DUOMENŲ PRIVATUMO POLITIKA

Duomenų apsauga yra pagrindinė ALD Automotive UAB ir „ALD“ SA, kuriai priklauso ALD Automotive UAB, atsakomybė. Jau kurį laiką šiam klausimui mes teikiame prioritetą ir įgyvendinome svarbius principus, kurie yra ypatingai susiję su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau – BDAR).

Europos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo yra taikomas nuo 2018 m. gegužės 25 d. (toliau – BDAR).

Su BDAR siekiama padidinti visų Europos Sąjungos ir kitų subjektų informuotumą įvairiais klausimais, susijusiais su asmens duomenų valdymu, naudojimu ir saugojimu.

Šia tvarka, ALD Automotive UAB duomenų privatumo politika siekiama paaiškinti, kaip mes renkame, saugome, naudojame ir atskleidžiame jūsų asmeninę informaciją, kai naudojatės mūsų produktais ir paslaugomis, mūsų svetainėmis arba bendraujate su ALD Automotive UAB.

Ši politika yra skirta paaiškinti mūsų praktiką privatumo klausimais.

1. Bendrieji principai.

„ALD Automotive“ supranta jūsų susirūpinimą dėl jūsų asmeninės informacijos konfidencialumo. Toliau aprašome, kaip mes gauname ir naudojame tokią informaciją, ir apibūdiname jūsų teises. Atidžiai perskaitykite šį dokumentą tam, kad su duomenų atskleidimu susijęs procesas būtų kuo teisingesnis, skaidresnis ir saugesnis.

Toliau nurodyti principai yra patys svarbiausi tvarkant jūsų asmeninę informaciją:

2. Apie mus.

Bendrovės pavadinimas: ALD Automotive UAB

Registracijos valstybė: Lietuva

Registracijos numeris: 300156575

Buveinės adresas: Eitminų g. 3, LT-12113 Vilnius, Lietuva

Kontaktiniai duomenys: el. paštas info.lt@aldautomotive.com;

tel. Nr. +370 5 24 777 60

Ši privatumo politika yra susijusi tik su duomenų tvarkymu, kurį atlieka ALD arba kai tai atlieka kiti asmenys ALD vardu. Nors mūsų svetainėse gali būti pateikiamos nuorodos į kitas trečiųjų šalių svetaines, mes neprisiimame jokios atsakomybės už tų trečiųjų šalių politiką, susijusią su bet kokiais asmens duomenimis ar jų surinkimu bei tvarkymu.

3. Kaip mes naudojame jūsų asmens duomenis ir kokie asmens duomenys yra naudojami.

3.1. Asmens duomenys, kuriuos mes renkame ir tvarkome, skirsis pagal mūsų santykius su jumis, nes mes renkame tik tokius duomenis, kokių reikia siekiant teikti mūsų paslaugas. Mes renkame asmens duomenis, susijusius su septyniomis asmenų grupėmis:

3.2. Klientų savininkai, aukščiausio lygio vadovai ir teisėti atstovai

Asmens duomenys, kuriuos galime rinkti iš jūsų

Mes renkame toliau nurodytus asmens duomenis, susijusius su galutiniais faktiškais savininkais, aukščiausio lygio vadovais ir teisiniais kiekvieno mūsų kliento atstovais:

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Mes renkame šiuos duomenis, kad galėtume atlikti kreditavimo informacijos ir atrankinius patikrinimus, kad užtikrintume savo klientų kreditingumą ir gerą reputaciją, kaip nurodyta toliau:

Teisėti pagrindai

Mes taip pat galime naudoti jūsų asmens duomenis siekiant analizuoti mūsų procesus ir procedūras, kad nustatytume ir įgyvendintume būdus, kuriais remdamiesi galėtume pagerinti ir supaprastinti mūsų teikiamas paslaugas.

Dėl tokio tvarkymo mes remsimės toliau nurodytais teisėtais pagrindais: sutarties vykdymas, teisiniai įsipareigojimai, teisėti interesai (jūsų kreditingumo nustatymas ir sukčiavimo prevencija) ir, kai kuriais atvejais, teisiniai reikalavimai.

3.3. Klientų kontaktai

Asmens duomenys, kuriuos galime rinkti iš jūsų

Mes renkame šiuos asmens duomenis, susijusius su klientų personalu, atsakingu už klientų santykių su mumis valdymą:

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Mes renkame šią informaciją susirašinėjimo tikslais, kai tai yra susiję su mūsų paslaugų teikimu jums. Šią informaciją taip pat galime naudoti analizuodami savo procesus ir procedūras, kad nustatytume ir įgyvendintume būdus, kuriais galėtume pagerinti ir supaprastinti mūsų paslaugų teikimo procesą.

Teisėti pagrindai

Dėl tokio tvarkymo mes remsimės toliau nurodytais teisėtais pagrindais: Sutarties vykdymas, teisėti interesai (bendravimas su jumis teikiant mūsų paslaugas) ir, kai kuriais atvejais, teisiniai reikalavimai.

3.4. Paskirti vairuotojai

Asmens duomenys, kuriuos galime rinkti iš jūsų

Mes renkame šiuos asmens duomenis, susijusius su mūsų kliento paskirtais vairuotojais (tiek iš kliento, tiek iš paskirtų vairuotojų, tiek iš bet kurios trečiosios šalies):

Kaip ir kodėl mes tvarkome jūsų (paskirto vairuotojo) asmens duomenis

Toliau pateikiama santrauka apie jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus, trečiąsias šalis, kurioms jie gali būti atskleidžiami, ir teisėtus pagrindus, kuriais galime remtis juos tvarkydami:

Teisėti pagrindai: teisėti interesai (bendravimas su jumis teikiant mūsų paslaugas) ir, kai kuriais atvejais, teisiniai reikalavimai.

Šiuo tikslu asmens duomenimis galima dalintis su jūsų darbdaviu (mūsų klientu), transporto priemonės gamintoju ir (arba) bet kuriuo atitinkamu pardavėju.

Teisėtas pagrindas: teisėti interesai (siekiant nuolat tobulinti mūsų teikiamas paslaugas)

Šiuo tikslu asmens duomenys gali būti atskleidžiami jūsų darbdaviui (mūsų klientui) ir bet kuriam atitinkamam platintojui.

Teisėti pagrindai: teisiniai įsipareigojimai, teisėti interesai (kad galėtume įvykdyti savo, kaip registruoto transporto priemonės savininko, įsipareigojimus ir teikiant paslaugas), o tam tikrais atvejais – teisiniai reikalavimai.

Šiuo tikslu asmens duomenys gali būti atskleidžiami jūsų darbdaviui (mūsų klientui).

Teisėti pagrindai: teisiniai įsipareigojimai, teisėti interesai (kad galėtume vykdyti savo, kaip registruoto transporto priemonės savininko, įsipareigojimus ir teikiant paslaugas) ir teisiniai reikalavimai.

Tuo tikslu asmens duomenys gali būti atskleidžiami atitinkamoms viešosioms ar privačioms įstaigoms, atsakingoms už automobilių stovėjimo tvarkymą, jūsų darbdaviui (mūsų klientui), kad jis galėtų su jumis komunikuoti, ir (arba) baudų valdymo tarnyboms, jei būtų paskirta bauda.

Teisėti pagrindai: kalbant apie informaciją, susijusią su sveikata, ar informaciją, susijusią su bet kokia veikla, kuri prilygsta ar gali būti prilyginta administraciniam nusižengimui, mes remsimės jūsų aiškiai suteiktu sutikimu, kurį iš jūsų gaus darbdavys. Priešingu atveju mes pasikliausime teisiniais įsipareigojimais, teisėtais interesais (kad galėtume įvykdyti savo, kaip registruoto transporto priemonės savininko, įsipareigojimus ir teikiant paslaugas) ir teisiniais reikalavimais.

Tuo tikslu asmens duomenys gali būti atskleidžiami teisėsaugos institucijoms, draudikams ar nukentėjusioms šalims, įvykus nelaimei ar gavus atitinkamą reikalavimą. Tai gali apimti specialių kategorijų asmens duomenų (sveikatos informacijos), su nusikalstama veikla susijusių duomenų ir (arba) informacijos apie bet kokios transporto priemonei padarytos žalos duomenų tvarkymą.

Teisėti pagrindai: teisėti interesai (kad galėtume vykdyti savo, kaip registruoto transporto priemonės savininko, įsipareigojimus ir teikiant paslaugas), ir, kai kuriais atvejais, teisiniai reikalavimai;

Šiuo tikslu asmens duomenys gali būti atskleidžiami jūsų darbdaviui (mūsų klientui), pristatymo ir atsiėmimo agentams, prekiautojams ir pakaitinių transporto priemonių tiekėjams.

Šiuo tikslu asmens duomenys gali būti atskleidžiami su išieškojimu susijusiems agentams, teisėsaugos institucijoms, teisiniams patarėjams, jūsų darbdaviui (mūsų klientui) ir skolų išieškojimo / sekimo agentūroms.

Tais atvejais, kai jūsų darbdavys (mūsų klientas) paprašė šios papildomos paslaugos, šiuo tikslu galime dalintis asmens duomenimis su remonto paslaugų teikėjais, pardavėjais, gamintojais, pakeičiamų transporto priemonių tiekėjais arba jūsų darbdaviu (mūsų klientu). Tai gali apimti informaciją apie bet kokią transporto priemonei padarytą žalą.

Jei prašote mūsų suaktyvinti bet kurią gamintojo teikiamą prijungtos transporto priemonės paslaugą, jūsų asmens duomenys gali būti bendrinami tiek su mumis, tiek su transporto priemonės gamintoju. Jūs esate atsakingas už bet kokių asmens duomenų ištrynimą iš bet kurios transporto priemonės sistemos ir už prieigos prie bet kokios gamintojo teikiamos prijungtos transporto priemonės paslaugos nutraukimą prieš grąžindami transporto priemonę mums. Taip pat atminkite, kad visais atvejais negausime diagnostinės informacijos iš tokių tarnybų, todėl paskirtajam vairuotojui tenka atsakomybė pranešti mums, ar su mūsų transporto priemonėmis kažkas yra negerai.

3.5. Vartotojai (privatūs asmenys)

Asmens duomenys, kuriuos galime rinkti iš jūsų

Mes renkame šiuos su klientais (vartotojais) susijusius asmens duomenis:

Kaip ir kodėl mes tvarkome jūsų (paskirto vairuotojo) asmens duomenis

Toliau pateikiama santrauka apie jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus, trečiąsias šalis, kurioms jie gali būti atskleidžiami, ir teisėtus pagrindus, kuriais galime remtis juos tvarkydami:

Mes renkame šiuos duomenis, kad galėtume atlikti kreditavimo informacijos patikras ir atrankinius patikrinimus, kad užtikrintume savo klientų kreditingumą ir gerą reputaciją.

Teisėti pagrindai:sutarties vykdymas, teisiniai įsipareigojimai, teisėti interesai (jūsų kreditingumo nustatymas ir sukčiavimo prevencija) ir, kai kuriais atvejais, teisiniai reikalavimai.

Teisėti pagrindai: teisėti interesai (bendravimas su jumis teikiant mūsų paslaugas) ir, kai kuriais atvejais, teisiniai reikalavimai.

Šiuo tikslu asmens duomenys gali būti atskleidžiami transporto priemonės gamintojams ir (arba) bet kuriam atitinkamam pardavėjui.

Teisėtas pagrindas: teisėti interesai (skatinantys nuolat tobulinti mūsų paslaugas).

Teisėti pagrindai: teisiniai įsipareigojimai, teisėti interesai (kad galėtume įvykdyti savo, kaip registruoto transporto priemonės savininko, įsipareigojimus ir teikiant paslaugas), o tam tikrais atvejais – teisiniai reikalavimai.

Teisėti pagrindai: teisiniai įsipareigojimai, teisėti interesai (kad galėtume vykdyti savo, kaip registruoto transporto priemonės savininko, įsipareigojimus ir teikiant paslaugas) ir teisiniai reikalavimai.

Tuo tikslu asmens duomenys gali būti atskleidžiami atitinkamoms viešosioms ar privačioms įstaigoms, atsakingoms už automobilių stovėjimo tvarkos ir (arba) baudų valdymo paslaugų valdymą, jei yra paskiriama bauda.

Teisėti pagrindai: Kalbant apie informaciją, susijusią su sveikata, ar informaciją, susijusią su bet kokia veikla, kuri prilygsta ar gali būti prilyginta administraciniam nusižengimui, mes pasikliausime teisiniais įsipareigojimais ir teisėtais interesais (kad galėtume vykdyti savo, kaip registruoto transporto priemonės savininko, įsipareigojimus ir paslaugų teikimo eigą) ir teisinius reikalavimus.

Tuo tikslu asmens duomenys gali būti atskleidžiami teisėsaugos institucijoms, draudikams ar nukentėjusioms šalims, įvykus nelaimei ar gavus atitinkamą reikalavimą. Tai gali apimti specialių kategorijų asmens duomenų (sveikatos informacijos), administracinio elgesio duomenų ir (arba) informacijos apie bet kokios transporto priemonei padarytos žalos tvarkymą.

Teisėti pagrindai: teisėti interesai (kad galėtume vykdyti savo, kaip registruoto transporto priemonės savininko, įsipareigojimus ir teikiant paslaugas), ir, kai kuriais atvejais, teisiniai reikalavimai;

Šiuo tikslu asmens duomenys gali būti atskleidžiami mūsų pristatymo ir atsiėmimo agentams, prekiautojams ir keičiamų transporto priemonių tiekėjams.

Šiuo tikslu asmens duomenimis gali būti dalijamasi su išieškojimo agentais, teisėsaugos institucijomis, teisiniais patarėjais ir skolų išieškojimo / sekimo agentūromis.

Tais atvejais, kai paprašote šios papildomos paslaugos, šiuo tikslu galime atskleisti asmens duomenis remonto paslaugų teikėjams, pardavėjams, gamintojams ar pakeičiamų transporto priemonių tiekėjams. Tai gali apimti informaciją apie bet kokią transporto priemonei padarytą žalą.

Jei prašote mūsų suaktyvinti bet kurią gamintojo teikiamą prijungtos transporto priemonės paslaugą, jūsų asmens duomenys gali būti bendrinami tiek su mumis, tiek su transporto priemonės gamintoju. Jūs esate atsakingas už bet kokių asmens duomenų ištrynimą iš bet kurios transporto priemonės sistemos ir už prieigos prie bet kokios gamintojo teikiamos prijungtos transporto priemonės paslaugos nutraukimą prieš grąžindami transporto priemonę mums. Taip pat atminkite, kad visais atvejais negausime diagnostinės informacijos iš tokių tarnybų, todėl jums tenka pareiga mums pranešti, ar su mūsų transporto priemonėmis kažkas yra negerai.

3.6. Aukščiausio lygio tiekėjų vadovai, teisiniai atstovai ir kontaktiniai asmenys

Asmens duomenys, kuriuos galime rinkti apie aukščiausio lygio tiekėjų vadovus ir teisinius atstovus

Mes renkame toliau nurodytus asmens duomenis, susijusius su galutiniais faktiškais savininkais, aukščiausio lygio vadovais ir teisiniais kiekvieno mūsų kliento atstovais:

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Mes renkame šiuos duomenis, kad galėtume atlikti kreditingumo patikras, siekiant užtikrinti gerą tiekėjų būklę, kaip yra nurodyta toliau:

Teisėti pagrindai

Mes taip pat galime naudoti jūsų asmens duomenis siekiant analizuoti mūsų procesus ir procedūras, kad nustatytume ir įgyvendintume būdus, kuriais remdamiesi galėtume pagerinti ir supaprastinti mūsų teikiamas paslaugas.

Dėl tokio tvarkymo mes remsimės toliau nurodytais teisėtais pagrindais: Sutarties vykdymas, teisiniai įsipareigojimai, teisėti interesai (sukčiavimo prevencija) ir, kai kuriais atvejais, teisiniai reikalavimai.

Asmens duomenys, kuriuos galime rinkti apie tiekėjų kontaktinius asmenis

Mes renkame šiuos asmens duomenis, susijusius su mūsų tiekėjų darbuotojais, kurie yra atsakingi už tiekėjų santykių su mumis valdymą:

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Mes renkame šią informaciją susirašinėjimo tikslais, kai tai yra susiję su bendradarbiavimu su mūsų tiekėju. Šią informaciją taip pat galime naudoti analizuodami savo procesus ir procedūras, kad nustatytume ir įgyvendintume būdus, kuriais galėtume pagerinti ir supaprastinti mūsų paslaugų teikimo procesą.

Teisėti pagrindai

Dėl tokio tvarkymo mes remsimės toliau nurodytais teisėtais pagrindais: Sutarties vykdymas, teisėti interesai (bendravimas su jumis bendradarbiaujant su mūsų tiekėju) ir, kai kuriais atvejais, teisiniai reikalavimai.

4. Specialių kategorijų asmens duomenų ir su nusikalstama veikla susijusių duomenų tvarkymas

Kai kurios asmens duomenų rūšys laikomos jautriomis ir joms suteikiama didesnė apsauga pagal duomenų apsaugos teisės aktus. Tai apima:

Paprastai mes netvarkome Specialių asmens duomenų kategorijų ar su nusikalstama veikla susijusių duomenų. Tačiau, kad galėtume vykdyti savo, kaip registruoto transporto priemonės savininko, įsipareigojimus ir veiksmingai teikti paslaugas, mums gali tekti tvarkyti neskelbtiną informaciją apie vairuotojus tokiais apribotais atvejais:

Ši sveikatos informacija gali būti atskleidžiama teisėsaugos institucijoms, draudikams ar paveiktoms šalims nelaimingo įvykio atveju arba gavus atitinkamą teisinį reikalavimą.

Šiuo tikslu asmens duomenys gali būti atskleidžiami teisėsaugos institucijoms ar teismams, siekiant suteikti informaciją, kaip jums išnuomota transporto priemonė yra susijusi su atitinkamu įvykiu.

Mes neapdorojame aukščiau nurodytos informacijos jokiomis kitomis priemonėmis ar kitais tikslais.

5. Kiek laiko mes saugome jūsų asmeninę informaciją.

Asmens duomenis ALD Automotive UAB saugo aktyvioje bazėje tiek laiko, kiek yra būtina jų tikslui pasiekti.

Todėl saugojimo laikotarpį iš pradžių nustato ALD Automotive UAB, atsižvelgdama į veiklos poreikius, būtinus kiekvienai nuomos sutarčiai įvykdyti, ir atsižvelgdama į bet kokias vietinės duomenų apsaugos institucijos rekomendacijas.

Tačiau tam tikrus ilgesnius saugojimo laikotarpius gali lemti teisėkūros ir reguliavimo tekstai. Kai kurie įstatymai taip pat reikalauja, kad dokumentai / informacija, kuriuose yra asmens duomenų, būtų saugomi tam tikrą laiką įrodinėjimo tikslais arba numatant galimai atsiradusį teisminį ginčą tol, kol sueis atitinkamo veiksmo senaties terminas. Pavyzdžiui, bendras civilinių ieškinių senaties terminas yra dešimt metų. Todėl ALD yra įpareigota saugoti tam tikrus asmens duomenis pasibaigus nuomos sutarčių galiojimo terminui, nors tokie duomenys ir nebėra naudingi, tai atliekant vadinamųjų tarpinių archyvų pavidalu.

Bylos nagrinėjimo atveju mes galime saugoti jūsų asmeninę informaciją iki tokių teisinių veiksmų pabaigos, įskaitant galimus apskundimo terminus. Tuomet mes tokią informaciją ištrinsime arba archyvuosime pagal galiojančiuose įstatymuose numatytus reikalavimus.

Pasibaigus šiems laikotarpiams, asmens duomenys yra:

6. Su kuo ALD Automotive UAB gali dalintis jūsų asmens duomenimis.

ALD supranta, kad nenorite, kad mes be jūsų sutikimo tiesiogiai perduotume jūsų asmeninę informaciją trečiosioms šalims jų pačių rinkodaros tikslais. Tačiau ALD kartais turi pasitelkti partnerius ar duomenų tvarkytojus, kad suteiktų jums būtinas paslaugas ir geresnę patirtį dėl aukščiau aprašytų tikslų. Todėl mes **ribojame dalijimąsi **jūsų asmenine informacija pagal poreikį žinoti toliau nurodyta tvarka:

7. Asmens duomenų eksportas už EEE ribų.

Visos ALD duomenų bazės yra Europos Sąjungoje. Tačiau ALD gali perduoti jūsų asmens duomenis iš Europos į šalis, kurios yra Europos ekonominėje erdvėje arba už jos ribų. Šalys, nepriklausančios EEE, gali nesuteikti tokio lygio apsaugos, kokia yra užtikrinama EEE. Jei perduosime jūsų asmens duomenis už EEE ribų, užtikrinsime, kad būtų užtikrintas tinkamas jūsų asmens duomenų tvarkymo apsaugos lygis.

Tačiau Europos Komisija yra patvirtinusi, kad kai kurios EEE nepriklausančios šalys iš esmės užtikrina duomenų apsaugą, kuri prilygsta EEE duomenų apsaugos įstatymuose nustatytiems reikalavimams, todėl nereikia jokių papildomų apsaugos priemonių eksportuojant asmens duomenis į šias valstybes. Šios šalys yra išvardytos internete adresu:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en

8. Jūsų teisės.

Siekiant apsaugoti duomenų subjektus, susijusius su asmens duomenų tvarkymu, BDAR įgyvendino toliau nurodytas asmenų teises. Toliau pateikiamos aptartos asmenų teisės:

Duomenų subjekto teisėsTeisės aprašymasBDAR straipsnis
Prieigos teisėGalite gauti informaciją, susijusią su jūsų asmens duomenų apdorojimu, ir tokių asmens duomenų kopiją. Jei pateiksite tokį prašymą, mes suteiksime jums visą informaciją apie tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, gavėjų kategorijas, duomenų saugojimo terminą, jūsų teises, jei tai yra būtina, ištaisyti, ištrinti ar apriboti prieigą prie atitinkamų duomenų.15 straipsnis
Ištaisymo teisėJeigu manote, kad jūsų asmens duomenys netikslūs arba neišsamūs, galite prašyti mūsų atitinkamai šiuos duomenis pakoreguoti16 straipsnis
Teisė prašyti ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam)Galite reikalauti ištrinti savo asmens duomenis tiek, kiek tai leidžia atitinkami įstatymai17 straipsnis
Tvarkymo sustabdymo teisėGalite prašyti apriboti savo asmeninės informacijos naudojimą18 straipsnis
Duomenų perkeliamumo teisėJei tai teisiškai yra taikoma, jūs turite teisę, kad mums pateikti jūsų asmens duomenys būtų sugrąžinti suprantama forma.20 straipsnis
Prieštaravimo teisėGalite prieštarauti savo asmens duomenų apdorojimui tam tikrai jūsų situacijai taikomais pagrindais Jūs turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, susijusį su tokio tipo rinkodara.21 straipsnis

Atminkite, kad bet kuriuo metu turite teisę pateikti skundą kompetentingai vietos priežiūros institucijai, tačiau maloniai prašome iš pradžių tokį skundą perduoti mums.

9. Saugumas ir duomenų saugojimas.

Negalima užtikrini, kad bet koks duomenų perdavimas internetu ar per svetainę bus apsaugotas nuo įsibrovimo. Tačiau, siekdami užtikrinti sąžiningą ir skaidrų duomenų tvarkymą, atsižvelgdami į mūsų tvarkymo veiklą, priimsime atitinkamas asmens duomenų tvarkymo procedūras, įskaitant technines ir organizacines įgyvendinimo priemones, kuriose bus atsižvelgiama į galimą žalą, ir ištaisomus tvarkomų asmens duomenų netikslumus, siekiant sumažinti klaidų riziką ir užtikrinti tai, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi sąžiningai ir saugiai.

Visa informacija, kurią mums pateikiate, yra saugoma mūsų tinkamai apsaugotuose serveriuose. Jei mes jums suteikėme (arba jūs pasirinkote) slaptažodį, leidžiantį pasiekti tam tikras mūsų svetainės ar programos dalis, jūs esate atsakingi už šio slaptažodžio konfidencialumą. Mes prašome jūsų niekam neatskleisti savo slaptažodžio.

Mes elgsimės su visa jūsų informacija konfidencialiai ir stengsimės imtis visų pagrįstų veiksmų, kad jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti, kai jie bus perkelti į mūsų sistemas. Mes imamės tinkamos duomenų rinkimo, saugojimo ir apdorojimo praktikos bei saugumo priemonių, kad jus apsaugotume nuo neteisėtos prieigos prie jūsų asmens duomenų ir mūsų svetainėje bei susijusiose duomenų bazėse saugomų duomenų, jų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo.

Visa informacija, kurią mums pateikiate, yra saugoma mūsų pačių arba mūsų tiekėjų saugiuose serveriuose ir yra prieinama bei naudojama laikantis mūsų saugumo politikos ir standartų. Mes prašome jūsų:

10. Slapukų politika ir svetainės.

ALD Automotive UAB gali rinkti duomenis per slapukus, kad pagerintų naudotojo naršymo patirtį. Slapukai, be kitų žymeklių, naudojami nuostatoms ir nustatymams išsaugoti, siekiant sutaupyti laiko, įgalinti prisijungimą, kovoti su sukčiavimu, analizuoti svetainės veikimą ir nuomininko teikiamas paslaugas bei rinkti apsilankymų statistiką.

Daugiau informacijos galite rasti mūsų slapukų politikoje.

11. Šios privatumo politikos atnaujinimai.

Mes galime periodiškai keisti šią privatumo politiką, kad ji atitiktų bet kokias naujas taisykles, todėl reguliariai ją peržiūrėkite. Jei pakeisime šią privatumo politiką, mes apie tai pranešime, pateikdami atitinkamą pranešimą mūsų svetainės pagrindiniame puslapyje. Šis pranešimas paskutinį kartą buvo atnaujintas 2024 m. kovo 6 d.

12. Kaip susisiekti su mumis.

Jei turite klausimų, susijusių su šiuo pranešimu ar jūsų asmeninių duomenų naudojimu, susisiekite su mumis adresu info.lt@aldautomotive.com.