedarant poveikio likusioms šių sąlygų nuostatoms.

Perleidimas. Įsipareigojate, kad neperleisite, neperparduosite, nenuomosite ar kitaip neperduosite savo teisių ar įsipareigojimų pagal šias Sąlygas. Bet kokiu būdu pažeidus šį apribojimą, neatsižvelgiant į, ar jo rezultatas buvo sėkmingas, ar ne, ALD nedelsdama nutrauks Paslaugų teikimą. ALD savo nuožiūra gali visas šias Sąlygas arba jų dalį perduoti bet kuriai trečiajai šaliai.

Visas susitarimas. Šios Sąlygos yra visas šalių susitarimas dėl jų dalyko ir pakeičia visus ankstesnius žodinius, aiškiai išreikštus ar numanomus šalių pranešimus, susitarimus ir sutartis.

Jokių atsisakymų, susitarimų ar pareiškimų. Mūsų neveikimas dėl jūsų ar kitų asmenų padaryto pažeidimo nepanaikina mūsų teisės veikti dėl to pažeidimo vėlesniu metu ar atsiradus kitiem panašiems pažeidimams. Išskyrus atvejus, kurie aiškiai ir konkrečiai numatyti Sąlygose, jokie pareiškimai, sutikimai, atsisakymai ar kiti ALD ar bet kurio iš jos Partnerių veiksmai ar neveikimas nelaikomi teisiškai privalomais ALD ar bet kuriam iš Partnerių.