ANDMEKAITSEPOLIITIKA

Andmekaitse on ALD Automotive Eesti AS ja ka ALD SA jaoks, kuhu ALD Automotive Eesti AS kuulub, võtmetähtsusega. Meie jaoks on see küsimus olnud esmatähtis juba pikemat aega ja oleme rakendanud selles vallas tugevaid põhimõtteid, eriti seoses isikuandmete kaitse üldmäärusega.

Euroopa määrust (EL) 2016/679 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumist kohaldatakse alates 25. maist 2018.

Isikuandmete kaitse üldmäärus tõstab kõigi Euroopa Liidus ja mujal tegutsevate osapoolte teadlikkust paljudest isikuandmete haldamise, kasutamise ja säilitamisega seotud küsimustest.

Sellest tulenevalt on ALD Automotive Eesti AS andmekaitsepoliitika eesmärk selgitada, kuidas me teie isikuandmeid kogume, säilitame, kasutame ja avalikustame, kui kasutate meie tooteid ja teenuseid, meie veebisaite või suhtlete ALD Automotive Eesti AS-ga.

Selles poliitikas kirjeldame oma eraelu puutumatuse kaitse tavasid.

1. Üldpõhimõtted.

ALD Automotive Eesti AS mõistab teie muret seoses teie isikuandmete konfidentsiaalsusega. Allpool kirjeldame, kuidas me isikuandmeid saame ja kasutame, seades esikohale teie õigused. Lugege see hoolikalt läbi, et protsess oleks võimalikult õiglane, läbipaistev ja turvaline.

Alljärgnevad põhimõtted on teie isikuandmete töötlemisel kesksel kohal.

2. Meist

Ettevõtte nimi: ALD Automotive Eesti AS

Registrijärgne riik: Eesti

Registrikood: 11094435

Registrijärgne aadress: Sõpruse pst. 145, Tallinn, 13417, Eesti

Kontaktandmed: e-posti aadress info.ee@aldautomotive.com;

telefon +3726308960

See andmekaitsepoliitika puudutab ainult töötlemist, mille viib läbi ALD või mida tehakse tema nimel. Kuigi meie veebisaidid võivad sisaldada linke muudele kolmandate isikute veebisaitidele, ei võta me vastutust nende kolmandate isikute poliitika eest seoses isikuandmetega või nende kogumise või töötlemisega.

3. Kuidas me teie isikuandmeid kasutame ja milliseid isikuandmeid kasutatakse

3.1. Isikuandmed, mida me kogume ja töötleme, varieeruvad sõltuvalt suhetest teiega, sest me kogume ainult neid andmeid, mida vajame oma teenuste osutamiseks. Kogume isikuandmeid seitsme üksikisikute rühma kohta:

3.2. Kliendi omanikud, tippjuhid ja seaduslikud esindajad

Isikuandmed, mida võime teilt koguda

Kogume järgmisi isikuandmeid iga kliendi tegeliku tulusaaja, tippjuhtide ja seaduslike esindajate kohta:

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Kogume neid andmeid selleks, et saaksime läbi viia krediidiriski hindamist ja -analüüse, et tagada meie klientide krediidivõimekus ja hea seisund, nagu on allpool kirjeldatud.

Õiguslikud alused

Samuti võime kasutada teie isikuandmeid oma protsesside ja protseduuride analüüsimiseks, et leida ja rakendada võimalusi oma teenuste täiustamiseks ning ühtlustamiseks.

Sellise töötlemisega seoses tugineme järgmistele õiguslikele alustele: lepingu täitmine, seadusjärgne kohustus, õigustatud huvid (teie krediidivõimekuse kindlakstegemine ja pettuste vältimine) ning piiratud juhtudel ka õiguslikud nõuded.

3.3. Kliendikontaktid

Isikuandmed, mida võime teilt koguda

Kogume järgmisi isikuandmeid, mis on seotud meiega kliendisuhete haldamise eest vastutava kliendi personaliga:

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Kogume neid andmeid teabevahetuse eesmärgil seoses meie teenuste osutamisega teile. Samuti võime kasutada neid andmeid oma protsesside ja protseduuride analüüsimiseks, et leida ja rakendada lahendusi oma teenuste täiustamiseks ning tõhustamiseks.

Õiguslikud alused

Sellise töötlemisega seoses tugineme järgmistele õiguslikele alustele: lepingu täitmine, õigustatud huvid (teiega suhtlemine meie teenuste osutamise käigus) ja piiratud juhtudel ka õiguslikud nõuded.

3.4. Määratud juhid

Isikuandmed, mida võime teilt koguda

Kogume järgmisi isikuandmeid, mis on seotud meie kliendi määratud juhtidega (kas kliendilt, määratud juhtidelt endilt või kolmandatelt pooltelt):

Kuidas ja miks me teie (määratud juhi) isikuandmeid töötleme

Allpool on esitatud kokkuvõte teie isikuandmete töötlemise eesmärkidest, kolmandatest isikutest, kellega neid võidakse jagada, ja õiguslikest alustest, millele võime nende töötlemisel tugineda.

Õiguslikud alused: õigustatud huvid (teiega suhtlemine meie teenuste osutamise käigus) ja piiratud juhtudel ka õiguslikud nõuded

Isikuandmeid võidakse sel eesmärgil jagada teie tööandja (meie klient), sõiduki tootja ja/või asjaomase edasimüüjaga.

Õiguslik alus: õigustatud huvid (meie teenuse pidev täiustamine)

Isikuandmeid võidakse sel eesmärgil jagada teie tööandja (meie klient) ja asjaomase edasimüüjaga.

Õiguslikud alused: seadusjärgne kohustus, õigustatud huvid (võimaldamaks meil täita oma kohustusi sõiduki registreeritud omanikuna ja teenuste osutamise käigus) ning piiratud juhtudel ka õiguslikud nõuded

Isikuandmeid võidakse sel eesmärgil jagada teie tööandjaga (meie klient).

Õiguslikud alused: seadusjärgne kohustus, õigustatud huvid (võimaldamaks meil täita oma kohustusi sõiduki registreeritud omanikuna ja teenuste osutamise käigus) ning õiguslikud nõuded

Sel eesmärgil võidakse isikuandmeid jagada asjakohaste avaliku või erasektori asutustega, kes vastutavad parkimiskorralduse haldamise eest, teie tööandjaga (meie klient) teiega suhtlemiseks ja/või trahvide haldamise teenustega, kui trahv on määratud.

Õiguslikud alused: seoses terviseteabe või mis tahes tegevusega seotud andmetega, mis on või võib olla haldusõigusrikkumine, toetume teie sõnaselgele nõusolekule, mille olete oma tööandjale andnud. Muudel juhtudel on aluseks seadusjärgne kohustus, õigustatud huvid (võimaldamaks meil täita oma kohustusi sõiduki registreeritud omanikuna ja teenuste osutamise käigus) ning õiguslikud nõuded

Isikuandmeid võidakse õnnetuse või võimaliku nõude korral sel eesmärgil jagada õiguskaitseorganite, kindlustusandjate või mõjutatud pooltega. See võib hõlmata isikuandmete erikategooriate (terviseteave), kuritegeliku käitumise andmete ja/või sõidukile tekitatud kahju kohta teabe töötlemist.

Õiguslikud alused: õigustatud huvid (võimaldamaks meil täita oma kohustusi sõiduki registreeritud omanikuna ja teenuste osutamise käigus) ning piiratud juhtudel ka õiguslikud nõuded

Isikuandmeid võidakse sel eesmärgil jagada teie tööandja (meie klient), kohaletoimetamise ja tagastamisega tegelevate agentide, edasimüüjate ja asendussõidukite pakkujatega.

Sel eesmärgil võidakse isikuandmeid jagada sissenõudmisagentide, õiguskaitseasutuste, õigusnõustajate, teie tööandja (meie klient) ja võla-/jälitusasutustega.

Kui teie tööandja (meie klient) on seda valikulist teenust taotlenud, võime sel eesmärgil jagada isikuandmeid remonditeenuste pakkujate, edasimüüjate, tootjate, asendussõidukite pakkujate või teie tööandjaga (meie klient). See võib sisaldada teavet sõidukile tekitatud kahjude kohta.

Juhul kui te palute meil aktiveerida mis tahes tootja pakutud ühendatud sõidukiteenuse, võidakse teie isikuandmeid jagada nii meie kui ka sõidukitootjaga. Te vastutate isikuandmete kustutamise eest mis tahes sõidukisüsteemidest ja selle eest, et lõpetate juurdepääsu mis tahes tootja pakutud ühendatud sõidukiteenusele enne sõiduki meile tagastamist. Pöörame tähelepanu ka asjaolule, et me ei saa sellistelt teenustelt igas olukorras diagnostilist teavet, seega on määratud juhil kohustus meile teatada võimalikest probleemidest meie sõidukiga.

3.5. Tarbijad (üksikisikud)

Isikuandmed, mida võime teilt koguda

Kogume järgmisi klientidega (tarbijatega) seotud isikuandmeid:

Kuidas ja miks me teie (määratud juhi) isikuandmeid töötleme

Allpool on esitatud kokkuvõte teie isikuandmete töötlemise eesmärkidest, kolmandatest isikutest, kellega neid võidakse jagada, ja õiguslikest alustest, millele võime nende töötlemisel tugineda.

Kogume neid andmeid selleks, et saaksime läbi viia krediidiriski hindamist ja -analüüse, et tagada oma klientide krediidivõimekus ja hea finantsseisund.

Õiguslikud alused: lepingu täitmine, seadusjärgne kohustus, õigustatud huvid (teie krediidivõimekuse kindlakstegemine ja pettuste vältimine) ning piiratud juhtudel ka õiguslikud nõuded.

Õiguslikud alused: õigustatud huvid (teiega suhtlemine meie teenuste osutamise käigus) ja piiratud juhtudel ka õiguslikud nõuded

Isikuandmeid võidakse sel eesmärgil jagada sõiduki tootja ja/või mis tahes asjaomase edasimüüjaga.

Õiguslik alus: õigustatud huvid (meie teenuse pidev täiustamine)

Õiguslikud alused: seadusjärgne kohustus, õigustatud huvid (võimaldamaks meil täita oma kohustusi sõiduki registreeritud omanikuna ja teenuste osutamise käigus) ning piiratud juhtudel ka õiguslikud nõuded

Õiguslikud alused: seadusjärgne kohustus, õigustatud huvid (võimaldamaks meil täita oma kohustusi sõiduki registreeritud omanikuna ja teenuste osutamise käigus) ning õiguslikud nõuded

Sel eesmärgil võidakse isikuandmeid jagada asjakohaste avaliku või erasektori asutustega, kes vastutavad parkimiskorralduse haldamise eest ja/või pakuvad trahvide haldamise teenust, kui trahv on määratud.

Õiguslikud alused: seoses terviseteabe või teabega, mis on seotud mis tahes tegevusega, mis on või võib olla haldusõiguserikkumine, on aluseks seadusjärgne kohustus, õigustatud huvid (võimaldamaks meil täita oma kohustusi sõiduki registreeritud omanikuna ja teenuste osutamise käigus) ning õiguslikud nõuded

Isikuandmeid võidakse õnnetuse või võimaliku nõude korral sel eesmärgil jagada õiguskaitseorganite, kindlustusandjate või mõjutatud pooltega. See võib hõlmata isikuandmete erikategooriate (terviseteave), haldusõiguserikkumise andmete ja/või sõidukile tekitatud kahju kohta teabe töötlemist.

Õiguslikud alused: õigustatud huvid (võimaldamaks meil täita oma kohustusi sõiduki registreeritud omanikuna ja teenuste osutamise käigus) ning piiratud juhtudel ka õiguslikud nõuded

Isikuandmeid võidakse sel eesmärgil jagada meie kohaletoimetamise ja tagastamisega tegelevate agentide, edasimüüjate ja asendussõidukite pakkujatega.

Sel eesmärgil võidakse isikuandmeid jagada sissenõudmisagentide, õiguskaitseasutuste, õigusnõustajate ja võla-/jälitusasutustega.

Kui te olete seda valikulist teenust taotlenud, võime sel eesmärgil jagada isikuandmeid remonditeenuste pakkujate, edasimüüjate, tootjate või asendussõidukite pakkujatega. See võib sisaldada teavet sõidukile tekitatud kahjude kohta.

Juhul kui te palute meil aktiveerida mis tahes tootja pakutud ühendatud sõidukiteenuse, võidakse teie isikuandmeid jagada nii meie kui ka sõidukitootjaga. Te vastutate isikuandmete kustutamise eest mis tahes sõidukisüsteemidest ja selle eest, et lõpetate juurdepääsu mis tahes tootja pakutud ühendatud sõidukiteenusele enne sõiduki meile tagastamist. Pöörame tähelepanu ka asjaolule, et me ei saa sellistelt teenustelt igas olukorras diagnostilist teavet, seega on teil kohustus meile teatada võimalikest probleemidest meie sõidukiga.

3.6. Tarnijate tippjuhid, seaduslikud esindajad ja kontaktisikud

Isikuandmeid, mida võime koguda tarnijate tippjuhtide ja seaduslike esindajate kohta

Kogume järgmisi isikuandmeid iga kliendi tegeliku tulusaaja, tippjuhtide ja seaduslike esindajate kohta:

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Kogume neid andmeid selleks, et saaksime läbi viia krediidiriski hindamist ja -analüüse, et tagada meie tarnijate hea finantsseisund, nagu on allpool kirjeldatud.

Õiguslikud alused

Samuti võime kasutada teie isikuandmeid oma protsesside ja protseduuride analüüsimiseks, et leida ja rakendada võimalusi oma teenuste täiustamiseks ning ühtlustamiseks.

Sellise töötlemisega seoses tugineme järgmistele õiguslikele alustele: lepingu täitmine, seadusjärgne kohustus, õigustatud huvid (pettuste vältimine) ning piiratud juhtudel ka õiguslikud nõuded.

Isikuandmed, mida võime koguda tarnijate kontaktisikute kohta

Kogume järgmisi isikuandmeid, mis on seotud meie tarnijate personaliga, kes vastutab tarnijasuhete haldamise eest meiega:

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Kogume seda teavet teabevahetuse eesmärgil seoses koostööga meie tarnijaga. Samuti võime kasutada neid andmeid oma protsesside ja protseduuride analüüsimiseks, et leida ja rakendada lahendusi oma teenuste täiustamiseks ning tõhustamiseks.

Õiguslikud alused

Sellise töötlemisega seoses tugineme järgmistele õiguslikele alustele: lepingu täitmine, õigustatud huvid (teiega suhtlemine koostöö käigus meie tarnijaga) ja piiratud juhtudel ka õiguslikud nõuded.

4. Isikuandmete erikategooriate ja kuritegeliku käitumisega seotud andmete töötlemine

Teatud tüüpi isikuandmeid peetakse tundlikeks ja neile antakse andmekaitsealaste õigusaktide alusel suurem kaitse. Need andmed on järgmised:

Üldreeglina me ei töötle isikuandmete erikategooriaid ega kuritegeliku käitumise andmeid. Kuid selleks, et täita oma kohustusi sõiduki registreeritud omanikuna ja osutada oma teenuseid tõhusalt, võidakse meil nõuda juhtide tundlike andmete töötlemist järgmistel piiratud juhtudel.

Sellist terviseteavet võidakse õnnetusjuhtumi või võimaliku õigusliku nõude korral jagada õiguskaitseorganite, kindlustusandjate või mõjutatud pooltega.

Sel eesmärgil võidakse isikuandmeid jagada õiguskaitseorganite või kohtutega teie teavitamiseks, et teie liisitud sõiduk võib olla sellega seotud.

Me ei töötle eespool nimetatud andmeid muul viisil ega muul eesmärgil.

5. Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame

Isikuandmeid säilitab ALD Automotive Eesti AS aktiivses andmebaasis nende kogumise ajal taotletud eesmärgi saavutamiseks vajaliku aja jooksul.

Seetõttu määrab säilitamise tähtaja algselt ALD Automotive Eesti AS, lähtudes iga üksiku rendilepingu täitmiseks vajalikest vajadustest ja võttes arvesse kohaliku andmekaitseasutuse soovitusi.

Teatavad pikemad säilitamise tähtajad võivad aga tuleneda seadusandlikest ja regulatiivsetest õigusaktidest. Mõned seadused nõuavad samuti, et isikuandmeid sisaldavaid dokumente/teavet säilitataks teatud aja jooksul tõenduslikel eesmärkidel või võimaliku kohtuvaidluse ennetamiseks kuni kõnealuse toimingu aegumiseni. Näiteks tsiviilhagi esitamise üldine aegumistähtaeg on kümme aastat.Seetõttu on ALD kohustatud säilitama teatud isikuandmeid ka pärast rendilepingute täitmist, kuigi neil pole neist enam kasu, nn vahearhiivide kujul.

Kohtumenetluse korral võime teie isikuandmeid säilitada kuni sellise kohtumenetluse lõpuni, sealhulgas võimalikud edasikaebamise tähtajad. Seejärel kustutame või arhiveerime andmed vastavalt kehtivale seadusele.

Nende perioodide lõpus isikuandmed

6. Kellega ALD Automotive Eesti AS võib teie isikuandmeid jagada

ALD mõistab, et te ei soovi, et edastame teie isikuandmeid ilma teie nõusolekuta otse kolmandatele isikutele nende turunduslikel eesmärkidel. Siiski peab ALD aeg-ajalt kasutama partnereid või töötlejaid, et pakkuda teile soovitud teenuseid ja paremat kogemust eespool kirjeldatud eesmärkidel. Seetõttu piirame teie isikuandmete jagamist teadmisvajaduse alusel järgmiselt:

7. Isikuandmete eksport väljapoole EMPd

Üldiselt asuvad kõik ALD andmebaasid Euroopa Liidus. Siiski võib ALD edastada teie isikuandmeid Euroopast riikidesse, mis asuvad Euroopa Majanduspiirkonnas või väljaspool seda. Väljaspool EMPd asuvad riigid ei pruugi pakkuda EMPga samal tasemel kaitset. Kui me edastame teie isikuandmeid väljapoole EMPd, tagame, et teie isikuandmete töötlemisel on tagatud piisav kaitsetase.

Siiski on Euroopa Komisjon heaks kiitnud teatud riigid väljaspool EMPd kui riigid, mis pakuvad samaväärset kaitset nagu EMP andmekaitseseadused, ja seetõttu ei ole vaja võtta täiendavaid kaitsemeetmeid isikuandmete eksportimiseks nendesse jurisdiktsioonidesse. Need riigid on loetletud veebilehel

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en.

8. Teie õigused

Isikuandmete töötlemisega seotud andmesubjektide kaitsmiseks on isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud õigused. Kõnealused õigused on järgmised:

Andmesubjekti õigusedÕiguse kirjeldusIsikuandmete kaitse üldmääruse artikkel
Õigus tutvuda andmetegaTeil on õigus saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta ja koopia sellistest isikuandmetest. Kui esitate sellise taotluse, edastame teile kogu teabe töötlemise eesmärkide, töödeldud andmete kategooriate, saajate kategooriate, andmete säilitustähtaja kohta, teie õiguste kohta andmeid parandada, kustutada või piirata juurdepääsu andmetele, kui vaja.Artikkel 15
Õigus andmete parandamiseleKui usute, et teie isikuandmed on ebatäpsed või puudulikud, võite nõuda nende isikuandmete muutmist.Artikkel 16
Õigus andmete kustutamisele (õigus olla unustatud)Te võite nõuda oma isikuandmete kustutamist seadusega lubatud ulatuses.Artikkel 17
Õigus isikuandmete töötlemise piiramiseleVõite taotleda oma isikuandmete kasutamise piiramist.Artikkel 18
Andmete ülekandmise õigusKui see on õiguslikult kohaldatav, on teil õigus nõuda, et meile edastatud isikuandmed tagastataks teile loetaval kujul.Artikkel 20
Õigus esitada vastuväiteidTe võite oma isikuandmete töötlemise suhtes vastuväiteid esitada, tuginedes oma konkreetsele olukorrale. Teil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil, mis hõlmab seda tüüpi turundusega seotud profileerimist.Artikkel 21

Juhime tähelepanu, et teil on igal ajal õigus pöörduda kaebusega pädeva kohaliku järelevalveasutuse poole, kuid me palume, et edastaksite kaebuse esmalt meile.

9. Turvalisus ja andmete säilitamine

Ükski andmeedastus interneti või veebisaidi kaudu ei saa olla täielikult kaitstud sissetungi eest. Arvestades oma töötlemistoiminguid, kohaldame õiglase ja läbipaistva töötlemise tagamiseks siiski asjakohaseid protseduure isikuandmete töötlemiseks. Need hõlmavad tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis võtavad arvesse võimalikku kahju. Samuti parandame töödeldud isikuandmetes tuvastatud ebatäpsused, et minimeerida vigade riski ning tagada teie isikuandmete õiglane ja turvaline töötlemine.

Kõik andmed, mille te meile edastate, salvestatakse meie turvalistesse serveritesse. Kui oleme teile andnud (või teie olete ise valinud) parooli, mis võimaldab juurdepääsu meie saidi või rakenduse teatud osadele, vastutate selle parooli konfidentsiaalsena hoidmise eest. Palume teil mitte kellegagi parooli jagada.

Käsitleme kogu teie teavet rangelt konfidentsiaalsena ja püüame võtta kõik mõistlikud meetmed teie isikuandmete kaitsmiseks, kui need on meie süsteemidesse edastatud. Võtame kasutusele asjakohased andmete kogumise, säilitamise ja töötlemise tavad ning turvameetmed, et kaitsta teie isikuandmeid ning meie veebisaidile ja sellega seotud andmebaasidesse salvestatud andmeid volitamata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest.

Kogu teave, mille te meile annate, on salvestatud meie või meie tarnijate turvalistesse serveritesse ning sellele pääseb juurde ja seda kasutatakse vastavalt meie turvapoliitikale ja -standarditele. Palume teil

10. Küpsiste kasutamise poliitika ja veebisaidid

ALD Automotive Eesti AS võib koguda andmeid küpsiste kaudu, et parandada kasutaja sirvimiskogemust. Lisaks muudele jälgijatele kasutatakse küpsiseid eelistuste ja seadete salvestamiseks, et säästa aega, lubada sisselogimist, võidelda pettustega, analüüsida veebisaidi toimivust ja rendileandja pakutavaid teenuseid ning koostada külastuste statistikat.

Täpsema teabe saamiseks lugege meie küpsisepoliitikat.

11. Selle andmekaitsepoliitika värskendused

Võime seda andmekaitsepoliitikat aeg-ajalt muuta, et see oleks kooskõlas kõigi uute määrustega. Seega vaadake see regulaarselt üle. Kui me muudame seda andmekaitsepoliitikat, teavitame teid sellest oma veebisaidi avalehel. Seda teatist muudeti viimati 21. veebruaril 2024.

12. Kuidas meiega ühendust võtta

Kui teil on selle teatise või oma isikuandmete kasutamise kohta küsimusi, võtke meiega ühendust aadressil info.ee@aldautomotive.com.