Üldtingimused.

See ALD veebileht sisaldab auto ja sõidukiga seotud üldist teavet ning eelkõige teavet täisteenusliisingu ja autopargi haldamise teenuse kohta, mida pakub Eestis ALD tütarettevõte ALD Automotive Eesti AS.

Need on üldised tingimused (edaspidi „tingimused“), mis reguleerivad kasutaja (edaspidi „teie“) juurdepääsu ALD Internationali (edaspidi „ALD“, „meie“) pakutavale sisule sellel veebisaidil ning selle kasutamist.

Société Anonyme aktsiakapitaliga ... eurot. Nanterre’i äriregister nr 417 689 395.

Registrijärgne asukoht: 1-3 Rue Eugène et Armand Peugeot, Corosa, 92500 Rueil-Malmaison, Prantsusmaa, KMK rg-nr: FR81417689395

Seaduslik esindaja: Tim Albertsen, vastutav väljaandja: Stephanie Jonville, vastutav toimetaja: Virginie Vors, kontaktisik:

Seda veebisaiti hallatakse ALD serverites.

Kutse-eeskirjad.

ALD on Prantsuse volitatud finantsvaldusettevõte, mille üle teeb järelevalvet Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR, registreeritud aadressil 4 place de Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex 09), mida kontrollib Autorité des Marchés Financiers (finantsturgude amet, AMF) ja mis kuulub Euroopa Keskpanga (EKP) usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalve alla.

Käesoleva veebisaidi sisu.

ALD teeb kõik endast oleneva, et sellel veebisaidil kuvatav teave oleks täpne ja ajakohane. ALD jätab endale õiguse muuta selle veebisaidi sisu igal ajal ilma ette teatamata. Siiski ei suuda ALD tagada, et siin esitatud teave on täielik või et seda ei muuda kolmas pool (pahavara). ALD ei vastuta internetiühenduse probleemidest tuleneva raskendatud juurdepääsu eest veebisaidile või juurdepääsu võimatuse eest.

ALD ei vastuta kaudse või otsese kahju eest, sealhulgas kahju eest, mis tuleneb siin esitatud teabe alusel tehtud tehingutest, kasumi saamata jäämisest, ärikahjumist või muudest kahjudest, mis tulenevad teenuse katkemisest internetiühenduse probleemi tõttu.

Lisaks ei vastuta ALD temast sõltumatutest teguritest tulenevate tagajärgede eest ega veebisaidi kasutajatele põhjustatud kahjude või tehnilise keskkonna võimaliku kahjustamise eest, mis muu hulgas hõlmab (loetelu ei ole ammendav) riistvara, tarkvara või muid seadmeid, mida kasutati sellele veebisaidile juurdepääsuks või siinsete teenuste ja/või teabe kasutamiseks.

Teave finantsinstrumentide kohta.

Sellel veebisaidil esitatud finantsinstrumente puudutav teave või materjal on üldinformatiivne ning seda ei tohiks käsitleda pakkumuse ega üleskutsena osta või müüa finantsinstrumente ega mis tahes vormis aseainena finantsinstrumentidega seotud nõuandele või soovitusele.

ALD ei vastuta otsese ega kaudse kaotuse või kahju eest, mida veebisaidi külastaja või isik, kes saab juurdepääsu veebisaidi sisule, võib kanda. Kõigil, kes soovivad saada ALD toodete või teenuste kohta regulatiivset teavet (kui see on asjakohane) või muud asjakohast teavet, mis puudutab kättesaadavust, tingimusi ja hindasid, palutakse võtta ALD-ga ühendust.

Hoiatus mitteresidendist isikutele (mitteresidentidele Eestis).

Juurdepääs sellel veebisaidil olevale teabele ja toodetele võib olla teatud Eestist väljastpoolt pärit isikutele või riikidele piiratud. Ükski teenustest ja toodetest ei ole suunatud isikutele riikidest, kus need teenused ja tooted on keelatud. Iga isik, kes on huvitatud toodete/teenuste tellimisest, peaks koos oma nõustajaga hindama, kas tema õiguslik ja eelarveseisund võimaldab seda teha.

Intellektuaalomand.

Kogu sellel veebisaiti reguleeritakse autoriõigusi, kaubamärgi- ja andmebaasiõigusi ning intellektuaalomandiõigusi üldiselt Prantsuse ja rahvusvaheliste õigusaktidega ulatuses, mil määral neid kohaldatakse selle veebisaidi vormi (toimetuslikud valikud, kujundus, teemad, andmetele juurdepääsu ja kuvamise vahendid jne) ning sisu (tekst, pildid jne) suhtes. Selle veebisaidi sisu täielik või osaline reprodutseerimine, kujutamine, levitamine või edasilevitamine mis tahes meediumis või mis tahes viisil (sealhulgas vahemällu salvestamine, kadreerimine), samuti igasugune müük, edasimüük, edasisaatmine või mis tahes muu toiming, mis teeb sellise sisu mis tahes viisil kolmandatele pooltele kättesaadavaks, on keelatud, välja arvatud avaldamine vastutava väljaandja eelneval kirjalikul loal. Nende piirangute eiramine kujutab endast võltsimist, millega kaasneb võltsijale määratav tsiviil- ja kriminaalvastutus.

Lubatud on ainult paberkandjal reprodutseerimine tingimustel, et seda kasutatakse rangelt isiklikel eesmärkidel, austatakse reprodutseeritud dokumentide terviklikkust või kui sellest kasutatakse lühikest tsitaati, peab allikas olema selgelt ja loetavalt nimetatud, näiteks järgmises vormis „Väljavõtted saidilt xxx. Kõik õigused kaitstud ALD Grupp.“

Saidil kasutatud kaubamärgid on kaitstud: nende taasesitamine või kasutamine on keelatud.

Hüpertekstilingid: ALD ei vastuta hüpertekstilinkide eest teistele veebisaitidele, eeskätt lingitud veebisaitide sisu eest.

ALD ei vastuta hüpertekstilinkide eest sellele veebisaidile.

Isikuandmed.

Veebisaidi külastamise ajal võib ALD kui vastutav töötleja töödelda teie isikuandmeid, eesmärgiga kaitsta teie privaatsust, kasutades selleks eelkõige vorme, kontaktlehte ja muid isikuandmete kogumise viise.

Teie isikuandmete töötlemine toimub automatiseeritult teie nõusolekul, või kui töötlemise aluseks on teie nõusolek, teie ja ettevõtte vahelise lepingu täitmine, ALD õigustatud huvi ja/või ALD juriidilise kohustuse täitmine.

Teavet oma navigeerimisandmete nõuetekohase töötlemise kohta leiate:

Teil on õigus saada juurdepääs oma isikuandmetele, taotleda parandusi ja kustutamist, õigus töötlemise piiramisele, vastuväidetele ja andmete teisaldatavusele kehtivates eeskirjades sätestatud tingimustel, kirjutades e-posti aadressile dpo.ald@aldautomotive.com.

Teil on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL), kes vastutab isikuandmetega seotud kohustuste täitmise eest.

Turvalisus.

See veebisait on kaitstud kõrgel tehnilisel turvalisuse tasemel, mida jälgitakse pidevalt. Algoritmid ja mehhanismid, mida kasutatakse teie ALD-ga suhtlemise ja teid puudutava teabe kaitsmiseks, vastavad Prantsusmaal kehtivatele eeskirjadele.

Hüvitamine.

Te kohustute hüvitama kahju ning kulud ja ALD-d ning kõiki tema tütar- ja sidusettevõtteid (filiaale) ei puuduta mis tahes kolmandate osapoolte kahju- ja kulunõuded, tegevused, menetlused, nõudmised, kaotused, kulutused (sealhulgas mõistlikud õigusabikulud) ning kohustused, mida ALD kannab otseselt või kaudselt seoses teie saidile juurdepääsu ja saidi kasutamisega või nende tingimuste rikkumisega või mittetäitmisega.

Veebilehe juurdepääsu ja kasutamise peatamine ning lõpetamine.

ALD võib peatada juurdepääsu sellele veebisaidile ja selle kasutamise i) remondi- ja hooldustöödeks, ii) sisu ajakohastamiseks ja/või muutmiseks ning iii) juhul, kui me usume, et teie või keegi, kellele olete avaldanud oma salasõna, rikub või kavatseb rikkuda neid tingimusi.

ALD võib lõpetada juurdepääsu sellele veebisaidile ja selle kasutamise, kui ALD sulgeb veebisaidi mis tahes põhjusel.

ALD teeb mõistlikke jõupingutusi, et teavitada teid sellest võimalikult kiiresti, tehes teatavaks ka lõpetamise põhjuse. Sellisel juhul on teil endiselt õigus võtta ühendust veebihalduriga.

Igal juhul ei ole teil mis tahes põhjusel õigust saada hüvitist ega rahalist kompensatsiooni.

Üldine teave.

Kohaldatav õigus ja kohtualluvus. Seda veebilehte reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Prantsusmaa seadustele ning te allute õigusemõistmisel Prantsusmaa Nanterre’i kohtu ainupädevusele.

Sätete lahusus. Käesolevates tingimustes olev teave on lahutatav, seega, kui mis tahes kohus või pädev ametiasutus kuulutab ükskõik millise sätte õigustühiseks või jõustamatuks, jäävad muud sätted kehtima.

Loovutamine. Te kinnitate, et te ei loovuta, müü, anna allüürile ega anna muul viisil oma õigusi ega kohustusi käesolevate tingimuste alusel kellelegi üle. Selle piirangu mis tahes viisil rikkumine, olenemata sellest, kas see on edukas või mitte, toob kaasa ALD pakutavate teenuste viivitamatu lõpetamise. ALD võib käesolevate tingimuste täitmise oma äranägemise järgi täielikult või osaliselt üle anda mis tahes kolmandale isikule.

Kõikehõlmav leping. Käesolevad tingimused hõlmavad poolte täielikku kokkulepet nendes sätestatud sisu osas ja asendavad kogu pooltevahelise varasema suhtluse, arusaamad ja kokkulepped, olgu need siis suulised, selgesõnalised või sisuga kaudselt seotud.

Loobumiste, kokkulepete või esindatuse puudumine. Meie suutmatus teie või teiste rikkumiste suhtes tegutseda ei tähenda loobumist õigusest tegutseda seoses selle või edaspidiste sarnaste või ka muude rikkumistega. Välja arvatud käesolevates tingimustes sõnaselgelt ja konkreetselt sätestatud juhtudel, ei loeta ALD või selle sidusettevõtete ühtegi esildist, avaldust, nõusolekut, loobumist ega muud tegevust või tegemata jätmist ALD jaoks tema sidusettevõtte suhtes õiguslikult siduvaks.