Noteikumi.

Šī ALD publicētā tīmekļa vietne ir informācijas vietne, kas saistīta ar automašīnām un automobiļiem kopumā, un jo īpaši ar pilna servisa operatīvo līzingu (nomu) un autoparku pārvaldību, ko nodrošina ALD meitasuzņēmums Latvijā – SIA “ALD Automotive”.

Šie ir vispārīgie noteikumi (Noteikumi), kas reglamentē lietotāja (Jūs, Jūsu jeb Jums) piekļuvi un izmantošanu saturam, ko “ALD International” (ALD, mēs, mūs, mūsu) piedāvā šajā tīmekļa vietnē.

Francijas kapitālsabiedrība ar pamatkapitālu € Nanterre Tirdzniecības reģistra Nr. 417 689 395

Juridiskā adrese: 1-3 Rue Eugène et Armand Peugeot, Corosa, 92500 Rueil-Malmaison, Francijas PVN maksātāja reģistrācijas Nr.: FR81417689395

Juridiskā pārstāvība: Tims Albertsens (Tim Albertsen) Publikāciju vadītājs: Stefānija Džonvilla (Stephanie Jonville) Redakcijas vadītāja: Viržīnija Vorsa (Virginie Vors) Kontaktpersona:

Šī tīmekļa vietne tiek mitināta ALD serveros.

Profesionālie noteikumi.

ALD ir pilnvarota Francijas finanšu kontrolakciju sabiedrība, ko uzrauga Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR: 4 place de Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex 09), kuru kontrolē Autorité des Marchés Financiers (AMF) un kura atrodas Eiropas Centrālās bankas (ECB) uzraudzībā.

Tīmekļa vietnes saturs.

ALD dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka šajā tīmekļa vietnē attēlotā informācija ir precīza un atjaunināta. ALD patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma labot šīs tīmekļa vietnes saturu. Tomēr ALD nespēj garantēt, ka šeit sniegtā informācija ir pilnīga vai trešā persona to nepārveidos (ļaunatūra). ALD nav atbildīga par jebkādām grūtībām vai neiespējamību piekļūt tīmekļa vietnei interneta savienojuma problēmu dēļ.

ALD nav atbildīga par jebkādiem netiešiem sekojošiem zaudējumiem vai bojājumiem, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar: jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas rodas no jebkura darījuma, kas veikts, pamatojoties uz šeit sniegto informāciju, par peļņas zaudējumiem, uzņēmējdarbības zaudējumiem vai jebkādiem citiem zaudējumiem, kas rodas no pakalpojuma pārtraukuma interneta savienojuma problēmas dēļ.

Turklāt ALD neuzņemas atbildību ne par tādu faktoru rezultātiem, kas nav viņu kontrolē, ne par iespējamiem zaudējumiem vai bojājumiem tīmekļa vietnes lietotāju tehniskajā vidē, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar aparatūru, programmatūru vai jebkuru citu izmantoto aprīkojumu. lai piekļūtu šai tīmekļa vietnei vai izmantotu šeit sniegtos pakalpojumus un/vai informāciju.

Informācija par finanšu instrumentiem.

Potenciālā informācija vai materiāli par finanšu instrumentiem šajā tīmekļa vietnē ir sniegti tikai vispārīgas informācijas nolūkā, un tie nav uzskatāmi par aicinājumu vai piedāvājumu pirkt vai pārdot finanšu instrumentus, kā arī neaizstāj jebkāda veida konsultācijas vai ieteikumus attiecībā uz šādiem finanšu instrumentiem.

ALD neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas tieši vai netieši var rasties jebkuram tīmekļa vietnes apmeklētājam vai citai personai, kura piekļūst tīmekļa vietnes materiāliem. Ikviena persona, kas vēlas iegūt informāciju par ALD produktiem vai pakalpojumiem, tiek aicināta sazināties ar ALD, lai saņemtu normatīvo informācijas dokumentu (attiecīgā gadījumā) un citu būtisku informāciju par pieejamību, noteikumiem un cenām.

Brīdinājums nerezidentiem (nerezidentiem Latvijā).

Piekļuve šajā tīmekļa vietnē sniegtajai informācijai un produktiem var būt ierobežota gan no valstīm, kas nav Latvija, gan atsevišķām personām. Neviens no pakalpojumiem un produktiem nav paredzēts personām no valstīm, kuras aizliedz šos pakalpojumus un produktus: Katrai personai, kuru interesē produktu/pakalpojumu abonēšana, kopā ar savu padomdevēju jānovērtē, vai to atļauj tā juridiskais un fiskālais statuss.

Intelektuālais īpašums.

Visu šo tīmekļa vietni regulē Francijas un starptautiskie tiesību akti par autortiesībām, preču zīmju un datubāzu likumiem un intelektuālo īpašumu kopumā, jo tie ir piemērojami tā formai (redakcijas izvēle, izkārtojums, temati, līdzekļi piekļuvei datiem, attēlojums u. tml.), un tā saturu (teksti, attēli u. tml.). Jebkura šīs tīmekļa vietnes satura pilnīga vai daļēja pavairošana, attēlošana, izplatīšana vai atkārtota izplatīšana jebkurā vidē vai jebkādā veidā (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar kešatmiņu, kadrēšanu), kā arī pārdošana, tālākpārdošana, retranslācija vai jebkura cita darbība, kuras mērķis ir padarīt šo saturu pieejamu trešām personām jebkādā veidā, ir aizliegta, izņemot publikācijas vadītāja iepriekšēju rakstveida atļauju. Šo ierobežojumu neievērošana nozīmē viltojumu, kas ietver viltotāja civiltiesisko un kriminālatbildību.

Pavairošana atļauta tikai papīra formātā, ja to izmanto tikai personīgiem mērķiem, ievērojot pavairoto dokumentu integritāti vai īsā citātā ar skaidru un salasāmu avota norādījumu, piemēram, šādā formā “Izraksts no vietnes xxx. Visas ALD grupas tiesības aizsargātas.”

Vietnē citētās preču zīmes ir aizsargātas: to pavairošana vai lietošana ir aizliegta.

Hiperteksta saites: ALD nav atbildīgs par hiperteksta saitēm uz citām tīmekļa vietnēm un jo īpaši par attiecīgo tīmekļa vietņu saturu.

ALD nav atbildīgs par hiperteksta saitēm uz šo tīmekļa vietni.

Personas dati.

Apmeklējot tīmekļa vietni, ALD kā pārzinis var apstrādāt Jūsu personas datus, lai aizsargātu Jūsu privātumu, jo īpaši izmantojot veidlapas, kontaktu lapu un citus personas datu vākšanas veidus.

Personas dati tiek apstrādāti ar automatizētiem līdzekļiem ar Jūsu piekrišanu vai ja apstrādes pamatā ir Jūsu piekrišana, līguma izpilde, ALD leģitīmās intereses un/vai ALD juridiskā pienākuma izpilde.

Informāciju, kas attiecas uz šo apstrādi saistībā ar Jūsu navigācijas datiem, Jūs atradīsiet:

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, lai tos labotu un dzēstu, tiesības ierobežot apstrādi, tiesības iebilst, kā arī tiesības uz datu pārnesamību, ievērojot piemērojamus noteikumos noteiktus nosacījumus no šīs e-pasta adreses: dpo.ald@aldautomotive.com

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) uzraudzības iestādē, kas atbild par pienākumu izpildi saistībā ar personas datiem.

Drošība.

Šo tīmekļa vietni aizsargā augsta līmeņa tehniskā drošība, kura nepārtraukti tiek uzraudzīta. Algoritmi un mehānismi, kas tiek izmantoti, lai aizsargātu Jūsu saziņu ar ALD un informāciju, kas attiecas uz Jums, atbilst spēkā esošajiem Francijas noteikumiem.

Atlīdzināšana.

Jūs apņematies atlīdzināt un pasargāt ALD un visus tās meitasuzņēmumus un saistītos uzņēmumus (Saistītie uzņēmumi) no jebkādām trešo personu prasībām pēc pieprasījuma, kas saistītas ar jebkādiem zaudējumiem, izmaksām, darbībām, tiesvedību, prasībām, zaudējumiem, izdevumiem (tostarp saprātīgām juridiskām izmaksām un izdevumiem) vai saistībām, kas tieši vai netieši radušās ALD sakarā ar piekļuvi Vietnei un tās izmantošanu vai šo Noteikumu pārkāpšanu vai neievērošanu.

Piekļuves šai vietnei un tās lietošanas apturēšana un pārtraukšana.

ALD var apturēt piekļuvi šai tīmekļa vietnei un tās lietošanu (i) remontdarbu un apkopes darbu veikšanai un (ii) lai laiku pa laikam atjauninātu un/vai mainītu Saturu un (iii) ja mēs uzskatām, ka Jūs vai kāds, kam Jūs atklājat savu paroli, pārkāpjat vai varētu pārkāpt šos Noteikumus.

ALD var pārtraukt piekļuvi šai tīmekļa vietnei un tās izmantošanu, ja ALD jebkāda iemesla dēļ pārtrauc piedāvāt šo tīmekļa vietni.

ALD dara visu iespējamo, lai Jūs pēc iespējas ātrāk par to informētu un norādītu pārtraukšanas iemeslu. Šādā gadījumā Jums joprojām ir tiesības sazināties ar vietnes pārzini.

Jebkurā gadījumā Jums nav tiesību uz atlīdzību vai finansiālu kompensāciju jebkāda iemesla dēļ.

Vispārīgi.

Piemērojamais likums un jurisdikcija – šo tīmekļa vietni reglamentē un interpretē saskaņā ar Francijas likumiem, un ar šo Jūs pakļaujaties Francijas Nantēras tiesas ekskluzīvajai jurisdikcijai.

Nodalāmība – šie Noteikumi ir nodalāmi, jo, ja jebkuru noteikumu kompetentā tiesa atzīst par nelikumīgu vai neizpildāmu, šāds noteikums tiek uzskatīts par svītrotu, neietekmējot pārējos šo Noteikumu noteikumus.

Nodošana – Jūs apņematies, ka nenodosiet, nepārdosiet tālāk, nenodosiet apakšnomā vai jebkādā citā veidā nenodosiet savas tiesības vai pienākumus saskaņā ar šiem Noteikumiem. Jebkāda šā ierobežojuma pārkāpuma gadījumā, neatkarīgi no tā, vai tas ir vai nav veiksmīgs, ALD nekavējoties pārtrauks Pakalpojumu sniegšanu. ALD pēc saviem ieskatiem var pilnībā vai daļēji nodot šos Noteikumus jebkurai trešai personai.

Pilnīgs līgums – šie Noteikumi veido pilnīgu pušu vienošanos attiecībā uz to priekšmetu un aizstāj visus iepriekšējos paziņojumus, vienošanās un līgumus starp pusēm, neatkarīgi no tā, vai tie ir mutvārdos, skaidri izteikti vai netieši ar tiem saistīti.

Atteikšanās, vienošanās vai apliecinājumi – mūsu nespēja rīkoties saistībā ar Jūsu vai citu personu pārkāpumu neatceļ mūsu tiesības rīkoties saistībā ar šo pārkāpumu vai turpmākiem līdzīgiem vai citiem pārkāpumiem. Izņemot gadījumus, kas skaidri un konkrēti paredzēti Noteikumos, nekādi ALD vai jebkura tās Saistītā uzņēmuma apliecinājumi, paziņojumi, piekrišanas, atteikumi vai citas darbības vai bezdarbība nav uzskatāmi par juridiski saistošiem ALD vai jebkuram no tās Saistītajiem uzņēmumiem.